Dagblad voor Schiedam en Omstreken. eerste blad. 32ste Jaargang. Zaterdag 15 Mei'1909. No. 9413 Hoogere Burgerschool lomieert D op fo feuilletonT Itanre Sctaiamsclie Courant gratis Geïllustreerd ZondatiMal ppjjs 10 c. p. weet, 0.45 p. HDi.fl.35p. Dit nummer bestaat uit twee bladen en een Geïllustreerd Zon dagsblad. Ofticieele berichten. met vijfjarigen cursus (voor Jongens en Meisjes) te SCHIEDAM. Buitenlandsch .Nieuws. HAAR NEEF. is '"ET 6) is e^nu zorLerljjk? P°°S buiteD b^V6n het ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. AJzonderlgke nummers 2 cent. aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bg alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50 PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewgsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lgke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer H5. Postbus no. 39 Het toelatingsexamen zal worden afgenomen in het begin vith Juli. Jongelieden uit Nederlandsche gemeenten, waai eene Hoogere Burgerschool mee vijfjarigen cursus bestaat, worden niet toegelaten, tenzij 2 zich metterwoon te Schiedam vestigen. Aangifte van candidaten kan geschieden vóór Juni schriftelijk, met opgave van naam, voornaam en datum van geboorte der candida- ten, de klasse waarvoor het examen gedaan zal vvorden en de school waaraan zij onderwijs ont vangen, mondeling eiken Donderdag en i ij dag van 1 »/t3^ in het schoolgebouw. De Directeur, M. HORN. RUSLAND. Het is nog altgd niet voikomen zeker, of de Russische minister president Stuiypiq zal aftreden. De Petersburgsche correspondent van de «Times" seint, dat de minister zich volkomen bewust is van de moeilijkheid, verbonden aan hel behoud van zjjn ambt, na de bekende houding van den Tsaar ten aanzien van het marine-ontwerp. Men zegt, dat Stolypin mei tegenzin, op aandringen van den Tsaar, zjjn verzoek om ontslag introk. SERVIë. Het te Belgrado versengnend dagblad «Wet- scherne Nowosti" verneemt, dat, naar aanleiding eener grondwetsherziening, die in Servië aanstaande is, de Servische troonsopvolging opnieuw geregeld zal worden. Zoowel koning Peter, als kroonprins Alexander, zgn van meening, dat prins George, door afstand te doen van den troon, aan de dynastie Karageor- gewitsj groot nadeel veroorzaakt heelt. Met het oog op de buitenlandsche moeilijkheden, die des tijds dreigden, heeft prins George overhaast, ge handeld. De beschuldigingen, tegen den prins rondgestrooid, wegens den dood van zjjn kamer dienaar Koiakowitsj, zjjn ongegrond gebleken. Zelfs socialistische afgevaardigden hebben bij een inter pellatie in de Kamer getuigd, dat er geen reden bestond om een gerechtelijk onderzoek te doen plaats hebben. Uit het Fransch. En ieder oogenblik kan mjjn einde er zijn.... ik heb een hartkwaal, die mjj geen langen leeftijd meer zal toestaan.... als dokter kan ik mjj daarin niet bedriegen...." Hjj zweeg een oogenblik en toen ging hq voort op veranderden toon ïlk ben heel bljj u te hebben ontmoet, evenals 1 met genoegen uwe zuster hoop weer te zien, wd B6 ®ver uwen tjjd niet anders heb beschikt, Blijf h" ^eD avond hier bljjven doorbrengen te Oho?.011? eten' Jamn<ier, dat mevrouw Morgane noch ik bij hare familie- want Arletle' maar ik hoon S'ag van hehoorljjk recipieeren, eenvoudig gf zu'1 ons verontschuldigen en het den, mafr K aemen...Ik wilde antwoor- deur der sDreetb geen Kele8enheid toe, want de gang aan een ten™?61" Werd geoPend en 8af toe" de uitnoodiein» haA Pers°ooije, dat waarschijnlijk sOp een toon zjj uitïOch ia' verzoek en bevel riep prettig zjjn 1" ïnbeer, bljjf toch, dat zal zoo «Omdat het haar paald een spelbreker zhn j>rettl« leek> zou ik be" r f zgn geweest, door deuitnoo- Deze gronden zouden, naar het bovengenoemde Servische dagblad meldt, de regeering bewogen hebben, stappen te doen om de Servische troons opvolging in dien zin te rege'en, dat prins George opnieuw als kroonprins erkend wordt. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het Duitscbe Keizerpaar bevindt zich te Weenen als gast van keizer Frans Jozef. Eo daarover heerscht bjj de twee Germaanscbe broeders van den Drie bond groote vreugde. De Duitscbe officieuze bladen schetteren bjj deze gelegenheid opnieuw over de zegeningen van den onvolprezen Driebond en het vredelievende karakter daarvan. De OostenrijKsche dito. De «Reicbspost", het orgaan der Christeljjk- sociale partjj, doet in geestdrift voor geen enkel blad onder en zegt: «Het groote bondswerk van Bismarck is heden het fundament van Europa's staatkundige veiligheid. Vast sluiten Oostenrjjk's volken zich aaneen rondom dit verbond. Eu wan neer thans keizerstad der Hamburgers bezoekt, mag bjj van aller lippen de gelofte aanvaarden, dat wjj niet vergeten zullen wat het Duitscbe Rjjk door zjjn trouw voor ons vaderland gedaan heelt. Wjj zullen betalen met dezelide gouden munt." De IialiaanscUe bladen hebban zich over de ont moeting te Brindisi lang niet zoo warm gemaakt Maar deze behoefden ook geen uiting te geven aan dankbaarheid voor verleende hulp bjj het ple gen van tractaatschennis 1 Aan den galamaaltjjd heeft keizer Frans Jozef een toost ingesteld, waarbjj hjj zeide Met vreugde begroet ik den staudvastigen bevorderaar van den vrede, op het oogenblik dat deze, na dezen win ter m gevaar verkeerd te hebben, opnieuw ver zekerd schijnt te zjjn. Met erkentelijkheid her inner ik mij de aan het bondgenootschap getrou- ne m T DuUSchland en den steun van Dmtschland, dat steeds gereed is post te vaUen. Deze loop van zaken heeft de vervulling van rajjn innigen wensch om de moeilijkheden zonder wa pengeweld uit den weg te ruimen, gemakkelijk gemaakt. Hoewel alle mogendheden eensgezind waren in een eerljjk streven, is het toch dank zjj de trouw aan het bondgenootschap van den Duit- schen Keizer en van den Koning Italië dat wjj het bereidte succes verkregen bebben. Ik heb vertrouwen in den vrede en zal ook in de toe komst een waarborg daarvoor vinden in de betrekkingen, die ons en onze volken vereenigen. Keizer Wilhelm dankte voor de gesproken woor den en zeide, dat er een generatie is voorbijgegaan sedert de grondvesting van bet verbond, dat uit gebreid werd door de toetreding van Italië. De geheele wereld weet boe krachtdadig het verbond in de laatste maanden heeft bijgedragen tot bet behoud van den vrede. Het verbond wortelt in de harten der volken. Uwe Majesteit weet hoe spontaan in Oostenrjjk en Duitscbland de bjjval was, telkenmale als onze stevige en trouwe eens gezindheid naar builen aan den dag trad, en heden de residentie van Uwe Majesteit binnentredende, dig.ng van rngnheer^MorgTneTier^n te nemen, drong 'Je Arle"e Z0° warm °P aan! re,!Ikugiag dUu Daar het hotel teru*. om mjjn P!h ,°r het.noodweer erg gehavend, tegen een ander te verwisselen. W6era tfiuUg kWatïl' lieP ZÜ den tuin in hTJ r«L de houding van eene gebiedster lachie hart h' en nadat zü met een allerliefst lachje had begroet, fluisterde zjj op overredenden -«Ij lff$j niet^oortgaan ^r0UW" want...." reemie, maar een bloedver- »JDaanieTsl het ))niC,huje" zeg«en 1 Is dat beter I" zult te mü een. a* ,Z00dra ge mij beter kent, Dan is het n»» °v, ig ]ette noemen, niet waar gesteld kehhen 6" g°ed—Dit eenmaal vast- fn den'tnin e T 8ezellinetje en ik, daar in den tuin een gesprek aangeknoopt bij het geu ren der reseda vol lanta.sie, zeer pikant en voor uw nedengen dienaar zeer vermakelijk, op grond, H 0 6 ,^"r8aDe' opgevoed buiten de zooge naamde wereld, geen flauw begrip ervan beeft, om iets van wat er in haar omgaat, te verbloemen...- «Gevoelens, meening, indrukken, geeft zjj weer, me verrukkelgken eenvoud en groote oprechtheid zonder zich ook maar één seconde te bekommeren waar ons een ontvangst ten deel viel, die een die pen weerklank in ODze harten vond, mag ik mjj er op beroemen bier geen vreemdeling te zjjn. Keizer Wilhelm bracht voorts in herinnering de welwillendheid en onveranderlijke vriendschap, die bjj steeds bjj keizer Jozef had gevonden. Z. M. eindigde aldus"; De ontvangst ons ten deel ge vallen is onvergeteljjk. Mogen deze gevoelens van vriendschap steeds een onverbreekbaren band tus schen ons en onze volken vormen, voor hun wel zijn en voor het behoud van den vrede. God be ware Uwe Majesteit voor zjjn doorluchtig Huis. De Keizer van Oostenrijk en de Duitscbe Keizer hebben den Koning van Italië het volgende tele gram gezonden Onze ontmoeting schenkt ons opnieuw de gele genheid onzen doorluchtigen bondgenoot te be groeten en tot hem de uitdrukkmg van onze warme en onveranderlijke vriendschap te richten. De Koning van Italië antwoordde met het vol gende telegram Ik ben Uwe Majesteit er wel erkentelijk voor, dat Zjj met den Duitschen Keizer, onze gemeen schappelijk11 bondgenoot, aan den medebondge noot en vriend, de uitdrukking van onveranderlijke vriend chap heeft gezonden die mjj zeer dierbaar is en die oprecht en ten volle wederkeerigheid van gevoelens ondervindt. MAROKKO. Betreffende de moeilijkheden, die tusschen den sultan van Marokko en de Spaansche regeering gerezen zjjn, deelt de Matin" het volgende mede „Toen sultan Moeley Hafid een Spaanschen gezant verklaarde, niet eerder met diens regeering in onderhandeling te zullen treden, dan nadat het door Spanje bezette Marokkaansch gebied ontruimd zou zjjn, zeide Merry del Val, de Spaansche gezant »Spanje kan Marokko in veel opzichten van nut zÜn, maar de Spaansche regeering is evengoed in staat uw land op velerlei wijzen te schaden, wan neer dit zou verkiezen". Hierop antwoordde Moeley Hafid zeer vertoornd ®Maar ook ik heb het in mjjn macht, aan Spanje veel kwaad te doen". Zonder verder nog een woord te spreken, liet sultan Moeley Hafid den Spaanschen gezant ver trekken. Naar El Guebbas, de vertegenwoordiger van den sultan te Tanger, mededeelde, zal Moeley Hafid ju geen geval Merry del Val op nieuw in onderhandeling treden. Hoewel de Fransche en Engelscbe vertegenwoordigers bij den sultan tusschenbeiden kwamen, om een regeling van het geschil tot stand te brengen, is er in de verhouding tusschen den sultan en den gezant geen verandering gekomen. De »Matin" meent echter er op te moeten wjjzen, dat dit incident, slechts een persoonlijk karakter draagt. Hoewel de Spaansche minister Maura in de Kamer verzekerde, dat Spanje in Marokko met dezelfde moeiljjkheden te kampen heeft als Frank- om het oordeel van wie ook ter wereld. ^Hank zjj deze onverstoorbare openhartigheid, weet ik op een haar, wat er omgaat in dat hartje, waarin lang niet voor de eerste de beste plaats is. Neen, het behoort slechts aan enkele uitver korenen 1 De afgod indat heiligdom is baar va der, dien zjj alleen en uitsluitend aaobidt, met ongeëvenaarde teederheid, waarvan zjj veel in voor raad schjjnt te hebben dan volgen de beide jongens Corentin en Yves, maar zjj volgen op grooten af stand bjj den ingang van haar tempeltje is zelfs een plaatsje voor de reusachtige dochter van me vrouw Morgane, maar ik heb alle reden om te gelooven, dat die dame zelf eenvovdig achter de deur is gezet; uit wat ik zoo door de naive uitin gen van Arlette kon opmaken, moet ik hare stief- moeder beschouwen ais een soort van huiselqke tyran, die haar troepje met strenge hand regeert. In die meening ben ik versterkt, toer. ik haar portret heb gezien, in dat gedeelte van het huis, waar zjj oppermachtig heerscht, namelijk in de salon 1,,en welke salon De bespotteljjkste plaats van het huis I heeft Arlette mij onbeschroomd verklaard.... »Och kom Wat 'zjjt ge hard voor die arme salon". «In het geheel niet, ge zult zien I.... De meubels staan allen op een rjj. Zjj zien er uit als leeljjke oude menschen, die zich akelig onbewegelijk staan te vervelen. Papa denkt er net zoo over als ik, bjj heeft een hekel aan de salon, en komt er uooit dan wanneer hjj het niet laten kan, en ik zelf als rjjk, houdt de «Matin" vol, dat de moeilijkheden tusschen Spanje en Marokko alleen te wjjten zjjn aan het ontactisch optreden van den Spaanschen gezant. Aan de «Daily Telegraph" wordt uit Madrid gemeld, dat men daar de Marokkaansche crisis zeer ernstig inziet. De sultan zou alle onderhande lingen met den Spaanschen gezant weigeren, zoo lang Spanje de havens Mar Ghica en Cabo del Agua bezet houdt. Daarop zou Merry del Val den sultan hebben laten weten, dat hg op 12 dezer Fez zou verlaten, indien hg niet terstond ontvangen werd. Moeley Hafid zou verklaard hebben, dat hjj zelf een gezantschap naar Madrid zal zanden. Een aanzienljjk lid van de Spaansche regeering deelde den correspondent mede, dat Moely Hafid met Spanje het zelfde spelie'je wil spelen als met Fran- krgk. Van Frankrjjk eiscbi hij de oniruimiDg van bet Sjaoeja-gebied van Oedsja en Casablanca, wjjl, naar bjj zegt, Spanje daarop aandringt. Aan de Spaansche regeering laat hjj daarentegen zeggen, dat Frankrjjk aandringt op de ontruiming van Mar Chica en Cabo del Agua. De Spaan»cne regeering gelooft wel, dat Moel-y Hafid zal toegeven, maar meent toch op alles voor bereid te moeten zijn. Wjj maken van deze berichten en beschouwingen slechts onder groot voorbehoud melding. Eén ding bljjkt er uit, dat de politieke toestand in Marokko nog zeer onzeker is. Volledigheidshalve maken wjj ook nog melding van een bericht uit Lissabon, aan de Londensche «Morning Leader", dat aldaar een aantal kooplie den uit Fez aangekomen is, die als hun vaste overtuiging mededeelen, dat Marokko binnen kor ten tjjd weer het tooneel van een bloedigen burgeroorlog zal wezen en dat Moeley Hafid als sultan afgezet zal worden. Uil Tanger wordt nog gemeld In de Riffstreek bljjven de stammen levendig verzet bieden aan de uitbreiding van den Spaan schen invloed. De hoofden van drie groote stam men zwoeren verzet tegen allen vreemden invloed en deden een beroep op de andere stammen. Generaal Marina, gouverneur van Melilla, is naar Madrid vertrokken om, naar het schjjnt, te vragen dat Spanje met geweld dit verzet zou breken. De Madrileensche «Heraldo" vreest dat de Marokkaansche kwestie even ingewikkeld zal worden als vóór Algesiras. Het blad ontwaart eene buitengewone bedrijvig heid in het ministerie van oorlog en meent dat er kwestie is de eventueele mobielmaking van twee brigades in het kamp van Gibraltar voor te be reiden. De «Correspondencia Militar" vermeldt het gerucht dat de mannen, wier diensttijd uit is en die behooren tot de divisies van Madrid en Alge siras, onder de wapens zullen gehouden worden. In de Spaansche Kamer gister een vraag beant woordende, heeft de minister van justitie medege- ik piano wil spelen, dan ga ik er met gesloten oogen doorheen, want ge begrgpt, daar de stoelen, tafels en fauteuils altgd en eeuwig op dezelfde plaats staan, loop ik geen gevaar er over te val len 1" «Toen vroeg ik nieuwsgierig: «Doet ge aan muziek «Dat wil zeggen.... ik zing, wat mjj behaagt, maar op mjjn eigen manier.... en die zult u mis schien niet mooi vinden, want ik heb nooit les gehad". «Meer en meer verbaasd vroeg ik: «Zal ik het genoegen hebben u eens te hoo- ren «Wat Zingen O I vanavond, zooveel als ge wilt I" «Ik moest mjj met dit antwoord vergenoegen, zonder mjjn dank te kunnen betuigen, want Ar lette opende nu voor mjj de deur van die merk waardige salon. Ach 1 zjj had het niet te streng beschreven, dat meest geliefde verbljjf van mevrouw Morgane.... Op een rjj geschaard, wiskunstig juist, stonden daar verscheidene stoelen en fau teuils, benevens een groote canapé, alle met hard groen trjjp bekleed, waarop roode pioenrozen prjjkten. (Wordl vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1