Dagblad voor Schiedam en Omstreken. »,ru7feggi;rs'rdi -•* ™r^trsidTi,r.roolioh*- -rïïï^rhen'daarvoor b^" pLsei^ka 32ste Jaargang. Dinsdag 27 April 1909. No. 9397. ESliiZL4* pa,,die"",iM'1 Alumert o; is feuTlletor 1161 oalis ficlltolrort ZnadagstM prijs 10 c. peel, 0.45 p. ana, f 135 j. 3 ad JSXJïde bd0<"",'g ,0"2Sn Offlcieele berichten. Kennisgeving. Pandjeshuizen. Waarom zij niet trouwen wildeT kJ7L'|.gdSgYike,'kel9 'w*a- Zkdtnreigerd indien: te duchten is, dat de Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: <re.k 10 cent. Fnu,co?èr 45 P«' week lOceS poTtorXfHcEC^ 46 cen' en P» Afzonderlijke nummers 2 cent. Nederland f 2.- per kwartaal. «liuiiuernjite nummers a cent j 1 BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip ran bewijsnummer. Elke regel daarboven lö cent. iBtëH 'fashti feiüd fel j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- 1 jj k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Schietoefeningen. ve^L BURGEMEESTEE van Schiedam, vftn den heer Sta&tsra&d ibd HoÏÏrf dCra \°nin8in in ProriS Zuit de schïêJ aanda.cht van belanghebbenden bjj ae scheepvaart op het navolgend bericht nt kens mededeeling van den Majoor Komman- in i„an. h6t K°rp,S Pants«fort artillerie zullen l.VKf P Van dlt Jaar schietoefeningen met licht en zwaar geschut worden gehouden van het fort Hoek van Holland; met licht Zchnt ?n 1 maanden Mei, Juni, September en October met zwaar geschut in de maand Juli, 6t een Th geschutvuur wordt onveilig gemaakt ïlaglen Vahet h dk°0r het f°rt en ^eroode «ggen, bfl het schieten met licht eeschut tnt «waar11 geschut 31°° M'' het schieten met van het fort °P 660 afetand van 9000 M. fortPeedn rrlf1* gevuurd *ordt. «al van het uur o ag Waaien' van minstens vier Sen aünZTZ 3 uren halfstok - vóóï op iederen schfetda^.6111Dgen het einde daarvan, Schiedam, 27 April 1909. -iL~" t De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De beweging, welke in den iaatsten tjjd in ons a 18 ontstaan tegen het steeds meer voort- Door de regeering is thans bjj de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot regeling van de banken van leening, waarin zeer ingrijpende en doeltreffende bepalingen worden voorgesteld om een einde te maken aan het uitbuiten van hen die in handen vallen van de tallooze woekeraars' wier bedrijf vooral in de groote steden schrome lijke ongerechtigheden te aanschouwen geeft. Na een breedvoerig historisch overzicht te hebben gegeven van de werking van de gemeen- j banken van leebing en van het ontstaan jan de zoogenaamde pandjeshuizen met de daar- wJei ?d? Dadeelen> betoogt de minister van bmnenkndsche zaken dat bescherming van een breeden zoom van de bevolking hifr ingrijpen or den wetgever vordert. «grepen De voorgestelde wettelijke regeling is ontworpen telnU J ?6 gr0DdslageQ: Voor de gemeen- vr:?u a u *an ening worde zooveel mogelijk vrijheid van beweging gelaten. De wet kan de gemeenten niet dwingen den doï deD W0Cker der Paodjeshuizen op doeltreffende wflze aan te binden, maar men mag EL K,VlrWaChten Van den drang der ontwa- kende publieke meening. Aan particulieren worde 2) w (Slot). nZoo", ging van Holten lot zich zelf .nnrf schijnt toch nog niet zoo dom te zij'n L ik biina vreesde. Maar let nu ook verder goed op. Qisek wil niet met mjj trouwen, ofschoon ze mij lief heeft en daar kan dus niets anders achter steken dan de een of andere verdachtmaking, bijvoorbeeld bjj wqze van een anoniemen brief. En nu we dus oo de oorzaak van het blauwtje gevonden hebben, bet verder niet zoo heel moeiljjk wezen, die rzaak uit den weg te ruimen. te oeK .?envondigste zou natuurlijk zjjn om Gisela heeft rVven dat men mjj zeker bjj haar belasterd van dat ik, ofschoon niet wetende wat er V verteld werd, te voren bereid ben om te eil dat het niet waar was. Maar als ik zóo w zou «6 mjj misschien niet gelooven en dan W- tusschen ons uit, want ik zou het haar twjjfeldh11^1''Vergeven a's ze aan mjjn woord ge- yie»?06 bet, dan aan te leggen, daarover brak hu Ujread bet hoofd. Êindeljjk, daar w b,em reddende gedachte te binnen. Het m^ar gewaagde oplossing, die bjj vond, kon het t6 zaak °P bet oogenblik was, veriiewn h«H V,n ,met wordeni dacht hjj. Te wïien Cn k°n er dus aHeen bij het houden van een bank van leening toegestaan onder preventieve en repressieve contróle van de SeidTng^6 aUt°riteiten en waarborgen tegen Preventieve contróle wordt verkregen door het vorderen van toelating door burgemeester en wet houders, te verleenen onder de in het ontwerp omschreven voorwaarden. Repressieve contróle wordt mogelijk door de aan burgemeester en wet houders gegeven bevoegdheid tot het doen onder zoeken van het beheer der bank. Waarborgen egen misleiding eindeljjk worden gezocht m het voorschrift, dat een register van beleeningen wordt gehouden, dat een pandbewjjs, behelzende de voorwaarden veor beleening, wordt afgegeven zoodat ieder beleener nauwkeurig weten kan, wel ke plichten hjj op zich neemtdat alleen rente wordt gevorderd; dat de voorwaarden voor belee- ning gedrukt en aan ieder belanghebbende en aan de politie op verzoek verstrekt worden; de over treding van welke voorschriften gevolgd kan worden door straf of door intrekking der toelating Ten slotte wordt den gemeenteraad een wapen in banden gegeven door de bevoegdheid een maxi mum van rente te bepalen. De wet verstaat onder banken van leening alle inrichtingen, waar gewoonte wordt gemaakt van het in ontvangst nemen van roerende zaken tegen g.Ho »M „ld eo hel weder efgeve. zaken aan houders van bjj de ontvangst van de roerende zaken afgegeven geschreven of andere voorwerpen. «uuere Een en ander is niet van toepassing op inrich- van leening^LaroTheTliTva^v'V6 recht „ederiekoop e„ iedere a„de,e Waar e™»"te bet aannemen' van roerende zaken tegen afgifte van geld met dien verstande dat zij die de zaken afgeven, in welken vorm ook de kans behouden, die zaak terug te n^Tk' desnoods in een gewone opkoo- perszaak ook kan gebeuren, ligt voor de hand. Beoogd wordt voorts om het bankiersbedrjjf en gelijksoortige bedrijven uit te zonderen Voorgesteld wordt kinderen beneden 16 jaar laten °f l0£Seü VaD panden toe te Jlt0elatiDg van Particuliere banken van leening van de w»E overeenstcmming met de bepalingen wnr8 of van Plaatseljjke verordeningen zal nadi? g ",den °f °Verigens misbruiken ten loca kir de.beJeeners te duchten; de t 4 Waarm de baKk zal worde° gehouden, Een van de bekoringen, die de pandieshnishnn- ders hebben voor het publiek, is dat wie hen bezoekt niet in het oog valt. Daarom wordt bepaald d*t op of terzjjde van elke deur, die toe gang geeft tot het perceel waarin de bank wordt gehouden, duideljjk zichtbaar is aangebracht een wit bord, waarop in zwarte letters duideljjk lees baar is te lezen: »Pandhuis". De termjjn, na welken, gerekend van den dag der beleening, het pand, indien het niet gelost is, verkocht kan worden, mag niet korter dan zes maanden zjjn. De panden worden door den houder van de bank tegen brand- en diefstalschade verzekerd. Geljjk hiervoren is gemeld, zal de gemeenteraad een grens voor de rente bepalen. Bepaling van de rente bjj de wet acht de minister niet doenljjk. B. en W. kunnen te allen tjjde door een of meer bjj schrifteljjke lastgeving aan te wjjzen personen in de banken van leening een onderzoek doen instellen naar het beheer van de bank. De houders moeten aan die personen alle inlichtingen of inzage van bescheiden verstrekken. B. en W. kunnen een schrifteljjke waarschuwing zenden aan den houder van een bank, door of voor wien of in wiens bank wordt gehandeld in strjjd met een der bepalingen der wet, die voorts de wjjze van intrekking der toelating regelt. Teg^n de intrekking bestaat beroep bjj Ged. Staten open. Het ontwerp bevat voorts straf- en overgangs bepalingen. Hjj die zonder de vereischte toelating een bank van leening houdt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden. Bc wet kan worden aangehaald onder den titel van nPandhuiswet". een man Mejuffrouw. Ik moest u wel nooit lief ffehnri v. ku niet ook nu vuritr beminnL hebben en u woord, dat u mij fisteren r' wann?er bet ant- neergeslagen had. Maar f D'et diep ter- wanhopiger zjjn dan ik nn h Z°U, lk nog veel hoop en zelfs biina de ,k niet de nog in orde zal Cen had' dat alles vernomen, dat men mü eei) .toeval heb ik beeft. Ik zou ook haast d ^vaar u belasterd bjj u verdacht gemaakt heeft eTben8^" miJ hem ter verantwoording voornemens, veel van hetgeen hii van .roePen- Want ofschoon daad waar iSg - er was V"?1* beeft' Oer sterk overdreven is. Nu zou^ t° ■•rLdat zeer mogeljjk zjjn, alles eenvoudiE ,heei goed maar dat houd ik voor onman°n T-ag loochenen, voor het onrecht da? ik ESEÏl F ht Ik WÜ volgen dragen. Met recht zoudt u de ge" van mjj afwenden, als ik Un Z'a minachtend gevolgen mjjner daSn °iet bad'd? gebeurd is, Jaat zich intus'cben niet deren, hoezeer ik het ook betreuf V6ran" echLr meiulïreonwrDStig be!erschaP beloven. Gjj Zooals dT knn nl m°e' verg,ffenis schenken celden zoo is ugtn gfna e voorrecbt kunnen laten mild ons H r ook bet voorrecht der vrouwen, mild, goedhartig eu toegevend te zjjn. De liefde DE TROEBELEN IN TURKIJE. Constantinopel is de staat van beleg afge kondigd en Machmoe(j Sjefket Pasja heerscht met onbeperkt gezag. De Nationale Vergadering houdt zich onledig met het goedkeuren en bestendigen van de maatregelen door den militairen dictator genomen. De krijgsraad is bijna voortdurend bjjeen en velt een reeks vonnissen, die den lieden, die eventueel nog over verzet mochten denken tot voorbeeld kunnen dienen. Nu alles vrjjwel atgeloopen is, bemerkt men dat het ^tamboelsche garnizoen zich moedig en hard nekkig tegen de aanvallende overmacht verdedigd beeft. Be meerderheid van het garnizoen der ka zernes Tasj Kiskl was gewond, 1000 zwaar ge wonden worden verpleegd en men heeft 300 dooden gevonden. De 3000 man verdedigden zich tegen 10 bataljons, voorzien van machinegeweren. Vjjftig soldaten van de garde stonden meer dan 300 aan vallers. Verschillende staaltjes van grooten hel denmoed worden bericht. Zoo drong men een der kazdrnes binnen, waar een soldaat, geleund tegen vergeeft alles, of het is de groote echte ware, liefde niet. Kunt gjj mjj vergifienjs schenken, dan ben ik de gelukkigste der menschenvergeeft ge mij ecuter niet, dan is mjj dit een bewjjs, dat uw lieiae tot mjj niet half zoo groot is als de mijne en aan zal ik ook onder uw antwoord van gisteren met meer 1 jjden. Ik weet dan immers, dat ge rofl och niet gelukkig gemaakt zoudt hebben.'' »Drommels, dat laatste is toch eigenlijk wel een beetje sterk gezegd," dacht van Holten. Een oogenblik Was hjj van plan den brief opnieuw te schrijven, maar dadeljjk verwierp hjj deze gedachte weer. nLaat staan wat staat", dacht hjj. »Hoe energteker ik optreed, hoe meer kans op succes." En hjj schreef verder»Ik zend u dezen brief door mjjn knecht en ben den geheelen namiddag tbwS Wa°btend op uw antwoord, enheid meeste hoogachting en innige toegene- Uw Van Hoi.ten." Vjjf minuten later was zjjn knecht met het ePlb e, °nderweg, en een uur later had hjj het ant woord al m handen. uln Was van Holten allerminst lafhartig uitge- a 'a maar ditmaal ontbrak hem toch bijna de moed den brief te openen. K-Ler ,wat goeds in staat, Peter", sprak hjj' wfr Je een 8ulden van mjj." i u* V0j§eDde oogenblik vloog de luitenant zjjn knecht van bljjdschap bjjna om den hals. Hoera e ei' rieP hjj uit, »ik ben verloofd." Als ge- deurpost, op de aanvallers stond te vuren. De man werd doodgeschoten en toen men zjjn lijk voorbjjging, bemerkten men, dat hjj op 8 plaatsen gewond en zjjn linkerarm verbrjjzeld was. Een aantal Stamboelsche troepen is met artil lerie in het gebergte gevlucht. De troepen der Jong- Turken waren te vermoeid om hen achterna te zetten. Men is van oordeel, dat de vluchtelingen zich in het gebergte zullen verschansen en de Jong-Turken zooveel mogeljjk nadeel zullen toe brengen. Een correspondent van de sDaily Chronicle" seint aan zjjn blad het een en ander over een bezoek aan Yildiz. Voorzien van een vrjjgeleide van Enver bey kon hjj tot zoover doordringen. Daar sprak hjj met Mendouch pasja, comman dant van des Sultans Jjjfwacht, die hem zeide »Wjj zjjn in Allah's hand; ik gaf mjj over op bevel van Zjjne Majesteit". De Sultan heeft beloofd te Yildiz te bijjven om hem aan die belofte te herinneren, heeft men echter een kanonneerboot vlak voor Yildiz gestationneerd. Dezelfde correspondent beschrjjft ook de troepen- der Jong-Turken. De gewone troepen uit Saloniki zoo schrjjtt hjj worden versterkt door aller lei ongeregelde benden van Bulgaarsche, Macedo nische en Albaneesche vrjjwiliigers, een dappere, maar ruwe en woeste bende, sommigen met schape- veiien om de beeneD, anderen blootsvoets. Er zjjn grjjsaards van 70, en jongens van 14 a 15jaar bjj. De militaire attache's van Oostenrjjk en Duitsch- land hebben gister de bevelvoerende officieren geluk gewenscht met den goedeu uitslag der mili* taire operaties en het herstel der orde. Het blad jTurkjje" meldt, dat er 1140 slacht offers begraven zjjn. Gistermorgen had Konstantinopel bjjna weer haar normaal aanzien. De winkels waren geopend en de plaatseljjke gemeenschapsmiddelen hersteld. In zjjn proclamatie heeft Sjefket pasja gezegd, dat hjj gekomen is om den aanslag op de grond wet te verjjdelen en de sjeriat te bevestigen. Hjj heeft verder ean uiteenzetting gegeven van de door het leger uitgevoerde operaties en voegde daaraan toe Tbans zjjn alle kazernen, militaire instellingen en po.ten bezet. De orde is hersteld, heet het verder, en maatregelen ter bescherming zjjn ge nomen. Ten slotte noodigde hjj de bevolking en de staatsambtenaren uit den arbeid te hervatten, zoo niet, dan zullen zjj overeenkomstig de voor schriften der wetten behandeld worden. De vraag, wat er met Sultan Abdoel Hamid gebeuren zal, bljjft nog steeds open. Voor de af zetting van den sultan is een besluit noodig van den Sjeik pel-Islamdat deze wel over te halen zou zjjn, wordt niet betwjjfeld. Men vreest echter, dat men er niet zoo veel bjj winnen zal. De sultan verklaart steeds, dat hjj boven alles getrouw is aan de constitutie, zoodat er volgens de verkla ring van verschillende Jong-Turksche leiders hoorzaam ondergeschikte verheugde de knecht zich over de verloving van zjjn meester, maar de gulden in zjjn zak deed hem toch eigenlijk nog meer plezier. Stralend van vreugde ging hjj de slaapkamer binnen om voor zjjn meester de beste uniform klaar te leggen, terwjji van Holten nog telkens weer Gisela's antwoord herlas »Ik verg«et je alles en ben trotsch op je, dat ge den moed oer waainem geüad neot eu met tracht te loochenen is Maar myn iietde is groo- ter dan je ueukt en ik ben gelukkig je te kunnen vergeven-" Stralend van geluk begaf van Hollen zich naar de woning zjjner bruid, die ai vergaf ze hem dan ook, toch niet naliet hem over zijn vermeen de misdrjjven duchtig onder handen te nemen. Van Holten was schjjnbaar te vol berouw om er een woord tegen in te leggen, en volgens zjjn zeggen was hjj door zjjn eerewoord gebonden om er over te zwjjgen, op welke manier hjj van de tegen hem gerichte beschuldiging kennis gekregen had. Dat nam Gisela hem wel eeaigzins kwaljjk maar ze berustte er in, toen van Holten haar verzekerde, dat hjj den beschuldiger geen reken schap zou vragen. De geheele waarheid vernam Gisela eerst veel later, en ze was er zoo boos over, dat ze beoaaS de verloving terstond afgebroken zou hebben - wanneer ze met op dat tijdstip ai sinds eenige maanden mevrouw vau Holten geweest was I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1