Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste"ÜJaarflransr. Dinsdag 4 Mei 1909. No. 9403. Officieele berichten. K ennisgeying. Buitenlandse!* Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland, L j*1"!! j i' twjjïi ABONNEMENTSPRIJS: nchijnt dTlijks' uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en St in S^edam Per 3 manden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week KJ cent Franco per post door geheel Nederland 2- per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. i strait^Te^biiari^nVh d^fijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- raat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelyk ad verteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. brengen .ingevolge art. 12, le lid der Drankwet, er openbare kennis dat bij hen een verzoek is ingekomen van JORAN DAVID LEENDERTS, wonende Broersveld no. 53 alhier, om vergun ning voor den verkoop van sterken drank in het kiem, voor gebruik ter plaatse van verkoop in de benedenlokaliteit van het pand Broersveld no 53- *n hennneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verleenen van de vergun ning schriftelijk by hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. S c h i e d a m, 3 Mei 1909. i Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. i ENGELAND, Aan Duitsche arbeidersafgevaardigden, die Londen bezochten, werd Zaterdagavond een banket aangeboden, waarbij minister Burns scherp de chauvinistichejournalisten aanviel die een Engelsch- Duitschen oorlog willen uitlokken. De vrees, dat zjj hierin zouden slagen, was kort van duur geweest, want het volk zag in, dat de bladen, die een oorlog verlangden dezelfde waren, die hen ook tot den roemloozen boeren oorlog hadden aangezet. Minister Burns was van meening, dat kans op een oorlog steeds geringer werd. Nooit zou men beletten, dat Frankrijk, Duitschland, Engeland en en Rusland tot een ernstig conflict zouden komen. De arbeidersstand beeft een gezonder inzicht in den politieken toestand dan de dagbladen, die de openbare meening moeten leiden. Het is de plicht van Frankrijk, Engeland en Duitschland, een vernietigenden oorlog te voor komen, De minister heeft de overtuiging, dat de Duitsche afgevaardigden hun landgenooten zouden berichten, dat het Engelsche volk aan hun oproep tot den vrede volkomen beantwoordt. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het bezoek van den Duitschen keizer aan Wee ben zal niet, zooals eerst gemeld werd, van kor ten duur zy'D, maar de keizer zal een geheelen dag in Weenen blyven en 's nachts overblijven. De feesten ter zijner eere zullen alle in den Hof- burg gehouden wordeD. Behalve een galadiner zal ook nog een soiree ten, hove gegeven worden. P TÜRKIJë. De correspondent te Konstantinopel van de Daily Telegraph" heeft Enver Bey wederom geïnterviewd. Deze verklaarde, dat hij geen vrees koesterde voor een reactionaire strooming tegen de Jong-Turken. Want de Oud-Turken hebben onder het bewind van den vorigen Sultan te veel te ljjden gehad. Bovendien is het niet waar, dat de beginselen der Jong-Turken in strijd zouden zqn met de Mohammedaansche leer. Integendeel, het Mohammedanisme is zelfs vereenigbaar met een republiek. Nog verklaarde Enver-Bey, dat enkel door het geld, dat door de party van den vorigen Sultan was beschikbaar gesteld, het jongste soldaten-oproer was ontstaan. Dit geldt zoowel voor het oproer in Konstantinopel, als voor de moordpartijen op groote schaal in Klein-Azië. Het bloedbad in Konstantinopel, dat was voorbereid, is enkel verijdeld door het binnenrukken van de Jong-Turken. Enver Bey verklaarde, ervan overtuigd te wezen dat het ophouden der groote moordpartijen in Klein-Azië hieraan was toe te schrijveD, dat niet verdere geldzendingen voor dat doel plaatsvonden. Het zenden van troepen door de regeering zal overal de orde doen terugkeeren. De berichtgever van de «Daily Telegraph" vroeg nog of de Jong-Turken er niet bang voor waren, dat de afgezette Sultan een middelpunt zou wor den, waar omheen de aanhangers der reactie zich zullen verzamelen. Neen antwoordde Enver Bey daarvoor wordt de ex-Sultan te goed bewaakt; hij is niet bij machte, nog meer kwaad te doen. EiTzuïks nog te minder, nu zijn geheele vermogen hem is afgenomen. Enver Bey ontkende echter dat de Jong-Turken Abdoel-Hamid een proces wegens hoogverraad zullen aandoen. De ex-Sultan is reeds - meende Enver Bey zwaar genoeg gestraft, nu hjj van den troon is verwijderd en zich in gevangenschap bevindt. Enver Bey gelooft, dat er te Konstanti nopel een honderd terechtstellingen zullen plaats vinden ën dat ongeveer evenveel veroordeelingen tot tuchthuisstraf zullen worden uitgesproken. De Jong-Turken zijn n.l. vast besloten, het reactio- nairisme den kop in te drukken. Dertien hoofdaanleggers van den opstand, voor het meerendeel onderofficieren, maar waarbjj ook een majoor was, zijn reeds gistermorgen te Kon stantinopel opgehangen, enkelen vóór het parle mentsgebouw, anderen vóór het departement van oorlog of voor de Galata-brug. BULGARIJE. De Bulgaarsche regeering heeft den buitenland- schen vertegenwoordigers oflicieel mede gedeeld dat de ambtstitel van het staatshoofd «konintr der Bulgaren" luidt. g ®r Zaterdagavond bood te Sofia het diplomatieke korps, in tegenwoordigheid van den minister van Buitenlandsche Zaken, den koning zjjne gelukwen schen aan, naar aanleiding van de erkenning van Bulgarye's onafhankelijkheid. De deken van de gezanten der vreemde mogend heden richtte zich tot den koning met een toespraak waarin hij zeide 5De vertegenwoordigers der vreemde mogendhe den haasten zich u hunne eerbiedige gelukwenschen aan te bieden ter gelegenheid van de gelukkige gebeurtenis, die met zoo hoogeljjk verdiend succes het streven van Bulgarije bekroont. «Het is met een gevoel van levendige bljjdschap, dat wy het besluit hebben begroet van het werk eener natie, waarvan wjj sedert lang met beslist sympathieke belangstelling de voorwaartsschrijdende evolutie volgen, een evolutie, waaraan Uwe Maje steit zich met zooveel geluk wijdt." Koning Ferdinand antwoordde hierop «Ik gevoel mjj zeer getroffen door de beminne- lijke gelukwenschen, welke gij daar vertolkt hebt. Gjj hebt sedert lang de pogingen van mijn land gevolgd, pogingen, waaraan ik heh. medegewerkt» om haar een gerechte en vreedzame richting te geven, en om haar den weg der beschaving en van den vooruitgang te doen volgen. Ik kan dus niet twijfelen aan de sympathie waarmede gij thans de bekroning dier pogingen begroet." Na [deze redevoeringen had een gala diner plaats. Te Buenos Ayres waren ter gelegenheid van den len Mei talrijke betoogingen georganiseerd. Daarbij kwam het tot een botsing tusschen betoogers en politie. Volgens de ambtelijke lezing werden door een groep anarchisten schoten gelost, waarbij vijf agenten van politie getroffen werden. De politie schoot terug. Vjjf lieden werden doodgeschoten en er zy'n vele gekwetsten. Volgens latere berichten, zyn van de gekwetsten nog ettelijken gestorven, en bedraagt het getal dooden 42, dat der gewonden ongeveer honderd- Er hebben tal van arrestaties plaats gevonden. De socialisten en de arbeiders-organisaties heb ben besloten, een algemeene staking te proclamee- ren, als protest tegen het gebeurde van den vori gen dag, waarvan zy de schuld geven aan de politie. Zondagmiddag zijn te Rome verscheidene aard schokken gevoeld. Volgens de «Tribuna" zjjn by een botsing tusschen karabiniers en boeren in Santa Nicandro bij Napels een luitenant der karabiniers en 5 boe ren gewond. Men seint uit Tabriz dat een vijftiental rui ters van Rachim Kan gister- ochtend op 7 kilo meters afstands van Tabriz vuur hebben gegeven op een peleton van vijf kozakken, die dat onmid dellijk beantwoordden daarfiy een Pers doodend. De anderen zyn gevlucht. Aan den Parijsehen »Temps" wordt uit Mun- chen gemeldHertog Luitpold van Beieren, luite nant van het eerste regiment huzaren, is ter gelegenheid van een concours hippique te Barfi- berg van het paard gevallen. Hij is ernstig aan den neus verwond en men vreest inwendige kwetsuren. De heuglijke gebeurtenis. Het officieele bulletin van heden- (Dinsdagoch tend luidt: De toestand van H. M. de Koningin en van de Prinses blijft by voortduring gunstig. (get.) prof. KOUWER. Dr. ROESSINGH. Z. K. H. de Prins ontving gister, ter aanleiding van hunne gelukwenschen met de geboorte van Prinses Juliana, te 12 uur: de leden van het ci viele en militaire huis van H. M. de Koninginte 2 uur: de ministers, hoofden der departementen, benevens de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, den vice-president en alle leden van den Raad van State. De doopplechtigheid zal waarschijnlijk in het begin van Juni plaats hebben, waarna de Konink lijke Familie de eerste zes maanden op Het Loo gaat doorbrengen. Alle telegrammen, de Koninklijke Familie toe gezonden, worden langs telegrafischen weg beant woord, zoodat .de drukte op het telegraafkan toor nog de eerstvolgende dagen voortduurt. De meeste buitenlandsche verslaggevers zijn heden en vandaag vertrokken. De fotografen blij ven tot na de officieele feestelijkheden. Naar men verneemt, zal waarschijnlijk binnenkort Prins Heinrich, de broeder van Keizer Wilhelm II, of anders de Duitsche kroonprins, in Den Haag komen, om den keizer te vertegenwoordigen. Werd Zondag in alle R.-K. kerken van Neder land na de Hoogmis de lof zang «Te Deum" gezongen om God te danken voor de geboorte van prinses Juliana, in de hoofdkerk der residentie, de St. Jaco bus, geschiedde zulks in tegenwoordigheid der katholieke autoriteiten, die meest allen in am ts gewaad waren verschenen. In 't priesterkoor zaten daar bijeenmgr. io vannini, zaakgelastigde van den H. Stoel, eemge andere leden van het corps diplomatiquede^ge neraals du Monceau en van de Poll, leden der- Hof houding: de ministers Kolkman, Regout en Nelis- sende secretaris-generaal van het Arbitragehof baren Michiels van Verduynenleden van de Sta ten Generaal, van den Raad van State, van de Bekenkamer en van de rechterlijke macht, van de Provinsciale Staten en van den gemeenteraad Voorts onderscheidene officieren en vertegenwoor digers van katholieke vereenigingen. Eenige of ficieren namen tegenover deze genoodigden de honneurs waar. i n i S'f -■ Het feestcomité 1909 heeft thans bepaald, dat de lichtstoet te 's-Gravenhage Maandagavond 10 dezer zal rondgaan. Prinses Juliana. Van geachte zijde wordt aan «De Tyd ge schreven »De jonggeborene is Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau maar geen Kroon prinses en geen Prinses van Oranje; beide titels behooren volgens de Grondwet uit sluitend aan den troonopvolger. Was er een prins geboren, dan zou by dadelijk die titels gekregen hebben. Daar echter de mannelijke afstammeling Vo'gens de Grondwet steeds voor de vrouwelijke gaat, kan deze Prinses dus niet den titel Kroon prinses dragen, zoolang niet de mogelijkheid is uitgesloten, dat er nog een Kroonprins geboren wordt". De «Tyd" voegt hieraan het volgende toe »Wij gelooven, dat de opmerking, wat betreft den titel van Prins(es) van Oranje formeel juist is- Art. 29 van de"Grondwet spreekt inderdaad van mannelijke nakomelingen, met uitsluiting van vrouwelijke. Immers het luidt aldus 'De oudste van des Konings zonen of verdere man nelijke nakomelingen, die de vermoedelijke erfge naam is van de Kroon, is des Konings eerste onder daan en voert den titel van Prins van Oranje Voor het overige evenwel dient in bet oog ge houden, dat, als de Grondwet spreekt van een Koning, een troonopvolger en een regent onder die titels evenzeer zjjn begrepen een Koningin, een troonopvolgster en een regentes, ook als het niet uitdrukkelijk bjj gezegd wordt. Zoo byv. in art. 32«De voogdij van den minderjarigen Koning wordt geregeld en de voogd of voogden worden benoemd bjj eene wetartt. 33Deze wet wordt nog bjj het leven van den Koning voor het geval der minderjarigheid zijns opvolgers gemaakt" art. 36. «Gedurende de minderjarigheid van den Koning wordt het Koninklijk gezag waarge nomen door eenen regent", enz. enz. Het is duideljjk en door de geschiedenis bewe zen, dat in al deze en meer andere gevallen, vrouwen evenzeer bedoeld worden als mannen, ook al wordt taalkundig alleen van mannen gesproken. Trouwens eene vrouw, met het koningschap be kleed, is in staatsrechtelijken zin de Koning. Terecht dan ook hieven indertyd de Magyaarsche grooten, die hun feodaal staatsrecht kenden, toen zy in hachelyke omstandigheden hun trouw wilden toonen, den kreet aan: «Moriaruur pro regenostro (niet «pro regina nostro") Maria Theresia I" Laat ons sterven voor onzen koning (niet voor onze koningin) Maria Theresia. Dat het spraakgebruik tegenwoordig anders is doet hieraan niet af. Of dit nu ook zóó is met de waardigheid van Prins van Oranje, zouden wy niet met zekerheid durven zeggen. By de vaststelling van art. 29 (oud 32) zai hoogstwaarschijnlijk aan de quaestie niet ge dacht zjjn. De geest onzer grondwet, is wat de troonop volging betreft, evenwel geen andere, dan dat mannen voorgaan aan vrouwen, maar dat, als mannen ontbreken, vrouwen geheel in de plaats treden van dezen. Zoolang dus de Koningin geen zoon heeft, is prinses Juliana troonopvolger(ster). Da onlangs aangenomen voogdjj- en regentschap- wetten huldigen hetzelfde beginsel door te spreken van een troonopvolger, ook waar de thans werke lijkheid geworden mogelijkheid bestond, dat de troonopvolger een vrouw zou wezen. Waarom dus de jonggeboren prinses, nu zy feitelyk (al zou het maar tjjdeljjk wezen) troonopvolger(ster) is, niet Kroonprinses zou mogen heeten, is ons niet dui delijk". Een Koninklijke gift. H. M. de Koningin heeft een som van f 50 ge schonken aan schipper Dinkla, te Ten Post, wien de bekende ramp naby de Lemmer over kwam. Casablanca-zaak. Men meldt uit Den Haag: In tegenwoordigheid van den minister van Bui tenlandsche Zaken, een aantal leden van het corps diplomatique als leden van den Raad van Beheer van het hof van Arbitrage, en verschillende belangstellenden, waaronder jhr. Ruyssenaars, oud secretaris-generaal van het Hof van Arbitrage, den oud-minister van Justitie Loefl, alsmede eenige dames, werd Zaterdag-middag 4 uur, in het ge bouw van het Permanent Hof van Arbitrage de openingszitting gehouden in de Casablanca-zaak. ^Het scheidsgerecht, aan welks oordeel de feite lijke en de rechtsvragen zjjn onderworpen, waar toe de gebeurtenissen, welke op 25 September 1908, te Casablanca zjjn voorgevallen, aanleiding hebben gegeven, is als volgt samengesteld: de Duitsche regeering heeft als arbiters aangewezen de heeren Kriege, raadadviseur aan het departe ment van Buitenlandsche Zaken te ËerljjD, Fusi- nato, Italiaansch hoogleeraar in het volkenrecht; de Fransche regeenng, de heeren Renault, hoog leeraar in de rechten te Parjjs, en sir Edward Fry, lid van Kings Privy Councildeze hebben tot opper-arbiter, voorzitter van het scheidsgerecht, gekozen den heer Hammerskjöld, gouverneur dei; provincie Upsala. De voorzitter opende de bijeenkomst met een rede, waarin hjj deed uitkomen, hoe het aantal geschillen, aan arbitrage onderworpen, den laat- sten tyd is toegenomen, en daaronder zich niet alleen kwestiën bevinden van economischen en technische aard, maar ook geschillen welke hoo- gere belangen raken. Deze stellen aan de scheids rechters zware eischen, daar het verschrikkelijk zoude zyn, het vertrouwen, door partjjen in de arbitrage gesteld, te verzwakken. Mededeeling werd gedaan van de benoeming van baron Michiels van Verduynen, secretaris-generaal j 30 i 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1