Dagblad voor Schiedam en Omstreken. ssuftssa? hunCo"ese be™"e° k»s as™» 32ste Jaargang. Vrijdag 7 Mei 1909. No. 9406. ;a,Si.rbe' "rb<mwe°en NA TI oTIlÊJJÏ LITIE. Ahumi ij ie ffM&Whiï is ssstï »»wnd.7%Zk.rd™l?°X°d™t°»ikdT.Ï Nieuwe Sehieiamsclie Cmrit M tra lis GeïMeerS ZobèisèM prijs 10 c. p.. weel, 0.45 p. mi, f 1.35 p. 3 mi. Officieele berichten. OPROEPINGK Ken nisge v i n g. Kennisgeving. FEU IL LETO N. HAAR NEEF. Kennisgeving. Cmm.Thoot Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. ill ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent Franco per post door geheel Nederland f 2 - per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. j 1. 0t,aA^nnemK"ten WT?rdf? d^ellj^s aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bq alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Door de ORANJE-VEREENIGING is de 13de ei a.s. aangewezen als de dag, waarop de ge- r™.,.™ Prinses Juliana in deze gemeente reestelgk zal worden gevierd. Wjj noodigen hiermede de ingezetenen uit om door het uitsteken van vlaggen en het illimu- neeren van hunne huizen mede te werken tot de ieesteljjke viering van het voor ons land zoo heuglgke feit. Schiedam, 6 Mei 4909. Burgemeester en Wethouders van Schiedam M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gelet op de bepalingen der Hinderwet, ,de ingezetenen, dat op heden aan de firma Ingelse Co. en hare rechtver krijgenden vergunning is verleend tot uitbreiding barer machinefabriek en stoomketelmakerij staande aan de Nieuwe Haven no. 139, kadaster Sectie M. nos. 1058 en 1059 (ged), door het bij plaatsen van een bok voor het hjjschen van zware Schiedam, 7 Mei 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris V. SICKENGA. Aanvragen om ontliefiing van den wer- keljjken dienst der Militie of om vergoeding. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter kennis van de militieplichtigen dié m dit jaar onder de wapenen moeten komen, zich ais kostwinners onmisbaar achten voor het gezin rnade0eterLbnht00reUnea °P ^^5 V men te va,len tot het verkrijgen van art m R Vi"u-1- werkeljjken dienst op grond van 113 der Mihtiewet 1901, of van een geldelijke vergoeding als bedoeld wordt bij art. 113bis dier dat de aanvragen daartoe - die op ongezegeld befan*, .U,nne.n worden geschreven en door de belanghebbenden eigenhandig geteekend behoo- ren te worden gericht a heffing8—Majesteit de Koningin indien ont- b. aan Zgne Excellentie den heer Minister van n»i» u wu 1 j vergoeding gevraagd wordt. Belanghebbenden worden er voorts nadrukkelijk mJ[eWeZeii' den hiervoren aangewezen weg moeten volgen, daar aanvragen op andere wijze Uit het Fransch. 1) Hoofdstuk I. «Guy, zult ge niets vergeten van alles wat ik je gevraagd heb Vooral niet vergeten, dat wij een telegram van je afwachten, alvorens van hier te vertrekken naar Douarvenez, om nog intijds daar te zjjn, den dag vóór het «Pardon Zoo sprak mevrouw Chausey tot een knapjong- mensch, van ongeveer acht en twintig jaar, dat vL*Zeer .e'egant dBzag. Hg was haar broeder en IJ tien jaar jonger dan zjj, zoodat zjj hem ge onlgk meer als haar oudste zoon beschouwde., te p de]? °P de stoep van het «Grand Hotel" Guv °h 4 d Ven' en wachtten op het rijtuig, dat Oiiimr.6^ zanne» "aar het kleine station van dringend!6 m?est brengen. Hg lachte luid om de «Och toePdrTaCht Z«ner zuster- bgna b9leed'ieen°dU1Sd tZeg nu niets meer' het is stelt in mün J.e zo° weinig vertrouwen zending naar k e,"gen 1 ik verzeker je, dat ik m jjne goed logies en ïe60;6: ^brengen je zult zooals de dichters het legerstede" vmden, een rjjtuig zorgen nn R?em,en verder zal ik voor enzoovoorts. Je kunt ÏJurtV™ het »Pardon!' - - - gerust op mg vertrouwen. gedaan groote vertraging in de afdoening ter^T volge kunnen hebben. Voorts is het van bS££ dat die verzoekschriften eenige weken vdü opkomst word» „mndoo, JL «SïïtóTLÏ spoedige afdoening daarvan te bevorderen zeer in het belang van de adressanten is te ac'htln Schiedam, den 7den Mei 1909. Burgemeester en Wethouders voornoen.m M. L. HONNERLAGE GRETE W P De Secretaris, V. SICKENGA. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwél' ter openbare kennis dat bil hen een nRwet, ingekomen van PIETER HENDRIK BROUNS wonende Nieuwe Maasstraat hoek Geervliet^' straat no. 2 alhier, om vergunning voor verkoop van sterken drank in het kU n gebruik ter plaatse van verkoop in hïï'pÏÏ Nieuwe Maasstraat hoek Geervlielsche Waat aJn Hoer!nne^en' ,dat' ingev°lge het 3e lid van art 12 der Drankwet, binnen 2 weken na dl™ bekendmaking, tegen het verleen en van de ver»,m Schiedam, 7 Mei 1909. De Secretaris, V. SICKENGA. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam ann 12eiH»renn' <dat' '"8evolge bet 3e lid van kuooon w„rrdeen'>gichb"° Coll«6e h6™"» Schiedam, 7 Mei 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, nam'',l,té!D9menS °P ^oensdag 19 Mei a.s., 's namiduag 2 uur, ten Raadhuize aan te besteden: het noleeren van den Singel. pef'ïéstkfia05wkepDg verkrÜgbaar a fl (franco per post f 1.05) ter Gemeente-Secretarie afd A aanbesTedbg5VeTRiljeAteD m°eten een uur voor de aanoesteding ten Raadhuize zgn ingeleverd deugend Z'eJ1 00mPiewerd hem on- slank kenrig" m° b„ï Si? t' WTi Vlak daarbij JL haar "rloifd^ »D«t sullen 'wij zien, Schertsend betitelden ?ii iïL i gewoonlgk noemden zö Xn<W ,TPJ?-' T- den naam, alsof hg hun bïoeP was eerewoordf^éniet^inVtusRph'1,''eS' 'k geef jullie mjjn ste uurtjesgte Pon Ave 60 Van jelaat' liefden wendenH i^o j 1°"" en Zlcb tot de ver- jullie, gelukkige' sterveling erf P'agend bij«Vooral altijd een ParLinfJir8,60 1 voor wie Pont-A ven herinneringen 1" A vo^ van de zaligste vrouw^e^Cb'aussev sDau0161"' Zeide lachend me- eens komt..,." P maar °P> als Jou beurt zoé^fdü0reok?,V!L---Ik gel00t' zal nog schen zöu gew^rée ''dl? all6n, bezadi*do men om te echerteen ol eikat ,I"r° lig' Cbarlou/'°denjL- CfooHe0?"'" 'f00™1' d'Estves hier wal zon I r aar n'S J1eanne durven, lief, lief oompje n0g ZUlte dmgen onderatd!!!e4h -k ",'et boor 1.... Misschien zou ik hfwlrikr» Öz°ndere omstandigheden, door de Ra n na ,uur vatl Pont-Aven geïnspireerd, door retonsche lucht, de iuvloed van al die fraaie RUSLAND, Volgens de «Retsj" heeft de Tsaar een request van mevrouw Stössel, tot invrijheidstelling van haar man, den verdediger van Port-Arthur, van de hand gewezen. De Russische premier Stolypin heelt gisteren bg den Tsaar een aanvraag om ontslag ingediend. SPANJE. 1 In den gister gehouden ministerraad deelde Maura den koning mede, dat hg, naar aanleiding van de voortdurende obstructie der partijen van de oppositie tegen het wetsontwerp op de over- zeesche verbindingen, waarover de Kamer reeds verscheiden maanden beraadslaagt, zich genoodzaakt zag zijn toevlucht te nemen tot den uitersten maatregel, bestaande in het bijeenroepen der Kamer in permanente zitting, met heden te beginnen. I ITALIë. J Een Pauselijke Encycliek. Ter gelegenheid van het 8e eeuwfeest van den H. Anselmus, den primaat van Engeland en den grooten kerkleeraar, heeft Z. H. de Paus gister avond een Encycliek laten publiceeren, waarin ge wezen wordt op de groote beteekenis van dezen heilige en diens leer en voorbeeld aan de geloo- vigen van onzen tijd worden voorgehouden. Z. H. gedenkt daarbg de plechtige betoogingen der ka tholieke wereld ter gelegenheid van zgn priester- jubilé en van het Eucharistisch Congres te Londen, alsmede van de jubelfeesten te Lourdes. Ver schijnselen als deze verzachten de bittere smart welke inwendige en uitwendige vjjanden veroor;; zaken aan den Paus en aan de geheele Kerk. Pius X wgst er ook op, hoe bjj de aardbevings- catastrophe op Sicilië en in het Zuiden van Italië de werken van liefdadigheid, verricht door de geestelijkheid, belasterd werden en hoe, vooral in katholieke landen, tegen de Kerk een verbitterde strjjd wordt gevoerd. In verband hiermede her- 'Unert de Paus aan het woord, hetwelk eenmaal de H. Anselmus aan een vorst schreef: «Nietsis ^°d op deze wereld aangenamer dan de vrgheid zijner Kerk". Bg het betreurenswaardige werk Vftn buitenstaande vjjanden sluit zich aan het werk van vjjanden in den boezem der Kerk-zelve, der Modernisten, die de zielen der geloovigen in het verderf trachten te storteD, door hun geloof en bun trouwe aanhankelijkheid aan den H. Stoel te oudermjjnen. Daarom spoort de Paus de bisschoppen aan dit euvel moedig fe bestrijden, ten einde de verbin ding tusschen de Katholieken met Rome en den Paus des te inniger te maken en naar vermogen weerstand te bieden aan de noodlottige strevingen der moderne maatschappij, die tot gevolg hebben een smadelijke werkeloosheid bij het uitbreken van den strjjd tegen den Christeljjken godsdienst ofwel een laffe neutraliteit, zich openbarende in zwakke uitvluchten en toegeeflijkheid. gutsen, en door wat al meer Misschien zeg zou dat alles te zamen mjj er toe brengen een aanzoek bjj de schoone Jeanne te wagen maar. «Maar" viel mevrouw de Chaussey hem in de rede, »gjj behoeft nu niet te denken aan de ver overing van je mooie hartsvriendinzeg ons goe den dag en ga heen, of je zult den trein missen, en je weet «Dat ik voor jou te Douarvenez huisvesting, fMtuig en de regt moet bestellenheusch Louise, je behoelt het niet te herhalenik ga al.... Daar komt juist mjjn rjjtuig aan." Dat was geen sierlijk vervoermiddel, een soort hobbelend en waggelend karretje, bestuurd door een bleeken Bretonschen jongen, zgn beenderig gezicht, overschaduwd door den breeden rand van een vilten hoed, waarvan de linten in den wind wapperden. Het was niet schitterend en Guy bekeek het met guitigen blik, terwjjl hjj in ver beelding deze rammelkast vergeleek, met het prachtige span, waarmede hjj iederen dag te Parjjs d°or het Bois de Bologne reed.... Mevrouw Chaussey vermaande nog eens «Guy haast je wat, als je ten minste den trein wil halenje equipage wacht.... Wandel maar flink te Douarvenez, in afwachting van onze komst, en als de tjjd, je intusschen te lang mocht vallen, ga dan eens kennis maken met onze familie daar ginds. «Oja, dat js vvaar, je hebt te Douarvenez fa milie van ons ontdekt I" «Ontdekt I In het geheel niet 1.... Komaan, Guy, Eeu vraag betreffende de verhooging der douane tarieven van de zijde van Frankrjjk en de Ver- eenigde Staten beantwoordende, deelde Sanarelli, ondersecretaris voor landbouw, in de Kamer van afgevaardigden mede, dat de regeering zich met deze kwestie bezig houdt en reeds stappen heeft gedaan bjj de betrokken regeeringen. Zjj hoopt dat het mogelijk zal zjjn de gevaren van nieuwe verhoogingen te vermjjden. De ondersecretaris van financiën heeft zich in den zelfden geest uitgesproken. TURKIJS. 1 i De «New-York Herald" ontvangt een telegram uit Weenen, waarin gemeld wordt, dat de Bank of England pertinent geweigerd heelt de deposi to's van sultan Abdoel-Hamid, welke door het Turk- sche parlement verbeurd waren verklaard, aan de Jong-Turksche regeering uit te betalen. Ook de Fransche, Duitsche en Italiaansche banken volgen dit voorbeeld. De Jong Turken doen nu hun best om Abdoel Ilamid te dwingen, wissels te teekenen, waardoor zijn geld van de baaken kan worden los gemaakt. Deze handelwjjze echter trekt reeds de aandacht der mogendheden. Het is bekend, dat de keizer van Rusland, de koningen van Italië en Griekenland, en andere gekroonde hoofden, eveneens groote som men gedeponeerd hebben op de Bank of England en andere buitenlandsche bankinstellingen, met het oog op mogeljjke gebeurtenissen. Men verwacht nu, dat de mogendheden niet zullen toelaten, dat Abdoel Ilamid gedwongen wordt, zjjn geld af te staan, daar dit een te gevaarljjk precedent kan worden. ZUID-AFRIKA. i Van zeer gezaghebbende zgde heeft Reuter vernomen, dat Transvaal met goed gevolg in de nationale conventie het beginsel van geljjke rech ten in zake de vertegenwoordiging van de kiezers van stad en land in het voorgestelde Zuid-Afri- kaansche parlement heeft staande gehouden. De amendementen van de Kaapkolonie, waarbjj de kiezers van het platteland werden bevoordeeld, zjjn daardoor verjjdeld. De crisis is nu voorbjj. JAPAN, f Japan moderniseert zich meer en meer en tracht steeds vreemd geld binnen zjjne grenzen te halen. Nu zjju weer in de nabjjheid der slagvelden van Port-Arthur en Moekden bjj de voornaamste spoor wegstations zeer weelderige en gemakkeljjke ho tels ingericht en worden aan de toeristen die de historische slagvelden willen bezoeken, gemakkeljjke reisgelegenheden en de beste gerieflijkste verblijf plaatsen aangeboden. Door middel van den Transïiberischen spoor weg, aanzienlijk uitgebreid, hopen de Japanners de Europeanen in Mandsjoerge te trekken en vandaar in hun land. Van haren kant onderhandelt de weet je het nu al niet meer.... Ik heb je gisteren pas uitgelegd, hoe de dokter van die plaats, Yves Morgane, familie van ons is door zjjn eerste hu- weljjk". «Oja, een neef, volgens de gebruiken van Bretagne 1" «Neen, nren, een wettige neef, volgens de ge bruiken van ieder land.... Spot toch niet altjjd Guy.... je wordt onverdrageljjk 1 Wettig of niet, het kan mjj niet scheleD, ik gevoel geen lust om kennis te met dien achtens- waardigen provinciaal. «Mijnheer, het is tjjd om te vertrekken", drong de koetsier bescheiden aan, terwjjl hjj de ooren ran zjjn paardjes met het einde der zweep kittelde, Guy raadpleegde zjjn horloge. «Waarachtig, je hebtgeljjk, de tjjd vliegtVoor uit maar- Louise, kinderen, tot ziens, binnen twee dagen verwacht ik jullie. Hjj drukte zjjn aanstaan den neef Pierre Rtvesalts, die reeds vanaf hunne kindsheid met hem was bevriend, de hand en klom toen in het karretje. Eenige Engelsche «mis ses", in groot aantal te Pont-Aven, aanwezig, woon den, zonder zich er eenigszies voor te geneeren zjjn vertrek bg. Zg babbelden in haar efgen taal! die ais welluidend gemurmel klonk, en maakten hunne opmerkingen over de schitterende Parisiem nes, allen drie, zoo vroolgk en zoo jong. Gemakke- lgk kon men mevrouw de Chaussey voor de oudste zuster harer dochters aanzien. i 1 Lil [Wordt vervolgd, i1 1 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1