Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Zaterdag 27 Maart 1909. No. 9372. EERSTE BLAD. A1 o i li e e r t op ie feuilleton. Nieuwe Schietasclie Courant met mtis GeiMeert ZoièisM prijs lö c p. west. 0.45 p. nni. fl.35 p.3md. Dit nummer bestaat uit twee bladen en een Geïllustreerd Zon dagsblad. Ofiicieele berichten. Schiedams westelijke havenkant. De steenkapper van Keulen. tor tóbM Aï" S w00rden'<"e d«»- StatoViWe °°d8° meeSter aerlmrd ver' Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week iO cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50 PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelyk adverteeren worden uiterst bil- 1 ij k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, zÜn voornemens op Donderdag 8 April a.s., 's middags 12 uur, ten Raadnuize aan te besteden de levering van trottoirkolken, putranden, straatkolken, pad- palen en balusters, nader omschreven in een bestek in 5 typeteekeningen. Het bestek is a f 0.25 (franco per post f 0.30) en elk der typeteekenmgen k fO.10 verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie (atdeeling A). De inschrpvingsbiljetten moeten voor's morgens 11 uur van dien dag ten Raadhuize zijn ingeleverd. Voor enkele maanden schreef de meer bespro ken inzender van ïOude Klare uit Schiedam" in het Ilaagsch vrijzinnig-democratisch orgaan »Land en Volkover Schiedam als havenstad het vol gende vMaar er is nog iets, wat, als het komt, Schie dam geheel en ai den hals zal omdraaien. Voor het terrein in kwestie licht de zalmvisscherjj. Naar reeds als zeker verluidt, zal deze verplaatst worden en gebracht worden aan den westelijken havenkant van Schiedam tusschen Schiedam en Vlaardingen dus. Dat wil dus zooveel zeggen als de terreinen die Schiedam tusschen de Haven en de Vijf Sluizen opspuit, zullen geheel hun waarde verliezen en improductief worden. Aan den Wa terweg, vlak voor die opgespoten terreinen, ligt een strook grond, die als aangeslibde grond eigen dom is van den Staat. Langs die strook zal de zalmvisscherü gebracht worden en daarmede gren zen de terreinen van Schiedam niet meer aan de Maas en missen ze geheel hun doel. Zoo wordt dus Schiedam aan de Oosterhavenkade geampu teerd, aau de Westerhavenkade lam geslagen Er blijft dus niets meer over dan het stuk tus schen den Watertoren en Smulders. Als haven stad kan Schiedam dus afbinden". We hebben toen bedoeld schrjjven in »Land en Volk" gepubliceerd werd, reeds in 't licht gesteld, dat deze schets van den toestand aan Schiedams westelijken havenkant te zwart gekleurd was. We betoogden, dat Schiedam nog niet als havenstad behoefde af te binden, daar 't nog had zijn Voor haven, nog voor de vaart te verbeteren, maar buitendien nog aan den oostkant de Oosterhaven, zeer wel nog voor het scheepvaartverkeer uit te breiden. »Bovendien, ook al wordt werkelijk de zalmvisscherü ter aangeduide plaatse gebracht zoo betoogden wü dan heeft Schiedam nog gelegenheid genoeg een verlengde Westerhaven Historisch verhaal uit de iöde eeuw. 46) De boot landde beneden in de stad, Rein- hokt, de zwaardveger en de nar, de twee vis- schers, stapten aan wal en richten hunne schreden naar de Hanen poort. Daar het wacht woqrd hun bekend was, werd de brug zonder moeite neergelaten en zij traden binnen. „Dus morgen naar meester Claes," zei Rein- hold nog bij 't scheiden tot den nar. „Ik doe Gnze Lieve Vrouw in de Kopergas een ge lofte, als de redding gelukt." De dochter des dombouwmeesters zat een zaam in hare kamer, met het spipnewiel naast naar. Zij had den rozenkrans in de hand en Btp e zon flr°ng binnen en speeide nieuws- p11f+ln.,Agne8' roodgeweende oogen. in rïvnv s hoorde zij buiten de oude Martha in hnr ™?P1uk mefc een man- Sael greep zij wreef eenn.' aalde een doek te voorschijn en Dan TJm' ,™aalver haai' gelaat. Berndchpn b*nn?n en zei glimlachend richt.' staat buiten en brengt u be- „Breng hem dan aanstonds binnen. Gy met beboorlyken uitgang naar de Maas te maken. De opgespoten terreinen zullen ten allen tyde met de Maas gemeenschap kunnen hebben. Ver schillende waterverkeersmiddelen zyn daar nog zeer goed aan te brengen, zoodat de terreinen volstrekt niet improductief of waardeloos zullen worden". Toen we aldus schreven, was 't nog niet ge heel zeker, dat de zalmvisschery van onder Oud- Delfshaven naar den westeiyken havenkant onzer stad zou worden overgebrachtthans schjjnt die overbrenging een feit te zullen worden. Het ma ken van een zalmzegenvisscherjjkade met heuvel, ophaalballen enz. langs de Nieuwe Maas boven de Vyfsluizen onder deze gemeente is reeds aanbe steed en zal weldra gegund worden. Nu aldus werkelykheid blijkt te worden, wat tot voor korten tyd nog vry onzeker was, herha len en bevestigen wy, dat de bedoelde schryver den jtoestand aan Schiedams westelijken haven kant te zwart gekleurd heeft. Komt nu werkelyk de zalmvisschery daar ter plaatse, dan is er nog gelegenheid genoeg voor havenuitgang en wordt de gemeenschap der opgespoten terreinen met de Maas volstrekt niet afgesneden. Maar toch ligt in dit opmerkelyk feit van de verplaatsing der zalmvisschery voor onze gemeente een vingerwy- zing en een waarschuwing, die alleszins verdienen benut te worden. Rotterdam, dat tot allen prijs de verplaatsing der zalmvisschery begeerde, zich zelfs een aanzienlük geldelyk offer in den vorm eener schadevergoeding aan de ondernemers dier visschery getroostte, om die verplaatsing tot een feit te maken, leert ons voor onze havenuitgangen te waken, onze gemeenschap met de Maas steeds vrü te houden. Hoezeer nu de verlenging van de Westerhaven tot in de Maas, ook na het gereed'komen van de nieuwe zalmvisschery steeds mogelyk blijft, spreekt toch alleszins de wenschelykheid die verlenging zoo spoedig mogelyk tot stand te brengen. Een eenige verbinding met de Maas blfjft voor een gemeente als Schiedam, die op den breeden stroom zooveel belangen heefr, steeds bedenkelyk. Alleen door een eenigszins langdurig defect raken van de Buiten sluis zou enorme schade aan onzen handel en ny- verheid worden toegebracht, die zich den vreese- lyk langen omweg over Delftshaven zou moeten getroosten. Ook het belang, met 't oog op alle gebeurlijkheden, aan den westhavenhant tot een feit maken, wat nu nog onomstootelyk vaststaat, weegt hier zwaar. Daarom vertrouwen we, dat ons gemeentebestuur,al deel 't ook de pessimisti sche beschouwingen van den schryver in »Land en Volk niet, toch te dezer zake beslist diligent zal blyven. Verrasse 't ons weldra met voorstel len, die van een helder inzien van Schiedams waarachtig, zwaarwichtig belang alleszins getui gen 1 Dunt wel b^ mÜ blijven, want ge weet toch Martha ging weer naar buiten. Sinds Koenraads gevangenneming waren onge- veei drie weken verloopen. Meester Claes was sinds steeds droef te moede geweest en hoe ?prnvSnil gne3 °,0k aanhield, om de oorzaak 1, dagen hield hij haar de em vTborgen> want hij wist, dat dit hwwir i Sf gK Vi°0r Zljn doclltei' was. En als wm waarheid onthullen moest, snri Ir u w T l'gansclle stad van de misdaad Kort voor den roof van het domplan had hii reedsaoD Te?1? T4 Ko®nraad toegestemd en de bniDoft c, i van Maria Hemelvaart zou Inrnh tW° Dat was voor wilX hh ni 'fTT ^en onteerden misdadiger kwam h i nnv schoonzoon hebben, al ont- hJn ony.e11'hoopt aan dood en kerker. Koenraads woning ook den blief uit Stiaatsburg gevonden en nog een Sm-aa/ho °en bo™ester in Frankrijk, die Koemaad hooge sommen beloofde, al deze hem Koemaad loochende wel, dezen laatsten brief toenmaals m t bezit gehad te hebben, maar men zou hem op de pijnbank tot bekentenis dwingen. Na twee dagen zou de tortuur aan vangen. DE BALKAN. De telegrammen over de Balkanaangelegenheden bevatten niet veel gewichtig nieuws. Zü melden het een en ander over de verschillende zienswijzen der diplomaten in de onderscheidene geschilpunten. Het Reuteragentschap te Londen vernam gister dat de pessimistische inzichten, die in 't begin der week in diplomatieke kringen voorzaten, thans zoo goed als niet meer bestaan. Het middenpunt der belangstelling wordt op dit oogenblik gevormd door de Engelsch-Oostenrijk- sche onderhandelingener jworden voortdurend telegrafische mededeelingen tusschen Londen en Weenen gewisseld, maar er is mets vernomen van een bepaald besluit. Reuter is gemachtigd tot de verklaring, dat er tusschen de kabinetten te Londen en te Weenen geen groot verschil van inzicht bestaat betreffende de formule, die aan Servië zal worden aangeraden, daar deze eenvoudig een kwestie van bewoor dingen is. Het wordt bevestigd, dat Engeland en Frankryk de actie van Rusland, hetwelk de annexatie van Bosnië Herzegowina erkent, niet zullen volgen, alvorens de Oostenryksch-Servische onderhande lingen een bevredigende oplossing hebben gevon den. Reuter meent goede reden te hebben voor de hoop, dat dit slechts een kwestie van dagen is. Nadruk wordt gelegd op het feit, dat, wat de Britsche formule betreft, opgemaakt met algeheele instemming van Frankryk en Rusland, iedere overeenstemming, die tusschen Londen en Weenen zal worden verkregen, ook te Parys en Peters burg aannemelük zal zyn. De ïZeit" verneemt, dat von Aehrenthal gezegd zou hebben, dat er nog geen qvereenstemming was verkregen inzake het Engelsche voorstel en de stappen der mogendheden te Belgrado. Men kan echter een toenadering vaststellen tusschen de verschillende zienswyzen. Er kan geen sprake van zijn dat wy van het Servische kabinet een vernederende verklaring zouden eischen wü willen alleen ophelderingen over onze betrekkingen met Servië verkrygen en bereiken, dat aan die dubbel zinnige manier van spreken een einde komt. De »Neue Freie Presse" meldt, dat er op het oogenblik tusschen Oostenryk-Hongarüe en Bus- land onderhandelingen zyn geopend om tot een overeenstemming in de Balkanaangelegenheden te geraken. In Servië. Gister is in de Skoepsjtina het gebeurde met den bediende van den kroonprins ter sprake geweest. De minister-president antwoordde op een vraag dat het ambtelyke blad een uiteenzetting heeft gegeven betreffende den dood van den bediende van den kroonprins. De prins had hem, den minister-president, kennis gegeven, dat by afstand deed van alle rechten op troonopvolging. Daar de Zoo was in eens Agnes' schoonste droom verstoordeerst volle lente en lucht en zonne - glans nn lag er een koude nevel rond haar bloemhof gelegerd en alle bloesems verbleekten. Koenraad was vroom en onschuldig en tot zulk een misdaad niet in staat, dat wist zijmaar hoe zou zij hem redden? Zij, een zwak meisje, dat alleen sterk was in de erkenning harer zwakheid en in vertrouwen op God. Bernschen was met Martha binnengekomen, vriendelijke groette hij. „Ik heb een briefje voor u uit den toren" ze* hij, terwijl hij het meisje vorschend aan zag Agnes wachtte eenige oogenblik, als bedacht zij zich, of zij het schrijven zou aannemen. Dan stak zij haar hand uit en ontving het blad. Weinige woorden slechts stonden er op* ge krast „ik ben geheel onschuldig, Agnes, ook al mocht ik op dé pijnbank bekennen. Maar ik wil gaarne alles verduren, laster en pijnbank, adS gij mij maar niet voor schuldig houdt. Ik heb de Lieve Moeder Gods een gelofte gedaan, zoo lang ik leef iederen Zondag voor haar beeld den rozenkrans te bidden, als zij mij ne onschuld aan den dag brengt. Wilt gij u daarmee ver eenigen Koenraad." De tranen stonden Agnes in de oogen. „Hoe kan hij nu zoo iets schrijven Ik heb niet eens aan zijne schuld gedacht. Zeker wil ik mij met zyn intentie vereenigenik heb nog ministerraad in deze onbevoegd en de Koning alleen bevoegd is, is de brief van den prins aan Z. M. te hand gesteld. De brief van den kroonprins van Servië aan den minister-president luidde als volgt sGeachte heer president I Getroffen door de volkomen ongëgronde en onrechtvaardige beschul digingen, die een ongelukkig toeval in zekere kringen van onze samenleving heeft te voorschyn geroepen, heb ik de eer, u ter verdediging van myn tot dusver door niets bevlekte eer en van mün volkomen reine, kalme ziel de volgende ver klaring te doenIn het diepste bewustzyn van de plicht, die my op het oogenblik myn geweten oplegt, doe ik in het belang van het vaderland van alle rechten en aanspraken, die my de grond wet verleent. Dit myn besluit is onwrikbaar. Derhalve verzoek ik u, dien overeenkomstig te handelen en stappen te nemen, dat het ook de hoogste bekrachtiging verkrygt. Terwyl ik voor althoos alle rechten op den troon prysgeef, die my op grond van 's lands grondwet toekomen, zal ik toch altyd bereid zyn, als Serviër en soldaat, myn leven voor koning en vaderland te offeren. Ont vang, mynheer de president, de uitdrukking myner hoogachting. George." Reuter seint uit Belgrado nog het volgende Uit de uiteenzetting van regeeringswege volgt, dat de bediende van den prins het slachtoffer is geworden van een ongelukkig toeval, ten aanzien waarvan bet onmogelük was vast te stellen wie verantwoordelyk is of de schuldigen te vinden. De bediende heeft in het hospitaal verklaard, dat bij van de trap is gevallen, en uit vrees voor een verergering van de breuk, waaraan hy leed, overbrenging naar het hospitaal had ge vraagd. Het proces-verbaal van dit verhoor meldt, dat het slachtoffer zyne verklaringen bü volle be wustzyn heeft afgelegd. Volgens het »Berliner Tageblatt" loopt te Wee nen het gerucht, dat de kroonprins zich heimelyk naar Rusland heeft begeven, of op weg is naar Zwitserland. De jNorddeutsche Allgemeine Zeitung" schryft Volgens telegrafiische berichten uit Parys beweert de Temps" ten eerste, dat de Keizer in een brief aan den Keizer van Rusland er op aangedrongen heeft, dat Rusland omtrent zyn bedoeling ten aanzien van de inlüving van Bosnië en Herzego- wine geen twüfel zou laten, en ten tweede, dat de Keizer in een anderen brief aartshertog Frans Ferdinand zyn onvoorwaardelyken steun heeft toe gezegd. Alle twee die beweringen zyn onjuist; beide zoogenaamde brieven van keizer Wilhelm zijn niet geschreven. Er zyn thans in België Oostenryksche agenten op ronde om zadelpaarden op te koopen. Verleden Maandag hebben zü in de buurt van Mechelen verscheidene paarden 1800 tot 3000 franken be taald. zooeven voor hem gebedendat moet Reinhold hem schrijven voor hij gefolterd wordt. De Lieve Moeder Gods zal hem helpen om geen leugen te zeggen." „Ja bid maar goed, jonk vrouw," zei de nar, die er thans echter niets narrisch uit zag. „Ik kan u nu nog niet alles zeggen, maar op het goede spoor ben ik toch." „Wij zullen alles met onderwerping en geduld afwachten," zei Agnes zuchtend. „God beloone uwe moeite." Zij keerde zich weer naar het venster de nar verliet met Martha de kamer. Martha had echter nog heelwat te babbelen zij zou zoo graag wat meer vernomen hebben. „Het arme kind," zei ze buiten tot den hans worst, „wordt nog ziek van al het leed. Het is goed, dat gij haar een weinig getroost hebt, al is er dan ook geen hoop" Daarvoor zullen wy den lieven God laten zorgen, wij helpen slechts een wemig mee," was het ontwijkend antwoord. „Toen ik nog zoo'n kleinê jongen was, die nauwelijks loopen kon, en mijne moeder dood en mijn vader ziek, toen heeft zich Koenraads moeder mijner ontfermd. De Kuen's woonden naast ons, en dagelijks kwam de goede vrouw naar ons toe en bracht mijn vader warme soepmij verzorgde zij, als ware ik haar eigen kind. Wordt vervolgd.) ciIl6S. M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1