Dagblad voor Schiedam en Omstreken. JU 32ste Jaargang. Woensdag 24 Maart 1909. No. 9370. Abohmrt ob ie feuilleton. Mem SctaSamlie Conrani met iralis GelMeeri Zondasslilad prui 10 c. p. weet. 0.45 g. aal, fl.35p.3ai. Officieele berichten. Kennisgeving. Jacht en Visscherij. Kennisgeving. Burger-Avondschool. De steenkapper van Keulen. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. AfzonSp 12 p6t k™laah verschenen. ABONNEMENTSPRIJS: v P1,1 blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en wikTo°cenf Frin?n Pn 1 (1M> Per maand 45 cent en per PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelgk adverteeren worden uiterst bil- lrjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. RfmnsrM?pCnS. ,den Mestdag van MARIA BOODSCHAP zal de NIEUWE SCHIEDAM- SCHE COURANT, Dagblad voor Schiedam en Omstreken, Donder da g-avond niet De Burgemeester van Schiedam, gezien de circulaire van den heer Staatsraad i.' d.. Commissaris der Koningin in deze provincie van den 15den Maart j.l. A no. 550 .4de atd.), brengt ter kennis van de ingezetenen krüfh lGr .secrelane der gemeente kosteloos ver- JAUHtP trr'Pf,0 aanïragen ler bekoming van seivnLden aanvaag van het nieuwe te 7n o* bezit van hunne akten wenschen zonemJt' e r?vra5en behoorljjk ingevuld, tjjdig, ter sef mo9el\)k voor den lsten April aanstaande, cretarie moeten terugbezorgen. s C h ied a m, den 24den Maart 1909. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwet, r openbare kennis dat bjj hen een verzoek is ingekomen van P. H. BROUNS, om verlot voor den Verkoop van alcohoibouüenden drank, anderen dan «terken drank, voor gebruik ter plaatse van ver koop in de benedenlokaiiteit van het pand Nieuwe Maasstraat no. 2; en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van *rt. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verleenen van het verlof schriftelqk by hun College bezwaren kun nen worden ingebracht. Schiedam, 24 Maart 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. datDei,D.ir<£-T der B- A- maakt b>ermede bekend nn M Eindexamen dit jaar zal piaats hebben p Maandag 29 en Dinsdag 30 Maart, Zij die icn aan du examen weuschen te onderwerpen Runnen zich daartoe schriftelqk bq hem aan melden vóór 27 Maart a.s. ral {aarl9ksche Tentoonstelling der teekeningen at gehouden worden op Maandag 5 en Dinsdag APwl d.a.v. *s avonds 7 uur. B De Directeur voornoemd, J- A. HINGMAN. Historisch verhaal uit de 15de eeuw. 14) Eindeljjk was het uur verstreken en Koenraad werd binnengeleid in de rechtszaal. Daar zat in t midden meester Claes aan een roode talel. Voor hem lag het groote zwaard, dat de keizer met de rechtspraak den steen bewerkers had aangeboden. Uok het verraderlijke kettinkje met het schild schitterde op het roode doek, en de groote ernaast ^et ^an' door K°enraad geteekend, lag Alle meesters en gezellen waren als zoovele rechters rond den bouwmeester in een kring ge schaard. Een der meesters voerde de aanklacht. «Koenraad Kuen!" riep hjj met luider stem, 89 «Ut aangeklaagd, het plan van den ouden hehhpnr u un ?.acht met 8eweld geroofd te gen?" daar 'eta tegen ic te bren- >Ik jongeling beshE.^ de misdaad" antwoordde de a^het^uwe ketting met het merkteeken het uwe? vroeg de aanklager. DE BALKAN. Betreffende het Oostenrjjksch-Servisch conflict valt heden weinig belangwekkends te vermeiden. De mogendheden doen nog steeds hun best om Servië te bewegen zqn houding te wijzigen. Er bljjkt echter onder de groote mogendheden ook al geen eenstemmigheid te bestaan ten aanzien van verschillende kwesties. Men koestert evenwel nog de hoop, dat het ten slotte gelukken zal een oorlog te vermijden. Turkije en Bulgarije. Uit Konstantinopel komt een, met het oog op de tegenwoordige politieke omstandigheden, be langrijk bericht. Er zouden aan de Turksch-Bul- gaarsche grens gevechten tusschen Turksche en Bulgaarsche troepen hebben plaats gehad. Het geschil tusschen Turkije en Bulgarije is nog altijd niet volkomen bijgelegdnog steeds wacht vorst Ferdinand op de erkenning van de koninklijke waardigheid welke hjj tzich-zelf heeft toegekend. Bij de op den Balkan opgehoopte brandstof is het niet onverschillig, welke houding Bulgarije zal aannemen, indien het tot een conflict komt tus schen Servië en Oostenrijk, welke laatste mogend heid thans weer op goeden voet met Turkije staat. Het geval is niet ondenkbaar, dat vorst Ferdinand, die kort geleden te Sint Petersburg met groote onderscheiding behandeld is, ais mede-combattant en als voorvechter van de Slavische belangen tegen Oostenrijk Hongarije en Turkjje wenscht op te treden. Dat er thans reeds gevechten aan de grenzen plaats hadden, is een bewjjs voor het kritieke van den toestand. Het telegram l«'dt als volgt: »Aan de lurksch-BuLaarsche grens hadden verscheiden gevechten tusschen Turksche en Bul gaarsche troepen plaats. Nadere bijzonderheden ontbreken." DUITSCHLAND. De Staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, Von Schoen, legde namens den Rijkskanselier voor de begrotingscommissie van den Rjjksdag een verklaring at, waarin hjj zeide In niet-officieele gesprekken, welke over een Duitsch Engelsche overeenhomst aangaande de vlootprogramma's tusschen bevoegde Duitsche en Engelsche persoonlijkheden plaats hebben, is nooit een Engelsch voorstel opgeworpen, dat als de basis zou kunnen dienen voor olficieele onderhandelingen. Ons wettelijk vastgesteld vlootprogram, is uitslui- opgesteld volgens de eischen, die onze eigen vei ligheid stelt. Het is geen bedreiging tegen welke natie ook. Nadat de verschillende partijen in de be grotingscommissie zich hadden doen hooren, gaf de Staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken'uit drukking aan zjjn vreugde, dat de geheele com missie de hoop heeft uitgedrukt, dat de Engelsch - Duitsche betrekkingen, niet gestoord door tjjdeljjke «Hoe kwam die op deze plaats »Dat weet ik niet." «Wie heeft dit plan ontworDea «Ik zelf." F ?On^ddtde reste^. zich tot alle aanwezigen. «Onderzoekt allen, of dit plan van den ouden meester °t door Koenraad Kuen ontworpen is de 1 ^emeD uWSrd ontrold en allen traden op lorden Mua k°Q het er eens over orden, zoo fijn waren de innen getrokken zoo wonderlqk het werk voltooid Setroal£e". En wederom vroeg men Koenraad gq daanoe P MVP geieekead debt, hoe kwaamt De jougehng kleurde en zweeg een oogenblik. Uefdetot hTh V? waarheid» d°e hjj uit nacemaakt «n werk Zlcd een sleutel had nagemaakt en memgen nacht naar het schrijn ?!gaaDdi7aS' Z!ch daar de l«aen had ingeprent om ze op dit perkament na te teekenen. haal^r/kn rfd zagen de werkheden onder dit ver haal elkander aan, zoo vreemd klonken hun die woorden in de ooren. Meester Claes bad zjjn ge zicht met beide handen bedekt, want, hoezeer hjj ook den jongeling bewonderde, als zijne vertelling waarheid bevatte, hjj had toch door deze daad zwaar tegen de wetten misdreven. Hjj had het in hem gestelde vertrouwen misbruikt en dat al leen eiscbte strenge straf. De roof van het dom- plan bleef duister en de verdenking bleef op Koen raad rusten, opwinding over de vlootuitbreiding, zich in Enge land in vredelievenden geest mogen ontwikkelen, zooals dit ook de wensch is van het geheele Duit sche volk. Op deze woorden volgden herhaalde bravo's. FRANKRIJK. Gister heeft de minister van Marine als volgt het in de marine te volbrengen werk uiteengezet lo. De bewaptning der oorlogsschepen aan te vullen op het punt van kanonnen, prujectielen en kruit, alsmede de proviandeering te verbeteren. 2o. Zoodanige verbeteringen aan te breDgen in den havendienst, dat de schepen er voldoende kunnen geborgen en hersteld worden, alsmede te zorgen voor een betere vlootmobilisatie. 3o. De voltooiing der in aanbouw zjjude schepen te bespoedigen. Het tot het strikt noodzakelijke beperkte program van Picard omvat geen uitbreiding der vloot noch het op stapel zetten van nieuwe schepen ter ver vanging van oude. Picard deed een beroep op de vaderlandsliefde en den ruimen blik der volks vertegenwoordiging, om aan 's lands marine de noodige kracht te geven, welke vereiseht is met 'toog óp de kustontwikkeling en de uitgestrekt heid van het koloniale rjjk. Het rapport' van den heer Doumer over de nieuw suppletoire credieten voor Marokko spreekt bevreemding uit over de vermeerdering met 5.859 158 francs voor 1908, want de uitgaven van 1908 moesten voldoende bekend zjjn op den ISn Januari, immers de Kamer stemden alleen de eerste credieten om niet in een dwaling van circa 6 millioen te vervallen. TDRKIJë. Uit het vilajet Uskub in Macedonië, komen weer berichten over groote onveiligheid, feiten van moord, berooving en plundering, zooals ze in den eersten tjjd na invoering van de constitutie niet voorkwamen. Deze toestand wordt geweten aan de onvoldoende organisatie der politie. Ook wordt gevreesd, dat de Bulgaarsche en Grieksche benden weer hun plunder- en moord- tóchten zullen beginnen. De Christenen kennen onder elkaar niet anders dan haat en afgunst, schrjjft de correspondent van de »Köln. Ztg." uit Uskub. Gelukkig, zegt deze correspondent verder, laten de Turksche militairen niet met zich spot ten. AMERIKA. In bijna iederen tak van industrie in de Veree- nigde Staten van Noord Amerika worden bezwaren gemaakt tegen bepalingen van de nieuwe tarief wet. Vele politici streven daarom naar een wet, welke verschillende voordeelen aan de kooplieden zou verschaffen. Zjj verklaren tot de overtuiging te zyn gekomen, dat na kennisneming van Pay ne s wet, het nieuwe ontwerp zich door een meer protectionistischen geest kenmerkt, dan die welke men van plan is te verwerpen. De Cubaanscbe Nu werden getuigen gehoord over het gedrag van Koenraad; veel lot was er te hooren; maar menigeen beschuldigde hem ook van trots eu dat hij zich boven anderen verhief en op onrechtmatige wjjze naar eerbewijzen joeg. Ook de gezel trad voor, die met Volker hem 's avonds in de werk- plaats had gadegeslagen. Hjj verhaalde alles, wat hjj gezien had ook dat Koenraad den hamer had opgeheven, om den waterspuwer vau Volker te verwoesten. Eindelyk waren alle getuigen gehoordnie mand kon den jongeling scnuldig verklaren, maar ook niemand wilde voor zjjn onschuld opkomen. De oude meester vroeg nogmaals op plechtigen toon: «Koenraad Kuen! Spreek openhartig hebt gij het plan geroofd «Neen I" antwoordde Koenraad zjjn oogen schoten vuur bjj dat woord vrjj en trotsch, zjjn onschuld bewust, zag hij den kring rond. «Eer liet ik nijj boven van den domtoren werpen dan dat ik ZU[ke misdaad zou voltrekken. Geëerde meester, toen wij kortelings zoo vrooljjk bjj elkander zaten, hebt gij gezegd, dat wy zouden bouwen naar den trant van het koor, dat de oude meester ons reeds heeft nagelaten. Men sprak mjj uit het hart. Van mijn kindsheid af heb ik het werk liefgehad. Toen mjjn vader Goddank, dat hij ,je schande zjjns zoons niet mag beleven Rijj mee naar de werkplaats nam, zat ik soms urenlang naar het wondere bouwwerk te staren. Ik prentte het in mjjn geheugen en 's nachts droomde ik ervan en zag den dom voltooid in al suikerplanters zjjn met tevreden over de reductie van 5 cent per cwt. Zjj hebben daarom naar Washington getelegrafeerd om een meer deug delijke tarief voor Cnba-suiker in te voeren, tevens verklarende, dat, wanneer niet aan dit verzoek wordt voldaan, zjj zich genoodzaakt zullen zien een groot aantal arbeiders te ontslaan, hetgeen ocgetwqfeld een hevig verzet ten gevolge zal heb ben. De Tribune meldt, dat de heer Carnegie zou verklaard hebben, dat hjj gestemd is ten gun ste van een zwaardere belasting op erfenissen. Hjj vindt dat de maximumbelasting aanzienlijk hooger dan 5 percent kan gesteld worden. Oud-president Roosevelt en zjjn zoon heb ben zich gister ingescheept naar Afrika. Een groote menigte juichte hen toe. De »Lokal-Anz" meldt, dat de onder commissie uit den Duitscben Rjjksdag besloten heeft, het invoerreeht op onbewerkte tabak te verhoogen en tegeijjk voorstelt, maatregelen te nemen, om een buitensporigen invoer van tabak voor het in werking treden van het nieuwe recht te voorko men. Afgescheiden van andere oorlogsschepen is Engeland in torpedojagers andere staten ver voor uit. McKenaa deelde gisteren in het Engelsche Lagerhuis de volgende cjjiers medeVereenigde Biaien 35, Duitschland 73, Frankrjjk 72, Oosten rijk 7, Engeland 155. Al deze bodems zjjn neg geen twaalf jaar oud. In het debat drong de oud-minister Wyndham gisteren aan op den bouw van meer kleins, snelle kruisers, die als verkenners dienst moeten doen. Hjj wilde, dat er ook meer wordt geoefend en met name in de Noordzee. De vloot moet steeds tot oorlog bereid zjjn, met name tot oorlog in de Noordzee. (Toejuiching van de unionisten.) Het moest nu uit wezen met bezuinigen op de vloot. Het overlijden wordt gemeld van den Russi- schen oud-minister van verkeerswezen, prins Ch.il- kof. Hjj is op 75-jarigen leeftijd aan een beroerte gestorven. Hjj is van 1895 tot 1905 minister van verkeerswezen geweest. Zjjn levensloop is merk waardig geweest. Hjj was de afstammeling van een lange reeks Moskovietische Bojaren. In 1862 trok hjj, nadat zjjn familie door de opheffling der lijfeigenschap verarmd was, zonder middelen naar Amerika, waar hjj ais gewoon arbeider onder den naam Joban Michael zjjn dageljjksch brood ver diende. Als machinist redde hjj eens het leven van den Venezolaanschen minister van openbare werken. Het heimwee dreef hem ten slotte naar Rusland terug, waar hij stationschef op een dorp werd. Door zjjn bekwaamheden trok bjj de aan dacht en hjj werd benoemd tot directeur van een ljjn. Toen nam hjj zjjn naam Chilkof weder aan, terwjjl hjj tevens door den Tsaar in den adelstand verheven werd (in 1862 had hjj den adellijken titel er aan gegeven). Zjjn kennis van de ver houdingen in de arbeiderswereld heeft veel bjjge- zjjn pracht en majesteit. Zoo dacht ik ais kind, als leerling, als gezel; zoo wilde ik eens als meester denken. Ik heb de glorie gezocht, maar die glorie was van dit Godshuis, de ear des Heeren. Daarom nam ik de gelegenheid waar en teekende het plan van den ouden meester na, om in zjjn geest te werken. Ik heb misdreven straft mjj daarvoor, maar mjjn grootste straf is mjjn bevlekte naam. Nu is de beitel voor mjj voortaan nutteloos. Wie die misdaad dezen nacht bedreef, weet ik niet, ik zeg het nog eenmaal. Deed hjj het om mi), zoo toorn ik op hem niet; moge die lage daad hem heil aanbrengen. Geliefde meesters en gezellen, wie naar trouw handelt, zal zelden omkomen." Zoo sprak de jongeling en zjjn aangezicht straalde van het vuur. In de zaal was het dood stil. Meester Claes gaf nu een teeken, om Koen raad weg te leiden, opdat het vonnis geveld zou worden. Na ongeveer een kwartier werd hq weer binnen gebracht. Met tranen in de oogen kondigde mees ter Claes aan «Koenraad Kuen zal tot nader on derzoek den burggraaf in bewaring gegeven vyor- den. Zoo luidt naar recht en reden de uitspraak der meesters en gezellen van bet steenbewerkers- giid." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1