Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32stejaargang. Woensdag 5 Mei 1909. No. 9404. Officieele berichten. Kennisgeving. Voorbereidend Militair Onderricht. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. in hrr«tTg reD' Waren in het Lagage-depót 8 tuten-Generaal. Binnenland» ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand tócenten ner ^en1t:.,Franco Per P°st door geheel Nederland 2 - per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent *waxiaal. BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van f6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Aanmelding voor den aanstaanden wintercursus. De Burgemeester van Schiedam, maakt bekend, dat voor jongelieden van 16 24 jarigen leeftjjd, indien althans een voldoend aantal hunner zich aanmeldt, in den aanstaanden winter een cursus zal worden gehouden tot het ontvangen van voorbereidend militair onderricht. Dat onderrieht wordt kosteloos voor de deelne mers gegeven en strekt om lo. aan jongelieden, die zich daartoe vrijwillig aanmelden, de gelegenheid te openen tot het ont vangen van elementair practisch en theoretisch onderwas in den dienst der Infanterie en der Vesting-Artillerie 2o. aan toekomstige militieplichtigen de gelegen- eid te verschaffen om de geschiktheid te verwer ven tot het voldoen aan de eischen van militaire bekwaamheid en zooveel mogelijk ook aan die van fichamelgke geoefendheid, bedoeld in art. 104 van ,1901' zooals ZÜ zÜn vastgesteld bjj Komnklqk Beslmt van den 17den Mei 1907 (Staats- olaa no. 104) j en 3o. aan jongelieden die een verbintenis willen aangaan als vrijwilliger voor het Reservekader, zooveel doenlijk de gelegenheid te geven de geoefend heid te verwerven, vereischt voor het verkrijgen van het Getuigschrift van lichamelijke geoefend heid, dat moet worden overgelegd om eene verbin tenis bg het Reservekader te kunnen aangaan Voor de jongelieden, bedoeld sub lo en 2o loopt n!rt«rSUS °VeFJ tvree achtereenvolgende wintertijd- perken voor de jongelieden bedoeld sub 3o over t^dper'k Crk' °f 660 gedeelte van een winter- Bedoelde wintertijdperken duren van 1 October ot, wanneer deze datum op een Zondag valt, van den 2den d.a.v. tot ultimo Januari. De oefeningen hebben plaats gedurende ten min ste 4 uren per week. De aanmelding tot deelneming aan het onderricht moet geschieden vóór 1 Juni a. s., aan het Bureau Militie (voormalig Kantongerechtsgebouw, School straat l~), op werkdagen, des voormiddags van 9 tot s namiddags 4 uur. Jongelieden, die a. militieplichtig worden en zich op het tijd stip van aanmelding (1 Juni) tot het deelnemen ?n V2 y®°'b?reidend militair onderricht nog niet in Nederland bevinden, en van dieBStP1.i®btig zÜa en ter zake van uitoefening van of opleiding tot landbouw, handel of nijver- kunnen zich tot het deelnemen aan bedoeld onderricht aanmelden tot op den datum waarop ait onderricht jaarlijks aanvangt. Die aanmelding behoort te geschieden zoo tjjdig mogelgk bjj den Inspecteur der Infanterie te s txravenhageonder opgaaf van het juiste adres van den belanghebbende, van de gemeente, waar hg bedoeld onderricht wenscht bjj te wonen en onder overlegging van de bescheiden, waaruit blgkt, dat hij verkeert in een der gevallen, hier- voren onder a en b bedoeld. Jongelieden dezer categorie, die reeds in dit jaar moeten loten en van wie alzoo te voorzien w, dat zjj wellicht slechts gedurende één winter- tfldperk het onderricht kunnen volgen, zullen, zoo zj) m eene garnizoensplaats wonen of zich daartoe nh.QfIgen n StiH naar eene naburige garnizoens- ttn !Ïe,L bRgfVen' uin de 8elegenheid gesteld worden in te halen, hetgeen zjj door het niet- bgwonenvan het onderricht in het vorig winter tgdperk hebben verzuimd. g wintei> Schiedam, den 5den Mei 1909. - burgemeester voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Sciiiedamj Gezien het verzoek van P. Suttorp om vergun ning tot het oprichten van een slachtplaats tot het slachten van varkens in het pand staande Broersveld no. ilt kadaster sectie B no. 2577. Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelegd dat op Woensdag den 19en Mei a.s., des namiddags ten 2 ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van dat verzoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten dat gedurende drie dagen, voor het tjjdstip hierboven genoemd, op de secretarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zfin ingekomen, kennis kan worden genomen en dat volgens de bestaande jurisprudentie'niet tot beroep op eene beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zg, die niet overeenkomstig art dier Wet voor het Gemeentebestuur of een nf meer zgner leden zijn verschenen, ten einde hi,n bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 5en Mei 1909. üet Burgemeester en Wethouders voornoen. M. L. HONNERLAGE GRETE Wr De Secretaris - V. SICKENGA. i' ENGELAND, In het Lagerhuis werd gister over de bierbe lasting gesproken. Naar aanleiding van een klacht der opposine, dat, terwjjl de vergunningsrechten voor de brouwers verhoogd werden, er geen over eenkomstige belasting van buitenlandsch bier werd geheveD, verklaarde minister Asquith zich bereid om een motie in te dienen, strekkende om de belasting op buitenlandsch bier te verhoogen Onder hilariteit der leden, voegde hg er bij dat de belasting jaarljjks 500 pond sterling zou 0D brengen. I ITALIë. j j Koning Edward kwam gisternamiddag te 2 u b ra. te Rome aan. Koning Victor Emanuel" wachtte hem aan 't station, waar de beide vorsten elkaar hartelijk omhelsden. Vervolgens vertrok koning Edward naar Modena. Deuminfer van Oorlog diende gister bij de Kamer het begrootingsontwerp in, hetwelk vol gens de dagbladen een vermeerdering van 10 mil- l>oen eischt op de gewone uitgaven V00r den dienst 1908/'09, van zestien millioen voor den dienst 1j09/'10 en een vermeerdering van 125 millioen buitengewone uitgaven, over vjjf achter eenvolgende jaren te verdeelen, te beginnen met den loopenden dienst. TURKIJë. Sjefket pasja heeft in een ambteljjk communiqué medegedeeld, dat het leger sedert Juli alle be trekkingen met het Jong-Turksche comité heeft verbrokenhet is geworden een nationaal leger en is het uitvoerend werktuig voor elke grond wettelijke regeering, welke ook. De Sultan heeft gister Hilmi pasja belast met de vorming van een kabinet. De Maandag gehouden ministerraad heeft be sloten tegenover de hardnekkigheid der beweging ra Jemen aan een deel der gestelde eischen recht te doen wedervaren en een zekere mate van zelf bestuur toe te staan aan het Z. W. deel der pro vincie. De Kamer heeft de regeering gemachtigd voor dringende uitgaven £T. 500,000 van de Ottoman- sche Bank te leenen, gewaarborgd door de schade loosstelling van Oostenrjjk-Hongarjje. BULGARIJE. De kroning van koning Ferdinand zal, naar uit 8emeld wordt, in het begin van Juni plaats hebben te Tirnowo. VENEZUELA. m^r P6 ,BTe™ps" wordt St. Sebastiaan ge- p 6ft g8Z0gd' dat h« zich weldra tPnL T T lnschePen> waar hg de gebeur tenissen w,l afwachten om, zelfs met geweld, weder in Venezuela te komen. van mi?r'6(ftrarn ^uncben meldt het overljjden an^mgr. Stem, aartsbisschop van Munchen. nnit<!ph °°r Ëen Verte8enwoordiger van een groote Duitsche byoutenënfabriek, die Maandag te Brus- (jpHen V°n v, russeF^'d' twee groote valiezen gedeponeerd, inhoudende een groot aantal mons ters gouden horloges, kettingen, armbanden enz. Toen de re.z.ger gistermorgen zjjn klanten wilde „aan ezoe en, bleek dat beide valiezen uit het bagage-dePot ontvreemd waren. Het gestolene ver tegenwoordigt een waarde van 10.000 frcs. \t i!^e nat'ona''stische oud-afgevaardigde Guyot de Villeneuve, bekend uit de »fiches"-zaak is, big- kens telegrafisch bericht uit Parjjs, overleden. Uit Buenos-Ayres wordt geseindDe staking is zoo goed als algemeen. Er rjjden nog eenige rgtuigen en trams. De werklieden hebben betoo gingen gehouden om te protesteeren tegen het gebeurde op Zaterdag 1.1. In Portugal is de aardkorst nog steeds niet tot rust gekomen. Gisteren zjjn weer aardschokken gevoeld in het gebied van Ribadejo. Uit Reggio-di-Calabri wordt bericht, dat gisteren eenige hevige aardschokken zjjn waarge nomen. De bevolking werd ernstig verontrust. De nBruxelleville" met den Belgischen minis ter van Koloniën, den heer Reukin, aan boord, is te Dakar aangekomen. Alles was wel aan boord. i TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 4 Mei. Besloten is heden (Woensdag) bjj den aanvang der zitting te behandelen het adres van ge 1 ukwensching aan H. M. d e K o ni n g i n. Na beëediging is de nieuwbenoemde commies griffier der Kamer, mr. dr. Van Sonsbeeck, geïn stalleerd. Hierna werd het debat over de Schepenwet, voortgezet en wel over artikel 18, regelende de in stelling van beroep op de beslissingen van ambte naren." De Regeering wil de beslissing op een beroep doen geschieden door den voorzitter van den Raad van Scheepvaart, gehoord de meest be voegde leden, de heer V e r h e ij echter blijkens een door hem ingediend amendement, door een com missie van beroep, bestaande uit drie leden, zooveel mogeljjk gekozen uit leden van den Raad van Scheepvaart. Dit amendement-V e r h e jj werd verworpen met 34 tegen 21 stemmen. De heer Schaper verdedigde een amendement °m in den scheepvaartraad ook een tweetal min- dere schepelingen op te nemen. De heer L e 1 y verdedigde namens de C. v. R. een amendement, houdende een gewijzigde samen- stelling van den Raad, met 15 buitengewone leden, j,eti einde het deskundig element in den raad te doen vertegenwoordigen. o Be Minister bestreed nadrukkelijk 's beeren öchaper's amendement. De heer Schaper trok daarop zjjn amende- m®nt in, hopende dat 's heeren Lely's amendement zal worden aangenomen. "et amendement-Lely (mindere schepelingen in den raad) wordt met 40 tegen 26 stemmen verworpen. Pe vergadering wordt verdaagd tot heden Schifteljjk bea*twoorde vragen. Levering van geschut en munitie voor torpedojagers. Boor den heer Thomson zjjn de volgende vragen gedaan omtrent de levering van geschut ea munitie voor torpedojagers: L Is het juist, dat een gunstig bekende firma °P het gebied van scheepsgeschut een aanbieding gedaan heeft aan het departement van marine voor de levering van het geschut der torpedoja gers tot een aanmerkelijk lager bedrag dan bljjkens Obe8r°otingscjjfars is geraamd Indien ja, is men met die firma in onder handeling getreden teneinde concurrentie met de firma Krupp open te stellen 3. Indien niet, is de minister dan bereid, zulks alsnog te doen, vooral in verband met dë omstan- d'gheid, dat waarscbjjnljjk in de toekomst nog meerdere torpedojagers zullen worden aangevraagd. Bn zoo neen, zou de minister dan aan de Kamer desnoods vertrouwelijk een gedetailleerde °Pgaaf willen voorleggen van de kosten, waarvoor de scheepskanonnen en de munitie de laatste jaren geleverd zjjn, en van de bedragen per eenheid door de firma Krupp op het geschut en de muni tie der torpedojagers gesteld? Baarop heeft de minister van Marine het volgende geantwoord 1. Door tusschenkemst van haren agent heeft een Zweedsche firma de aandacht van het depar tement van marine op zich gevestigd en verzocht, in aanmerking te mogen komen voor het doen van voorstellen en leveringen ten behoeve van de kustverdediging van ons land. Als gevolg van dat verzoek heeft de inspecteur over de artillerie aan mjjn departement namens die firma een geschut voor torpedojagers tot een lageren prjjs dan ten grondslag lag aan de globale opgave, welke voor komt op bldz. 7 der Memorie van Antwoord be trekkelijk de begrooting voor het dienstjaar 1909. 2. Voor de levering van het hierbedoelde ge schut zjjn nog met geen enkele firma, dusookniet met de firma Krupp, onderhandelingen geopend, omdat, in verband met de omstandigheid dat de daarvoor benoodigde gelden eerst op de begrooting voor het dienstjaar 1910 zullen worden aange vraagd, het tijdstip daartoe nog niet gekomen werd geacht. 3. Omtrent de vraag, ol de minister bereid is alsnog met bedoelde Zweedsche firma in onder handeling te treden, wordt medegedeeld, dat, wan neer het tjjdstip daartoe gekomen zal zjjn, het een punt van ernstige overweging bij hem zal uitmaken, welke firma's, met het oog op de ei schen, aan het voor de torpedojagers benoodigde geschut te stellen en de waarborgen, welke voor een deugdeljjke aflevering daarvan aanwezig be- hooren te zjjn, voor de levering daarvan in aan merking zullen kunnen worden gebracht. De blijde gebeurtenis. Het officieele bulletin van heden-(Woensdag) ochtend luidt Omtrent H. M. de Koningin en Prinses Juliana kan ook heden het bericht in alle opzichten gun stig luiden. (get.) Prof. KOUWER. Dr. ROESSINGH. In de Eerste Kamer. In de gisteravond te 8£ ure door den voorzitter, baron J. E. N. baron Scbimmelpenninck van der Oye, geopende vergadering der Eerste Kamer las de griffier en missive voor van den minister van binnenlandsche zaken, waarbjj de verbljjdende mededeeling werd gedaan dat Hare Majesteit de Koningin den 30en April voorspoedig bevallen was van een Prinses. De voorzitter verheft zich daarna van zjjn zetel en hield ongeveer de volgende toe spraak »Mijne heeren. De vraag is haast overbodig of het in overeenstemming met uwe intentie is om deze mededeeling met een adres van gelukwensch te beantwoorden. Deze heugeljjke gebeurtenis, zoo lang betwjj- feld, met angst verbeid, zoo jubelend ontvangen en door Gods goedheid op zoo voorspoedige wjjze verwezenljjkt, is het alsof een last is afgenomen van de schouders van het Nederlandsche volk. Dan is er nog iets, dat mjj en u allen zeker bjj deze gelegenheid heeft getroffen. Wat een vreem deling bjj ons verwondert, dat is hetgeen bjj niet begrjjpt, dat hjj ons benjjdt, dat is den harteljjken, degel jj ken nationalen band die bestaat tusschen Nederland en zjjn Vorstenhuis, een band, mjjne heeren, welke door onze gansche geschiedenis heengaat, die in donkere oogenblikken soms niet te bespeuren is, maar die zich in gewichtige levensmomenten in ons volk onweerstaanbaar, spontaan krachtig openbaart, een band, ik aarzel niet het te zeggen, die een der beste waarborgen is van ons nationaal volksbestaan. Ik stel u voor, mjjne heeren, in dien geest de Koningin te antwoorden". Met een krachtig bravo betuigde de Kamer hare instemming men dit voorstel. De Kamer begaf zich daarna in de afdeelingen tot het kiezen eener commissie van redactie em een adres van gelukwensch te ontwerpen en vast te stellen. Heden 11 uur zal dit concept in openbare be handeling worden gebracht, waarna de Kamer zich weder in de afdeeliiigen zal begeven tot het onderzoeken van verschillende wetsontwerpen. In de Tweede Kamer. Het adres gelukwensching, heden door de Tweede Kamer goedgekeurd, luidt aldus Mevrouw 1 Met onuitsprekeljjk vreugde vernam de Tweede Kamer der Siaten-Generaal het heugeljjke feit van de geboorte eener Prinses. De geestdrift door deze zoo vurig verbeide gebeur tenis alom in den Lande gewekf toont opnieuw, hoe hecht de trouw is welke het Nederlandsche Volk aan uwe Majesteit verbindt. Ook wjj beschouwen de geboorte der Prinses als een zegen des allerhoogsten voor Uwe Majesteit en Haren Doorluchugen Gemaal, doch niet minder voor het Vaderland. Die geboorte bevestigt en versterkt de eenheid van den Siaat. Zjj verzekert het voorbestaan van de innige verhouding tusschen Vorstenhuis en Volk, welke hare diepe wortelen heeft in 's Lands ge schiedenis. In het heden en verleden ligt de waarborg, dat de Prinses, onder de wjjze en liefderjjke zorgen Harer Ouders opgevoed, op de trouwe aanhanke- Ijjkheid des Volks zal kunnen rekenen. Uwe Majesteit veroorlove ons Ilaar eerbiedig onze diepgevoelde gelukwenschen aan te bieden Prins Hendrik gehuldigd. Grootscher betooging dan gisteravond in Den Haag is nimmer in de residentie gehouden. Juichend en joelend, dansend en zingend, zjjn ze opgegaan de Hagenaars, bjj duizenden, ja bjj tienduizenden, naar het oude Paleis van wjjlen Prins Willem van Oranje op den Kneuterdjjk: de verzamelplaats voor ;de muziekuitvoering ter eere van de geboorte van prinses Juliana, georga niseerd door het Haagsche comité van Volks feesten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1