Dagblad voor Schiedam en Omstreken. i Ir li ent 0 op ie Kiem Sclielaiscie Courant m\ gratis G-eïllnstreerd Zondagsblad prijs 10 c. p. weet, Q.45 p. iand,fl.35 p. M. 32ste Jaargang. Donderdag 1 April 1909. No. 9376. iostelooze inenting en tiennenting tegen nokken. Omcieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Kennisgeving. FEUILLETON. De steenkapper van Keulen. Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en tost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per e cent Franco per post door geheel Nederland ƒ2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. ^i<cr,neniL"''en w°rden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. i j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam Gelet op art. 18 der wet van den 4den Decem ber 1872 (Staatsblad no. 134), tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Brengen by deze ter-kennis van de ingezetenen, dat ten huize van den gemeente-genees heer, den heer N. F. ELZEVIER DOM, aan den oingel no. 70, op Woensdag 7 April a.s. van 89 s morgens gelegenheid zal bestaan tot Schiedam, den leu April lyU9. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKEN GA. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 12, le iid der Drankwet, ter openbare kennis dat by hen een verzoek is ingekomen van JAN VERBOOM, van beroep winkelier, alhier, om verlot voor den verkoop van alcoholhoudenden drank,anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop in het be nedengedeelte van het pand Broersveld no. 4 en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verieenen van het verlof schril telyk by hun College bezwaren kun nen worden ingebracht. Schiedam, 1 April 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B, Be Secretaris, V. SICKEN GA. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gezien het verzoek van de firma Ingelse nh: 7eJSUun"'S tot uitbreiding harei ma- chinefabnek en stoomketelmakerij in het pand staande aan de Nieuwe haven no. i39, kadaster sectie M. nrs. 1058 en 1059 (ged.) door het bii- plaatsen van een bok voor het hjjschen van ware voorwerpen en het verbouwen en vergroo- ten der kantoorlokalen Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelegd dat op Donderdag den löden April a.s. des middags ten 12 ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan ÏVïïoek m te brenSen en die mondeling of schnftelyk toe te lichten hierW. gedurende ,drie dagen, vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secretarie der gemeente, de schrifturen die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomenen dat volgens de bestaande jurisprudentie met tot Historisch verhaal uit de 15e eeuw. 20) By meester Claes was juist dezen morgen de droefgeestigheid ten top gestegen. Deels wegens uchamelyk lyden, deels uit verdriet en harteleed iag hq ziek te bed. Koenraad stond hem voortdu- rend voor den geestwant op hem had hy vroe- ger al zyn hoop gebouwd; hy moest hem opvol- gen; daarvoor bad hq willen zorgenhq had zqn troost in den ouderdom moeten zyn, als de goede God hem ten minste nog een paar jaren schenken mocht. Nu had hy reeds drie weken omgezien naar iemand, op wien hij zyn liefde kon overplanten die Koenraads plaats kon innemen maar onder de honderden vond hy niemand die hem want °P„Volker bad hij wel niets aan te merken; k Sa Koenraad was deze de knapste gezel en toch eeen8irdrag Ti niet slecht 5 maar hÜ was hartiif an ^oenraad Kuen, niet zoo vroom, open- te zyn. rouw> dat is, als Koenraad scheen Amies'1 imistSh«^kden bouwmeester aanklopte, was met dezelfde «dfc zTen vaderl bield z.ch met dezelfde gedachten bezig als deze, hoewel zy beroep op eene beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zyn zy, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het gemeentebestuur of een of meer zyner leden zyn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den len April 19U9. Burgemeester enWethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. S1CKENGA. SCHOUW over de wateringen en heinslooten in het Oud- en Nieuw-west-frankeland. WAARSCHUWING. Burgemeester en Wethouders van Schiedam Gezien art. 8 der verordening op het reinigen en op de gevorderde breedte en diepte houden van de wateringen en heinslooten in het Oud- en Nieuw-west-frankeland binnen genoemde gemeente van den 19den Mei 1881 (Gem.blad no. 6). Brengen ter kennis van de eigenaars van de landeryen, huizen en erven in genoemd Franke- land, dat op Woensdag den 21 sten April 1909 des voormiddags ten negen ure, eene SCHOUW zal gedreven worden over bovenbedoelde waterin gen en heinslooten. Wordende bjj deze ieder, dien zulks mocht aan gaan, gewaarschuwd, te zorgen, dat aan het by de bovenaangehaalde verordening voorgeschrevene alsdan behoorlyk voldaan zij. En opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd waar het behoort. Schiedam, den lsten April 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE, Wr.B. De Secretaris, V. SICKENGA. DE BALKAN. Gister werd in de Skoeptsjina de nota der groote mogendheden voorgelezen, welke de Servische re geering uitnood gt, om aan de OostenrjjksChe regee- riog de nieuwe nota waarvan men den inhoud reeds kent, te overhandigen. Het is noodzakelijk, aldus wordt er ingezegd, dat de nota spoedig overgeschre ven en verzonden worde. De gezanten van Engeland, Frankryk, Italië en Rusland hebben de opdracht gekregen, om de Ser vische regeering mede te deelen, dat von Aehren- thal by de besprekingen met de vertegenwoordigers dezer mogendheden verklaard beeft, dat Oostenrijk- Hongarije absoluut geen pressie zal uitoefenen op Servië en de normale uitbreiding van het Servische leger met wil verhinderen, terwijl von Aehrentbal bovendien de formeele verzekering gegeven heeft, dat Oostenryk-Hongarije geenszins het plan koes tert om Servië aan te vallen, wanneer het zal ont wapenen. De voorzitter van de Russische Doema, heeft in het sNowoje Wremja van Dinsdag een verklaring gezet, waarin hjj zegt, dat Raslands erkenning meer hoop had, zij het dan niet de gouden van vroegere dagen. Het ging haar als de zonnebloem, by zonsondergang. Dan trekt de bloem uit louter verdriet de gele bladere samen, onthult gedeelte- teer kopje en buigt ter aarde heen. Martha trad de kamer binnen en diende den schildwacht van den toren aan, die gewichtige zaken met den meester te bespreken had. De bouwmeester liet hem binnenkomen; tegelijk gaf y zyne dochter een teeken om zich te verwyde- tilt M?ar d«ze deed> als had zy niets bemerkt; daarby stond Hans ook al midden in de kamer en Sots hair eeöi P<nsierlÜk ^01, dat het meisje trots haar verdnet toch lachen moest. bo™:t,°r 60 uw «1 uïteïeea b®teekeQisvolle uitdrukking op het.ge- om den^tm» van de spoken te verhalen, die met hlnori k ^ezw®j*d hadden. Zy waren geheel £r J i V1 b8SProeid et hadden geklaagd en ge- met den hèn hrena en ZÖn kameraad hadden H?Jh i'ehaard. tegen de spoken gestreden dreef I nS j 0 kwarnen nu eerst recht op en badderden tegen den toren op, tegen ons, horen üt losb'ek<*d- Toen grepen wy den «tóH «f 1 hezen er°P' als brandde de gansche Hst I Was.eet? 8root leger in aantocht. Door dat getoeter, misschien ook wel vroeger, ontwaakte e graa en snelde aanstonds naar het vertrek van en eenigen gevangene, dien wy hebben, ik bedoel den jongen man van uw gilde." »En was hy gevlucht onderbrak Agnes piot van de inlijving van Bosnië een vernedering is. De Duitsche nota bedreigde Rusland en stelde volgens hem zelfs de mogelijkheid in het vooruitzicht, dat de Duitsche korpsen op een bepaalden datum, 7 April, Rusland zouden binnenrukken. Rusland, besluit hy, is nu in de macht van Berlijn en het oorlogsgevaar blijft bestaan. Het «Nowoje Wremja" schrijft verder, dat prins Bülow's kalmeerende frazes in den Rijksdag evenvele beleedigingen voor Rusland waren. Andere Russische kranten laten zich in den- zelfden geest uit. Da gezant van Servië heeft Aerenthal een nota overhandigd, die overeenstemt met het gisteren door Wekerle in de Kamer te Boedapest gegeven uittreksel. De inleiding zegt, dat de nota ten doel heeft elk misverstand weg te nemen, dat de nota van Servië d.d. 14 dezer zou hebben kunnen doen ontstaan. Oostenrijk heeft zich aangesloten by het verzoek van Italië ten aanzien van de bevestiging der wijziging van art. 29 van het Tractaat van Berlijn, Montenegro betreffende, op voorwaarde dat Montenegro zyn vriendschappelijke houding jegens Oostenrijk handhaaft. ENGELAND. Te Londen hebben gister ruim 2000 min of meer bekende burgers, onder voorzitterschap van den poortersneester, in de Gildenhal vergadert, teneinde, op uitnoodiging van de Londensche Kamer van Kóóphandel, de vlootkwestie te be spreken. 3.-. De voorzitter begon met te verklaren, dat dit geen partijbijeenkomst was. Lord Brassey stelde de eerste motie voor, ver klarende, dat de veiligheid van het rijk de aller eerste volkskwestie is. Spreker zeide, dat de meer heid van Engeland ter zee voor het tegenwoordige ontwijfelbaar vaststaat, maar het oog moet op de toekomst gevestigd blijven. Ook oud-minister Balfour voerde het woord. Een door Lord Rothschild voorgestelde motie, waarbjj men zich verbond tot financieelen steun voor het verhoogde vlootprogram, werd aangeno men. In verband met de Engelsche vlootkwestie is zeer lezenswaardig wat de bekende marine-des kundige v. Pustau schrijft in de «Lokal-An- zeiger" over de «onnoodige bezorgdheid van Engeland". Voor de Eogelschen staat het nu eenmaal vast, zegt by, dat zy uitsluitend door Duitschland's vlootprogram tot afzienbare uitgaven voor de vloot genoodzaakt worden, en zy vergeten daarby, dat het tegenwoodige maritieme tijdperk, onder welks zware lasten de heele wereld zucht, ingewjjd is met de «Dreadnouht en niet met de pas lang daarna van stapel geloopen «Nassau" (de eerste Duitsche «Dreadnought"). Zjj beelden zich in, dat wy naast de uitvoering van ons algemeen bekend vlootprogram nog andere bouwplannen hebben, en dat onze regeering den Rijksdag en de geheele overige wereld zou kunnen bedriegen, seling den bode. «Neen, zeker niet. Die zit nog rustig in zyn celmaar nu is 't aan geen twyfel meer onder hevig, met wiens hulp hy het domplan gestolen heeft. Want een toovenaar is hy, dat heb ik dezen nacht ondervonden." Agnes zuchtte diep en haar vader zag haar weemoedig aan; by dacht een oogenblik: «Ach I was hij maar ontkomen, de armen jongen 1" Doch aanstonds nam zyn gelaat weer de strenge uitdrukking aan. «Vertel verder I" «Ja, heer", begon Hans weer, «maar nu wordt het toch eerst recht treurig, nl. voor my en mijn kameraad. Gy weet, dat de grooten toch recht hebben, ook als de kleinen het beter weten. Zoo ging het ook ons. De burggraaf geloofde niet aan het spook, en toch wil ik er git op nemen dat het geesten waren, levende geesten van been, zonder vleesch. Wy hoorden boe ze by den ge vangene binnengingen, het sloeg juist ééa uur, dat is het uur waarop ieder toovenaar zyn macht verliest. Tegelijk weerklonk een doffe slag in 't water, zoodat de druppels tot ons opspatten, wat in 't geheel niet mogelijk zou zyn, als het geen geesten waren. Maar de graaf zegt, dat er een ladder aan 't venster hing, en een mensch daarop stond de graaf zou dit doorgesneden hebben en de man in den Rjjn gestort zijn." Onwillekeurig onglipte een kreet aan Agnes lippenmaar Hans liet zich daardoor niet van de wys brengen. door den aanbouw van schepen heimelyk te be spoedigen plotseling in 1913 en 1914 en grooter aantal Dreadnoughts dan bij de wet is voorzien te voorschijn te tooveren. Aan den eenen kant geeft men toe, dat onze vloot voor de bescherming van den Duitschen handel bestemd is, en daarna beweert men weer, dat dit voor ons geen vraag van leven en dood is, zooals voor Engeland. Hangt dan, vraagt v. Pustau, ons nationale bestaan soms ook bier niet van af, dat wy onzen overzeeschen handel tegen alle gevaren, die maar mogelyk zijn, beveiligen, tegen gevaren, waarvan de zeer groote beteekenis door'de inbeslagneming van de ryks- postboóten in den Boeren-oorlog voor iedereen duidelijk moest worden Laten de Engelschen, behalve het Duitsche staatsrecht, ook de Duitsche geschiedenis, eens bestudeeren. Zy zullen dan te weten komen, welke oneindig treurige ervaringen Duitschland in den tijd, dat het weerloos was, gehad heeft. Een punt in de rede van Sir Edward Grey ver dient zeer byzonder de aandaebt als het eerste teeken van een verbetering, die van de hoogste beteekenis voor den wereldvrede is. Dat is de verwijzing naar de mogelijkheid van de afschaffing van het prysrecht en de opmerking, dat daaruit een volkomen nieuwe beoordeeling van de kwestie van de toerustingen ter zee zou kunnen ontstaan. Dit denkbeeld zal in goede aarde vallen, bjj Duitschland zoo goed als by de andere volken. Er heerscht nu nog veel wantrouwen en vooroordeel, maar de pas geeindigde conferentie voor zeeoor logsrecht heeft reeds het schitterende bewjjs ge leverd, dat dergelijke beletselen voor den vasten en goeden wil van alle belanghebbenden niet onoverwinnelijk zyn. en dezelfde middelen zullen stellig ook niet falen, wanneer het erom te doen is, het barbaarsche buitrecht op zee af te schaffen. GRIEKENLAND. Het kabinet is gister afgetreden. Ziehier, naar verluidt, de redenen voor het aftreden van het ministerie Gister-morgen sloten alle handelaren van Athene en Piraeus hun winkels en belegden een bijeenkomst om verzet aan te teekenen tegen de houding van den directeur der douanen te Piraeus,als gevolg van onre gelmatigheden in den dienst. Zjj verzochten dien directeur te ontslaan. Van die byeenkomst ging men naar het paleis om aan den Koning een request en de grieven der handelaren voor te leggen. Het hoofd der politie met agenten en gendarmes wilde den toegang tot het paleis met geweld beletten, waarbjj de handelaren tegen den grond gegooid en mishandeld werden. De Koning bemerkte wat er voorviel en gaf last, dat de politie zich terug zou trekken en de handelaren te laten betoogen. Een afgevaardiging van de handelaren diende zich bjj den Koning aan en stelde hem een request ter hand, waarbjj zy zich beklaagden over de houding der politie. De Koning heeft hierop een onderzoek gelast. Het schynt nu, dat de regeering van oordeel is, Eindelijk was hy uitgepraat. «Zeg uw heer, dat ik in zyn geest zal handelen", zei meester Claes. Dan greep hjj in een lederen tasch, die naast zyn bed op een eikenhouten tafeltje lag, nam er een paar geldstukken uit eu reikte ze Hans over. «Dat is een zalfje voor u eu uw kameraad, om uw blauwe ruggen te genezen", zei hjj glim lachend. Dan wendde hjj zich tot Agnes. «Geef den bode een glas goeden wyn en zend Martha by my." Met een diepe buiging en schitterend gelaat vertrok Hans. Buiten de kamer vroeg Agnes hem. vZijt gy het, die de gevangene beltenen moet Hans was zoo dom niet als hy er uitzag. «Neen", antwoordde hy, «maar ik belast my toch met een bestelling als het noodtg is. »'t Was maar een vraag", zet het meisje verle gen terwyl zy een Hinken beker vulde, Hans wist intusschen zijn tjjd te benutten en had hij eerst Koenraad een toovenaar genoemd, nu prees by bem als een braven jongeling en toonde innig medelijden met zjja lot. Zoo bekwam hy nog een tweeden beker, alvorens te vertrekken. (Wordt, vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1