Dagblad voor Schiedam en Omstreken. i en, Jeans te ea St Min ïsr-rrrd,e hn° o e'tir z rstw 32ste jaargang. Zaterdag 24 April 1909 No. 9395 EERSTE BLAD. 'ötr k°ni°8 ,er V"""'* wX h" Z TV Se otlXLt rsii, w?k,e de Dit nummer bestaat uit twee dagsblad™ Geïllu - Buitenlandscli Nieuws. steurtLKKg t0t FraDkr*kS dr06VigS 60 teleur- ste.lends hebben moeten ervaren! Nooit zijn er Verspreide berichten. Zitr r mate VaD beider ver(hensten, W Ïet N vTOreld' Z» »'S Sch,edamscrelaTd1IofdVedering heilig6 ABONNEMENTSPRIJS BureauBOTERSTRAAT 50 PRIJS DER ADTERTENTISM: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip ran bewijsnummer Elke regel daar boren 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adrerteeren worden uiterst bil- Ijjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 8ó« t'osibus no. 89. Als wjj in het noemen dezer beide verheerlijk ten den naam onzer hoogvereerde Stadsheilige op de tweede plaats stellen, dan beslissen wij daar maar handelen we geheel onder den indruk van de grootsche plechtigheid die in het begin dezer week teRome heeft plaats gehad. De nationale heldin die eens haar roemrjjk vaderland redde van den dreigenden ondergang, is als uit hare assche herrezen en staat in den vollen glans harer maag- dehjke onschuld en heiligheid voor de oogen Ir n het Nieuwe Verbond, de uitverkorene des Heeren, d.e haren kng vertraagden triomf viert. Is wg aldus de Jonkvrouw van Orleans met diepen eerbied beschouwen, dan denken wjj onwille- d!m'g/an haar eVenbeeld' de Maagd van Schie- dam, die op zoovele punten met Haar treffende overeenkomst vertoont. St. Jeanne en St. Liduina ïfln toch tqdgenooten. Het nederig landmeisje van Domrémy stterf in 1431 te Rouaan op den brand stapel Haar door bare valsehe rechters bereid twee jaren voor de ootmoedige ljjderes van Schie dam m hare vaderstad haar smartesponde voor immer ontvliedde. Maar niet alleen in dien vrijwel overeenstem menden levenstijd, maar ook in vele andere opzich ten is er geljjkenis tusschen de beide heiligen die m de eerste helft der vijftiende eeuw stierven Jeanne is in hare jeugd, evenals Liduina van Schiedam, vroom zonder vertoon of bijzondere ken merken, maar zjj hoort, tot hare taak geroepen hare «stemmen" en ziet hare heiligen Liduina «emet, tot het lijden uitverkoren, de inwendig vertroostingen des Heeren en ziet haren Engelbe waarder, die haar beschermt en geleidt. Jeanne verjaagt de goddeloozen uit het leger; Liduina ontmaskert de zondaars aan haar lijdenssponde Het landmeisje van Domrémey komt van over winning tot overwinning en verbaast de wereld oor haar ongeleerde, zeldzame krijgskunst de steeds TCdbe P°TerSd0Chter Vervolrnaakt zich teeds in de navolgmg van den lijdenden Kruis drager en toont zich een heldin van het lijden othiertoe nooit begeerd, nu met mateloos geduld' gedragen. Jeanne d' Are dringt steeds verder door naar het oostelijke Reims, waar zjj in de kronines- eer van haren heer en koning deelt; Liduina van Schiedam nadert steeds meer het hemelsch Jeru zalem, waar de mystieke rozelaar volbloeid blijkt en hare Hemelsche Bruidegom Haar in zijne eeuwige heerlijkheid doet deelen. Beiden hebben eene roeping té vervullen die zn ten einde toe volbrengen. De Jonkvrouw van erf2nSm0e<; haar vaderland bevrijden van den voerende Maagd van Schiedam moet door haar lflden en gebed den zwaartillenden arm des Hee ren van Kerk en Vaderland afweren de f t mede bevrijden van het schisma u Kleed zonder naad verscheurt; het Vaderland'oik verlossen van de vreemde huurbenden die het overstroomen en zich in schandelijken overmoed tot voor Liduina's sponde vertoonen. Valt Jeanne in de handen hare gewetenlooze rechters, die haar rein, onschuldig streven bezoedelen Liduina raakt ten prooi aan hare medogeiilooze beulen, die haar maagdelijke onschuld beleedigen. Leed de een van de Engelschen de andere wordt door de Picar- diers als vermorzeld. Sterft de Fransche heldin op het blakend vuur door hare verbitterde vjjan- en ontstoken; de Hollandsche ljjderes bezwijkt oor het liefdevuur, het smachtend verlangen naar en Hemelschen Bruidegom, dat Haar na het ont luiken der laatste roze verteert. Beide heldinnen es geloofs zijn slachtoffers van de goddelijke ie e, die om de fouten en zonden der eenen te erstellen, de verstervingen en gebeden der ande- doet°ov°e^ aldUS de sohaal der gerechtigheid ooet overtreffen door do cv.» ijl heid, die ten slotte in ftl barmhartig- eeuwige raadsbeschik- krngen den doorslag geeft. Zoo staan zjj beiden voor onzen geest, de heilige tfldgenooten van de eerste helft der vijftiende eeuw in hare veelzijdige, treffende overeenkomst irachten wjj die overeenkomst nog verder na té sporen, dan zien wjj hoe nu voor ruim achttien jaren onze hoogvereerde Stadsheilige de hooge eer der Kerkelijke goedkeuring van openbare vereerinv genoot en hoe nu vóór slechts weinige dagen hare hooggevierde tjjdgenoote de groote hulde der aar vankeljjke zaligspreking, die tot de latere heilig verklaring voert, werd waardig gekeurd. Wii meer bejaarde Schiedammers, die ons herinneren Txrol Ir J r "JiJCien met welk een geestdrift eerstbedoelde blijde lijding hier werd ohtvannmn i-nr.n,,n j werd ontvangen, kunnen ons de vervoering het enthousiasme begrjjpen dat de beweeglijke Fran sche bjj het voltrekken der laatstvermelde plechtmè handeling deden bljjken. Wjj kunnen he? ons indenken, dat toen het officieel decreet vZ gelezen en het hulsel van Jeanne's beeltenis in de prachtig versierde St. Pieterskerk v.eltoen zh als triomfeerde te midden van tallooze kunstlich ten, de algemeene geestdrif t der duizenden Fransolm pe grims, geestelijken en leeken, zich uitte in een Vive Jeanne d'Arce, vive notre heroine, gevolgd oor het jubelend Te Deum, dat die lalloozen met de twee machtige koren onder het overweldi- gead..g®brom der St- Pieiersklokken medezongen Wij die gevoeld hebben welke eer in o n z e hei lige, aan onze stad werd bewezen wjj kunnen 't ^lke, d'epe ontroering' welke levendige geestdrift t wekte, toen in de namiddagplecht,g beid de H Vader, die Frankrijk zoo teeder mint de Rehkwien van de nieuwe zalige kwam vereeren ho d d1J T V8rtrek 0Dder het stil betoogend hoed- en doekgewuif de nederdalende zjjden Fran sche vlag der Orleanisten met be.de handen greep en ze kuste. Ja die treffende scène van echt zui geVOel verw°ndert ons toch wjj van de edelmoedige Fransehen de eer onzer nationale en stedelijke heilige hoog te houden, niet alleen in de dagen van geestdriftige vervoering, maar ook in den tjjd van kalme godsvrucht die daarop volgt. Het verzaligde landmeisje van Dom rémy en de heilige Schiedamsche poortersdochter, zjj schitteren als twee sterren van ongewone grootte, als lichtstralen van buitengewone beteekenis in den troebelen tjjd, toen duisternis de aarde be dekten en nacht alle volken, door het schisma verschrikt en verscheurd. Btjjven zjj ook nog in onze veelbewogen twintigste eeuw hare weldoende lichtstralen verspreiden o 'ci *vuuuert "ld"jWe_t!n.Waï.de W00rd- vaderland en ge boortestad onder die Wat is die welsprekende plechtigheid in Rome's onvergetelijke St. Pieter heerljjken hartverheffend geweest bij al wat wjj in de laatste jaren met zoovele pelgrims van éen land bjj zulk een zalig spreking geweest Veertigduizend met tal van extra treinen door de Alpen gekomen met zestig bisschoppen, waaronder drie Fransche kardinalen, aan het hoofdDat was een schouwspel waard door engelen en menschen bewonderd te worden. Grootsch was ook het schouwspel dat de St. leterskerk na dien onvergeteljjken Zondag ook den volgenden dag weer bood. De Paus, zittende op den troonzetel voor het hoogaltaar ie midden dier nog vermeerderde duizenden pelgrims, het adres door mgr. Touchet, bisschop van Orleans, voorgelezen, beantwoordend met een toespraak] gesprok T' V°°r de °Pnieuw uit" gesproken gevoelens van trouw en verknochtheid r ransche Katholieken aan den H. Stoel en ver volgens verklarend tijdens de jongste droevige ge beurtenissen door Frankrijk doorleefd, een bewon derenswaardig bewjjs te hebben ontvangen van koste^vanmdl T Koste van alle opofferingen. H,?hT! dr°Dg H- Vader er b« frawche Kathol,aker, op aan te volharden in dete ver- gend dat het Vaderland alt i n" ™a eid' Betoo gt gevonden in z«n b^te verdedigers riien van de kinderen der Kerk spoorde 7 H «li uc ttmai onder de banier der bJÖVeD str^en getrouw te bli^n IaH lijk mede te arbeiden om a i 6D 2°°Veel m°ge' schen harevethee%kL°fSdrde j^'11 derFran" spraak van het Hoogste Kerkelfik P,[!Chtige Uit' de gelSk. eer e„k die bewezen' VerhöV6n Piaatsbekleeder werd T o Ook de devotie tot de zalige on vrouw van Orleans te omvatten. Vooral leeren DE TROEBELEN IN TURKIJE. De berichten uit Turkije blijven nog zeer ver ward. Werd gister gemeld, dat de nationale ver gadering te San Stefano besloot den sultan af te zetten, thans wordt bericht, dat men de wet tigheid van dit besluit ontkend. In de zitting der Nationale vergadering van gistermorgen, die met gesloten deuren werd ge houden, werd besloten een telegram naar de pro vincies te zenden, ten einde de bevolking gerust te stellen en onlusten te voorkomen. Aan de Temps" wordt uit Konstantinopel ge seind De bevelhebbers van de troepen in Konstan tinopel en Saloniki kwamen overeen, den sultan op den troon te handhaven, maar de Kamer, die te San Stefano vergaderde, onderhandelt thans met den Scheik-ul-Islam, om Abdoel Hamid's af zetting te verkrijgen. De bevelhebber van het Macedonische leger seinde aan den groot-vizier Tewfik-pasja, dat, indien de keizerlijke garde weer tot de discipline terugkeert, geen enkele dwangmaatregel tegen haar genomen zal worden; zoo niet, dan zullen als begunstigers der contra-revolutie gestraft worden. In 'n telegram wordt 't gerucht, dat de sultan ten gevolge van agitatie van streek is, tegenge- sProken. Be troepen van Monastir hebben gisteravond lakridej, tusschen Konstantinopel en San Stefano, '°zet. Men verwachtte, dat zij in den afgeloopen nacht tegen Jildiz Kiosk zouden optreden. Het Selamlik heeft gister, zonder eenig incident Pkiats gehad. Be Sultan werd toegejuicht. Be troepen, die de Selamlik bijwoonden, waren m'nder talrjjk dan gewoonlijk. I erscheiden Engelsche correspondenten te Kon stantinopel seinen, dat het garnizoen daar weigert, detl e&d op de grondwet af te leggen, gelijk de J°ng-Turken eischen. Be correspondent van de „Daily Chronicle" sc Bjft dat toe aan twijfel bij' die soldaten of het omsingelende leger wel zoo sterk is als de Jong- U1 cen beweren. Hij twijfelt daar ook aan. Wel s 'oornen er, volgens berichten uit Macedonië, vnJWiliigers toe, maar het gehalte schijnt niet van het beste. Het zijn meerendeels mannen die geeu lucht kennen en van allerlei ras: Turken, noken, Serviërs, Bulgaren, Albaneezen, Joden, Wallachenn. Be correspondent van de „Standard" seint, dat 0 sultan de soldaten er aan herinnerd heeft, dclt zij bezwaren hebben hem te gehoorzamen zoolang hy ,je gron<iwet handhaaft, hetgeen hij beweert voortdurend te doen. Mocht iemand het tegendeel bewijzen, dan zou de sultan onmia- c yk afstand doen van zijn troon. Naar het ®e heeft de troonsopvolger, die zich in Jildiz jriofS V bevi'n(H> den sultan verzekerd, dat hij er aan denkt onder de gegeven omstandigheden en Loon te beklimmen, tenzij de sultan er hem toe noodigt. Volgens de laatste consulaire berichten duren o ru°°iden in het district Antiochië nog steeds T)1 ïdö bev°lking vlucht naar alle kanten. i ansche vice-consul te Marash seint, dat de orde aldaar hersteld is. en lichte paniek had gistenniddag in de Ga- a a w ij plaats, waar de winkels gesloten wer- De correspondent der „Daily Mail" te Mersina, meldt, dat volgens gerucht vier Duitschers te Bakjee zijn omgebracht. De consulaten te Aleppo zijn vol vluchtelingen, PORTUGAL. Gisternamiddag om 5 uur zijn in Portugal he vige aardschokken gevoeld. Te Lissabon dreigden vele huizen in te stor ten. Op eenige plaatsen ontstond brand. De bevol king werd door hevigen schrik bevangen en ont vluchtte de huizen. Gemeld wordt, dat een brand aanzienlijke scha de berokkende op een der zeven heuvels. Een groot aantal kerken is gescheurd, maar geen enkel huis is ingestort. Uit Espino seint men, dat daar eenige huizen zijn ingestort. SPANJE. Telegrammen uit Madrid melden, dat in Madrid, Cordora, Sevilla en Badajoz gister-avond om 5.50 uur aardschokken zijn waargenomen, Overal heerscht een geweldige paniek. IT ALK. Reuter verneemt, dat de Koning en de Koningin van Engeland Zondagmorgen uit Malta naar een Italiaansche haven zullen vertrekken, naar welke staat nog niet vast; hieromtrent zal een besluit genomen worden na de ontvangst van het ant woord van den Koning van Italiëtusschen dezen en koning Eduard is n.l. een ontmoeting be raamd. Heden zal waarschijnlijk bekend gemaakt worden naar welke haven de Koning en de Ko ningin van Engeland zullen vertrekken. BULGARIJE. Roemenië en Groot-Britannië hebben thans ook de onafhankelijkheid van Bulgarije erkend. VENEZUELA. Reuter seint ons over Port of Spain een bericht uit Caracas, d.d. 20 dezer, luidende: Gomez heeft besloten alle personen die ten tijde van de omverwerping van Castro's bewind gevangen werden gezet, in vrijheid te stellen, daaronder begrepen iedereen, die betrokken was bij het bekende complot om Gomez te vermoor den. Generaal Ferrares, door Castro in 1903 beschul digd van verraad, is begenadigd. Een ander besluit bevat bepalingen omtrent de viering der onafhankelijkheid van Venezuela op 5 Juli 1911. Vice-president Velutini zal binnenkort tijdelijk het presidentschap aanvaarden. den. Uit Marash komt verder geen nieuws. In an- i ei e gedeelten van Anatolië en Syrië heerscht vermoedelijk grooter opgewondenheid, zonder schijnbare reden. PERZIë. Door middel van een rondzendtelegram geeft de Russische regeering kennis aan de vreemde mogendheden, dat een Russische troepenafdeeling bevel gegeven is van Dsjoelfa naar l'abris op te lukken, aangezien de Perzische bevelhebber der troepen voor Tabris den toevoer van proviand voor vreemdelingen en de vreedzame plaatselijke bevolking niet toegelaten moet hebben, ofschoon de Sjah beloofd had bevelen te dien aanzien te zullen geven. Mgr. Terzian, Armenisch aartsbisschop te Ade- na, heeft aan den generaal-overste der oostersche missiewerken te Parijs, pater Charmetant het vol gend telegram gericht: „Gedurende drie dagen zijn de Christenen geplunderd en uitgemoord, ter wijl hun eigendommen verbrand werden. Er heerscht vreeselijke ellende. Gelieve onmiddellijk hulp te zenden voor de overlevenden, die van honger dreigen om te komen." Pater Charmetant (20, rue du Regard) doet dientengevolge een be roep op den liefdadigheidszin der Europeesche Katholieken. De Fransche ministerraad heeft besloten, de Fransche troepen in Marokko met 3000 man te verminderen. In de tuinen van het Vaticaan zjjn eergisteren drie vreemde individuen gevangen genomen, die wapens bij zich droegen. Naar hun herkomst en bedoelingen gevraagd, weigerden zjj inlichtingen te geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1