Dagblad voor Schiedam en Omstreken. r-JSsiïï r 32ste Jaargang. Dinsdag 30 Maart 1909. No. 9374. A1)mimt o; it' feuilleton' tan ScMeiamsclie Coram «et jratli Gelasten! MaisMai (rijs 10 c. tel, 0.15 p. mul, f 1.35 p. 3M. Ofücieele berichten. Afsluiting Beursbrug. Gemeente-reiniging te Schiedam. Buitenlandsch Nieuws. De steenkapper van Keulen. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en teefcm01 S?h*edam Per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent Franco per post door geheel Nederland f 2- per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent ^«.wartaal. ,frihnnemK"ten Trdfu daJg(;lijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelyk adverteeren worden uiterst b i 1- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter algemeene kennis, dat op Woensdag den 31 Maart a.s. de Beursbrug voor bet ver- neer met rjj en voertuigen gesloten zal zjjn. Schiedam, 30 Maart ly09. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. Hoofdopzichter bjj de Gemeente-reiniging te Schiedam brengt ter kennis van belangbeb- oenden, dat aldaar verkrijgbaar zijn TAKKEBOSSEN tegen 3 cents per bos. De Hoofdopzichter voornoemd. duitschland. De internationale politieke toestand. Gister heeft de Rijkskanselier von Biilow in den uitschen Rijksdag een lange redevoering gehou- en, waarin hij den buiienlandschen politieken toestand in dea breede uiteenzette. Bij de bespreking van de politiek in het oosten van Europa, legde de rijkskanselier er den nadruk op, dat het verwijt, dat Duitschland met al te grooten ijver Oostenryk-Hongarye ondersteund en zich voor de belangen van vreemden onnoodig in gevaar begeeft, ongegrond is, en zegtDe recht vaardigheid van dit verwp kan niet bewezen worden uit de meeningen van Bismarck. Bismarck heeft in 1888 gezegd»Een staat als Oostenrp- Hongarp zal, wanneer men hem in den steek laat, van ons vervreemden en zich aansluiten bij de tegenstanders van een verbond, waarop het niet kan rekenen." De ondersteuning van Oosten- rp is in het belang van Duitschland. Indien wij de Oostenrpsche politiek niet ondersteund hadden dan zouden wij weidra komen te staan tegenover dezelfde groep van mogendheden, waarvoor Oosten- rp zou hebben moeten wijken. (Herhaalde uitroe pen van goedkeuring). Duitschland zou door een minder bepaalde en duidelijke ondersteuning van Oostenrp pog.ngen om Oostenrijk een diploma- hÜhh °rl"g toe te brecgen in de hand gewerkt hebben. Zulk een nederlaag zou ook de positie van Duitschland in Europa verzwakt en de macht Welke beide bondgenooten samen vertegenwoordi gen, verminderd hebben. (Toejuichingen en teeke nen van instemming). Juist in een vaste trouw van Duitschland en Oostenrp ligt een uitstekende waarborg voor den vrede. Indertjjd heeft het publiceeren van het bonds- verdrag kalmeerend gewerkt. Op dit oogenblik kan het bewijs, dat het verbond nog niets van zün kracht verloren heeft, niet anders dan op gelyke Historisch verhaal uit de i5e eeuw. 48) »Dat dank ik den heeren op de wolmarkt. Ik heb hen zoo aan t lachen gemaakt, dat hun munten met meer zoo m hun zakken wilden kleven, als uit bij hun soort anders het geval is. »Wat zijt gjj toch een gelukkige man I" meende aietyn; »zulke dagen zp voor ons zeldzame vo gels. Was het nu nog maar oorlog, dan hadden we minstens dubbel loon." Dat kan nog komen", zei de nar schalksch. »Is hehW?nD V??rjaar niet 200 ho°g gezwollen en üebben de padden en kikvorschen hunne schuil- oeken met verlaten en kruipen zij niet bij dui- ,en ro°d' zoodat men ze niet machtig kan «ooteA\°°k heeft men den Rijn een als was ZHteuftnd6 ?tor ™argeD0ffien' die er uitza* met in »t Lai Vele ?cherPe zwaarden gevormd is mp oom Miïhihl0edvlek' E° DOg onlaD8s terugkeerde, scheed rf geweest en toen hÜ dag was. En nl->t u maan zoo helder of het muziekwitte gedaanten k]°orde hb e®a kla-ende hadden bloedige wonden af8n u°VeiL heA Veld borst en aan alle wjjze werken. De Duitschers hebben gaarne altijd gestaan aan de zpe van een rechtvaardige zaak Ja, het is zelfs een typisch Duitsche eigenaardia' beid een zaak als rechtvaardig te beschouwen alleen omdat zjj van den zwakkere is. Daarna sprak de rpskanselier over de Duitsch- Engelsche overeenkomst in zake den aanbonwvan oorlogsschepen en verklaarde daaromtrent het vol gende Zooals in de zitting der vlootcommissie van 23 Maart verklaard is, zp over de kwestie van eeh Duitsch Eogelsche overeenkomst in zake den omvang en de kosten van het vlootprogramma tusschen Engelsche en Duitsche autoriteiten ge sprekken gevoerd, die echter tot niets bindend" warennooit echter is van de zpe van Engeland een voorstel gedaan, dat als basis kon dienen voor officieele onderhandelingen. De regeering denkt er niet aan in het bouwen van de vloot een wed- strp te houden met de Britsche zeemacht. Onze vloottoerusting dient alleen tot beveiliging van onze kusten en tot bescherming van onzen handel. Het programma van onzen vlootbouw is geheel openbaar; wjj hebben niets geheim te houden en mets te verbergen. De regeering is niet van plan den aanbouw van schepen binnen den wettelijk vastgestelden tp te bespoedigen. (Hoort, hoort 1 van de rechterzpe). Alle anders luidende ge ruchten zp ten eenen male valsch. Wjj zullen zooals volgens de wet vastgesteld is, 0p zijn' vroegst in den herfst van 1942 13 groote nieuwe schepen, waaronder 3 gepantserde kruisers voor het gebruik gereed hebben. In zake de houding der verbonden regeeringen tegenover het ontwa peningsdenkbeeld, verwijs ik naar de redevoering welke ik 30 April 1907 voor het byeenkomen van de laatste Haagsche conferentie en naar die, welke ik 10 December 1908 gehouden heb. Sindsdien is er geen formule bekend geworden, welke aan de verschillende volken behagen kon en ee„ goede basis voor onderhandelingen kon vormen. Ditmaal echter waren bedenkingen en scrupules geheel onnoodig. Oostenrijk-Hongarije heeft in het conflict met Servië het recht geheel aan zün kant (Teekenen van toestemming). De annexatie •s slechts de laatste trede van een dertig jaren lang door de mogendheden erkend politiek bescha vingswerk. Het Oostenrp Hongaarsche bestuur der beide provinciën is een schitterend bescha vingswerk. Oosrenrjjk Hongarp heeft door zp voortdurenden naarstigen arbeid recht op het land verkregen. Door de onderhandelingen met Turkije is ook formeel aan het recht voldaan. Beide par tijen hebben reden om z.ch over de overeenkomst, die met groote staatsrqanswpheid tot stand is gekomen, te verbeugen. De formeele erke0ning der overige mogendheden, die het verdrag van erhjn onderteekenen, kon niet uitblijven het pla cet (goedkeuring) van Servië is niet noodig. Deze wederrechtelijke eisch van Servië heeft Oostenrijk- Hongarije terecht van het begin af in eiken vorm afgewezen. De Serviërs kunnen hun standpunt niet verdedigen uit een oogpunt van recht De oor- !i,i°gKen/tertte; de d00d is zoowat van mijn en hét is He"81 gFaag 1*^ den een "aar den ander korrU of rlonv.erscb,11'g» bij w.en hij terecht bil' «éharl ikpn86^ on draagt of een zotskap of raadsheerin nf gt "T Z«de en veeren als de dubbel soldjj aanstaanden krijg wegens het venemng^an^^n^Lf?^ °yerbodig> want de schrik op 't lüf geiaaad Iff ^^haft.gen den nu gedronken fiS' 3 6 «ver>ger werd er me 1 ijk over de' ontliH verknenkelde zich hei ten hij had een goed beïSS? dM^a8*06611" tellingen. Doch nu sinJ hh 1 bfl deze ver" dolste grappen ovef wJt J"" sP°ken t?.t de dapperen teweegbracht 7fi 6F vens^ust bÜ de de tranen hun oVer de lachen' dat het bpa te kwaad kreeg n en HanS Zoo teerden de drie cezpllAn nacht inviel en de maan u zatnen> tot de mei stond. Hans en Valetiin H, h,°° aa" den aan, dat zjj de wacht da?hten er n,et m®eF trekken. To? hun gell dea ,toren ™esten be' schuwen. Valetp vloog op Waar' het^ekJ verschrikt uit, »wy betalen graaf" GQ tv^tntig stokslagen van den logstoerustingen van dat land waren een gevaarlijk spel. Indien men er ook al niet aan dacht om, ter wille van Servië, den Europeeschen vrede in gevaar te brengen, dan volgt daaruit nog geens zins dat OosteDryk—Hongarp of Turkp aan de politieke aspiraties van Servie zullen gemoet komen. Degenen, die er toe bpragen om die aspiraties van Servië op de een of andere wpe aan te moedigen, laden een zware verantwoordelijkheid op zich. (Toejuichingen). Da behoefte aan vrede van Europa is sterk genoeg om te verhoeden, dat een oorlogs brand over de wereld uitbreekt. De leider der Russische ,'politiek, en vooral tsaar Nicolaas, heb ben door hun in den laatsten tijd aangenomen houding aanspraak gemaakt op de dankbaarheid van alle vrienden van den vrede. Duitschland zou van den beginne af absoluut geen principieel bezwaar gehad hebben tegen een conferentie, wanneer alie mogendheden er aan deelnamen en het van te voren op alle dubieuse kwesties eens zouden geworden zp, d.w.z. wanneer hot programma der conferentie nauwkeurig vast gesteld en bepaald was. Tegenover het verwp, dat Duitschland nie1 een meer bemiddelende houding aangenomen heeft, moge het volgende als argument dienen. Duitschland heeft, voor zoover er een grondslag voor dit bemiddelend optreden aanwezig was, tusschen Weenen en Peterburg in die rich ting stappen gedaan. Duitschland's eigen belang en zp leyauteit tegenover Oostenrp Hongarp begrensden evenwel de mogelpheid van een be middelend optreden. Duitschland's geschiedenis waarschuwt om, voorzichtig te zp met het aan- oieden van zp bemiddeling. Bismarck's voor naamste gedachte tpens het Berlpsche congres was er op gericht, om Emopa voor een oorlog te bewaren. Dit gelukte Bismarck, maar Duitschland haalde zich daardoor den np en het wantrouwen der twisienden op den hals. De overblpselen van oude bedrogen verwachtingen werden ons voor bet hoofd geslingerd en Duitschland, dat den vrede bewaard had, zag zich zelf kort na het congres la oorlogsgevaar. Duitschland staat trouw aan de zpe van Oostenrp en zorgt zoo ook voor zp e'gen belangen, terwp het tevens het zekerst het behoud van den vrede verzekert. Zoolang dus een bruikbare grondslag ontbreekt, uioet de regeering vasthouden aan haar meening, dat onderhandelingen over de beperking van den v'ootbouw, onverschillig of zjj tusschen twee of meer mogendheden gevoerd worden, geen werke lijk resultaat zullen bereiken. (Zeer juist. Rechts). Het standpunt der verbonden regeeringen wordt bepaald door vredelievende en menschlievende motieven en is in volkomen overeenstemming met de eeuwenoude vredelievende richting der geheele Duitsche politiek. (Luide bravo's). Wanneer wjj derhalve een gereserveerde houding aannemen, dan i'gt daarin niets opvallends en niets onvriendelps tegenover een andere mogendheid, vooral, omdat wil daarbjj slechts gebruik maken van het vanzelf sprekend recht om over Duitsche binneniandsche aangelegenheden niet te redetwisten met het buitenland. (Bravo's). De keizerlpe regeering zal het ook voortaan tot haar plicht blpen rekenen, de vriendschappelpe tendeDzen tusschen Duitsch land en Groot-Brittannië te bevorderen en te peren voor een wederzpsche verhouding, die geen wantrouwen toelaat. (Levendige toejuichingen). Bjj de debatten gaven alle partpn hun goed keuring te kennen over de leiding der Duitsche buitenlandsche politiek en verklaarden volkomen in te steramen met de verklaringen van den Rpskanselier. ENGELAND, De zaal en de tribunes van de Kamer van afgevaardigden te Londen waren gisteren door een dichte menigte bezet. In de diplomatieke tribune merkte men op den gezant der Noord- Amerikaansche Unie. Het meerendeel der leden van het Lagerhuis en de premier, de heer Baltour, 'ieten zich een groote geografische kaart, bren gen voorstellende »Europa in 1950". Een groote roode vlek samentrekkend België, Holland, Dene marken, De Balkan, een gedeelte van Rusland en geheel Oostenrijk Hongarp, en een andere groote roode vlek samenvattend Europa van de Oost- en de Noordzee tot aan de Zwarte, de Adriatische en de Middellandsche zeeziedaar Duitschland. In het midden van laatstbedoelde roode vlek bet cjjfer van 250 millioen zielenter zpe bevindt zich Frankrp in 1950 met eene bevolking van 40 millioen zielen, waarvan, zegt de kaart, de helft Duitschers zp. Engeland is geel getint zonder andere aanduiding dan een groot vraagteeken. Onder den indruk van" de profetiën door deze kaart gebracht, werd de zitting geopend. De kaart met hare bedreiging van een groot-Duitsch- land, vormde den achtergrond van het parlemen tair debat, waarin de naam Duitschland herhaal- delp opdook. FRANKRIJK. j President Fallières heeft bekend gemaakt, dat de ministerraad verdaagd wordt tot 21 April we gens zp reis naar de Zee-alpen en omdat Cle- menceau eenige dagen rust wenscht te nemen. Minister Pichon deelde mede, dat de hertog van Genua met zp eskader den president te Nice zal komen begroeten. Hans vond het meer dan erg, dat alle vreugde zo° suel een einde nam, doch de nar wist hem te troosten. Hjj schonk zp kroes nog eens vol en op een vroolpe gezondheid stieten zy aan. De nar betaalde, terwjjl de krijgers hem op bun manier bedankten. Op straat riep Berndchen de twee nog na »De maan schpt helder als gij menschen met bloedige wonden mocht zien evenals de man op het Mühlheimer veld, dan moet ge het mij vertel- len, hoor I" De lansknechten zwaaiden naar hun toren, en als wilden zy angst verbergen, zongen zy met luider stem van den wp aan den Rp. Herndchen sloeg de tegenovergestelde richting in en na enkele minuten hield hij halt by een in de schaduw gelegen boot. Hjj sprong erin en groette zacht den zwaardveger. Zjj legden hun riemen uiten voeren de rivier op. loea zij ver genoeg van den oever verwyderd waren, om door niemand gehoord te worden, vroeg Hemhold zp kameraad »As alles gelukt ^Buiten verwachting", was 't antwoord, »zy zullen spoedig een diepen roes uitslapen of le vende menschen van vleesch en been voorspoken aanzien." De twee schippers voeren langzaam stroomop waarts ver boven den toren naderden zy den oever en lieten zich daar langs het oevergewas naar den toren afdryven. Geruischloos naderden zy den muur en meerden onder Koenraad's venster. sERvië. De Oostenryksche gezant Forgach legde een bezoek af bjj den minister van Buitenlandsche Zaken om besprekingen te houden betreffende de handelsbetrekkingen tusschen Oostenrp en Servië. De minister verklaarde, dat hij de kwestie aan het oordeel van den ministerraad zou onderwer pen. In officiéele kringen wordt gezegd, dat, de regeering zich zal onderwerpen aan de wenschen der groote mogendheden. Een schreeuw als de roep van den nachtuil weer klonk door de nachtelyke stilte en een steentje viel van boven neer als antwoordkort daarop daalde een touw neer. De schippers bonden er dit maal een touwladder aan. Een oogenblik duurde het, eer een tweede steentje viel, ten teeken, dat de ladder bevestigd was. Reinhold klom omhoog. Het venster van Koen raad's cel lag maar eenige voeten onder de tinne, zoodat Reinhold de lansknechten duideiyk kon hooren vslapen"- sDe nar heeft zp rol goed gespeeldzei hjj tot zp vriend, nadat Koenraad hem de hand ge drukt had. ïGod loone het u", zei deze zacht. ïHoe maakt het Agnes Reinhold deelde hem in 't kort het antwoord mee, dat het meisje dien morgen aan Berndchen gegeven had. Maar aanstonds voegde hij erbjj »Nu geen vragen, wacht daarmee tot later doe nu, wat ik verlaag. Zp de staven doorge- veild >Neen", zei Koenraad. »Neen Waarom niet? Geef mjj dan fluks de vjjl, opdat ik er een eind aan maak." »Ik bljjf hier; ik maak anders mp lot nog on dragelijker". (Wordt, vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1