Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste~Jaarffan£. Donderdag 22 April 1909. No. 9393. u../r h f ia Officieele berichten. Kennisgeving. Verpachting grasland. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Staten-Generaal. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: w U Wa« 7?^ch^nt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en S/r S?h^dam ?er 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent Franco per post door geheel Nederland f 2.- per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent ax iaat. atT^rTemintZ W£rdf? dagelijks'aangenomen aan ons Bureau- Boter straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. J r, Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldeljjjk adverteeren worden uiterst b i 1- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de vernuring voor een seizoen van 9 H.A. 54 A. en C-A. weiland in 't Zuidergors en 3 H.A. en w weiland in t Frankeland zal plaats hebben «L t?Sdagc28 April a's" des morgens halt elf uur in Musis Sacrum. S c h i e d a m, 21 April 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, wfD' uingeyol6e art- 12> le lid der Drankwet, Penbare kennis dat bq hen een verzoek is K*,™ GREGORIUS JANSEN, wonende vvest-Frankelandsche laan no. 46* alhier, om veriot voor den verkoop van alcoholhoudenden tor i ,an ren dan sterken drank voor gebruik plaatse van verkoop in de benedenlokaliteit van uet pand Hoogstraat no. 165; «rtCn .^mneren, dat, ingevolge het 3e lid van »rt. \i der Drankwet, binnen 2 weken na deze Bekendmaking, tegen bet verleenen van het ver- of, schriftelijk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 22 April 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. DE TROEBELEN IN TURKIJE. De Kamer heeft gister een korte geheime zitting gehouden, die door een honderdtal afge vaardigden werd bijgewoond. Naar men wil heb ben de volksvertegenwoordigers, die naar het mslmtingsleger zijn afgevaardigd geweest, verslag over hun zending uitgebracht. Men verwacht dat het parlement heden te San otefano zal bijeenkomen. Ahmed Riza, de voormalige voorzitter der amer, is te San Stefano aangekomen, hem werd een groote ovatie gebracht. Ook Enver Bei bevindt zich te San Stefano. De regeering onderhandelt met de Macedonische roepen. Er is geen sprake van troonsafstand door en nltan, maar alleen van bestraffing derschul- toofdstad Van Terwisseling van het garnizoen der Na den gister gehouden ministerraad is er een ambtelijke proclamatie uitgevaardigd, waarin het bestaan van geschillen tusschen de troepen van Saloniki en Adrianopel en het garnizoen van Konstantinopel wordt gelogenstraft. In die pro clamatie wordt gezegd, dat er geenerlei reden tot ongerustheid onder de troepen en bevolking oeataat. De regeering heeft alle noodige maat regelen genomen. Niemand moet geloof hechten aan boosaardige geruchten, die uit de lucht ge- Beruchten"11' Dk Pers m0et geen a'armeerende geruchten openbaar maken. Het hoofd der politie te Saloniki is naar Kon- stantinopel vertrokken met 10 officieren, bestemd om als commissarissen op te treden,en 60 agenten, ten einde den veiligheidsdienst in de hoofdstad in te richten. Naar luid van berichten uit Konstantinopel zjjn de grondwettelijke gendarmes de hoofdstad binnen getrokken. Gistermorgen zijn er proclamaties aangeplakt, waarin kennis wordt gegeven, da^'dS'gt'ohdwet- telüke troepen binnenkort de' stad kallen bihnen- trekken met het eenige doel de orde ié handhaven de schuldigen te straffen. Telegrammen der consuls melden, dat er 19 ezer moordpartijen te Markyrikan hebben plaats gehad, onafhankelijk van die te Antioche. Eerst genoemde plaats is verwoest. Seitoem is in staat van omwenteling. 1 RUSLAND, r 1 I De Peterburgsche correspondent van de »Daily e egraph handhaaft zijn mededeelingen over Is wolski's ontslag en zijne vervanging door Gore- mykin. Hij seint er nu bfl, dat Stolypin van plan is, ook af te treden, bijaldien de Tsaar vol hardt in zijne weigering, om het vlootprogram to bekrachtigen, dat 's Keizers bijzondere rechten heet aan te randen. De conservatieven hebben geen lust, om op het oogenblik het heft in han den te nemen en trachten Stolypin te overreden" zqne aanvrage om ontslag in te trekken. De Newa en de Ladogakanalen district Pe. tersburg) zjjn voor cholera besmet verklaard. De Russische Doema heeft in eerste lezing een wetsontwerp op het auteursrecht aangenomen De Minister van Justitie verklaarde, dat deze wet bedoelt de belangen der Russische auteurs te be. schermen. Rusland is door handelsverdragen ver" plicht een hteratuurconventie te sluiten met Duitsch land, Oostenrjjk-Hongarije en Frankrijk. Maar het" is met met de waardigheid van Rusland is over eenstemming buitenlandschen schrijvers rechten tê verleenen, die hun Russische collega's niet bezitten Door deze wet hoopt de Minister den materieelen toestand van de Russische schrijvers te verbeteren ENGELAND, De Koning zal waarschijnlijk omstreeks 1 Mei naar Engeland terugkeeren. De Koningin en de prinses Victoria zullen niet met uen Koning terugkeeren maar zullen een be, zoek aan het Grieksche hof brengen. Minister Asquith diende gister in het Lager huis een wetsontwerp in tot scheiding van kerk "hetelH "T' WelSOi"werP is i» booM- aak hetzelfde als het wetsontwerp door Asauith SU" "e" lib"a" b™d aiena. kr is maar weinig kan<s «n a u ontwerp zelf doo, Lagerhuis zitting zal worden aangenomen. DÜITSCHLAND. Het derde proces Moltke-Harden is eergis teren te Berlijn geëindigd. In 1907 publiceerde Harden, zooals men weet vü rt artikelen in de »Zukunft", waarin hjj verscheidene personen uit de omgeving van keizer Wilhelm abnormale neigingen voor de voeten wierp, in tamelijk onbedekten vorm. Verschillende door Harden als met den vinger aangewezen hoogwaardigheidsbekleders vielen hierom in ongenade en werden ontslagen, waar onder graaf Hohenau, vorst Eulenburg en graaf von Moltke. 6 Deze laatste diende een aanklacht iu tegen den sc rijver der artikelen, die zooveel opschudding hadden verwekt. t tHS»WWd DU door het gerechtshof veroordeeld tot 600 Mark boete en de proceskosten. frankrijk. Bq net standbeeld van Jeanne d'Arc op de Place Augustm te Parijs verkochten gisteren twee camelots du royeen monarchistisch blad onder R6' Van *Leve de Koning! Weg met de Republiek I De menigte, die op het plein aanwe zig was, opgewonden door deze kreten, verdeelde zien in twee partijen, waarvan de eene de zjjde der came oU koos, de andere luid de republiek toe juichte. Een hevige opschudding was het gevolg, denrakrl°teH 6en S°ldaat VaD het koloDiale leger keels rieD - 5 °Vernam en eveneens luid" nintr T 8 T de ReP"bliekLeve de Ko- den solHa f1 oT SCaar der heilige Hermandad tusschlti, WUde arresteeren> kwam diens vader 1 at benmt WOfSteling °ntStond' die de Hö werd echté ""J Ui! de Voeten Zün vader en rf i,S''°e 'g hechtenis genomen. zehde fot Camel°tS °ndergingen het" PERZlë. Van het aanbreken van den dag af had gister stad Shamghazan Van a» e nationahsten zjjn zes- f j h°nderd g6W0Qd> verscheidenen gevlucht. De verliezen der royalisten zij„ onbekend. Ver- scheidene Russen, voor de troebelen bevreesd, zoch ten een schuilplaats in het consulaat. Den Britschen n ussisc en consuls werd in den namiddag oor een telegram van de gezantschappen te Te- eran medegedeeld, dat de Sjah zes dagen toestaat voor het insjaaa van levensmiddelen. Het voor stel tot wapenstilstand, waartoe Maandag besloten werd, wordt blijkbaar met weinig enthusiasme be groet, wegens de moeilijkheden, aan het transport van levensmiddelen verbonden. De Sjah verklaarde gister, dat hjj wegens ziekte den Britschen minister en Russischen zaakgelas- geen audiëntie kon verleenen. ZUID-AFRIKA. Een draadbericht uit Pieter-Maritsburg, d d. 21 April meldt: De twee huizen van de wetgevende macht in Natal hebben het ontwerp der wet op de Unie en het wetsontwerp, voorzieningen treffende voor d e volksstemming in zake de Unie, aangenomen. In Natal is er eenige tegenkanting tegen de Unie geweest. Gistermorgen brak brand uit in de berg plaatsen van petroleum en olie van de Noorder Spoorwegmaatschappij te St. Denis, waardoor stoornis veroorzaakt werd in den treinenloop. Bjj den brand zjjn geene persoonlijke ongeluk ken gebeurd. Men weet, dat een Chineesch officier, die aan boord van het Fransche schoolschip »Borda" werd opgeleid, papieren ontvreémdde. De schul dig is, naar »le Journal" mededeelt, naar Berlijn gevlucht. Dinsdagochtend om half elf had in de Troon zaal van het Vaticaan de algemeene vergadering plaats van de Congregatie der Riten voor de a.s. heiligverklaring van den gelukzaligen fllAmen» Maria Hofbauer. In een groote whiskeyfabriek te Belfast is een brand uitgebroken, die voor ruim 3 millioen gulden schade aanrichtte. De oud president der Vereenigde State, Roo sevelt, is te Mombassa aan boord van de Admiral' aangekomen en naar het regeeringshuis gegaan. - Een telegram uit Rodosto, te Athene ont vangen, meldt, dat een bende het Grieksche dorp Exasteron, nabij Silivria, district Tsjataldzja, in brand heeft gestoken. Vierhonderd gezinnen zijn dakloos. i TWEEDE KAMER. j Zitting van Woensdag '21 April. Hervat wordt de beraadslaging over het wetsont- werp betreffende de subsidieering van bijzondere Hoogere Burgerscholen. He heer Van Wijnbergen ontwikkelde eeö amendement, bedoelende de -gelegenheid te geven om ook subsidie te geven voor vakken, die niet in de wet worden genoemd; en de heer Ver hey lichtte een amendement toe, beoogende subsi die voor gymnastiek-onderwijs en voor bouw en inrichting Van gymnastieklokalen aan de bijzon dere burgerscholen. „He Minister van Binnenlandsche ®n nam het amendement van den heer Van yvjjnbergen over- Tegen het amendement van den heer Verhey had de Minister geen overwe gend bezwaar. Hij gaf echter een aanvulling daar- van m overweging, om ook subsidie te verleenen voor onderhoud of huur van gymnastieklokalen. De heer Ter Laan was voor het amendement van den heer Verhey, maar tegen 't amendement van den heer Van Wijnbergen, betoogende slechts subsidie behoort te worden gegeven voor maat- schappelijk middelbaar onderwijs, dus alleen voor vakken welke strekken tot maatschappelijke ont wikkeling. Spreker stelde een amendement voor beoogende ona de oorspronkelijke redactie van het wetsarti- kel te handhaven. tJe heer Verhey wijzigde zijn amendement in den door den minister aangegeven zin We heer Bos opperde bedenkingen tegen het door den Minister overgenomen amendement van den heer Van Wijnbergen. öpreker's bezwaar kwam in hoofdzaak hierop ueer, dat 't niet aangaat om aan den Minister over te laten de beslissing of een of ander leervak al dan Biet tot het M. O. behoort. Die aanwijzing Ml de wet geschieden, we heer Roessingh bestreed eveneens het ovex genomen amendement Van Wijnbergen. We Minister nam ook het amendement-Ver- hey over, Het amendemen t-T er Laan, dat nu over- V ,werd verworpen men 43 tegen 39 stemmen. Verder werd gedebatteerd over een amendement- er Laan, bedoelende om in gemeenten, waar een openbare en een bijzondere H. B. S. zjjn, of aangrenzend gemeenten, gelijk schoolgeld te doen heften en zulks ten einde minwaardige concurrentie te gen te gaan. De Minister ontried dit amendement ten sterkste, omdat het in de practijk het werk der ad ministratie ten zeerste zal bemoeilijken. Vóór de pauze werd aan den heer Ter Laan verlof verleend op een nader te bepalen dag den Minister van Binnenlandsche Zaken te interpellee- ren omtrent schooltoestanden te Putten (Gelder land). 's Heeren Ter Laan's amendement betreffende schoolgeldheffing werd verworpen met 69 tegen 13 stemmen. Benoemd werd op een aanvangssalaris van f 2200 tot commies-griffier bjj de Kamer mr. dr. W. G. A. Van Sonsbeeck, adjunct-commies ter provinciale griffie van Gel derland te Arnhem. In behandeling kwam alsnu het amendement- Roessingh stekkende tot het verplichtend stellen van de toelating op gesubsidieerde bijzondere hoogere- burgerscholen van kinderen van andersdenkenden en toepasseljjke-verklaring van de neutraiiteits- clausule uit de schoolwet op de gesubsidieerde bij zondere burgerscholen. De heer Roessingh lichtte dit amendement toe als noodzakelijk om eikander te beter leeren ken nen en te waardeeren, waar 't in ons kleine land zoo dikwijls helaas aan wederzjjdsche waardeering ontbreekt. De heer De Beaufort verdedigde een amende ment, waarbij alleen wordt gevraagd te toelating van kinderen van andersdenkenden. Hij stelde zich daarbij op eenigzins ander standpunt dan de heer Roessingh en wil in geen enkel opzicht ee nige neutraliteit invoeren en daarmee den raison d'être van vele der bedoelde H. B„ S. aantasten. Hij was tevreden, wanneer ten minste zij die met aie tl. u. tevreden zyn, maar woraen tdegeiaten. De vergadering werd, nadat nog eenige spre kers hunne zienswijze over de amendementen in 't licht hadden gesteld, verdaagd tot Vrjjdag 11 uur, wanneer zal worden voortgegaan met de be handeling van het ontwerp. De blijde verwachting. Reuter seint uit Londen Het comité van Hollandsche vrouwen te Londen besloot Koningin Wilhelmina een fijn batisten kinderjurk, versierd met lersche kand, aan te bie den. Het overblijvende geld zal gebruikt worden ter verpleging van behoeftige Hollandsche kinde ren in Londen en Koningin Wilhelmina-fonds ge naamd worden. Men schrgft aan de »N, R. Ct. Dezer dagen werd aan »Zeelandia" geschreven, dat Prins Hendrik, als de bigde gebeurtenis heeft plaats gehad, daarvan aan de Commissarissen der Koningin in de provincies telegrafisch bericht zal doen toekomen. Dit is niet juist. De minister van binnenlandsche zaken heeft, zooals ik zeker weet, aan de Commissarissen der Koningin doen weten, dat hjj de telegrafische mededeeling zal doen. Ook aan de burgemeesters der gemeenten van 10,000 zielen en daarboven wordt door den minister bericht geseind. De Commissarissen der Koningin zallen dan, op verzoek van den minister, de burgemees- sters der overige gemeenten zoo spoedig na de bigde gebeurtenis hebben te verwittigen. Tweede Kamer-verkiezingen. LEIDEN. De Vrijz.-Dem. Kiesvereeniging te Leiden stelde gisteren-avond tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer den heer G. Ngpels, gep. majoor Ind. leger te 's Gravenhage. TIEL. De Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district Tiel heeft mr. M. Tydeman candidaat gesteld voor de Tweede Kamer. GORINCHEM. De anti-revolutionaire kiesver eeniging Nederland en Oranje te Gorinchem beeft candidaat gesteld jhr. S. van Citters, afgevaardigde der Tweede Kamer voor Ede. RIDDERKERK. De Centrale liberale kiesver eeniging in het district Ridderkerk heeft gisteren tot candidaat gesteld voor de Tweede Kamer den heer W. H. van Bilderbeek, notaris te Dordrecht a h a Naar men verneemt, heeft Dinsdagavond te Rot terdam een vrg rumoerige vergadering plaats gehad van de oud-liberale kiesveryereeniging »Vooruit- gang", aldaar, waarin voornameljjk werd gesproken over het al of niet stellen van een tegen-candidaat, tegenoyer mr. H. Goeman Borgesius, die in district I door de vooruitstrevende liberalen is gesteld. Er 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1