Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Vrijdag 14 Mei 1909. No. 9412. Akobn e e r t op Ie haar neef. Hm SeMeiamscie Coirat net iratis Geiltatrnrl Mapllai ps 10 c. j. weel, 0.46 p. ml, f 1.35 p. 3ii. Officieele berichten. Goedgekeurde Hengsten. Buitenlandsch Nieuws. JFEUILLETON. Verspreide berichten. aanvullingsstaat De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid- Holland. 6) over dH t,d, toen jjj, uniap frankrijk. d?e0ra?t Kern OVordl vervolgd.} ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en tost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week it) cent Franco per post door geheel Nederland f 2 - per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. 1 Btra^O^mh^u/R^tu d^8®liiks aangenomen aan ons Bureau: Boter- 60 en blJ alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van lie wijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. -J j.' I 'j j[ Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. yan de Gezien een schrijven van de Algemeene Keu ringscommissie voor de Paardenfokkerij, dd. 26 April 11., no. 57 Maken bekend, dat bij eene op 19 Maart 11. te s Hertogenbosch en op 2 April 11. te Rotterdam gehouden buitengewone keuring, ingevolge art. 6 van het Koninklijk Besluit van 14 Augustus 1901 staatsblad no. 204), voor deze Provincie alsnog zijn goedgekeurd de navolgend» hengsten: (ver geplakt') Staat ter ge')ruike^ke plaatse aan- 's-Gravenhage, den 27sten April 1909. De Gedeputeerde Staten voornoemd, PATIJN. Voorzitter. F. TAVENRAAT, Griffier. I RUSLAND, Lopoechin is schuldig verklaard aan het deel uitmaken van een misdadige vereeniging, en des wege tot 5 jaar dwangarbeid veroordeeld. De uTimes" geeft een verslag van de terecht zitting, waaruit blijkt, dat hier opnieuw een hoogst onrechtvaardig vonnis is geveld. Wel werd de voorlezing van brieven toegestaan, die in het bezit van revolutionnairen werden ge vonden en waaruit bleek, dat Azeff de revolution nairen volkomen heeft gedesorganiseerd, maar de verdediging kreeg geen toestemming papieren over te leggen, waaruit bleek, dat Azeff 28 terro ristische aanslagen had op touw gezet en doen volvoeren. De procureur-generaal verklaarde kort en goed dat hjj bewijzen in handen had, waaruit bleek' dat Lopoechine de terroristen wilde helpen en dat hij dus voor een zeer strenge straf in aan merking kwam. Passover, de advocaat van den beschuldigde, wees op ëe schandelijke practijken van de ge heime politie en toonde aan, hoe absurd het was Lopoechine te beschuldigen van sympathie voor de terroristen. Het kan zijn, dat beklaagde on voorzichtig deed door met Boertzeff te spreken, maar toen hq vernomen had, dat Azeff den Tsaar wilde dooden, is het niet verwonderlijk, dat hjj ten sjotte sprak. En wat was het resultaat van deze onvoorzichtigheid De terroristische partij is vernietigd, sinds dien is geen aanslag meer ge- pleegd. Anderzijds bewijst het feit, dat de terro risten zelf niet aan de ontrouw van Azeff wilden gelooven, dat deze wel degelijk een der voor naamste terroristen was. En daarom is de inge brachte beschuldiging onhoudbaar. Toen ten slotte Lopoechine zelf het woord Uit het Fransch. »Te Parijs zou ongetwijfeld zoo iets kunnen voorkomen, maar te Deuarvenez is men guller van vertrouwen en veel gastvrijer. De dokter geloofde nofl dus, kon zich jou nog wel herinneren, Leuise, en zelh mg, toen ik zoo oud was als Yves; hg de hand toe en eindigde met de deur te eisen n«»niei\die van ket heiligdom, maar van zijn buren» P«e'i kamer» groot vertrek met een schrjjf- ïDe t b0-ekea en Papieren.... w»s ons*"»6 ^Dgens waren verdwenen; Arlette spoedie BZ. u voet gevolgd, en nestelde zich toen hii enk» r vader, als een speelsch katje zelf geheel Ha voelde hoe haar haren nat en zjj heen om ZichrTeekt was' zond hjj haar aanstonds verklaring sd»»6!?*811, verhleeden, ondanks hare nat te zgn". o k ar n'ets schelen kon om voor het kind I teeder en bezorgd was hjj »Wjj bleven allee» u somber bjj dit stormweer ïn iTw Trek' Z°° het verledene te praten' f? de dokter begon over bqzonder onVr"»"".™" hTJÏ kreeg, werd hem medegedeeld, dat hjj zich van iedere toespeling op zjjn officieele loopbaan en 0D alles wat niet in onmiddellijk verband met de quaestie in behandeling staat, had te onthouden Dit verbod wekte groote verontwaardiging onder de advocaten en het publiek, dat sympathie voor beklaagde heeft gekregen. Deze begint dan ook met zich te beklagen over deze beperking, die hem ook werd opgelegd bjj het vooronderzoek. Hjj, Lopoechine, had altjjd vermoed, dat Azeff een dubbele rol speelde en dat hg dus, toen Boer- zeff hem bekende feiten mededeelde en behalve dat nog vertelde, dat Azeff van plan was den Tsaar te dooden, het zjjn plicht achtte den verrader te ont maskeren, ten einde verdere eventueele moorden te voorkomen. Toen hem daarna door revolution nairen bevestiging van zjjn mededeelingen werd gevraagd, kon hjj die onmogelijk weer intrekken De poststaking te Parijs. In de Kamer werden gister de debatten over de interpellaties betreffende de poster jjen-stakitm voortgezet. Jaurès zeide, dat de thans begonnen strijd niet zal eindigen vóór de erkenning van de beambten- verbonden. Bjj het verder debat begonnen, ten gevolge van een incident tusschen twee afgevaardigden de socialisten de internationale" te zingen. Hierop ontstond groote verwarring en opgewondenheid' ontruimd.8 de tnbuQes werde° Eenigen tjjd later werd de zitting heropend. aurès maakte o.a. de opmerking, dat Symian de onderstaatssecretaris voor H» y legraüe, geheel en al buiten de onderhandelden tusschen de regeering en de postbeambten over de oproeping van de beambten tjjdens de eerste staking was gelaten. Hij werd dus als een quan- tite négligeable beschouwd. Jaurès vroeg een dui delijke, onomwonden verklaring, ja of neen, op de vraag of de postbeambten de toezegging, dat Sy mian zou aftreden, te goeder trouw konden ge looven. Hg was zeker van de instemming der Kamer. Clemenceau interrumpeerde hem, uitroepende Laat de Kamer het zeggen. Jaurès verweet den president van den minister raad, dat hjj de ambtenaren laat bespieden en hen treft, wjjl zjj den len Mei vierden, niet door sta kingen, maar door platonische betoogingen. De minister van Openbare Werken en van de osterjjen en Telegrafie, Barthou, noemde ver schillende cjjfers, om aan te toonen, dat de toe stand met verontrustend is. Hjj verdedigde de po ïtie der regeering en zjjn eigen daden tjjdens e s a ing, en tracht aan te toonen, dat het per- soneel der posterijen het voorwerp was van de zorg van regeering en parlement. De minister toonde aan, dat de ambtenaren zich met een staking trachtten te verdedigen, ontkende hh°ULr i?ndnRCha^P!1^0mg,nghet scheen, dat kind hpm j liefgehad, evenals het eenig de andean J nagelaten, zjjne Arlette. Van die od dit m» 6 J0,n8en en zijne tweede dochter, te Cluiteaiilin h -1 J ^'u met mevr°uw Morgane veel maar n» beSlndt' 30udt oogetwjjfeld ook a fff P e,ene andere manier. bestaan Haf ,Zeker de een'ge ware vreugde in zjjn zijne oóepn l 3D m6in merken aa« de wjjze, waarop d?oevigeguitdrnYiVOlgen; alleen 18 i» staat de ren? Ultdr^k,ng van zjjn gelaat te verhelde- vol m aa 8 kuv!e^k heelt hjj bljjkbaar geen hij, gedurende onsraïrek°°genbl!kverri¥ de diene ge-prek, met een enkel woord, Men kriifft H» P eD bitterheid die hem vervult, wen krijgt den mdruk, alsof hii ééns onherstel baar is getroffen, oLcboon bjj de oorzaak zorgvu - voorkomen alleen6 zou h^bh dern ook al hadden zijn waarin Tu l'l ie 'li t°° a geest dedagen terugriep, hii oneens H nder vaak hebben ontmoet, zeide hg opeens, droevig glimlachend uw« zuster rnjj niet meer kennen, k U0ud voor mÜn tjjd; in het begin van niot i- mÜ 0en slag getroffen, dien ik kon te boven komen", en aan de wjjze, waar op ng dat zeide, kon ik raden, dat bjj op den dood zgner jonge vrouw zinspeelde... de aanwezigheid van politierapporten in de dos siers, hield de stelling staande, dat de vrjjheid der ambtenaren beperkt mag worden, en nam de ver dediging van Simiam op zich. De minister verweet Jaurès, dat deze de Fransche vlag op een mesthoop heeft geplant en zeide ten slotteik ben liever wat ik ben, dan wat gij zjjt. De minister-president, Clemenceau, zeide, dat er ten aanzien van de tegenwoordige gebeurtenissen, waarvan hjj de wording schetste, twee politieke partgen zjjn, en legde de verklaring af, dat zoolang het tegenwoordige kabinet aan het bewind bljjft, de- ontslagen gehandhaafd zullen bljjven. Men zaj te kiezen hebben, zeide hjj, tusschen de wettelijke republikeinsche politiek en de politiek van avon turen en wanorde. Tjjdens het verdere verloop der beraadslagingen in de Kamer werden verschillende moties ingediend. De prioriteit had een motie van den socialist Willm. Zjj werd verworpen met 381 tegen 121 stemmen. Aangenomen werd met 454 tegen 59 stemmen het eerste deel van een motie, door de regeering overgenomen, en aldus luidendeDe Kamer, over- wegende, dat'aan alle ambtenaren het stakings recht geweigerd moet worden, is vast besloten» dat de regeering van de ambtenaren volstrekten ^eerbied voor de wet en discipline jegens de natie »moet eischen. Het tweede deel der motie, het besluit inhou- dènde, den ambtenaren een betere rechtspositie te schenken, werd met handopsteken aangenomen. Het laatste deel, waarin de Kamer haar vertrou- Y.cn uitsprak, dat de regeering de algemeene be langen des lands zou verzekeren en beveiligen, werd aangenomen met 365 tegen 159 stemmen. De geheele motie werd daarna bjj handopsteken aangenomen. De minister-president Clemenceau heeft gis- f er-ochtend een delegatie van de kooplieden ont- vangen, die hem aangeboden hebben ter beschik- kicg der regeering te stellen de organisatie, daarover zjj beschikken, teneinde het vervoer der hrieven in Frankrijk te verzekeren. ClemenceaH verzekerde, dat op het oogenblik de administratie n°8 in alle alle behoeften kon voorzien. In de provincie bljjft het steeds kalm. Tele- grammen uit Marseille, Laon, Troyes, Privas, Cas- telnaudary en Limoux melden, dat daar nagenoeg alles zgn gewonen gang gaat; in Bordeaux werken nagenoeg alle telegrafisten. In Laon zjjn de stakers binder talrjjkin Havre duurt de staking voort. Rouaan is de toestand voldoendete Versailles de stakers weinig talrjjk. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Reuter seint uit Weenen De commissie voor de Bosnische zaken heeft de tegen het optreden der Oostenrjjksche regeering ln zake het privelege der Landbouwbank in Bosnië, gerichte moties verworpen. Aangenomen heeft zjj een reeks moties, waarbij de handelwijze van minis ter Burian wordt afgekeurd en de regeering wordt 5Toen zweeg hjj een poos, met opgetrokken "Uk, alsof hjj een visioen van voorheen aanschouw de.... en ik dacht intusschen aan hetgeen ons, voor eenige dagen door jou is meegedeeld, omtrent het huweljjk van dokter Morgane, met onze nicht Reine de Pazannebeiden zonder fortuin, niet waar Maar een huwelijk uif ware liefde, waarin de twee menschen, gedurende een paar jaren hoogst geluk kig warenen tevens dacht ik aan de tweede verbintenis van den dokter, waartoe hg, volgens jou zeggen, besloot, opdat de kleine Arlette min- der verlaten zou zijn, terwjjl hjj zjjne patiënten bezocht. Dat was geen* huweliyk uit liefde, daar z°u ik op durven zweren, zonder de tweede me vrouw Morgane te hebben gezien, al is het waar, dat ik over haar heb hooren spreken.... Opeens vroeg de dokter »Gjj hebt de moeder van Arlette niet gekend, wel? Je was nog een kind toen zij trouwde »Ljjkt juffrouw Arlette op haar?.—" ^Niet zoozeer in haar uit^rljjb, doch over het geheel is zjj voor mjj het levend evenbeeld harer moeder.... Maar oordeel zelf »Mijn God, het schjjnt of door uw bgzgn het verledene voor een poosje herleeft.... en dat is al lersmartelijkst voor. mjj, maar verschaft mij tevens een ongehoopt geluk, waarvoor ik u dankbaar ben I" »Toen nam hjj uit eene gesloten lade der se cretaire eene portefeuille, opende haar en liet mg den inhoud zien, zonder haar af te staan of er de oogen af te wenden. Ik aanschouwde in rainia- uitgenoodigd haar vollen wettigen invloed te oefe nen op het geheele bestuur van Bosnië en op het beheer der Landbouwbank. PORTUGAL, Het nieuwe ministerie is als volgt samengesteld minister-president, Wenceslao Lima justitie, Me- deriosfinanciën, Azeredobuitenlandsche zaken, Bocage oorlog, Cardeira; marine, Terra Viana; openbare werken, Barjona. -L--!- I i L j ITALIë. j j De^ nPatriote" bevat het volgende bericht In de geheime afdeeling der Vaticaansche drukkerij wordt sinds eeuige dagen gezet aan een pauseljjk document, waarvan de publicatie op die van de Encycliek over den H. Anselmus spoedig zal vol gen. In dit stuk wordt den geloovigen mededee- ling gedaan van de oprichting te Rome eener sBjjbeische Universiteit", bestemd tot vorming van hoogleeraren in de bjjbeluitlegKunde (exegese) en de wetenschap der regels van de tekstverklaring (hermeneutica). De nieuwe universiteit zal tot bgzondere bestem ming krjjgen het bestrijden van de dwaiingeD, welke het modernisme heelt ingevoerd bg de uitlegging der H. Schrift. Ofschoon leeraren, behoorende tot verschillende orden en congregaties tot het proles- soreakorps zullen beliuoren, wordt net onuerwgg houfdzakelgk toevertrouwd aau de Beueuic.guen» Z. H. de Paus uaent er reeus lang over utze stich ting in het leven te roepen. De universiteit zal haren zetel hebben in het voormalige gebouw van de Romeinsche bank, hetwelk twee jaar geleden door den H. Stoei is aangekocht." TURKIJë. De Kamer heeft het protocol van de met Bulga rije gesloten overeenkomst met 121 tegen 34 stem men goedgekeurd. Stoessel, de verdediger van Port-Arthur gedurende den Russisch-Japanschen oorlog, die, zooals men weet, in de Peter en Paulgevangenis te Petersburg is opgesloten, heeft een aanval van beroerte gehad. Zjjn toestand is zeer ernstig. In de buurt van Albany (U. S. A.) heefteen dynamietontploffing plaats gehad, waardoor 20 arbeiders werden gedood. Men zal zich het schokkende drama herinne ren, dat eenige maanden geleden zich heeft afge speeld in het gebouw der Duitsche legatie te San tiago. Er was brand gesticht in dat gebouw en toen het vuur gebluscht was, vond men in het puin de verkoolde overblijfselen van het ljjk van den bode der legatie. Uit alles bleek, dat de man vermoord was en dat de kanselier der legatie de dader moest zjjn. Deze had getracht het te doen voorkomen of het verkoolde Jgk dat van hemzelf was, en dat de daad door den bode was gepleegd, lUur ecu aaciüiaueigk kopje, met kastanjebruin naar, senate ren ue ocgen, een kinaermondje, even als dal van Allelic, cu lraai gevormUe scnouders, met eeu wollt vau Wit gaas gedrapeerd. »HeL jaar van ous üuweujk 1,... Zóó was zjj gekapt eu ïu het wu gesleed, iueu ik haar voor het eerst ouimoeue Het is de beeltenis der vrouw, üie ik vurig boupi eeus weer te zien »Hg ciencuouwiie uei portret met ojjua gretige bliSscu zy.. fcciu.i nug uieper geriujpeid, eeue smurlciyse ..iea ïu Ut uiunU, eu zuuder, ik Den er zesei -au, .ie «ooruen vau mmge deelneming te ver», aau, waai mede is uem toesprak. ®Toeu zwegen wg beiden langen tgd,en net was zoo volmaakt stil, dat ik voortdurend de regen- dropp -is k»n üuoren vallen van de takken der boomen, nu de luchi oegon op te klaren. sOpeeus weeikiouk de tn^scbe stem van Arlette, door een helderen lach afgebroken. De dokter huiverde, eu sloot haastig de portefeuille, daarna sprak ng met dien onveranderden glimlach van onbeschrgfelyke bitterheid »üe vindt mjj zwak, niet waar en tevens zon derling, omdat ik mjj zoozeer door de herinnering laat beheerschen, otschoon ik toch eene nieuwe verbintenis heb gesloten.... maar bedenk, dat naar mate men zjjn einde nadert, de zucht, om óp het verledene terug te zien, op den heerljjken tijd der jeugd, steeds sterker wordt..,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1