Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Donderdag 6 Mei 1909. No. 9405. Officieele berichten. Ken nisge v i n g. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Staten-Gteneraal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. w i i .»,.A^nnem^"ten wJ?rde£ dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. 1 i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. BESCHRIJVING voor de Belasting op Bedrjjfs- en andere Inkomsten. Burgemeester en Wethouders van Schiedam Gezien het besluit van den heer Commissaris aer Koningin in de provincie Zuid-Holland, van den on fpnl J1- no- 531/1 (3de Afd.) prov. blad no. 37, betrekkelijk de beschrijving voor de belas ting op bedrjjfs- en andere inkomsten voor het dienstjaar 1909/1910. Doen te weten Dat de beschrijving voor de belasting op bedrjjfs- en andere inkomsten voor het dienstjaar 1909/1910 in .deze provincie zal aanvangen op Woensdag den 5den Mei 1J0J, terwjjl de beschrjjvingsbiljeiten, ingevolge art.13 1, tweede zinsnede, der wet van den 2den October 1893 (Staatsblad no. 149), door of vanwege den ontvanger der directe belasting gehaald de uitreiking zullea worden op- Voorts worden de ingezetenen herinnerd aan de volgende bepalingen der wet op de bedrijfsbelasting Art. 15 2. Ieder, die optreedt als bestuurder ot beheerend vennoot van eene hier te lande ge vestigde vennootschap, onderlinge verzekeringmaat- schappfl, coöperatie vereeniging of van eene ver eeniging of stichting, die een bedrijf ot beroep uit oefent, of als boekhouder eener hier te lande gevestigde reederjj, is gehouden, daarvan schrifte lijk binnen ééne maand kennis te geven bij het bestuur der gemeente waar bjj woont. Het gemeentebestuur handelt met deze kennis geving op de w|jze, voorgeschreven in de laatste zinsnede der vorige paragraaf. Art. 16. Hier te lande wonende beheerende vennooten van Nederlandsche vennootschappen en mantschappen als bedoeld in art. 6 2, en van de m art.kei 15 bedoelde commanditaire vennootschap pen op aandeelen, bestuurders van hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappencoöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekering maatschappijen, alsook boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen mogen niet tot het doen van uitdeelineen of uitkeeringen, waarover volgens artikel 5 1 en 2 en artikel 6 S2 belas ting verschuldigd is, overgaan, alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeelineen hebben enngen verschuldigde blasting betaaid te Bij liquidatie mogen de hier bedoelde uitdeelin- gen of uitkeeringen niet geschieden, alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan. Hnaü Bestuurders van de bjj artikel 15 en c oeaoeld naamlooze vennootschappen, coöperatieve vereenigingen, andere vereenigingen en stichtingen, ie een bedrjjf of beroep uitoefenen, onderlinge verzekeringmaatschappijen en sociëteiten, alsook beheerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen zqn gehouden, binnen veertien dagen na de vast- ste ling van balans of rekening een zoodanig uit treksel als noodig is tot toelichting der winst, uitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen aan den voorzitter der commissie van aanslag, bedoeld regelen ^'e den aanl^a8 moet Art. 47 5. Hjj, die daartoe gehouden, nalaat de verplichtingen na te komen, bedoeld bn art. 15 1 eerste lid, en artikel 15 2 eerste lid wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste t,^el'ke straf.,wordt opgelegd ingeval van over treding van artikel 45. Art. 47 6. Overtreding van art. 16 wordt gestraft mot eene geldboete van ten hoogste f400. 34" Handelsreizigers, kramers en alle ver- der®, pers°nen, die hun bedrjjf of beroep rond trekkende uitoefenen voor zoover zjj behooren tot de bedoelden bij artikel 1 a, ft en k, zjjn gehouden onverminderd hunne verplichtingen, omschreven' bjj artikelen 12 en 14, zich ter plaatse binnen het Rjjk( waar zjj zich na het begin van het belasting jaar het eerst bevinden, bjj het gemeentebestuur schriftelijk aan te melden, met opgaaf van hun naam, hunne woonplaats en hun bedrjjf of beroep. Ten bljjke, dat zjj hieraan voldaan hebben, ontvangen zjj kosteloos een door of vanwege het hoofd van dat bestuur onderteekend Bewijs, dat ZÜ gehouden zjjn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoonen. Art. 47 7. Personen, die van een bewijs voorzien moeten zjjn als bedoeld in artikel 34 eu die in gebreke bljjven, dit bewjjs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te vertoonen, worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25. Geven zjj ter bekoming van dat bewjjs aan het evoegd gezag een valschen naam, woonplaats, e rq of beroep op, of maken zjj gebruik van het (roefr6^11 af8egeven bewjjs, dan worden zjj gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 150. Pat de ingezetenen van het Rjjk de bevoegd heid bezitten om zich bjj de aanstaande beschrii ving, de uitreiking van een beschrjjvingsbiiiet n te verzekeren door vóór of op 15 Mei as h verzoek daartoe schriftelijk te richten tot' rif' ontvanger der directe belastingen over him» woonplaats. u"ne En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 5den Mei 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE, Wi? De Secretaris, V. S1CKENGA. 1 ZWEDEN. Maandag is te Stocholm een ruiterstandbeeld onthuld van koning Karei XV, geboren 3 Mei 1826 en overleden den 18en September 1872 Hii werd opgevolgd door zjjn broeder Oscar, den vader van den tegenwoordigen koning. Karei XV is getrouwd geweest met prinses Louise der Neder landen, een dochter van prins Frederik. Uit dit hu- wel jjk is een dochter geboren, ook Louise gehee- ten, die nu koningin van Denemarken is. Zjj en de Koning van Denemarken woonden de onthul ling bjj en zjjn verder de gasten van den Koning van Zweden. De Koningin van Zweden is nog voor haar gezondheid buitenslands. t ENGELAND, De behandeling der begroeting werd gisteren in het Engelsche Lagerhuis voortgezet. Verschillende bemerkingen der oppositie beant woordende zei Asquith,' dat niets in de voorstellen der begrooting onbestaanbaar is met een gezond financiewezen en met nationale rechtvaardigheid. he11 al?Us.g'Dg hÜ v°ort - geen land waarin het kapitaal mmder aan de kansen van vernietiging of onzekerheid zal zqn blootgesteld, dan in het vrijhandels-Groot-Bntannië, nadat Lloyd George's voorstellen zullen zjjn ten uitvoer gelegd. Een motie, waarbjj het recht op thee op de tegenwoordige hoogte wordt gehandhaafd, werd met 331 tegen 179 stemmen aangenomen. In antwoord op een vraag verklaarde Asquith dat de regeericg stappen heeft gedaan om de orga nisatie voor de luchtscheepvaart in een bevredigen der positie te plaatsen. De arbeid betreffende het ontwerpen en vervaardigen van bestuurbare lucht schepen en vliegtoestellen is verdeeld tusschen het departement van marine en dat van oorlog. Om er zeker van te zjjn dat het werken aan deze de partementen een hoogst wetenschappelijk karakter zal dragen, is het nationale natuurkundige labora- tium aangezocht een bijzondere afdeeling in te richten voor voortgezette proefondervindelijke on- erzoekingen, waarvan de leiding zal berusten bjj een bjjzondere commissie van wetenschappelijke mannen van naam. Afquith voegde er nog aan toe, dat er gezorgd is voor de benoodigde fondsen om het werk zonder uitstel ten uitvoer te kunnen leggen. ,Een ',n het Lagerhuis gisternamiddag gehou den bijeenkomst van parlementsleden heeft een permanente commissie van 25 leden benoemd om met de regeering samen te werken in de organisa tie der luchtverdediging van het land. TÜRKIJë. H'lmi pasja is thans benoemd tot groot-vizier en Mollah Sahib tot Sjeich-oel-Islam. Hilmi pasja, aan wien de functie van grootvizier is opgedragen, heeft de opdracht tot vorming van een kabinet aanvaard. De krijgsraad te Konstantinopel heeft acht hUD comraaadant hebben omgebracht, ter dood veroordeeld. in JildiWr t6 sEcho de Paris" was er Dinsdag bank h l 0 reeds T 560,000 aan goud en bankbiljetten gevonden. 6en kost^are boekerjj, met oude fn t S6' ttrablfChe Gn Perzische handschriften, 6n 168 eeuw uit Grieksche kloos- ff 1 eo vroe8er in het oude Serail bewaard. Abdoel Ham ld het al die handschriften en vele ze „am.. oe -en op zjjn paleis brengen, waar zjj voor geleerden ontoegankelijk waren. Nu zal dat anders worden. Wjj hebben gemeld, dat sultan Mohammed van pt C'Viele 1'Et van T 25'000 nog had laten vallen; d.w.z. van zjjn maan- delqksche civiele ljjst. De correspondent van de »Matin" heeft van verschillende goed ingelichte personen gehoord, dat er Jildiz Kiosk geen compromitteerende brief wisseling tusschen den Sultan en keizer Wilhelm of andere vorsten is gevonden. BULGARIJE. De »Lokal-Anzeiger" verneemt uit Sofia, dat er nog geen sprake is van een kroning van den koning van Bulgarije. Van 't jaar zal het stellig niet gebeuren, en misschien in 't geheel niet. In de Bulgaarsche geschiedenis schijnt er voor zoo'a plechtigheid geen voorbeeld. b i LI PERZIë, Tweehonderd en vjjftig nationalisten uit Resjt zjjn eergisteravond plotseling Kaswin binnenge drongen, waar zjj het verblijf van den gouverneur aanvielen. Het garnizoen bood weeerstand tot het aanbreken van den dag, toen werden de vjjandeljjk- heden geschorst. Er zjjn 20 royalisten gedood, 100 gaven zich over. Van de nationalisten zjjn er 3 gedood. De nationalisten verwachtten gister versterking uit Resjt. VENEZUELA. Reuter seint uit Parjjs Dr. de Paul heeft aan de »Temps" mededeeling gedaan van het volgende telegram, dat hij van den Venezolaanschen minister van Buitenlandsche Zaken had ontvangen, betreffende het bericht over een z-g- omwenteling ten gunste van Castro: Logenstraf de openbaar gemaakte berichten. In de geheele republiek heerscht volmaakte vrede. En uit Montauban Volgens den onlangs aangekomen Venezolaan schen consul maakt Castro zich belacheljjk met te gelooven dat het land hem opnieuw zal terugroe- Pen. Het geheele land is tegen hem. Indipn er een omwenteling uitbrak, zou die gauw door de regee- Hng onderdrukt worden. CHINA. De pogingen van Duitschland om de gunst der Chineesche regeering te winnen, doen zich op- °ieuw kennen door een voorstel van den Duit- schen gezant met betrekking tot de oorlogs schatting ter zake der Boxers. Men weet, dat de Vereenigde Staten van het grootste deel der bedoelde schatting vrijwillig afstand heb ben gedaan. Duitschland gaat niet zoo ver, maar stelt voor het jaarlijks te betalen bedrag te ver hinderen, aldus een langeren termjjn stellend voor de afbetaling. -- Een telegram uit Peking aan de Berljjner bladen maakt melding van den moord op twee Ruitsche reizigers, de heeren Schmitz en Brun- huber, door den stam der Luetzeffs. De heer Brunhuber was uitgezonden door het ^Berliner Tageblatt". Hjj wilde tot Thibet doordringen, daarbij Meking als punt van uitgang nemend. Het wordt te Buenos Aires moeilijk zich zelfs de allernoodzakelijkste levensbehoeften te ver schaffen. De arbeidersbond te Rosario heeft tegen heden de staking geproclameerd. Uit Napels wordt aan den nOsservatore Ro mano" gemeld, dat aldaar op 4 Mei in de Sint Dlara-kerk, in tegenwoordigheid van duizenden personen, opnieuw de wonderbare vloeibaar-wor ding heeft plaats gehad van het bloed van den H. Januarius. Danilo, de kroonprins van Montenegro, is in Petersburg, voornamelijk om van den Tsaar wat geld los te krjjgen. De mobilisatie heeft prins Nikita heel wat gekost. Tsaar Nicolaas scbjjnt echter niet zooveel te willen geven, al3 men te Cettinje verwacht, en 't heet dat er tusschen de twee vorsten ontstemming is. Prins Danilo logeert °°k niet op het winterpaleis, maar is in een hotel ondergebracht. Koning Eduard heeft, na een bezoek aan Ponopeji, Dinsdag te Napels van zjjn gemalin en schoonzusters afscheid genomen, en met den trein de thuisreis aanvaard. Te Rome had hjj aan het station een harteljjke ontmoeting met koning Victor Emanuel. De reis gaat over Parjjs naar Londen. Een nader bericht meldt, dat de koning gister te Parjjs is aangekomen. De bijeenkomst van Europeesche handela ren te Tandzjer heeft een internationaal bureau benoemd. In de vergadering werd een uiteenzetting gege ven van den noodlottigen toestand, waarin de Eu ropeesche handel gebracht is door de niet-toepas sing van de acte van Algeciras door Marokko en door de weigering van het magzen om de over eenkomst toe te passen. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, waarbij verzet wordt aangeteekend tegen den toestand en een strikte en volkomen toepassing der acte van Algeciras wordt geëischt. tweede kamer. Zitting van Woensdag 5 Mei. Schepenwet. De behandeling van de Schepenwet werd voort gezet en de discussie liep in de eerste plaats over twee amendementen van de Commissie van Rappor teurs op het artikel 34 dat de onbevoegdheidver- klaring om langer te varen of een commando te te voeren, regelt. Het eerste amendement strekt om de onbevoegdverklaring van den schipper, een of meer stuurlieden of machinisten ook mogeljjk te maken, indien een ramp ontstaan is door hnn daad of nalatigheid, terwjjl het tweede amende ment bedoelt om aan den Raad van Scheepvaart de bevoegdheid te verleenen om reeds hangende het onderzoek van een scheepsramp de onbevoegd verklaring om te varen voor den duur van het onderzoek uit te spreken. Dit laatste amendement nam Minister T a 1 m a over, terwijl hjj het eeerstbedoelde bestreed, op dezen grond dat de Regeering beoogt allereerst een geheel objectief onderzoek naar de geschikt heid der schippers enz. in te stellen en eerst later eventueel disciplinair op te treden, terwjjl de Com missie van Rapporteurs reeds dadel jjk een disci plinair onderzoek beoogt. Na deze bestrijding trok de Commissie van Rapporteurs het eerste amendement in. Bjj het verdere debat werd verworpen een amendement-S m e e n g e, bedoelende dat eenschip- per, die zich misdraagt, alleen deswege vervolgd kan worden op aanklacht van dengeen, die onmid dellijk door het wangedrag van den schipper ge schaad is, indien het nameljjk een geval betreft waarin het Wetboek van Strafrecht alleen ver volging op klachte toelaat. Na de pauze zal nog stemming plaats hebben over eenige op verzoek der Regeering aangehouden artikelen, alle andere artikelen zjjn afgehandeld. Interpella tie. Aan den heer Marchant wordt verlof ver leend den Ministor van Oorlog op een naderen dag te interpelleeren omtrent de bemoeienis van het Departement van Oorlog en van militaire autoritei ten met het geschil tusschen de vereeniging van onderofficieren >Ons Belang" en de militaire we- derkeerige waarborgmaatschappij »Onderlinge Voor zorg". De Schepenwet is afgehandeld; eindstemming later. Aangevangen is de behandeling der reorganisatie van de Arbeidsinspectie. Na de pauze kwam in behandeling de suppletoi- re begrooting, bevattende de organisatie der arbeids inspectie. De heer T r e u b, het principe toejuichende van eenheid van leiding bjj de arbeidsinspectie, achtte de aanstelling van een directeur-generaal niet volgens de wet te verdedigen, daar de wet slechts kent zelfstandige inspecteurs. Nu krjjgen we menschen, die meer dan met het publiek belang overeenkomt, ondergeschikt worden aan het centraal gezag. Spre ker zette de noodzakelijkheid uiteen, om aan de zelfstandigheid der inspecteurs zoo weinig mogeljjk te tornen. Voorts oordeelde bjj de positie der ar- beidsinspectrices weinig gelukkig geregeld bij de nieuwe organisatie. Zjj worden z. i teruggedron gen tot den rang van opzichteres. Spreker betoogde voorts o.a. dat de directeur- generaal in werkeljjkbtia moet bljjven leider van de arbeidsinspectie eo niet overladen moet worden met allerlei aangelegenheden van wetgevenden aard. De beer B1 o o k e r was van oordeel, dat de arbeidsinspectie, ten einde effect te sorteeren, niet geljjk de minister voorstelt, mag worden losgemaakt van het toezicht over den arbeider zelf, speciaal over diens gezondheidstoestand. Eerlang zullen de beroepsziekten tot het gebied ongevallenwet moe ten worden gerekend, geljjk reeds in het buiten land met name in Amerika geschiedt. Medische inspecteurs zjju noodig. De beer Va n I d s i n ga is niet ingenomen met het voorstel der regeering. Steeds heeft hjj betreurd de aanstelling van een directeur-generaal van arbeid, waarvoor hij de gelden, ware hij indertjjd aanwe zig geweest m de Kamer, nooit zou hebben toege- staan- Spr. laakt voorts, dat bjj dezer reorganisatie weder zooveel wordt overgelaten aan al|emeeae maatregelen van bestuur en van ambtenaars benoe ming. opr. vreest, dat de minister bjj deze reorj ui A r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1