Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Vrijdag 23 April 1909. No. 9394. A1) o b n e e r t ob de Nieuwe Schiedamscbe Courant .*£rïïk3R-,ïn - BEt iratij Geiltatreeri Zondajsblai prys lil e. peet, 11.45 p. ami, f 1.35 p. 3 ai. Officieele berichten. Kennisgeving. Ken n i s g e y i n g. Kennisgeving. Burgeravondschool te Schiedam. FEU ILLETON. De nieuwe Hoed. Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en we&ekTo°ri? P PTfr Tanden flM' Per maand 45 cent en'per week 10 cent Franco per post door geheel Nederland/2 per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent p Kwartaal. PRIJS DER ADTERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. lui. Elke regel daarboven 15 cent. fi^j^j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelqk adverteeren worden uiterst bil- ljjk e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. De Burgemeester van Schiedam, Brengt by deze ter kennis van de ingezetenen Hat het kohier van de Personeele Belastin_ No a* |emeente» «ver het dienstjaar 1909, to r ,fn eer directeur der directe belastingen te Rotterdam op den 22sten April 1909 executoir vermaard, op heden aan den ontvanger der directe Belastingen alhier, ter invordering is overgemaakt. Voorts wordt by deze herinnerd, dat een ieder erplicht is, zynen aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen, alsmede dat heden de termyn van zes weken ingaat, binnen welke be zwaarschriften tegen eenen aanslag, op genoemde gediend" voor nde' ^ehooren te worden in- En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 23sten April 1909. -O® Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis 1. dat van Zaterdag 24 April a.s. tot nadere aankondiging de Buitenhavenweg - en wel de oprij nabij de Sluis tot aan de Brug voor het verkeer met rig- en voertuigen zal zijn afgesloten. 2. dat van Zaterdag 24 April a.s. de Brouwer straat weder voor het verkeer met rij- en voer tuigen zal zjjn opengesteld. Schiedam, 23 April 1909. De Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.J3. De Secretaris, V. SICKENGA. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwet' ter openbare kennis dat bjj hen een verzoek is ingekomen van THOMAS PI ETER PIJPER wonende te Schipluiden, om verlof voor den ver koop van uitsluitend alcoholvrjjen drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop in het perceel Hoogstraat no. 161 en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. li der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van het ver- I, schnftelyk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 23 April 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. Burgemeester en Wethouders van Schiedam roepen op, sollicitanten naar de betrekking van leeraar in Wis-, Natuur- en Werk> tmgkunde. lesuur SalariS bedraagt f50,~ Per wekeljjksch Aantal lesuren rjj 10. Nadere inlichtingen verstrekt de Directeur, vóór SMefa s" ZCnden den Durgemeester, i) De heer Marillon gaat uit voor zjjn zaken. De zon staat mooi aan den hemel. »Geef me mjjn nieuwen hoed", zegt hjj tot zjjn vrouw. »Je nieuwe hoed!" roept madame Marillon uit, «waarom V' «Wel om uit te gaan, voor den drommel 1 Als ik een hoed koop, dan doe ik het om 'm te dragen". «De oude is nog goed." «Hjj is versletenhet haar is rood geworden en verscheiden plekjes zjjn kaalik draag 'm niet meer." »'s Avond in het licht ziet men dat niet" zegt madame Marillon, «'t Is 2 uur in den middag". *Nu, neem dan in 's hemelsnaam je nieuwen hoed berust madame met een zucht. «Ik hoop dat je er goed voor zorgen zult". »Ik ben geen kind!' «De mannen zjjn zoo zorgeloos, een hoed van veertien frank!" DE TROEBELEN IN TURKIJE. Het schjjnt nu weer zoo goed als zeker te zjjn dat de Sultan niet zal aftreden. De «Westminster Gazette" heeft een interview met een ongenoemden hooggeplaatsten Turkschen diplomaat te Londen opgenomen, die verklaarde te gelooven, dat des Sultans positie onaantastbaar is zoolang hjj de grondwet handhaaft en dat zal hjj zeker doen. De Jong-Turken weten even goed als de Sultan zelf dat, zoolang de Sultan de grondwet getrouw blyft, zjjn afzetting niet zonder burgeroorlog zal kunnen geschieden. Uit Konstantinopel wordt echter gemeld, dat de Nationale vergadering een motie aannam, waarin m beginsel werd besloten dat de Sultan afstand moet doen van den troon. Het telegram luidt aldus «De bijeenkomst, gister gehouden door 19 sena toren en 120 afgevaardigden van de constitueerende nationale vergadering, werd voorgezeten door Said, den voorzitter van den Senaat. De debatten liepen over twee moties betreffende troonsafstand van den Sultan, alsmede de wettige mededeeling der oprukkende beweging van het Macedonische leger en den te bieden weerstand. Moektar pasja sprak zich uit tegen troonafstand lydens de redevoering verschenen 5 oorlogsschepen voor San Stefano en stelden zich ter beschikking van de nationale vergadering, waardoor grooten invloed werd geoefend op de stemming over de eerste motie. Tot troonsafstand is in beginselal besloten; de Sjeich-ul-fslam heeft er, naar verluidt, reeds ,n toegestemd en ook de nationale vergadering hechtte er haar goedkeuring aan, daar zij in de tweede motie de door het tegen Konstantinopel oprukkende leger uitgevaardigde twee proclamaties bekrachtigde, en voorts een proclamatie vaststelde die by het einde der openbare bjjeenkomst zal worden voorgelezen. Deze proclamatie bevat de wettiging van het oprukken van het Macedonische leger en van de bovenvermelde proclamaties." De bevelhebber van het legerkorps van Saloniki heeft het oprukken van zjjn legerkorps gerecht vaardigd in een aan de buitenlandsche consulaten te Saloniki gerichte nota. Zjjn opdracht is de orde te herstellen. Alle voorwaarden zjjn aange nomen, met uitzondering van een van militairen aard, die nog onderzocht wordt. Indien het ant woord niet in 24 uren is ingekomen, zal aan het corps van Saloniki alle vrjjheid van handelen worden gelaten. Uit Antiochië is te Parjjs bericht van een Chris- tenmoord. De Fransche onderdanen zjjn er in veiligheid. De Turksche gezant maakte bekend, dat te Ada- na de orde is hersteld. In Itsjili noch teOersina is er eemg nieuw voorval geweest. Te Tarsus heerscht kalmte. In Dzjetveli duren de troebelen voort. Er zyn uit Adana troepen heen gestuurd. Alle noodige maatregelen zjjn genomen. Uit Konstantinopel wordt aan de »Temps" ge- meld, dat er in Erzeroem onlusten zjjn ontstaan, «De jouwe kost meer." «Mooi zoo, dat verwjjt, dat ik verspil ik arme slavin, die me alles ontzei? ver£lP1J> lK> arme «Wat dan wel?" hoed'geven,Eniiö' wil Jü me «Doe wat je wilt; neem je hoed zelf!" do0s%nestrjjktri'm^ragvildign op6™6" h°ed Uitde vrouw" ««.Mmeur „aegt rijn wezen moo'e weer, dat zou belachelijk vergezelTheni'tot aan^de terwijl" Marillon haalt zjjn schouders op en begeeft zich N°g *een stappen heeft vnnfwprn 'a°ï boort een dof geluid, als van een voorwerp, dat op zyn hoed valt. yn hoed afnemend, ontdekt hjj, dat een vogel een oneerbiedigheid op zjjn hoed heeft achtergelaten. tegen het comité voor eenheid en vooruitgang gericht, welks leden de wjjk hebben genomen in het Fransche consulaat. Reuter seint uit Erzeroem De Konak is overweldigd door een liniebataljon, dat de sjeriat afkondigde. De Fransche bescher. melingen hebben in grooten getale de wjjk in het Fransche consulaat genomen. Volgens consulaire telegrammen is de rust in Damaskus en andere plaatsen weergekeerd. Een consulair telegram schat dat in het wilajet Adana 150,000 Armeniërs vermoord zjjn. Heele dorpen zyn verwoest. Uit Weenen wordt aan de Temps" geseind Oostenrijk heeft besloten tot het zenden van oorlogsschepen naar Syrië. i - f .1 DENEMARKEN. In het Folketing werd de behandeling van de militaire voorstellen in tweede lezing ten einde gebracht. Met 69 tegen 55 stemmen werd de paragraaf betreffende de vooruitgeschoven ver sterkte stellingen op de landzijde van Kopenhagen verworpen. - -A IJ 1 l i NOORWEGEN, Bjj het Noorsche Storting is een voorstel ingekomen, om te Berljjn een reisbureau voor Noorwegen op te richten. Van de 44,000 kronen voor jaarlyksche kosten van onderhoud zal de staat 30,000 kr. voor zjjne rekening nemen.' De scheepvaartmaatschappijen betalen de rest. I ENGELAND, i Iu de gister gehouden zitting van het Lagerhuis vroeg de afgevaardigde Wedgewood, of er eenige reden was voor de onderstelling, dat de Britsche regeering op eenigerlei wjjze de zoogenaamde Libe rale Unie te Konstantinopel diplomatieken steun had verleend, of de houding van het comité «Eenheid en Voortuitgang" had gecritiseerd. De minister van Buitenlandsche Zaken, sir Edward ®rey, antwoordde ontkennend, hieraan toevoegen de, dat de Britsche regeering met nadruk de ves tiging van een constitutioneel bestuur in Turkjje welkom heette, maar zich weerhoudt van eenige tusschenkomst bjj de politieke partjjen, wjjl zoo iets valt buiten de sfeer van het departement van Buitenlandsche Zaken. Op een andere vraag antwoordende, zeide minis ter Grey, dat hjj niet in staat was te zeggen, hoe de zaken in Konstantinopel ten slotte geregeld zou den worden. Minister Asquith deelde voorts in de zitting van gister als antwoord op eenige tot de regeering ge richte vragen het volgende mede: De vraag, of de vloten, in de Engeland begren- zenden wateren, voor den oorlog gereed zjjn, werd mij kort geleden door lord Beresford voorgelegd. De door hem ter sprake gebrachte punten zullen onderzocht worden door de subcommissie van de ryksverdedigingscommissie, waarvan ik voorzitter ben. De admiraliteit wenscht insgeljjk, dat 'n onder zoek ingesteld wordt. »Vuil beest," roept Marillon, dat weet nooit z'n fatsoen te houden. Men moest die vogels uit de hoofdstad verbannen. Mjjn hoed ziet er waar achtig mooi uit Marillen gaat een café binnen, bestelt een bock en een karaf water. Hjj neemt zjjn zakdoek en veegt met de meeste zorgen het door den ellendi- gen vogel op zjjn hoed neergelegde uitwerpsel weg, maar hoe hjj ook wascht en veegt, er bljjft een vlek. Marillon denkt aan het tooneeltje, dat zyn vrouw niet zal nalaten hem te bereiden. Om zjjn hoed te laten drogen, legt hjj hem op een stoel. Een bedrjjvige garcon stoot tegen den stoel en de hoed valt over den vloer te midden van het zaagsel en het spuwsel der gasten. «Maar kjjk dan toch uit je oogen, domkop 1 schreeuwt Marillon. «Noemt gjj mjj domkop vroeg de garfon. n Idioot," bevestigt MarilloD, zjjn geheel.bezoe delden hoed oprapend. «Idioot 1" kreet de bediende, «zeg dat nog 'reis, ouwe soknsSB 4 Een twist ontstaat, de patroon snel toe, „en om het weer goed te maken, geeft Marillon een twee- Irankstuk als fooi en biedt bovendien zjjn veront schuldigingen aan. Woedend gaat hy heen. f egen 4 uur verduistert de lucht, dikke zwarte BELGIë. Het «Handelsblad van Antwerpen" schreef gis ter Heden 22 April 1909, is het voor België, voor-; namelyk voor Antwerpen, een merkwaardige, een historische dag. Vandaag vertrekt uit onze haven de eerste mi nister van koloniën naar het land, waarmede wjj ons gebied uitbreidden en dat in de toekomst de hulpbron zal zjjn voor het aanvullen van het te kort in onzen handel, in onze njjverheid, in het plaatsen van onze jongens, kortom in onze voor uitgang. Te samen met den vertegenwoordiger van het kerkeljjk gezag, mgr. Huys, de nieuw gewjjde kerkvoogd, wiens taak het is, den grond voor te bereiden, waarop de wereldljjke arbeiders zaaien moeten, de zeden te vormen, de harten te kneden en aan de onbeschaafden de Tien Geboden te leeren. Doch op dit vertrek willen wjj min der wjjzen, omdat het in de gebruiken ligt dat een priester alles verlaat om voor anderen te zorgen, in strjjd met wat wjj gewoon zjjn te doen alleen aan ons zeiven te denken. Minister Renkin's reis is wat de Franschen un beau geste zouden noemen het bewjjs daarvan is dat geen mensch, noch tegenstrever, noch partjjgenoot tot nu toe een woord van kritiek liet hooren. Zjj is de bekroning van het werk, voor |een dertigtal jaren door den Koning ondernomen, toen hjj de grondslagen legde voor het thans op gerichte, maar nog (niet voltooide gebouw. Het is de vollediging van de reis, door prins Albert, den toekomstigen koning, over eenige dagen be gonnen. Het is de triomf van vijf en twintig jaren wjjs bestuur, de triomf van onze denkbeel" den, van ons streven, van onze werken, zoo op politiek als op sociaal gebied. j i SPANJE. j In de Kamer van Afgevaardigden werd gister voorlezing gedaan van een mededeeling, dat bjj de Kamer plannen en documenten zjjn ingediend b e- treffende de toewijzing van den bouw van het Spaansche eskader aan de Engelsche maatschappij Wickers. i 'LL ITALIë. jl.iUJClUl Z. H. de Paus ontving gisteren in particuliere audiëntie den heer Piou, den yverigen voorzitter der «Action liberale populaire" in Frankrjjk. Men schryft uit Vincenza aan de «Stampa" Een dezer dagen had ik een onderhoud met den ingenieur, graaf Zileri dal Verme, die door den H. Vader met een belangrijke zending belast is in het gebied, dat door de aardbeving is bezocht. Ik heb er van geprofiteerd om uitvoerige in lichtingen te vragen aangaande het groote werk, dat hem is opgedragen. «Heeft de H. Vader," vroeg ik, «een commis sie benoemd, die belast is met de administratie der millioenen, die hem zjjn toegezonden voor de slachtoffers der groote aardbeving?" «Neen, neen I De H. Vader doet alles zelf. Eenige dagen geleden heeft hy mjj alle registers laten zien. Alles was door hem zelf gschreven. Toen ik daarover mjjn verwondering uitsprak, zei wolken stapelen zien op, een onweer barst los, en het regent dat het giet. «Dat ontbrak er nog maar aan," roept Marillon, een cafe binnenvlucmend, uit. tiet blyft regenen en Marillon heeft afgesproken voor zakeu iemand te zullen ontmoeten. Een venter met paraplmes komt voorbjj hjj roept hem. «Hoeveel voor die lorren De venter leidt uit het ongeduld van zjjn klant af dat hjj een parapiuie dringend noodig heeft. '»Vyftien frank," Vyltien frank 1" schreeuwt Marillon, «nog meer dan de prjjs van mjjn hoeddank je I" De venter laat Marillon de parapiuie voor 13 frank. Deze spoedt zich alsdan heen, vreezende op de afgesproken plaats te laat te komen minstens vjjt honderd frank, welke hem in dat geval ontspappen. Hy besluit een vigilante te nemen, klimt op een vluchtheuveltje en wacht. Het regent nog altyd, alle rytuigen, die voorbjjkomen zjjn bezet. Lindeiyk ontdekt hjj een leege vigilante en roept den koetsier aan. (iSlot volgtl, L<;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1