Dagblad voor Schiedam en Omstreken. tLT'Wne e°kM tar,,c'"« Abonneert on 3e Hiro SdÈiamscta Courant 32ste Jaargang. Maandag 26 April 1909 No. 9396. feuilleton. pril» 10 c. jweet. md.fl.35j. 3ad. '"ÏÏ.SU'ZÏÏ"? S **"*-> f 2." per kwtóSl Oflicicelcbericliten. Kennisgeving. Verpachting grasland. Bnitenlandsch Nieuws. 'r°nW 8eb,e""' M huLnPrerSttnd biGden had T°°rbereid S de wacht- huizen waren krachtig versterkt, maar de krijgs tucht en de dapperheid der Salonikianen bleken Q weerstaan baar te z^jn. Waarom zij nïèFtrönwënwIidë^ Binnenland. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS- PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. fflgp,' jgfëg .ui#! (g Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent pi a Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst per regel. adverteeren lijke overeenkomsten aangegaaii, Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. b i 1- Burgemeester en Wethouders van Schiedam, verrhSrLt0v2enniS Van beIaD^ebbenden, dat de ernunng voor een seizoen van 9 H.A 54 A en 55 c.A. weiland in 't Zuidergon en 3 H.A en op Woensdav AmU^? Zal Plaats hebbea uEr in Musis Sacrunf. a,S" m°rgenS halt df S c h i e d a m, 21 April 1909. Burgemeester én Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE,WB Dl TROEBELEN IN TURKIJE. 7Jï ,Daar luid der Zaterdag "it Turkqe ver zonden telegrammen, te Jildiz Kiosk en op andere punten verwoed gevochten tusschen de troepen, rn^a,e®n bombardement van 5 uur zouden de constitutioneelen zich meester gemaakt hebben Taxim F te TasJkisj'a, Matsjka en xim. Een gedeelte der bezetting van Jildiz gaf ich daarna, zonder verder weerstand te bieden over. De artilleristen van de Taxim-kazerne hebben zich zeer verraderlik gedragen. Zq hadden toch de witte vlag geheschen, waardoor de infanterie van aloniki zich liet verleiden over open terrein voormt te rukken, om de onderwerping van de artilleristen te aanvaarden, die echter-toen het vuur op de infanterie opende en deze tot den terug tocht noodzaakte. Hierna nam de artillerie van öalomki de Taxim-kazerne onder granaatvuur waardoor veel schade werd aangericht. De aanrukkende troepen bestormden daarop de kazerne een wanhopig handgemeen onstond op het binnen- f™8" N de» gelegenheid zeer veel dooden en gewonden gevallen. tiJ!nT?alk S]efket pas'ia 1S Zaterdag Konstan- Dost n1neBgetrokken 1 bfl zijn bezoek aan de posten werd hij overal toegejuicht. Het schijnt dat het garnizoen van Konstantinopel Een sterke, uit infanterie, cavalerie en artillerie samengestelde colonne stelde zich Zaterdagmiddag egen Jddiz Kiosk in beweging. De troepen, die het tuighuis bezet hadden en de artillerie van To- fane trokken eerst terug, toen de kanonnen reeds op het arsenaal gericht waren. In de kazerne van Tasjkisjla bevonden zich troepen, die ook tegen- stand boden en met welke over overgave wordt onderhandeld. Tewfik pasja bevindt zich sedert Vrijdag in Jil- A) nnEf defd,ee.n allerbelangrijkst nieuwtje de ronde. Op het bal, den vorigen avond bij den provincialen gouverneur gegeven, had luitenant van Holten aanzoek gedaan om de hand der mooie Gisela -assen, en een blauwtje geloopen zoo erg als net maar kon, naar althans de ingewijden be weerden. Langer dan een jaar reeds had Gisela zich door Rif |PaPPen jongen officier het hof laten maken, ze h tfe'egenheid, die zich maar voordeed, bad em hoven anderen de voorkeur gegeven en nu n^i'8' nie,mand hegreep er eigenlijk iets van. Maar fr mmder nog dan het neen, dat de jonge 'cier Y?n Gisela gekregen had, begreep men de i/v0' dle het jonge meisje er voor opgenomen wilde 1 26 namel^k heelemaal niet trouwen Dus juffrouw Gisela Lassen wilde niet trouwen, •t r bet uieuws, waarover op de officieren w?a 5?.n.be*bnthijt bijna uitsluitend gesproken 34 mooiste, rjjkste, verstandigste en i t u„^®ilsie .van d® stad weigerde absoluut, in het huwelqk te treden. Daar kon onder geen voorwaarde genoegen mee genomen worden. Misschien had het gesprek over dit gewichtige diz Kiosk, De Sjeich-ul- Islam moet er ook zijn De troepen van Saloniki en de Albaneesche troepen leggen een ongunstige gezindheid jegens den Sultan aan den dag. Later wordt uit Konstantinopel geseind De orde wordt gehandhaafd. De bevolking schqnt den Sultan zeer slecht gezind te ziin Het succes der Macedoniërs schijnt verzekerd De kazerne van Tsjkisjla is door het bombar- aement ingestort. Het gevecht duurt voort rondom de wapenplaatsen van Taxim. De troepen van Serakiesert zijn, naar verluidt, geneigd tegen stand te bieden. Het gerucht loopt, dat het van ban Stefano teruggekeerde smaldeel Jildiz bom- bardeert. Dg corr~~*~J - - »Sun" is gewond. Hadji Biard, drogman van het Russische ge zantschap, werd gevangen genomen, maar later weer losgelaten. De drogman van het gezantschap der Vereenigde Staten is gewond en wordt in het Fransche hospitaal verpleegd, waar zich nog 13 gewonden - 5 burgers en 8 militairen - be' vinden. Het Italiaansche gezantschap, consulaat en hos pitaal wordt bewaakt door afdeelingen gewapende Italiaansche matrozen. Het gezantschap wordt ook bewaakt door Roe- melische troepen. Een groot aantal Italianen beeft de wqk genomen in het gezantschap. Fn^LifDSelSChe 4roePenafdeeling verdedigt het Engelsche gezantschap. Men schat dat alleen bq den aanval op een der kazernen een duizend man werden gedood en gewond. Het totale aantal dooden en gewonden zal waarschijnlijk nooit bekend worden Een matroos van het Italiaansche stationsschip die zich in een bark in de haven „an 7 P' nopel bevond, werd gedood; andere vreemTÏ werd» bS ongeluk gewoud. Huiszoeking» T° Sum" '°h88ht8»»««>i»8«. v„u eoUuleuT. vluchtelingen houden aan. rh°nderd man Van de bezetting van Jildiz hebben zich overgegeven; 3 k 4000anderen verklaarden zich bereid te capituleeren aantal softa's zqn in Stamboel vermoord. Reuter seint uit Rome: Het Italiaansche smaldeel zal na het bezoek aan Nizza onmiddellijk naar Italië terugkomen, om eventueel naar Turkije te vertrekken. Italië is het eens met de mogendheden het zal de binnen- landsche crisis in Turkjje zich vrijelijk laten ont wikkelen en zou alleen tusschenbeide komen om het leven der Europeanen te beschermen of wel .en de integriteit van Turkije werd bedreigd. De laatste berichten luiden aldus Al de hoogten in den omtrek van Yildiz Kiosk waren gister-middag 1 ure door de troepen uit nauwer31 eZ^" if06 j)zeren cirkel werd steeds ZZ rf^d.tot-8^s twee uur in den De staat van beleg is te Konstantinopel afgekon digd. Een nader bericht uit Konstantinopel meldt, dat de kazerne van Selimie te Scutari gekapitu- leerd heeft. aantal huizen is ingestort. De Taag trad bq San Tarem De kerk te Salvador heeft FRANKRIJK. f 1 President Failures is Zaterdagnamiddag naar de Zeealpen vertrokken. Hij wordt vergezeld door Clemenceau en Kuau, en de ministers van oorlog en marine. PORTUGAL. bardeert^np uggeKedrd® smaldeel Jildiz bom- I Aangaande de aardbeving, die in Portugal heeft »Sun" is gewon"681*011 New"Yorksche plaats gehad, zjjn nog de volgende bijzonderheden bekend geworden: Er is belangrijke schade aangericht tusschen San Tarem en Lissabon en op de beide oevers van de Taag. Een groot Er zijn 6 dooden. buiten haar oevers ernstig geleden. Het grootste gedeelte der huizen in Benevento is ingestort. Er zijn een twintigtal dooden en verscheidene gewonden. De bevolking bracht den nacht in het open veld door. Te San Oraccoréa is bijna de geheele bevolking geruïneerd. Hier telt men een vjjftien dooden en een gsoot aantal gewonden. Te Salvaterra zijn vele huizen gescheurd hier zqn twee personen gedood. Uit Lissabon wordt aan de jTemps" geseind Er heerscht als gevolg van de aardbeving nog steeds een paniek. Men meldt, dat te Mandra in de omstreken der hoofdstad, een twaalftal perso nen gedood en een groot aantal gewond is. PERZIOi ^it Teheran wordt gemeld Het effectief der Russische kolonne, die naar Tabriz is gezonden, telt 2000 man met 2 batterijen. Be troepen voeren voor 6 dagen levensmiddelen u a v00r de inwoners mee. verklaarden zich bereid te capituleeren^Een eroot I Ult Tiflis 5000 infanteristen zjjn de Perzische aantal softa's zjjn in Stamboel vermoord 81608 overSetrokken te Djoulpha en marcheeren naar Tabriz. weg zag. Zijn karavaan wachtte hem te Kapiti, een heel leger., bestaande uit vier hoofdlieden, ne gen geweerdragers, een gewapende lijfwacht van twaalf man en tweehonderd dragers met negen paarden. Een draadberieht uit Malta meldt nader omtrent het bezoek, hetwelk het Engelsche koninklijk echt- paar (jen honing en koningin van Italië zullen brengen het volgende D e Koning en de Koningin van Engeland en de Keizerin-weduwe van Rusland vertrokken gister naar Sicilië. De Koning en de Koningin van Enge land zullen Donderdag 29 dezer den Koning en de Koningin van Italië te Baia nabij Napels ont moeten zjj zuiien een dag blijven en het diner aan boord van het Italiaansche Koninklijke jacht middag de aanval* UI"ai,reeKS twee uur in den I gebruiken. cavalerie is bij de kazernls ÜL^Ti11.8 Dam' D T ,^oosevelt is te Kapiti Plains in Engelsch verschenen. De witte viae is ll(bz plegen Oos -Afrika aangekomen. Hfl deed de spoorreis van heschen, maar slechts od het n y> °P ge" asa °P den koevanger van de locomotief, en tS °P het nabur'ge hospitaal. was opgetogen over al het wild, dat hjj onder nen ware. Het zou natuurlijk een lui versch®' aan takt verraden hebben, Vanneer tl? f"113 neJg?LegenmzoudzVd,atmIar dieP .ter- vrienden, neemt me niet kwalijk, maar ge zqt allen bq elkaar toch nog heel onnoozele kinderen. Ik laat u met deze gedachte alleen en verzoek slechts niet al te hard en onvriendelijk besproken te orden." Het volgende oogenblik had hij de zaal verlaten. Wat moesten ze nu daarvan denken 'l Had hij mis- De blijde Verwachting. Van betrouwbare zjjde vernemen wjj, dat H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins een beslissing genomen hebben, omtrent de namen, die de te verwachten prins of prinses zal dragen, en in ver band daarmede omtrent de peten. De gedachte, die daarbij voorgezeten heelt, is deze geweest, dat in de eerste plaats de historische namen uit het huis van Oranje zullen herleven en daarnevens slechts de allernaaste bloedverwanten vernoemd zullen worden. - i I I iJl J i I i- J j i ..I Mkkél .swum Een der medewerkers te s-Gravenhage van de »Tel" meldt dd. 24 April Waar wq reeds eenige dagen geleden in staat waren te vermelden, dat H. M. de Koningin dagfr; ljjks wederom haar gewone werkzaamheden waar nam, is heden een officieele mededeeling zulks ko men bevestigen. Inderdaad had H. M. sinds den llden dezer geen minister meer ontvangen. Da minister van Oorlog ad interim, de heer Wentholt, was de eerste minister, die gisterochtend een lang durig onderhoud met H. M. had. De minister van Ëuitenlandsche Zaken kwam wel ten paleize, be zocht echter niet H. M., maar wel de verschillende hofdignitarissen. Wq kunnen uit zeer goede bron mededeelen, dat H. M. haar gewone dagelqksche bezigheden hervat heeft, op advies vaD prot. Kouwer, die zulks in het belang achtte van een voortdurenden goedea gezondheidstoestand. H. M. wqdt het uurtje van elven tot twaalven 's ochtends aan het lezen van verschillende binnenlandsche en buitenlandsche dag bladen. In verband met de talrijke, onjuiste berichten, die zoowel hier te lande, doch meer speciaal in het buitenland de ronde deden over de plechtig heid, die na de blqde gebeurtenis zal plaats heb ben wq bedoelen het inschrqven van den Prins ef de Prinses bq den Burgeriqken stand —5 zq meegedeeld, dat deze ceremonie eerst den dag na de geboorte, des ochtends op het Paleis, in tegenwoordigheid van de twee getuigen, de minis ters van Justitie en Koloniën, zal geschieden. Prins Hendrik zal dan zqn kind bq den wethouder van den Burgeriqken Stand, den heer H. J. de Wilde» doen inschrqvende daarbij tegenwoordig zqnde personen zullen in ambtsgewaad verschqnen. Ondanks een opkomende onweersbui maakte H. M. Zaterdagmiddag van half zes tot zes uur een wandeling in den tuin. uiaur 'vreemd ieP,ter' j ;L ?esten ze nu daarvan denken 'l Had hij mis- zqn nederlaag hem vrijwel ovpr^v^n g s?een s de gedachte aan de schoone Gisela nog niet Hq bestelde een overvloedig onthHt .e, ,?n" opg geven> en hoopte hq nog altqd, hare hand te zoo goed smaken. ai."f 'g. h.et zich alles verwerven F 5 Even onbegrqpeljjk als de geheele zaak zqn matters scheen, even dwars was ze aanvankelijk ?an,. Holten zelf voorgekomen, maar des te taaier hield hn 6r aan „ac babbelde en^chenste^ve^de0^18 tgebeur^ was' zaken en zat voor het nWr; ™eest verschillende kijken, alsof hï eigenlqk Sr ïr 1V6rgeC0egd fe nog verder in zqn gouden vriih» a 73S' Zlch Voor het eerst wisten verheugen. wat ze aan hem voor hadden n'et g°ed' hem vergist, toen ze hem voor Z ln top tot teen hielden, en was hTtn?' een koud, hartvochtig en hartei S inderdaad men moest toch we T ffienscb?,Want daardoorhetirhaam i maar mplaats van zich daardoor beschaamd en vernederd te gevoelen scheen de gezon^heid"? t 6F te ™ak«n Hti dr<mk oj heel koeltjes beantwo^rd!^60' maar Sle°btS Pn voo ia Dit bemerkend et™ a 'u- tt kortdurend was hij dezelfde gebl erkend, stond hq op en riep Hoer eens moest toch een reden zqn, waarom zq T ia 7 voort hield hq er aan vast. ®P terneergeslagen was hq van het bal huis- waarts gekeerd. Alles ter wereld zou hq eer moge- q 8eacht hebben een bevordering tot generaal me overspringing van alle tusschenliggende ran- Pterri r trekken van een hoogen prqs uit de lote q, ofschoon hq zelfs niet eens een lot bezat, een tiem vrqwiilig aangeboden verlof van zes we ken, otschoon zijn superieur al de koorts kreeg, wrnneer hq het woord verlof maar hoorde, alles hebben G*3eIa hem haar hand geweigerd zoh Hoe was dat toch gekomen Waarover had hq zich den heelen nacht moe gepeinsd. Hq was zich geen schuld bewust, steeds en voortdurend was hij dezelfde gebleven, en er ■st toch een reden zqn, waarom zq zoo plotse- Nederland en Venezuela. Naar men verneemt, is dr. Paul, na het herstel der diplomatieke betrekkingen met zqn land be noemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd ling veranderd wasEn wat moest dit dwaze besluit beteekenen»Ik wil in het geheel niet trouwen I" Het was al morgen geworden, toen hq zich eenklaps met zooveel kracht voor het hoofd sloeg, dat hq onwillekeurig een kreet van pqn slaakte. Hq had het raadsel opgelost. ^Schaapskop," sprak hq zich zelf toe, »je bent nog nooit zoo dom en bekrompen geweest als van nacht. Wanneer een jong meisje zegt, dat ze heele maal niet trouwen wil, dan is dat immers een on loochenbaar bewqs, dat ze een ongelukkige liefde men zich meedraagt. En omdat ze dan den man niet krqgen kan, dien ze hebben wil, verklaart ze, maar heelemaal niet te willen trouwen. Heb je'dat nu eindelijk ingezien En aangezien zqn tweede ik niet antwoordde ging hq voor: »Het verheugt me, dat de nevels voor je verstand nu tenminste een beetje beginnen op te klaren. Luister nu verder Eergisteren had Gisela mq nog hartelijk lief, daarvoor zou ik, als het moest, duizend bewqzen kunnen aanvoeren- Wel nu, wanneer een meisje als Gisela mii "risteren liefhad, bemint ze mq ook vandaag nog en waa neer ze dan des ondanks verklaart, niet alleen dat ze niet met mq trouwen wil, maar dat ze nooit trou- wen zal, dan beteekent dit»Ik wil niet trouwen, omdat ik den eenige dien ik liefheb, met trouwen kan. Dat is je toch hoop ik, duidelqk TntmzrvnrlAn mAHp.Hf^AliniTAn 25 r.PTl t nfir jurtemuiii puuiustjii wuiui iivvc/nuuL jj< U- 1i"_ i 11 tij L_i_j i_j L-i (ÈM uolgth _j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1