Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Dinsdag 6 April 1909 No. 9380. niieert op ie feuilleton. Slem Sctedamscie Conran met gratis Geiliastreerd Zondagsblai prijs 10 c. p. weet, 0.45 p. mi, f 1.35 j. 3M, Officieel© berichten. Kennisgeying. Kennisgeving. Td Huitenlandsch .Nieuws. De steenkapper van Keulen. Ech°eSenS m het eerste ii Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: w U bl3i verschijnt da8elijks' uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en ZiV 10 ledam 3 ™aanden f 1-35> Per maand 45 cent en per week 10 cent Franco per post door geheel Nederland f 2.- per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent WRrd^ (lagelijksaangenomen aan ons Bureau: Boter- «traat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. 1 ...IJ Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. De Burgemeester van Schiedam, Brengt by deze ter kennis van de ingezetenen Dat het kohier van de Personeele Bela-ung No. 4 dezer gemeente, over het dienstjaar 1909, door den heer directeur der directe belastingen te Rot terdam op den 5ilen April 1909 executoir verklaard, op heden aan den ontvanger der directe belastin gen alhier, ter invordering is overgemaakt. Voorts wordt by deze herinnerd, dat een ieder verplicht is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, alsmede dat heden de termijn van zes weken ingaat, binnen welke be zwaarschriften tegen eenen aanslag, op genoemd kohier vborkomende, behooren te worden ingediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 6den April 1909. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat by hen een verzoek is ingekomen van JOHANNES UENDRIK MEIJER, wonende Broersvest no. 119, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van ver koop in de benedenlokaliteit van het pand Groene- laan no. 12; en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verleenen van hei verlof schritteiyk by hun College bezwaren kun nen worden ingebracht. Schiedam, 6 April 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. Rijweg van Schiedam naar Overscliie. Gegadigden naar de pacht van bovengenoem- den tol worden uitgenoodigd hunne gezegelde in- schryvingsbiljetten in te leveren, uiterlyk 21 April a.s. des namiddags 2 uur in de daarvoor bestemde bus ten Raadbuize van Schiedam. De voorwaarden van verpachting liggen op de oecretarie dier gemeeenie ter lezing. De enveloppen, waarin de ïnschryvingsbil- jetten zyn gesloten, dragen behalve het adres tot opschrift«Tol verpachting." RUSLAND, De Pctersburgsche «Rossia" publiceert een offi cieus artikel over de inmenging van Duitschland in het Oostenryksch—Russisch geschil. Het blad zegt, dat de Duitscbe verklaring (vriendschappe lijke raadgeving), de juiste i«, maar voegt er aan toe, dat Rusland toegaf, omdat de Duitsche ambassa deur, verklaarde, dat ingeval Rusland de bemid deling van Duitschland niet kon aanvaarden de regeering te Berlijn haar bondgenoot de keus zou laten van de middelen, die de omstandigheden konden eischen. Rusland moest dus eenerzyds rekening houden met de zekerheid van een gewapend conflict tus- schen Oostenrijk en Servië en alle gevolgen die daaruit zouden voortvloeien en anderszijds met de vervanging eener methode om den gezamen- lyken wil van Europa uit te drukken door een andere methode. De Times" merkt hierbij op, dat den aard van de betreflende gevolgen in aanmerkiDg geno men, de bewering van een Duitsch ultimatum geenszins overdreven genoemd kan worden. De Petersburgsche pers eisebt eenstemmig de openbaarmaking van de diplomatieke correspon dentie, die begon met de bezoeken van den minis ter van Buitenlandsche Zaken, Iswolski, aan de Europeesehe hoofdsteden en eindigde met de «vriendschappelijke protesten" van den Duitschen gezant te Petersburg. Volgens een bericht van de «Daily Mail" uit Kopenhagen staan op het reisplan van den keizer van Rusland in Mei bezoeken aan Dene marken, Zweden, Engeland, een Fransche haven en Italië. Van de gezondheid van de Tsaritsa en van politieke omstandigheden zal 't afhangen of er geen wijziging in het plan komt. DUITSCHLAND. De Duitsche rijkskanselier is op zyn reis naar Itahe vergezeld van den gezant von Flotow, den adjudant kapitein von Schwartzkoppen, een amb tenaar van het ontcyferbureau en een van de rijkskanselarij. Volgens het «Berliner Tageblatt" vertrekt Kei zer Wilhelm op Paaschmaandag regelrecht naar Venetië en zal hjj daar Dinsdags prins Bülow ontmoeten. Naar 't heet, zal de Koning van Italië daar keizer Wilhelm gaan begroeten. FRANKRIJK. Uit Parijs komt het, bericht, dat de bekende generaal Gallifet ernstig ongesteld is, zoodat men voor zyn leven vreest. Zondagmiddag kreeg hy een beroerte, die, zyn böogen leeftijd in aanmeikng genomen, wellicht zyn dood zal veroorzaken. Gene raal Gallifet, een der bekendste figuren uit de Fran sche geschiedenis der laatste 50 jaar, is geboren in 1830. Als officier der ruitery nam hy deel aan de oorlogen in de Krim, Algiers en tegen Duitsch land in 1870. In Mexico kreeg hy een kogel in zijn buik, die wel kon verwijderd worden, maar een gat had gemaakt, zoo groot, dat het niet meer kon dichtgroeien, zoodat men het sloot met een zilve ren plaat. In den oorlog van 1870 maakte hjj zich beroemd door zyn dolle, maar schitterende cavale- riecharge in den slag bjj Sedan, aan het hoofd van zyn brigade, bestaande uit regimenten chasseurs d Afriqae en huzaren. Na de capitulatie van Se Historisch verhaal uit de 15e. e eeuw. 24) «Dan is Koenraad toch verloren I" riep zjj nog angstiger uit«en gy allen eveneens wegens dezen inval. Maar ik heb het plan gezienvraagt het die tooverheks maar." «Ga nu maar!" zei de nar beslist. «Laat ons daarvoor zorgen, en beveel de zaak aan Godik hoop u spoedig troost te brengen." Zeker hoopt de nar, en hij meende er grond voor te hebben. Maar als zy het plan niet vonden, was alles vergeefs en de verdenking bleef op Koenraad rusten en de straf zou volgen. Voor zich en zyne Vrienden duchtte hy niets, want hjj kende een middel, om Volker en zyn moeder tot zwij gen te brengen, zoo zy werkelijk onschuldig mochten zyn. Hy zette Agues te meer tot spoed ean, daar hy dan des te meer kon onderzoeken -V ziio verdenking bewaarheid werd. V®it de 'antaarn ontstoken en schoof nu lantaarn „??es de dei*r uit. Hjj liet de stralen der maar na !en' dat Agnes den weg kon vinden J®?®- l®®® buitendeur geopend werd, meende Agnes haar naam te hooren noemen. «Was dat Volker?" vroeg zjj angstig. De nar gaf geen antwoord; de deur viel-dicht en Veit stond met Agnes op straat. Ondertusschen hadden de twee gezellen Rein- ai nhL WOnd.e, verbonden zy was niet gevaarlijk Berïrirheen J?6' hoewel dlePe ^escb wond. Toen vnnH h" •m J achterste gewelf terugkeerde, vond hy zyn drie vrienden ijverig bezie met het kandeuT1" bet.plan" Z« hadde° den vfelarmigen kandelaar ontstoken, zoodat het vertrek hel ver- deï^ronrf'. tooverspiegels lagen verbrijzeld op den die"de i? ta'e' scültterden gouden siera den, die de gezellen reeds in kisten en kasten ge- vonden bndden. De groot,te schat, het SSan De* S"," ,0or "*8 'komen P ooeen beloerd ag H j 6ua boek' met wildrollenden laars! e Z1) de bewegingen der drie snuffe- hefÜdnmn|en °P haar toe en vroeg baar waar Mtwïïd? g °rgeU Was- Een vloek was het het'nlü^nd6161"' --at uw ziel öod aanbeveelt het plan vinden wy toch 1" Het wyf lachte honend. wenddfd?0 n°g uel meer gebeime deuren", zoo wendde de nar zich nu tot zyn gezellen «laat ons de wanden onderzoeken Met den rug der zwaarden werden de wanden onderzocht, «Hier klinkt het hol.riep Reinhold plotseling uit; tegelijkertijd stiet de Jodin een kreet uit. dan geraakte bij in Duitsche gevangenschap. In 1871 werd hy weder vrijgelaten. - TURKIJë. In de Turksche Kamer is gister het Oosten- rjjscb—Turksch protocol ter sprake geweest. Eerst werd besloten de zaak in een geheime zitting te behandelen. In de geheime vergadering is het, naar gemeld wordt stormachtig toegegaan. Verscheidene afgevaardigden vroegen om de debatten tot mor gen te verdagen, maar op verlangen van het ka binet, dat de vertrouwenskwestie stelde, heeft de Kamer besloten, de beraadslaging voort te zetten. De Kamer nam ten slotte het Oostenryksch Turksche protocol met 136 tegen 40 stemmen .en 18 onthoudingen aan na een stormachtig debat van 10 uren, waarin de Albaneesche afgevaardigden de regeering er van beschuldigde, dat zy een deèl van het ryk voor een kleine som verkoopt. De voornaamste spreker ter verdediging van de regeering was Gabriel Effendi, de voormalige ty- deljjke minister van buitenlandsche zaken. SERVIë. Volgens een telegram uit Belgrado gaat kroon prins Alexander van Servië weldra naar een bui tenlandsche universiteit, waarschynlyk te Berlyn studeeren. De vroegere kroonprins George gaat eerst in West-Europa zich wat ontspannen en neemt daarna bij het Russische leger dienst. Uit Belgrado .wordt aun het »Neue Wiener Tageblatt geseind: Op in verscheidene steden gehouden bijeenkom sten hebben de radicalen, nationalisten en progres sisten de regeenng uitgenoodigd alle middelen te baat te nemen om de vriendschappelijke betrekkin gen met Oostenrijk te herstellen en om snel een handelsverdrag te sluiten. Te Nisj zijn 14 en te Kragujevats 6 offieren in hechtenis geoomen, omdat zy betoogingen tegen de vreedzame politiek der regeering hebben gehouden. ZUID-AFRIKA. Ook de Wetgevende Raad van Transvaal heeft bet ontwerp voor een grondwet van Zuid-Afrika ongewyzigd aangenomen. Wolmerans onthield zich van stemming. Van de bezwaren, die hy fegen het ontwerp inbracht, noemt de correspon- dent der «Times" te Pretoria alleen, dat hij (deze) vereeniging gevaarlijk voor de blanken van Zuid- Afrika acht en afkeurt, dat op Transvaal te groote financieelen last wordt gelegd. In de Kaapkolonie en Natal duurt de beraad- slaging voort. De eerste minister van Natal heeft een referendum over de grondwet belooft na het weder bijeenkomen der conventie. In de Kaapsche Wetgevende Vergadering komen de Afrikaanders °P tegen indeeling van de kiesdistricten naar hoofden der bevolking, waardoor zjj vreezen, dat het platteland geheel onder de steden zal komen. Den nar was dit niet ontgaan. »Daar is het nest!" riep hy vroolijk uit. «Maar er is spieeen noch slot te ontdekken zei Reinhold treurig. «Dat is niets, sla er maar met het zwaard op los." Reit hold volgde dezen wenk van den nar. Een krachtige slag en de muur sprong in tweeëen. Het was een houten schot, met wit doek behan gen- Een tweede slag vernielde de planken geheel en voor de blikken der vier mannen vertoonde zich een perkamentrol, het geroofde plan van den ouden meester Gerhard. Een vreugdekreet steeg uit aller mondde Jo din echter knarste van woede. «Nu is hier voor ons niets meer te halen", zei denar tot zijn vrienden; sons werk is af. Reinhold wij gaan samen tot meester Claes. Gy, gezellen, bewaakt de beide gevangenen." «Zoo, is ook Volker in onze macht vroeg Reinhold verstomd. «Ja, narrengeluk gaat boven's keizers geluk," antwoordde de nar lacüend. «Zonder Volker, den zoon van dit wjjf, dat geen eeflyk Cbristenmenscb, maar een verstokte Jodin is, zou alles maar half werk zyn." Reinhold en zyn vrienden verwonderden zich nog meer. «Ja, 't is verwonderlijk, niet waar," ging de nar voort, «dat de nar ditmaal slimmer is geweest dan verstandige menschen, ja zelfs dan die heks daar, Maar voor dat alles is nu geen tyd. Ik heb Agnes PERZIë. Volgens een bijzonder telegram te Londen ont vangen wekt de toestand in Perzië ongerustheid. De telegraaf is doorgesneden tusschen Bagdad en Bossorah. Twee stoombooten, de eene komend van boven en de andere naar beneden de rivier beva rend, zyn niet op de plaats harer bestemming gekomen. De stoomboot «Bagdad die de vorige week op hare reis naar Bassorah was aangevallen, is van een pantser voorzien om naar Bagdad terug te keeren. Te New-York is uit Port of Spain bericht gekomeD, dat de gouverneur van Trinidad (En- gelsche Antillen) den uitvoer van wapenen heeft Terbodenmen vermoedt wegens de komst van Castro, dien men er wacht. Koning Edward zal op 21 April te Malta komen en er waarschynlyk drie dagen bljjven. De koning en de koningin van Italië zyn gisterenochtend vroeg uit Rome naar Porto d'An- zio vertrokken, om zich daar op het linieschip «Ré Umberto" in te schepen en zich vervolgens naar Messina en Reggio te begeven. Admiraal Pasual Cervera y Topete, bekend uit den Spaansch-Amerikaanschen oorlog en Spaansch Senator, is Zaterdagmiddag hall drie te Cadix overleden. De sémaphore van Capri signaleerde gister ochtend 7.46 te Napels de aankomst van de stoomboot «Hamburg", aan boord hebbende oud president Roosevelt. De gezant en de consul-gene raal van Noord-Amerika, die sedert langen tyd aan de haven vertoefden, gingen aanstonds den oud president begroeten toen om 1.30 de «Hamburg" het anker wierp te Trapezionale. De muziek speelde de Amerikaansche en Itahaansche volksliederen. Na in zyn hotel gedineerd te hebben, begaf Roosevelt zich naar het paleis van Capodi- monte om een bezoek te brengen aan den hertog van Aosta. De Engelsche regeering heeft nu ook het verbod van de landing van slachtvee uit de Ame- rikaansche staten New Jersey en New-York opge heven. Alleen uit Pensylvanië mag er, nog aliyd ter wering van het mond- en klauwzeer, geen vee levend aan wal komen. Het verbod van den in voer van hooi en siroo uit de staten New-Jersey, New-York, Pensylvanië, Delaware en Maiyland blyft van kracht. De president van de Russische Doema heeft gisteren geweigerd een vermeerdering van bezol digingen met 25 000 roebel, energiek prctesteeren- de tegen elke vermeerdering op het oogenblik dat het land aan zooveel beboefte heeft te voldoen. De president werd algemeen toegejuicht. De nieuwe naiuralisatiewet verbiedt aan de Chineezen een vreemde nationaliteit aan te nemen. De wet is van terugwerkende kracht. in dit~hoï gelokt, om het wyf te lijmenen den iongen zekerder in 't nest te lokken. Wat een oogen die opzette, toen in plaats der Jodin een ander de deur opende en hem tegelyk den mond stopte en ter aarde wierp 1 Een gemakkelijke taak was 't niet, maar ik heb goddank springen ge leerd. En zoo heeft hij vandaag voor de tweede maal mijn vuist gevoeld. Doch komt nu den edelen gezel zien, die schoone plant van het steenbewer- keisgilde." Zij haastten zich naar het eerste gewelf; daar lag Volker aan handen en voeten gebonden met een prop in den mond en een doek over t gelaat. Berndcben nam den doek weg; woedend zag Vol ker hem aan. Doch Reinhold ontrolde het Domplan en Volkers trots was gebroken als geknakt net, hij was als misdadiger overtuigd. Hy sloot de oogen en tranen van toorn en schaamte vloeiden over Zg»GodDheeft gericht 1 Laat ons gaan I zei Rein heid bij dezen aanblik tot den nar. Zy openden de deur en verdwenen in de duisternis. Ue twee ge zellen bleven ter bewaking achter. De sterren naderden het westen; in 't Oosten steeg een lichtstreep en verkondigde den naderen den dag. (Wordt, vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1