Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Donderdag 29 April No. 9399. "5.15KK SS861,661 Nedf ™d2~pet Officieele berichten. SCHROBBEN VAN STRATEN. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Staten-Gteneraal. De blijde verwachting. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en weeiTo^enfFrïlürCU5' Per maand 45 cent en'per PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarbóven 15 cent. SM te lad fol ff 'jfe-1 1 Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorberbaaldelgk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, vinï™ Srt" 18 u'S der ordening ter handha- .ilot r. openbare orde en veiligheid en op de van Ksf te ?c^iedarn' (Gemeenteblad no. 27 wL 22?' 7arby. het schrobben of op andere wgze met water reinigen van straten en het laten vloeien van water op de straten is verboden, Verleenen bg deze tot den 1 Juni a.s. dispen- satie van voormeld verbod op de vier eerste 8—n uren TMl 06 W6°k van des vo°riniddags Schiedam, 29 April 1909. k en WefWer, voornoemd, r r» HONNERLAGE GRETE, W.D. 1-'3 te De Secretaris, V. SICKENGA. i. RUSLAND, j Daar de Tsaar geweigerd heeft opnieuw de ver togen van den Finschen Senaat en Landdag ten opzichte van de tusschenkomst van den Russischen Ministerraad in wettelijke Finsche maatregelen, te onderzoeken, hebben de procureur-generaal en alle leden van de commissie van justitie uit den Senaat bun ontslag genomen. De Senaat had de tus schenkomst van den Russischen Ministerraad in strijd geoordeeld met de grondwet. i ENGELAND, Het heet, dat de Engelsche Unionistische afge- vaardigde Reu wick plan heeft tot den Minister van Marine, Mac Kenna, de vraag te richten of bet ministerie niet een spionnagedienst te Port- mouth en in andere havens heeft ingericht, om op de hoogte te komen van de meening der marine-officieren over de vloot. Dezelfde afgevaar digde zal vragen of marine-officieren te Ports mouth of elders order hebben gekregen te mel den welke meening hun collega's hebben geuit. Lord Roberts zal bü het Engelsche Lager huis een wetsontwerp indienen tot invoering van den dienstplicht. De invoer van Belgisch vleesch in Engeland neemt af. Een lid van de Belgische Kamervroeg daaromtrent aan den minister van Landbouw Jaarlijks worden de in Engeland ingevoerde geslachte beesten (ossen, schapen, varkens), tal- rï)kernochthans is het invoeren van Belgisch yleesch vooral geslachte varkens en konijnen ia de laatste maanden merkelijk verminderd. Kent bet bestuur van landbouw de reden van dezen minderen uitvoer De minister attwoorddeDe vermindering is het gevolg van nieuwe maatregelen, door de En gelsche regeering genomen in zake de vereischten ?oor het vleesch dat te Londen ter markt komt. f a1 DU1TSCHLANB. Op uitnoodiging van het centrale comité voor de toenadering tusschen Duitschland en Frankrijk hééft gister baron d'Estournelles de Constant, lid van den Franschen Senaat te Berlijn, een voor dracht gehouden over het onderwerpEen toe nadering tusschen Frankrijk en Duitschland is de basis voor den wereldvrede. Onder de aanwezigen waren de voorzitter van het Heerenhuis, de voorzitter van den Rijksdag, de gezant Flotow als vertegenwoordiger van het departement van buitenlandsche zaken, vele par lementsleden en diplomaten. De spreker betoogde onder levendige bijvalsbe tuigingen, dat een toenadering tusschen Duitsch land en Frankrijk niet alleen noodzakelijk, maar rechtuit onvermijdelijk is, en oprecht en zonder bijgedachten verwezenlijkt moet worden. i I r' BELGIS. P! Onder voorbehoud wordt hier een door de nSoir" openbaar gemaakt telegram uit Nizza weergegeven, meldende, dat Leopold II ernstig lijdt aan rheu- mathiek in de beenen. Er wordt geen verbetering waargenomen. Het is een slechte kuur voor den vorst geweest. ïj FRANKRIJK. f Picard, de Fransche Minister van Marine, is gisteren in Toulon aangekomen om verschillende maritieme instellingen te bezoeken en zich van verschillende toestanden op de oorlogsschepen persoonlijk op de hoogte te stellen. - Te Orleans hebben twee duizend vrouwen gemanifesteerd voor de prefectuur, om de traditi- oneele feesten ter eere van Jeanne d'Arc te hand haven. De prefect was afwezig, waarom aan de zen een schriftelijk protest is overhandigd. Inci denten deden zich niet voor. Te Verdun worden den laatsfen tjjd her haaldelijk spionnen gearresteerd. Naar het schijnt staan al deze arrestaties in verband met een zeil de spionEagezaak. TÜRKIJë. Naar Reuter reeds meldde, legde de nieuwe sul tan gisteren in het gebouw van het ministerie van oorlog den eed van trouw op de constitutie af Aan de troonsbestijging is echter nog een plechtige ceremonie verbonden: de omgording van den sultan met het Osmaansche zwaard. Deze plech tigheid zal plaats hebben in een schoone moskee, gelegen aan den zuidoever van den Gouden Hoorn. Op de plek, waar de moskee verrijst, zou in 672 bü de eerst belegering van Büzantium door de Arabieren, de vaandeldrager van den profeet, Abu Gub ben Sejid, gevallen en begraven zü'n. Mo hammed II het later op die plek eene moskee bouwen, waarvan de betreding iederen niet-Mo nammedaan ten strengste verboden is. Slechts onder vermomming is het enkele Christenen gelukt !r 1 f,lllgd°m door te dringen. Het hoofd van de orde Mewlewi geniet het voorrecht den Sultan met het Osmaanscha Zwaard te omgorden. Reeds sedert zeven eeuwen wordt deze waar digheid bekleed door de nakomelingen vanDsche- l u? u d6n Stichters der °rde. De chech, het hoofd der orde, zetelt te Koni, waar hg een zeer invloedrük personage is. Zelfs is hij naar veler meening de wettige opvolger bij een eventueel uitsterven van het huis Osman, een reden waarom hü door het Ancien régime onder strenge bewaking gehouden werd en zelfs den omtrek van Konia niet mocht verlaten. De berichten uit Adana en Mersina luiden thans meer geruststellend. Intusscben heeft Chef- ket pasja eenige dagen geleden bevel gegeven tot organisatie eener expeditie om de orde geheel te herstellen. Ook te Erzeroum schünt de kalmte weer te keeren. De constitutioneelgezinde solda ten, die bü de troebelen gevallen zün, zün begra ven op een hoogte in den omtrek der stad, welke den naam zal dragen van Vrüheidsheuvel. Aan den Parüschen sTemps" wordt uit Berlg'n gemeldVolgens een telegram uit Kon- stantinopel aan de uLokal Anzeiger" heeft de krügsraad veroordeeld en in 24 uren tüds doen excuteeren 200 officieren, 50 soldaten, 170 hod- jas en 140 spionnen. marqkkq. De »Daily Mail" verneemt uit Fez, d.d. Zater dag De Rogi is gelegerd op slechts drie uur afstands van hier. De Berberstammen zü'n alle tegen Moelai Haüd opgestaan. Slechts een weg naar de kust is nog open. De regeering zendt alle beschikbare troepen, met de Europeesche drilmeester en dr. Verdon, om de Berbers te on derwerpen. PERZIë, De »Times" verneemt uit Teheran, dat de voor hoede van de Ruisische expeditie naar Tabriz Woensdag van de grens Perzië is binnengerukt. e troepen zü'n 2600 man sterk. De bevelhebber heeft last een vredelievende houding aan te ne men buiten Tabriz halt te houden en de stad slechts m geval van nood binnen te trekken. Een incident zou zich gisteren te Toulon heb ben voorgedaan aan boord van den kruiser aint Louis thans liggende in het bassin van het arsenaal. Men zou daar beschadigd kaltsvleescb hebben opgediend, dat de bemanning weigerde te eten. ï.e menschen zouden gevangen genomen zgn, omdat ze weigerden de tafels af te nemen, maar werden vervolgens losgelaten. Admiraal Joncquère is van het geval onderricht. Een telegram uit Kornenburg bij Weenen meldt, dat gister-nacht een hevige brand is uitge barsten in de magazünen van het regiment der tegrafisten en van den spoorweg. De gebouwen en 35 volledige toestellen der telegrafisten zün totaal verwoest. De schade beloopt een millioen kronen. Men denkt hier met een misdadige aan slag te doen te hebben. Naar aanleiding van Lord Rosebery's nood kreet in de ïDaily Mail" ten bate van de uit hun broodwinning gestooten Londensche huurkoetsiers, hebben de auto-maatschappüen zich bereid ver klaard, de koetsiers om niet tot bestuurders van motorrü'tuigen op te leiden. Voor zulke bestuur ders is er volop werk. De nDaily Mail" heeft al een fonds 3000 büeen. Daaruit zullen alle huur koetsiers, die bestuurder willen worden, in den tüd van hun opleiding ondersteund en anderen, die nu gebrek lüden, bedeeld worden. De sDaily Mail" zegt, dat er in het geheel 5000 noodig is. i tweede KAMER. j Zitting van Woensdag 28 April, Voortgezet werd de behandeling van de Schepenwet. De minister van Landbouw trad in een uitvoe rige verdediging van het wetsontwerp. In de allereerste plaats stelde hg in het licht, dat waar het scheepvaartbedrgf een bedrüf is dat nog tal van slachtoffers eischt, een ingrijpende regeling noodzakeRjk is om zooveel doenlgk een veilige vaart te verzekeren. Een goede uitrusting van schepen is thans niet voldoende verzekerd te noemen. En nu moge in het buitenland een an dere methode gevolgd worden, maar principieel is er geen verschil tusschen de wetgeving in Enge land, Duitschland en Frankrgk en de voorgedra gen regeling. c Binnen eenige weken zal te Parys een conie- rentie worden gehouden om de materie der vei ligheid bü de scheepvaart internationaal te rege len. 't Is dus zaak, dat wg, die op 't oogenblik nog ten achteren zgn, onze schade zoo spoedig mogelü'k inhalen. Anders zou 't wel eens kunnen gebeuren, dat wü door vreemde mogendheden verplicht worden tot handelen. Hoeveel beter is 't daarom, merkte de Minister °Pi dat wü tüdig handelen, opdat ook Nederland een plaats kan vragen in die Intern. Conferentie. De Zuiderzeeschepen zün buiten het wetsontwerp gelaten, omdat men door dit te doen in aanraking z°u komen met de binnenschipperg, en men dus een terrein zou betreden, dat nog niet is vooi be reid. Opneming der Zuiderzeeschepen in de rege- Bng zou dus geleid hebben tot uitstel van behan deling. En dit is niet gewenscht- De Minister bestreed voorts de bedenkingen van den heer Plate, ten opzichte van de uitvoering der wet geopperd en ontkende, dat de voorgedragen regeling in strüd zou zün me^ ons zeerecht. Evenmin kan de Minister inzien, dat wg met °nze bepalingen zullen vastloopen met buiten landsche bepalingen. Het ambtenaarskorps, met de uitvoering der wet belast, behoeft niet te bestaan uit scheeps bouwkundigen en werktuigkundigen. Wanneer eventueel mocht blüken, dat er iets hapert aan de certificaten aan de classificatiebureaux, dan kan men de technische quaestie door technici doen onderzoeken, maar deze technici behoeven daarom n°g geen vaste ambtenaren te zün. Met de kosten inn het ontwerp zal 't nog wel schikken. Alvorens te kunnen beslissen over 't al of niet mogelüke om ook lager scheepsvolk zitting te geven m den Raad voor de Scheepvaart, wachtte de Mi nister nadere argumenten af. Vervolgens repliceerde de heer Plate. Na repliek van den heer Schaper en nader ant woord van den Minister, werd het algemeen debat gesloten. Daarna ontspon zich een discussie over de deli- nitie wie als eigenaar van een schip moet worden Ongemerkt. Donderdag 6 Mei: interpellatie-Troelstra inzake de uitvoering van het arbeidscontract De heer B 1 o o k e r hield een interpellatie over de wgzigingen bü ministerieel besluit van 6 April 1908 gebracht in het reglement voor den verkoop van visch en voor het gebruik van de vischhal in de visschers- haven te IJmuiden. Interpellant vroeg ot het col- Jege voor de zeevisscherü'en is gehoord over deze v°or den vischhandel belemmerende wüzigingen en vroeg waaraan de Regeering het recht ontleende v°or de bepaling van koopmanskorting en beweerde voorts, dat de heffing van retributie niet mag steunen op de kosten van de haven, die een onder deel is van het Noordzeekanaal. De Minister van Waterstaat ant woordde, dat iedere wü'ziging in de bestaande be palingen beslist verkeerd zou zgn, omdat goede gronden daarvoor en grondige voorbereiding alsnog ontbreken. Omtrent de retributie is het college voor de zeevisscherg'en gehoordhet adviseerde lot het brengen van de retributie van I op 2 De meerderheid was tegen verlaging van de koop- manskorting van 3 op 2 Het Koninklijk be sluit van 1899 geeft aan de regeering de bevoegd heid, zich met de koopmanskorting te bemoeien. Retributie mag uitsluitend geheven worden voor de kosten van aanleg en exploitatie van de Visch hal, en met cüfers betoogt de minister, dat 1 daarvoor niet voldoende was. Na volledige bestu deering zal de minister een beslissing nemen naar billükheid en recht en nat belanghebbenden gehoord te hebben. Na repliek van den heer B1 e o k e r, betoogde de heer P a s s t o o r s, dat er heel wat onnoodige kosten zün gemaakt en dat de schuld van misre keningen nu wordt verhaald op het visschersbedrüf. De heele boel is veel te bureaucratisch ingericht. De heer De WaalMalefüt bepleitte ver mindering van de onkosten, waartoe belanghebben den in de organisatie en inrichting moeten worden gehoord. Na dupliek van den Minister, die ook zal onderzoeken of de zaak te bureaucratisch is inge richt, werd de interpallatie gesloten onder dank zegging van de regeering, en de behandeling van de Schepenwet hervat met de beraadslaging over art. 2 en het daarop ingediende amendement-S chuper. De Minister bestreed het amendement van den heer Schaper, als te beiemmerend voor den kleinen visscherman, die dicht onder de kust zün bedrüf uitoefent. De heer Schaper voerde hiertegen o. a. aan, dat tal van de vaartuigen, waarmede deze menschen hun bedrüf uitoefenen, toebehooren aan reeders. Het amendement werd verworpen met47 tegen 8 stemmen. Dg hei verder debat lichtte de heer Schaper drie andere amendementen toe, beoogende, dat er behalve reddings en veiiigheidsmiddelen, ook aan boord moeten zünle. heel- en verbandmiddelen, en 2e. de noodige aanwüzingen betreffende doel matige aanwending van de reddingsmiddelen. Het derde amendement strekte om behalve een 1 a a d 1 ij n, ook een b a 11 a s 11 q u aan het schip aan te breDgen. De heer Verhey betoogde de wenschelükheid om ten opzichte van de vaststelling van de laadlün zich aan te sluiten bü de methode in het buiten land gevolgd. Heden voortzetting. In Den Haag. Men meldde ons gister-avond uit Den Haag: Op het gerucht, dat de blüde verwachting zeer aanstaande is, was heden-avond een ontzettende menschenmassa voor het Paleis aan het Noordeinde op de been. De menschen stonden schouder aan schouder. Het publiek is zeer enthusiastisch en aller oogen zü'n op de deuren van den hoofdingang ge vestigd. In den loop van den avond gaat in Den Haag het gerucht, dat er een prinses is geboren. Verschillende particulieren, zoowel in de deftige wgken als in arbeidersbuurten ontplooien de vlag. Ook van eenige huizen in het Noordeinde wappert de driekleur. De illuminatie aan de kazerne van de grena diers en jagers wordt ontstoken. Militaire verscliü- nen in groot tenue op straat. Men ziet hier en daar ook een officier leopen in groot tenue. Iedereen gelooft nu stellig aan de juistheid van gerucht, want in de Oranjekazerne moest toch wel officieel bericht zgn gekomen. Ook de bewoners van eenige huizen in den om trek van de Oranjekazerne staken de vlag uit en wie illuminatie had gemaakt, stak de vreugdehch- ten aan. Tot ongeveer 10 uur bleef men in den waan, dat H. M. de Koningin dit werd er bü verteld een dochter had. Toen eindelük kwam het bevel van de bevoeg de militaire autoriteit om de illuminatie aan de kazerne te doen verdwg'nen en vernam men met begrüpelüke ergernis, dat een laffe grappenmaker door middel van de telephoon de betrokkenen tot slachtoffers had gekozen van een smakeiooze mys tificatie. Ook in den schouwburg werd het valsche bericht gebracht en aanvankelük door ieder gelooid. Of dit gerucht in dezelfde hierboven gemelde omstan digheid zgn oorsprong vond, kan niet worden uit gemaakt, waarschünlük is dit omdat ook hier spra ke was van een prinses. Omsteeks 9£ uur had zich voor het paleis zulk een talrg'k publiek opgesteld,dat de passage gestremd was enrgtuigen niet meer konden passeeren. Door den commissaris van politie den heer Olivier, werd in middels eèn twintigtal politieagenten ontboden ter versterking der politiemacht,die reeds aanwezig was. Het publiek was begonnen met opdringen en het i -i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1