Dagblad voor Schiedam en Omstreken. h&gpzz&s in ^yzvtsssrtogisrr r:r.f77.sp:nfTmbr"- 'rvsT* fzakkm' ^4-3 32ste Jaar<ran;r. Woensdag 12 Mei 1909. No. 9410. oniïFZ. ™d«e''"e, d:,ü feuilleton haar neef. vaK'Svi^'Ltr adolph Bo® Z UTf8"8 h,e"de m! bf' «XXg'tt 2ïde rte*° Niwe Sieflamalie Comt rct If a lis Mmtreeri ZuWlafl TO 10 c. f- weel, 0.45ii. ang.fl.35p. 3 ml. öfflcieele berichten. Kennisgeving. OW. fo.op nSï Si Z°'2- Kennisgeving. £2TT? E,N VV™DERS van Schiedam, Bren ®Pahngen der Hinderwet, UITLOTING Biiitenlandsch Nieuws. r b! d "e SeVV' HDV"en Z°»: «a .week 10 cent. Franco per post door geheel 45 C6Iit en per Afzonderlijke nummers 2 cent Nederland f 2.per kwartaal. Abonnementen worden daseliits'oo», N- j etraat 50 en bij alle Boekhandelaren ffif™ aan ons Bl™Boter- Jaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. daÏ^L. ^igen'lde feestTiering te Schie- Prinses T„f ^6id TaU de ^boorte van Courant" Dn a'hia^e "^ieuwe Schiedamsche streken S ad V00r 8chieda»1 en om- en, morgen-(Donderdag)middag 12 uur Terschijnen. PRIJS DER AD VERTENTIëN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent jper regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden ui ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. terst bil- om Schietoefeningen. Schietoefeningen van het fort „Pampus" Zuiderzee 3de District. P de ware richtfn^NwnaSeCt0r'begrensd door fort .Pampu^wo^dt van voor het begin der oefenin£r ha^fa,all!D, dle 3 uur Voor de aefenin» u 8 halfstok en een uur Bovendien zullenïn?6'hh (Zie »Ned. krt." No. 212). Schiedam, den 12 Mei 1909. u t ^?,e Burgemeester voornoemt] M. L. HONNERLAGE GRETEW.B ïnrichtingen weike gevaar, schade o! mnaer kunnen veroorzaken. aan de firma'^Schutte6 »ennis' dat °P heden -tijgenden voor een n™ en hare rechtver~ 1910, VergUBiiine' is jd' eindigende 1 Juni rer Graanw»<Meif 4 erl®end tot uitbreiding ha- BuUenhaveZlt S? 96 ST^S'j,taandeaandea no. 200, met tiL! en 98' kadaster sectie L, schadigde granen en fn t0t ^6t droKen van be- °°k genaamd eena o. an e Koederen, hoe «en gasmotor' III ^aantransPOrtinricbting en een exhaustor tot het ?aa.rdenkrachJ;, benevens Snu 7 et afzui8en van dampen. Schiedam, 11 Mei 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE W r' l)e Secretaris, -* V. SICKENGA. gehad hebbende 1 pl plaats aandeelen, n^ui K»""1 f1000.in dp Geldleemng ten laste dier Gemeente groo? Uit het Fransch. zie?a °°geDblik blijft zjj staan om achterom te tobben om' -r haf ziet 2« de arnQe Corentin, die zijn hl/ho te koJm?n' noK laKer de andere, en springt over' l, u' gaat met groote schien door Ut "'u en g' aangevuard mis- bÜna boven f®zicbt van de kleine elf, die Jongens nee cvL ,gaat, al weer voort» na de »Je kunt mü Juichend te hebben toegeroepen de neus in d^n inbalen en zjj stapt met haar in het ellnZs balf losgegane haren, die Ken, waarvan fi slaan door de woedende vla zonder dat zn i,nf u- 8 baa» b°ed meevoert, triomfantelijk dont i*'113 scbÜnt te merken, en partg verschijnt 7n 6 "^panning van de klim- mÜ- Met hooggeklL? n weK> vlak tegenover onder de trillende kV,fnWangeD' de huid vochtiK gend met frissche liDDpn Jes>. staat ZÜ daar, hjj- oogen danst een straai»LCn 1D dare gfoote zwarte zichïje pikant, ODreeelmat;Van pret' dat haar ge lijk, een levendige glans veil' ondeagend en liete- mijöe aanwezigheid nog niets^' is zich van zoo opeens, op een p£r en a,s z« r paar schreden afstand, wezT'^Aandetlen4907' tei" ^sinTzfln^ange- 128, 195, 270, 355, 369 en 532, s-Grayenhage, de Heeren R. MEES ZONEN Schiedam, den 12 Mei 1909. Bur9emeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, DÜITSCHLAMD. JliïrCi6eh Commissie vaa den Rijksdag heeft bg de stemming over de tabaksbelasting verwore ;t.f' h<" fvoerrecht ..ar nomen n m;oerrecht naat de waarde aange- ..me.. de bMd#rolbeUst.ng m raANKBIJK. I gisteravond1 brief mag hede. ,e p,rjj, bijTd 1°,'™ enkele z\J verder. g worden, zeiden Op het centrale telegraafbureau j. gewerkt om de stakingsbeveleu oveTteVen^ Volgens een telegram uit St. Nazaire aan de Intransigeant hebben de bij de marine ingeschre «aar Par* Z.s gehe"e 6»" De militaire gouverneur van Parns heeft alle chefs van korpsen uitgenoodigd de bewakine bh magazijnen e'n kazernln to'vere bevdhebber>ia te voorko^n. De üe electriciens staken? °P ge™' d" houding van den n!«i waardoor de instand- wordt. en te'eKraafdien$t verzekerd Op de bijeenkomst in het volgende motie aangenomen De agenten en onder-agenten der P t t strijdlustige kameraden te treffen, omdat zg vrije lijk hun denkwijze hebben geuit; verbinden zich het werk neer te leggen en den strqd tot het uiterste aan te binden, totdat zjj volledige genoegdoening zullen hebben verkregen eischen krachtig het recht om vakvereenigingen op te richten, dat zjj het kost wat het wil zullen verkrjjgen juichen het verbond van postambtenaren toe en scheiden onder de kretenLeve de staking I De bijeenkomst der Franscbe Kamer werd gis teren door een groot aantal postambtenaren bijge woond Senbat verweet in zjjn interpellatie de regeering de postambtenaren gestraft te hebben voor feiten, die in geen verband staan met den dienst. Deschanel eischte vervolgens een wettelijk rege ling van den rechtstoestond der ambtenaren. De interpellatie beantwoordende, zeide Barthou, J de ambtenaren zich hebben overgegeven aan Hippodrome is de ontwaart, slaakte zh «en wondering. Zn bedwingt J u et van ver- oogenblik wordt de wolkenm^ T °P het zelfde eene verblinde lichtstraal van en 0ns' door middeljjk door een rat«l«nHo den Kescheurd, on- Corentin, Yve« kom 4onders,ag gevolgd, worden <1.^,1^ k™ <oo vlug"... *j °.or mjjn schuld, geheef H a en ik ook 1 misschien tot straf voor mit eigen schuld' en werd ik geweldigheid nat™ nieuwsgierigheid, hemel zjjne sluizen geonend 0Dgetvy(jfeld had de ware stortvloed op onze h„'w 0nKVastte zich een® jongens aan; de brave Pn/fT Nu.kwamen de door zjjn nederlaag, bracht ri.„D n'e' ontstemd waarom de eigenares zich yer^oren hoed mee, maar door de hevige büi er aTl^ bek<>mmerd blootshoofd was, zette zn hJl be"a™rd, dat zjj op, terwjjl ik even haasri^'m--'K ar boed weer die ik, door het instincf vanDhParuPluie °Pstak> waarschuwd, had meegenomen reC u" dier ge' bflna toen ik mjjne schoone a?'i schaamde mjj ovenals de bloeLn. waaron ^'?16 Zag begletea gemak, waarmee zn de kracht ®eleek- Het verdroeg, vervulde mn met hHn stortvloed haar dapperheid, en met verachting V°°r die ik aan mijn ei<^en ik h.I 5 ^voor de zorK< zegd, ik gevLd? mi\bSdÈ Onder ons ge- ik daar vlug en waardi* 7 D«lachelyk, terwgl schutting van mh'n -«CT yoortstapte onder ba- t er wijl deze drie kiJgnSChfoerm' ik een man' foe lieten .at Sre°„rh t0' "P-1"' 1".«d afstaan znn ,.,„i "tJn parapluie aan hen -1 he.dhaftig zjjn geweest, want het dat niet te gedoogen betoogingen. De regeering zou een veldtocht der postambtenaren tegen het par lement en hun onvaderlandslievende taal niet kun nen gedoogen. Indien de vakvereenigingen clubs Werden boven de vertegenwoordigers der natie staande, dan zou het gedaas zjjn met de regeering, het parlement en de souvereiniteit van het volk. De regeering heeft haar besluiten met algemeene stemmen genomen. Als de Kamer aarzelde ons aldus de minister bjj te vallen ot vroeg verslag uit te brengen over de genomen maatre gelen dan zouden wjj het bewind neerleggen. Donderdag wordt het debat voortgezet. De afgevaardigde Denjs-Cochon zal Yrjjdag den minister Pichon, die heeft aangenomen er op te antwoorden, een vraag stellen met betrekking tot de moorden in Armenië en Klein-Azië. Hjj zal nameljjk vragen wat onder de tegenwoordige droevige omstandigheden het Fransche protectoraat eteekent voor de Roomsch-Katholieken, waarvan een groot aantal vermoord is. u. ENGELAND, 1 'bister Haldane heeft in het Engelsche Lagerhuis gezegd, dat er geen plan op was, van jaar verandering te brengen in de bezetting van Zuid Afrika. Het Engelsche Lagerhuis heeft eergister lang durig beraadslaagd over het begrootingsbesluit, waarin hooger accjjns op sterkedrank en bier en hooger vergunningsrecht worden ingesteld. De oppositie vjei jjet besluit scherp aan. De beraad slaging duurde tot diep in den nacht. Ten slotte werd het besluit aangenomen met 206 tegen 123 stemmen. De motie, waarbjj machtiging wordt verleend om et inkomende recht op boitenlandsch inge- voer bier met drie pence per 36 gallons te ver- oogen, is gister jn ^et Lagerhuis aangenomen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Frans Jozef zal morgen uit Budapest vertrekken zonder dat de ministerieele crisis is opgelost. Dë onderhandelingen onder de partjjen duren voort. De momenteele aanwezigheid van den bur-j gemeester van Weenen, dr. Lueger, te Spalatq, heeft socialisten, democraten en Kroatiërs aanlei ding gegeven tot groote betoogingen. De onrust stokers, ten getale van duizenden, floten en scholden dr. Lueger, den burgemeester en de raadsleden van Spalato uit. Verscheidene personen werden tijdens de relletjes gewond, meer dan honderd werden gearresteerd. Keizer reg e zoo hard op dezen weg zonder de minste beschutting, van weerskanten beplant met denneboomen die tegen het noodweer geen schuilplaats konden verleenen. Haar mjja geleide aanbieden dat lachte mjj wel toe, maar hoe zou zg net opnemen? Mjjne hoffelijkheid, bescheiden- heid, en zelfzucht hadden het onderling te kwaad, terwgl in m^ne nab^jheid, het onbekende meisje, tusscnen haar beide metgezellen voortholdeik zag net rose kleedje langzamerhand doorweken en toen werd het mjj duidelgk, dat er oogenblik- ken zgn, waarin de welvoegeljjkheid voor zuivere menschlieyemijjeidj het veld moet ruimenmet versnelde pas haalde ik het troepje in, en riep aarzelend sjuftrouw I:'Zjj keerde zich om, en ik zag de groote oogen met hun licht en schaduw, kinderlgk verbaasd op mjj gevestigd.... s*toffr°UW, het regent zoo hard en daarom ver zoek ik u; (je eer te aunnen u met mjjue parapluie te beschutten". »De uitdrukking van verbazing werd nog ster ker, en tegeljjk haalde zjj minachtend de schou ders op. »Dank u zeer, mijnheer, maar het kan mjj niet schelen of ik nat wordt...." bad 'k wel verwacht, maar ik had geen tgd naar te antwoorden, want een hevige don derslag deed ons allen vier sidderen. Corentin, die juist geen held bleek te zjjn, kwam dichter naar zjjn zuster toe en vaag kon ik de woorden van den langen Yves verstaan, die zeide: sArlette, gjj moest het aanbod van mjjnheer ZWITSERLAND, In het kanton Aargau is Zondag een voorstel (Initiativbegehren) tot invoering van evenredige vertegenwoordiging voor kantonnalen raad en gemeenteraden, bjj volksstemming verworpen met 24,053 tegen 14,300 stemmen. Aangenomen werd, met 25,573 tegen 12,758 stemmen, een wet betreffende belasting op en verbod van reclame. Daarin wordt niet de be lasting op den voorgrond gesteld, maar de be scherming van landschap- en stedenschoon tegen de uitwassen der reclame. RUSLAND. f j Stolypin heeft Maandagavond lang en breed te Tsarskaje-Selo met den Tsaar over den toestand gesproken. Het werd zoo laat, dat men dacht, dat hjj ten paleize zou bljjven slapen. Stolypin moet, op verzoek van den Tsaar, goed gevonden hebben, om voorloopig aan te bljjven. Algemeen is men het er echter over eens, dat da uiterste rechterzjjde een groote overwinning bjj den Tsaar heeft behaald. De »Times" verneemt van haren correspondent, dat de Tsaar, toen Stolypin hem de ontslagaanvra- van het geheele kabinet voorlegde, antwoorde, dat het niet aan de ministers, maar aan hem, den Keizer stond, om het oogenblik te bepalen, waarop zjj konden heengaan. TURKIJë. 1 f i De plechtigheid van de omgording van Moham med V met het zwaard van Osman heeft Maandag in de moskee van Ejoeb plaats gehad. Er was een dichte menigte samengestroomd om van het schouwspel getuige te zjjn. Voor het diplomatieke korps waren bjjzondere plaatsen gereserveerd. Het voorbjjtrekken van den stoet langs de versierde straten maakte een feesteljjken indruk. De Sultan werd luide toegejuicht. Ook voor ;Sjefket pasja werd harteljjk gejuicht. Sjefket pasja en zjjn staf waren de eenigen die te paard gezeten waren. De Sultan reed in een rjjtuig naar de moskee. Gedu rende de gansche plechtigheid heerschte er voor; beeldige orde. PERZR, De Engelschen zjjn nog steeds niet gerust over den toestand in Perzië en de houding der Russen, aannemen, want vader zal boos zjjn als hjj hoort hoe de bui je overvallen heeft 1" Arlette! Hoe bevalt jullie dien ouderwetschen naam voor zoo'n jong meisje Waarschjjnljjk was Arllette's vader een man van gezag ondanks de trek van vast beradenheid om baar mond want bjj bet noe men van zjjn naam kwam zjj gewillig naast mjj loopen, en zetten wjj het op een loopen, totdat wjj eindeljjk de goede stad Dourvenez in het gezicht kregen, bjjna verzwolgen onder dezen nieuwen zondvloed. Juffrouw Arlette vloog meer dan zjj liep, altoos zwjjgend, terwjjl zjj haar levendige blik van links naar rechts liet dwalen, zonder dien op mjjn nietig, persoontje te vestigen, maar des te meer op eenige takjes kamperfoelie, die zjj in haar centuur bad gestoken, en waarvan de geur nu en dan tot mjj opsteeg. Ik kon haar slechts van ter zjjde aanzien; een weerspannige haarlok, goud van kleur, hiDg golvend langs haar hoofd en woei gedurig in haar gezicht, maar tel kens wierp zjj haar met een gebaar van ongeduld naar achteren... a »De beide jongens renden in volle vaart Onder het voortloopen vroeg ik zeggen' it (Wotdt vervolgd^ VAiilöiujLPl F R J J g 1 - -r-_- [i j .1 ■J jlJ. - i i ..,i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1