Dagblad voor Schiedam en Omstreken. ixvc:: Bulsa"!ci"8—1 io ZSÏÏLZ.*»*' 32ste Jaargang. Woensdag 14 April 1909. No. 9386. ST geheel H<dertod t »•- P» Buitenlandsch Nieuwa. Kiniwnland ABONNEMENTSPRIJS: P*1 blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en week7o°Lnf F™ür W*** (U5' Per maand 45 cent en per TROEBELEN in TURKIJE. Te Konstantinopel is, volgens verschillende te legrammen, een groote opstand uitgebroken. De berichten uit de Turksche hoofdstad zijn uit den aard der zaak nog schaarsch. De »Kölmsche Zei- tung ontving een telegram, dat om 7 u 's mor gens uit Constantinopel werd verzonden en dat als volgt luid: Zooeven, om 7 uur, klinkt in de richting Stam boel geweervuur. Naar het geluid te oordeelen, heeft een troepenmacht, ongeveer ter sterkte van een compagnie, eerst een salvo, daarna snelvuur afgegeven gedurende ongeveer een minuut. In Pera heerscht geen paniekhet gerucht gaat, dat de troepen op het volk hebben geschoten. Dezelfde correspondent seinde om 8 u. 50 o. m., dat als oorzaak van het ingrijpen der troepen het genoemd wordt, dat gisterennacht een deel van de Macedonische jagers hun officieren hadden gevangen genomen en gebonden. Daarna waren zn onder geroep vanLeve de Sultanen Leve het cherifaat 1, naar het Parlementsgebouw getrokken. Het is bekend, dat de troepen uit Saloniki in den laats ten tjjd niet betrouwbaar waren. Naar het schijnt gaat de beweging uit van de liberalen en de reactionnairen. In Stamboel zjjn op het oogen- blik 20.000 man troepen. g Gisteren wezen wü er op, dat welingelichte lieden in de Turksche hoofdstad vermoedden, dat het vreedzame verloop van de revolutie een einde zou nemen, om plaats te maken voor minder kalme tooneelen. De gebeurtenissen van gisteren schijnen deze opvatting te bevestigen. De strjjd tusschen Jong-Turken en liberalen verscherpte zich in den laatste tijd van dag tot dag. De libe ralen, democraten en voorstanders van decentrali satie vonden steun bij Grieken, Armeniërs en Mohammedanen van niet-Turkschen oorsprong, als bgv. Arabieren. Bjj de liberalen sloten zich vele oud-Turken aan, die vreesden, dat het cherifaat het religieuze recht, in de knel zou raken en dat daardoor het Ottomaansche Rjjk ten onderhang zou zijn gedoemd. Er zijn in Turkije zeer velen, die middellijk en onmiddellijk belang hebben bjj het handhaven van het oude regime. Reeds vroeger vermeldden we, dut /4 van de Turksche Staatsgelden gebruikt werden voor ambtenarensalarissen en -pensioenen. Waar nu naar Westersch voorbeeld een begrooting js ingediend, waarop mede naar Westersch voor beeld bezuinigd dient te worden, zijn er duizenden en nog eens duizenden in den lande, die vreezen, dat óf zq zelf óf hun familieleden onvermijdelijk het slachtoffer van deze bezuiniging zullen worden. Al deze ambtenaren, die hoog en laag, niettegen staande s/t der Staatsgelden ter hunner beschikking Stond, slechts betaald werden, zorgen vooj bronnen van inkomsten, die zij, dank zij hun positie, maar al te gemakkelijk konden laten vloeien. Niet alleen zal nu een groot aantal hunner overbodig zijn, maar tevens zullen de extra baten, dank zij de contróle der volksvertegenwoordiging, minstens belangrijk beperkt worden. Het behoeft nauwelijks betoog, dat het aantal ontevredenen legio zal zjjn of reeds is. En daarom is het dui delijk dat de bovendrijvende partjj, in casu de teDkampeneD' 6611 kra°htige °PPositie heeft Maar dit alles is niet nieuw en behoeft niet de onmiddellijke aanleiding te zijn tot de jongste gebeurtenissen. De moord op Hassan Fehmid was een uiting van heerschende ontevredenheid. Van groot belang is het feit, dat de Macedoni sche jagers zich onbetrouwbaar toonden, althans wanneer de Kölnische juist werd ingelicht. In den herfst van het vorige jaar werden jagerbataljons uit Saloniki als volkomen betrouwbaar naar Con stantinopel overgebracht, ter vervanging van de paleistroepen, waarop men niet kon vertrouwen. De Turksche revolutie werd met behulp van het leger en wel voornamelijk van het Macedonische legerkorps, tot stand gebracht. Neemt deze bewe- 8'ng onder de troepen dus grooter afmetingen aan, h&t t0C niet het geva' schÜnt te *S», dan zou inni ge, een bewijs zijn, dat de macht en de j t °jr er ^ong"^urhen achteruit gaan. Het feit, ab t laiïlTi aS^a' d'e noS 200 hort geleden door n°ng Ur Cn t0t altreden werd gedwongen, o oor een hunner plaats te maken, bljjkens hep ZOO even ontvangen telegram, nu als Kabinets formateur optreedt, zou kunnen doen vermoeden dat dit pleit door hen verloren is. Maar de Jong-Turken hebben tot nu toe ge toond te beschikken over een organisatie, die tel kens, als het noodig was, bleek opgewassen te zjjn tegen de omstandigheden. Het succes van het Jong-Tursche ministerie is niet groot geweest minder groot wellicht dat het Jong-Turksché comité zelf verwachtte. Het is natuurlijk zeer wel mogelijk, dat het comité zag, dat het niet ging en het Kabinet dwong heen te gaan en zoodoende de eigen belangen opofferde aan den door de om standigheden geëischten gang van zaken. Men meldt, dat Nazim Bei, minister van justitie door soldaten gedood is. Het meerendeel der troepen van het garnizoen kampeerdeu des nachts in Stamboel. Bijna het geheele garnizoen van Konstantinopel heeft, na de officieren gevangen gezet te hebben' den geheelen dag betoogd. Gister-avond hebben de troepen den Arabischen afgavaargdigden Emir Mohammad Arslan, voor zitter der commissie voor de buitenlandsche aan- gelegenheden, gedood daar zjj hem aanzagen voor den afgevaardigden Hoessein Djahib, die behoort tot de vereeniging voor eenheid en vooruitgang Ook hebben de troepen den door generaal Moekhfar gezonden adjundant om de muiters uit te noodigen naar de kazernen terug te haan SP TmLv°P Galatabrug doodden zij een Grie'ksch verkregen^'1161 geVraagd Ca reeds De voorzitter der Kamer nam eveneens ontslag. Kiamil Pasja 1S belast met de vorming van een nieuw kabinet. Nadere bericht melden, dat Kiamii Pasja tot groot-vizier is benoemd, Nazin'Pasja tot minister oorlog 00 Said P,sj. ,ol mi landsche zaken. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van l6 tegels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. RUSLAND. Reeds sinds weken ging het gerucht, dat de Russische minister van Buitenlandsche Zaken, Iswolsky zou aftreden. Hoewel dit bericht, door de Fransche en Engelsche' pers als een tendencieus uitvindsel der Duitsche bladen, tegengesproken werd, kwam uit Rusland, van officieele zijde, geen dementi, terwijl de oificieuse pers haar campagne tegen den minister voortzette. Onder deze omstandigheden moet men het be richt, dat aan Iswolsky uwegens ongesteldheid", een langdurig buiteniandsch verlof werd toege staan, zonder twijfel beschouwen als een vinger- wjjziging, dat het officieel ontslag van den minister weldra volgen zal. En dit te meer, omdat de persoon, die »ad interim" aan het hoofd van het ministerie van Buitenlandsche Zaken staat, een man is, die reeds sinds lang als Iswolsky's ver moedelijke opvolger genoemd werd. Zooals wij reeos vroegei gemeld hebben, is deze persoon de vroeöer Russische gezant te Belgrado, von Tsjari- T.-jarikof moet een veel grooter voorvechter van het pan-slavisme zjjn, dan Iswolsky. Zjjn lang durig verblijf op het Balkanschiereiland heeft op zijn diplomatieke opvattingen een beslissenden in vloed uitgeoefend. De eerste zelfstandige post, welke door Tsjarikof bekleed werd, was die van gevolmachtigde der ussische regeering bjj het Buleaarsche gouver nement. Hoewel zijn positie te Sofia zeer moeilijk was daar algemeen de meeuing bestond, dat Rus land het jonge Bulgaarsche vorstendom, van zijn onafhankelijkheid wilde berooven, vervulde hjj zjjn taak tot tevredenheid zijner eigen regeering, zon- J!™ df"ïde 'Wee Jaar s»°» Rusland »er- ,ne°ïTent d0 r01' d0°r Tsiarik°f te Belgrado ge- ïhÏÏ grr rer geheirnz,nnige geruchten. Het n. a no£ bij leven van den laatsten Obrenovitsj reeds in onderhandeling was getreden met den plaatsvervanger van den Servischen ko- In hoeverre Tsjarikof met den koningsmoord te ma en heeft, kan moeilijk vastgesteld worden. Zeker is, dat hjj wegens zjjn onvoorzichtig optre den bg den Tsaar in ongenade viel, zjjn post ver laten moest en ter beschikking van den minister gesteld werd. Tsjarikof keerde niet naar Rusland terug, maar vestigde zich te Monastir, waar hjj weldra tot Russisch consul Benoemd werd. Hjj bleef hier totdat men hem riep, om Rusland op de Vredes conferentie te 's-Gravenhage te vertegenwoor digen. Reeds lang voordat bij de Oostenrjjksche re geering het plan der annexatie van Bosnië en Herzegowina opkwam, riep Iswolsky Tsjarikof naar St. Petersburg, om hem op 't ministerie van Bui tenlandsche Zaken behulpzaam te zjjn. Het beeld van Tsjarikof's diplomatieken vor- miDg zou onvolledig zjjn, zoo wjj niet vermelden, dat hij kort na den val van Bismarck secretaris der Russische legatie te Berljjn was. Het schjjnt echter, dat Tsarikof gedurende zjjn verblijf in Pruisen zich geenszins tot een vriend van Duitsche toestanden en denkbeelden ontwikkeld heeft. DUITSCHLAND. Keizer Wilhelm, de keizerin en prins Oscar zjjn gisterochtend om 10 u. 30 m. uit Potsdam naar Venetië vertrokken. FRANKRIJK. Clemenceau, de Fransche minister-president, heeft de volgende lastgeving aan de betrokken ambtenaren gezonden»Het voortdurende landen van vreemde luchtballons heeft de regeering genoopt zich met die zaak bezig te houden. Zjj heeft besloten, dat de ballons het voorgeschreven invoerrecht moeten betalen en verdef beschikt, dat de ambtenaren bjj een landing aldus moeten han delen: Zoodra een vreemden ballon op Fransch gebied neerkomt, moeten de burgemeesters, poli- tuoverheden of bizondere commissarissen onver wijld de prefecten daarvan verwittigen en de tol beambten waarschuwen. Is er ter plaatse geen tolbeambte, dan zjjn de ambtenaren der indirecte belastingen aangewezen om de tolformaliteiten te vervullen. De ballon moet in beslag bljjven tot de tol betaald is. Voorts moeten de luchtschip- Pers bun namen, voornamen, stand en woonplaats °Pgeven. Zjjn het militairen dan hun rang en de afdeeling troepen, waartoe zij hooren. Verder boeten de burgemeesters en politie-overheden er zich van vergewissen, of de ballontocht slechts voor wetenschappelijk doel is geschied en de luchtschippers geen verspieding hebben bedreven. üe ambtenaren moeten mg aanstonds telegrafisch bericht van de landing van een ballon geven. Ik verzoek den prefecten, onder-prefecten, burgemees ters en commissarissen van politie deze lastgeving nauwkeurig uit te voeren." 1 ITALIë. De Paus zal een geheim consitorie houden op 29 April. Hjj zal verschillende bisschoppen benoe- men en de kardinalen de op handen zjjnde heilig verklaring van den gelukzaligen Clement Marie Hofbauer aankondigen. In dit consitorie zullen geen kardinalen benoemd worden. De openbare of half-openbare consistories zullen plaats hébben op 12 of 15 Mei. Deze zullen worden bjjgewoond door de bisschoppen, naar Rome geroe pen voor de heiligverklaringen, die zullen plaats bebben op 20 Mei, Hemelvaartdag. De congregatie der riten is tegen 20 April bij eengeroepen, ten einde definitief uitsdraak te doen o'er de heiligverklaring van den gelukzaligen Hof- bauer. Het decreet zal plechtig worden afgekon digd in April. Ter gelegenheid van de aanstaande feesten van Jeanne d'Arc, is de kerk van St. Louis des Francais te Rome rjjk versierd. De rector van St. Louis heeft gewild dat Jeanne d'Arc aanstonds een altaar zou hebben in de kerk. Een standbeeld van Jeanne d'Arc, voorloopig in pleister, maar dat in marmer zal worden uitgevoerd, is op een altaar geplaatst, overdekt met eenen sluier. Eerst na de plechtigheid in St. Pieter op 18 April, zal de sluier worden weggenomen. In St. Louis zjjo ook een groot getal draagbare altaars opgericht, welke toelaten daar 300 missen te celebreeren. Ook in de andere Fransche kerken te Rome, Trinitè de'Monti, St. Claude des Bour- guignons en St. Nicolas des Lorrains zullen missen gecelebreerd worden. De versiering van de kerk, aangebracht onder leiding van mgr. Guthelin, zal later naar Franjtrjjk worden gezonden, om de Triduüms in verschillende bisdommen op te luisteren. Na de plechtigheid in St. Pieter op 18 April, zal het beeld van Jeanne d'Arc in de kerk ont huld worden, 't Is dus daar dat men haar de eerste maal openbaar zal vereeren. Mgr. Guthelin heeft voor de Maagd van Orleans de kapel gekozen, die reeds was toegewjjd aan de H. Jeanne de Valois. De twee Jeanne de Franse zullen dus in dezelfde vereering veréenigd zjjn. PERZIë. De correspondent van de »Nowoje Wremja" te Teheran heeft een audiëntie gehad bjj den sjah, in den loop waarvan hjj de vraag stelde, waarom de sjah de in beginsel door hem verleende grond wet niet invoerde. Hij zou daardoor een eind kun nen maken aan het vreeseljjke lot der stad Te- bris, die zich alsdan onmiddelljjk zou overgeven. De sjah antwoordde, dat de bewoners van Tebris niet streden om de grondwet, maar dat zjj rebellen zjjn, die gestraft moesten worden. Tebris zou binnenkort ingenomen worden, en de keizerlijke troepen moesten de belegering voort zetten. Rusland zal, aldus de sjaj), binnenkort overtuigd worden van de onveranderlijke vriend schap, zoowel als van het vertrouwen, dat de sjah in dat rjjk stelt. Ondertusschen heerscht er in Tebris ontzet tende hongersnood. Brood is slechts met geweld van wapenen te verkrjjgen, en in geval deze nood blijft aanhouden, zal Tebris zich wel moeten over geven. De Perzen zjjn zeer verwonderd over de Rus sische politiek, die eenerzijds de invoering van een grondwet van den sjah eischt, en aan den anderen kant de onzinnige belegering van Tebris, door de troepen van den sjah, in de Russische invloeds sfeer toelaat. De blijde verwachting. Naar men verneemt, heeft H. M. de Koningin gunstig beschikt op het verzoek van den Briel- schen gemeenteraad om bjj de aanstaande bljjde gebeurtenis ook in den Briel de saluutschoten te doen afvuren, geljjk aldaar van oude tjjden het bjj alle belangrijke gebeurtenissen in het Oranje huis het geval was. Tweede Kamer. De leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal zjjn thans in openbare zitting opgeroe pen tegen Dinsdag 20 April a.s. des namiddags half twee. Een mooi Paaschgeschenk. Het Centraal Bureau van de K. S. A. te Leiden ontving met het Paaschfeest van een onbekende f100.— Het Ned. R. K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel „St. Raphaël". houdt zjjn 6e Jaarvergadering op Zondag 25 April 4909 te Rozendaal. De Dagorde is aldus I. 11.20 (stadstjjd) samenkomst van alle ver- eenigingen op het stationsplein om in optocht te gaan naar de kerk (slechts 3 d 4 minuten van het station). II. 11.30 (stadstjjd) H. Mis, opgedragen door den algem. adviseur in de kerk van den H. Antonius (Bergstraat.) III. 12 uur (stadstjjd). In optocht naar den Katholieken Kring. IV. Algemeene bijeenkomsta. Opening door den voorzitter, b. Bondslied, c. Verslag secretaris en penningmeester, d. Verslag Rechte Spoor. e. Rede door den weleerw. pater fr. Borroraeus de Greeve O. F. M. te Vorden. f. Installatie der nieuw gekozen Bestuursleden door den Alg. Geest. Advi seur. g. Sluiting door den voorzitter. Castro. Een redacteur van de »New York Herald" heet te Point-é Pitre een onderhoud met Castro gehad. Castro protesteerde hevig tegen Frankrjjk. Hjj wilde voor de gansche wereld verklaren, dat het schande was, een stervend man, die nooit iets misdreven had, aldus te behandelen. Hjj bad gewei gerd een passagebiljet te koopen voor de reis met de VersaillesDe Fransche autoriteiten betaalden zjjn overtocht. Hjj wilde in Venezuela enkel zjjne landerijen en zjjn fortuin voor het gerecht opeischen, mug.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1