Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Vrijdag 2 April 1909. No. 9377. Abonneert op fè Nieuwe ScMeiamsclie Courant iratis Heï prijs 10 c. p. weet Q.45 p. inl.fl.35p. M. Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. De steenkapper van Keulen. Verspreide berichten. Staten-öeneraal. ABONNEMENTSPRIJS.: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en i V^°r Schledam Per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent Franco per post door geheel Nederland 2.— per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauB0TER8TRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DE BALKAN. De Oostenrjjksche gezant Forgach overhandigde gister den Servischen minister van Buitenlandsche Zaken het antwoord van Oostenrijk waarin ge zegd wordt, dat Oostenrijk kennis genomen heeft van de Servische nota van 30 Maart en dat het zijn voldoening uitspreekt over het herstel van de betrekkingen van goede nabuurschap. Bovendien wordt er in verklaard, dat nieuwe onderhandelin gen betreffende het handelsverdrag onmiddellijk begonnen kunnen worden. Er bestaat alle kans, dat de overeenkomst dien aangaande binnen korten tjjd tot stand zal komen. De regeering heelt den verschillenden douanekan- toren gelast, de uit Servië ingevoerden waren voorloopig in opslag te houden ol indien men vraagt direct te mogen betalen, er op toe te passen de gewone douanetarieven. Zoodra de voorloopige overeenkomst met Servië gesloten is, zal de formule van de meest-begunstigde natie, op alle producten, welke aan de grens verschillende faciliteiien ondergaan, worden toegepast, totdat de overeenkomst in werking zal treden. In tegenstelling met de door een deel der buitenlaDdsche pers gehandhaafde fabel, als zou het besluit van de Russische regeering, toe te stemmen in de wijziging van artikel 15 van het Berijjnsche verdrag, het uitvloeisel zjjn van een door Duitschland uiigeoetenden druk, hetwelk zelfs met mobilisatie zou hebben gedreigd, is de »Nord. Allg. Zig. gemachtigd, definitief het volgende vast te stellen Servië had op de verschillende te Belgrado ge dane stappen steeds op onbevredigende wjjze geantwoord, bewerend, dat het van zijn vermeende rechten geen afstand kon doen, wjjl de mogend heden zelve de annexatie met hadden goedgekeurd. Daarop gaf de Duitsche regeering die van Rus land, dat zich aan de spits eener vredelievende invloeduitoefening op de Servische regeering had gesteld, op de traditioneele, met de vriendschap pelijke betrekkingen tot Rusland overeenkomstige wijze in overweging, dat de mogendheden afzon derlijk, door middel van nota's, volgens den door Oostenrqk-Hongarjje geuiten wemch, hare goed keuring zouden hechten aan de wijziging van het bewuste artikel, opdat Servië het voorwendsel voor zjjn halsstarrigheid zou worden ontnomen, Het gevolg dezer geëachtenwisseling was een toestemmend antwoord van de zijde der Russische regeering. Het is minister Iswolski als een onloochenbare verdienste aan te rekenen, dat hjj het vriendschap pelijk karakter en de vredelievende strekking van het Duitsche voorstel naar de juiste waarde heeft weten te schatten. Bedreigingen hebben niet plaats gehadhet was dus ook onmogelijk voor bedreigingen te zwichten. En wie met deze polemieken over hetgeen geschied is voorgaat, stelt zich bloot aan de verdenking van oneerlijke ophitsing. Historisch verhaal uit de 19e eeuw. 21) Een uur later verschenen twee meesters, waar onder Veit, en twee gezellen in den toren en ver langden Koenraad Kuen te spreken. Koenraad werd voorgebracht en een nieuw verhoor over de gebeurtenissen van den nacht be gon. In allen eenvoud vertelde de gevaDgene dat trouwe vrienden beproefd hadden hem te redden, om hem aan de pijnbank te onttrekken. kWie waren die vrienden «Meester, een verrader ben ik niet." u» k te tevreden bij dit antwoord. Waarom zjjt ge niet ontvlucht, daar u toch gelegenheid gegeven is?" vroeg Veit weer. en L.dat ik volgens het gilderecht gevangen zit oi= n, °P de Pijnbank de waarheid zeggen wil, ais <jod mq helpt." uw hn Koenraad Kuen onschuldig is trots aldus van r» h 1 neP Veit zij O gezellen toe, hq met verheffi VerdedlSer wordend. »Ja", ging Kuen is msAu Van stem voort. Koenraad ;rstl k U d,g - ik zal bet nu voor ieder- houden, al mocht de verdenking ook PORTUGAL. De Kabinetscrisis in Portugal is nog niet opge lost en geeft aanleiding tot groote moeilijkheden. Campos Henriques, de afgetreden premier, kreeg de orde van den Toren en het Zwaard, en Beirao die het nieuwe Kabinet moet vormen, is herhaal delijk bjj den Koning geweest, maar toch staat het nog niet vast of hijj de opdracht zal aannemen en zoo ja, of hij slagen zal zonder de Kamers te ont binden, hetgeen de Kroon tot iederen prijs wil ver mijden. In sommige goedingelichte kringen ver moedt men, dat het afgetreden Kabinet opnieuw de portefeuilles zal aanvaarden, behalve de Minis ters van Financiën en Justitie, die vervangen zul len worden. SERVIë. TeWeenen ontvangen officieuse berichten beves tigen, dat koning Peter sommigen leden van het diplomatieke korps te Belgrado verklaard zou hebbeu, dat hij voornemens is, voor zich en zija dynastie afstand te doen van den Servischen troon. Een daarmede overeenstemmende verklaring deed de minister van Justitie in de club der nationa listen, daaraan toevoegende, dat de koning slechts op de beslechting van het conflict met Oostenrjjk- Hongarije wacht, om aan zijn voornemen gevolg te geven. Het was onder den indruk van deze mededeeling, dat de Skoeptsjina Woensdag haar goedkeuring hechtte aan de actie der regeering ten aanzien van Oostenrqk-üongarqe. Gemeld wordt nog, dat het in diplomatieke kringen geen geheim was, dat koning Peler genoeg had van de regeering. Dat hij zjjn plan om de kroon neer te leggen, met eerder volvoerde' kwam daar vandaan, dat hjj er niet toe kon besluiten, op een voor Servië kritiek oogenblik de regeering neer te leggen. Hij had gehoopt, met hulp van Rusland, het aanzien van zqQ dynastie te verhoogen Wql hq evenwel door Rusland op het laatste uogenbuk m den steek was gelaten, zijn zoon Georg met de geschikte persoon was^ om hem op te volgen en zjjn zoon Alexander zaak was, en bovendien weinig zin in de regee- ringstaak bad, was hjj tot het besluit gekomen, voor zich en zqa huis afstand vau den troon te doen. Te Berljjn gaat een gerucht, waaraan eenig geloof gehecht wordt, dat de Vorst van Monaco den keizer van Duitschland, den koning van Italië en den president der Fransche Republiek heeft uiigenoodigd op 25 April aanwezig te zijn bij de opening van een oceanografisch museum. De politie te Petersburg heeft een groote revolutionaire samenzwering ontdekt. Vele per sonen werden gearresteerd. De staking van de arbeiders der knoop-in- dustrie te Méru is geëindigd. De stakers hebben over de gebeele linie gewonnen. - De inkomsten van het Britsche Rijk over duizendmaal zwaarder op hem rusten. Ook een zonnestraal kunnen lastertongen bevlekken. Dit zeg ik, meester Veit, en zweer het bij mijne grijze haren, en zal het zweren voor den dombouw- meester en alle werklieden van bet gilde. Kom vrienden, wjj behoeven niet verder te onderzoeken e urggraat moet zjjn toren bewakenwat deert ons zjjne nalatigheid! Eu u, Koenraad zeg ik slechts dit: een schaapskop is 't vergeef mij de vergelijking die den haas in den strik heeft en hem weer laat loopen. Maar wjjl gjj nu een- 1 verder Te™™* h°Udt' Zal G°d U ha?temrieVm^St,?nden de tranen indeoogen; via hV> Koenraad de hand de anderen miereQ7nnZlJn tVOOi beeld> want zij geloofden niet melde ffild aaU schuld. Voor het verza melde gilde der steenbewerkers legden zij hun be- 7et!Z^0t fn sPralieQ alle dne b den zTn als iTJn K a ha,d- -Maar wat hie)P ^t? Niet allen dachten zooals zq. In het ongeluk verdwij nen de vrienden als zout in het water Zoo werd in deze zitting besloten, Koenraad's tortuur wegens dit voorval nog te verdubbelen en rukkeT g namen zÜ°er vrienden teont- En toch was de jongeling zielsverheugd, want hq had ondervonden, dat behalve Agnes, Reinhold en\\r0.nar' D0^ anderen goed van hem dachten. i ifi Ir Ware vrien(Dchap toch een onschatbaar Tt r- n-6n trouwe '"end geljjkt den wijnstok in Italië. Bq een boom geplant omarmt hjj hem lief- het afgeloopen jaar bedragen 151.578.295 pond sterling, d.w.z. 4.959.395 pond sterling minder dan gedurende het jaar 1907.-'08 Een aardige kijk op den reusachtigen omvang van zoo'n drqvend hotel, dat üceaan-stoomer heet, geeft het volgende staatje van het personeel der «Mauretania," een van de gtootste schepen der we- reld. Kapitein, stuurlieden en matrozen 69, machinis ten 36, stokers 204, tremmers 120, oliemannen 33, dokter en admistrateurs 8, stewardessen 12, le stewards 50, 2e stewards (kellner) 367, koks en bakkers 28, diverse posten 11, totaal 938. Koning Eduard en koning Alfonso hebben Woensdag te San Sebastian een onderhoud gehad en zijn daarna gezamenlijk naar Biarritz gegaan, waar zjj samen aten. Woensdagavond is de koning van Spanje naar Madrid teruggekeerd. Dat Davos zich in een druk bezoek geregeld mag verheugen, kan blqken uit de volgende staat jes. In 1907 is het bezocht door totaal 21.840 vreem delingen, waaronder 7661 Duitschers, 5983 Zwit sers, 2103 Engelschen, 1551 Russen, 1178 Oosten rijkers, 1094 Fransehen, 534 Hollanders, 320 Ame rikanen, 254 Belgen. Ia de week van 6—12 Maart 1909 waren er 3713 vreemdelingen, waaronder 1580 Duitschers, 463 Russen, 441 Zwitsers, 377 Engelschen, 200 Oostenrijkers, 163 Franschen, 134 Hollanders, 68 Amerikanen, 64 Belgen. tweede kamer. Zitting van Donderdag 1 April. Aan den heer Duymaer van Twist wordt verlof verleend op een nader te bepalen tijdstip tot den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel eenige vragen te richten naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 26 Maart j.l. be treffende keuring van vee en vleesch. Hervat werd hierna de behandeling van het Wetsontwerp nopens subsidieering van bijzondere hoogere burgerscholen, met de amendementen-Ter Laan (goedkeuring Netplan enz.), Van Asch v. Wqck (verdeeling les uren) en v. Wjjnbergen (facultatief stellen van de subsidieering). De beer Ter Laan erkende, dat het amende- tuent-v, Wijnbergen een tegemoetkoming is, maar wees er op, dat het aan de bedoeling van de voorstanders van opneming van voorafgaande goed keuring van het leerplan toch niet voldoende tegemoet komt. Hq bljjft volhouden, dat het geen bezwaar is die voorafgaande goedkeuring van bet leerplan in de wet op te nemen, daar toch iedere minister vrjj bljjft om van de bepaling ge bruik te maken. Spr. handhaafde zjjn amendement. De heer De Savornin Lobman wenscht n'et slechts voor de bijzondere, doch ook voor de openbare scholen zooveel mogeljjk vrijheid van beweging: Ook de gemeenten late men vrij de school naar de behoefte der bevolking in te rich ten. De Staat moet door geldeljjken steun het par devol met zjjn groene, stevige ranken, en al sterft de boom, dan keert de wjjnstok zich nog niet af, maar windt zjjn spruiten om den nu dooden stam. Onder al deze voorvallen hadden Reinhold en zjjn vriend den tjjd ook niet in zoete rust door gebracht. De zwaardveger was wel in den Rjjn gestort, maar het was zomer, en in 't zwemmen bad hq zjjn geljjke niet. Zoo was hjj gelukkig den dans ontsprongen. In 't begin wilde hjj nog wel op Koenraad toornen, maar dat lukte hem niet. Nog in den- zelfden nacht ontwierp hjj met Berndchen een nieuw plan tot redding van zjjn vriend. Tjjden Koenraad's gevangenschap hadden zij zich geen rust gegund het was hun gelukt, meerdere om standigheden te achterhalen, die op Volker een verdacht licht wierpenook kenden zjj zjjne moe der. Maar hun bewijzen waren nog niet duideljjk genoeg; daarom hadden zjj eerst willen verhinde- feu, dat Koenraad op de pijnbank kwam, en dan verder speuren. Nu echter, daar deze plannen op Koenraad's onwil om te vluchten gestuit waren, badden zjj besloten, moedig voorwaarts te gaan en nog den volgenden nacht zoo mogeljjk de misdaad geheel te onthullen. In den loop van den dag troffen zjj hun maat regelen. Reinhold bezocht den ouden Veit en had e®n lang onderhoud met hem, daarna nog met twee gezellen, op wier trouw hjj zich verlaten kon. De nar daarentegen voerde met de dochter van ticulier initiatief mogeljjk maken, mislukt dit, dan boude verdere steun op, maar de vrjjheid der par ticulieren worde niet aangetast. Het amende ment-Van Wjjnbergen wordt door spr. aanbevo len, wjjl het de juiste mate van vrjjheid waar borgt. De heer Ketelaar vat niet waarom de rech terzijde aan het ruime amendement-Van WjjDber- gen de voorkeur geeft boven het voorstel van den heer Ter Laan. Noch de heer Bos, noch de heer v. Wjjnbergen hebben uiteengezet op welke gron den een minister subsidie zal kunnen afwijzen, indien het denkbeeld wordt verwezenlijkt. De heer De Waal Malelijt meent, dat 't bier met aangaat, dat de subsidie wordt verleend. «Gehoord de Raad van State", zet men in de wet alleen, dat subsidie kan worden verleend, dan is willekeur lang niet buitengesloten. Het is veel beter, dat men in de wet zet, dat de subsidie wordt toegekend, indien aan bepaalde eischen wordt voldaan. Het zal zeer gevaarlijk zjjn de subsidie facultatief te maken en spreker kan dan ook niet stemmen voor het amendement Wijnbergen. De heer Bos acht de discussies niet evenredig aan de proporties der zaak, h-m iaat het koud of de Raad van State wordt gehoord, ja dan neen. In den loop van zjjn betoog geeft spr. te kennen, dat de Groninger motie der sociaal-democraten zoo is geredigeerd, dat zij zich voor en tegen het bijzonder onderwijs kunnen verklaren. In zjjn eerste rede toonde de heer Ter Laan weinig sympathie met dat onderwqs. De heer Troelstra: Hebt u dan sympathie voor het confessioneel onderwqs De heer Bos: Daar gaat het hier niet om, het betreft hier het bjjzonder onderwqs. Spr. betoogt, dat bjj aanneming van het amendement Wjjnbergen er voldoende waarborgen zjjn, hoewel hjj herhaalt, niet te berqpen, welke gegronde bezwaren de rechterzijde koestert tegen de goed keuring van het leerplan. Spreker ziet echter in het amendement—Van Wjjnbergen het voordeel, dat daarbjj het ontwerp niet zal stranden. Hjj beschouwt deze zaak van een vrjjzinnig standpunt, zooals hq dat begrqpt. De heer L o h m a n bestrqdt de bezwaren van heer Malefqt. De Minister beantwoordt nogmaals de spre ker. Het amendement—Van Wjjnbergen acht hq overbodig, maar is niet onaannemelijk. Het amen dement Ter Laan is echter wel onaannemelijk. De minister bestrijdt nogmaals uitvoerig de goed keuring van het leerplan. Hierdoor wordt prijs gegeven het wezen van het bjjzonder onderwqs. Indien het amendemen tTer Laan wordt aangenomen, zal spr. het wetsontwerp intrekken. Doch dan heeft de Kamer het wezen van het bjjzonder onderwqs aangetast. Het amendement inzake verplicht gym- nastiek-onderwjjs bljjft spreker evenzeer bestrqden. De toestand is er nog niet rjjp voor. Meer kan echter een subsidie geven voor de scholen, die dat onderwqs willen invoeren. De heer Van Asch vanWjjck trekt zjjn amendement inzake de lesuren in. De heer Van Wijnbergen vindt geen aanleiding om in zijn amendement te bepalen, dat de Raad van State moet worden gehoord over de subsidie. Ee heer Ketelaar stelt nu als sub-amende- ment voor, Raad van State te hooreo by de toekenning der subsidie. Er zjjn nu vier amendementen en 1 sub-amen dement, die in stemming komen. den dombou wmeester een lang tweegesprek. Ook Martha werd in de plannen ingewjjd. En de twee vrouwen hadden dien dag zooveel te besprekenen waren zoo verstrooid, dat het meester Claes op viel, hoewel hjj het niet verklaren kon. Hjj scheef alles op rekening van den potsierljjken schild wacht. Van Agnes' woning ging de hansworst naar het huis der Jodin, Volker s moeder. Ook daar werden gewichtige dingen verhandeld de nar had zjjn lokaas goed gelegd, want toen hjj daar af scheid nam, was de Jodin zoo verheugd al nog nooit te voren. „„„„ij Zoo verging de dag, die voor de kleine wereld der vrienden van zooveel gewicht geweest was, m de natuur stil en onopgemerkt. En even vredig daalde de nacht en tooide zich in zqn sterreman- tel, die zoo schitterend straalde, als omhulde hq slechts vreugde en liefde, HOOFDSTUK X. Ontmaskerd. Verschillende manneD slopen rond bij de haven nu hier dan daar doken zjj in de schaduw weg, steeds den Rqnmuur volgend, zoodat men, hen ziende onwillekeurig tot de gedachte moest ko men, dat er een euveldaad in 't spel was. (Wordt, vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1