Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 22 t~»TSigezrrhe regee™e Ma™"badi'' tErr.h,ut i b'd"ig^ JZiïZS*»-18 gaa'''HUi8ke be- 32ste Jaargang. Dinsdag 18 Mei 1909. No. 9415. - a-y-. en Biiitenlandsch Nieuws. InZTtTTin pIeno van den R«ksdaguit te Verspreid© berichten. K e ^,°ne°er'e»C"rretS L»Cb»^ Bmaeslandb Staten- Generaal. %rhPee^ h6t W6tS' ABONNEMENTSPRIJS; week 10 cent. Franco oer oost doorJeI ™aand 45 ceat en per week KJ cent Franco per post door geheel Nedeïl^d/t Afzonderlijke nummers 2 eent per kwartaal At)onnementen worden dageliiks aanum™'! t-, n. BoettaXlen, tagST BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren word lijke overeenkomsten aangegaan. Teléfoonnummer 85. Postbus no. 39. en uiterst bil- RUSLAND, Naar de »Times" uit Petersburg verneemt, gaan de keizer en keizerin van Rusland na een bezoek aan Stockholm naar de Krim, waar zij zich in- schepen voor een reis om Europa heen. a EeS draadbericht uit St. Petersburg meldt, dat de Tsaar bekrachtigd heeft het vonnis door en Senaat in de zaak-Lopouchkine gewezen. De oud-prefect van politie zal niet naar Siberië wor- en gezonden maar in de gevangenis van Schlus- W'h Tl W°rden- De vrouw vaa Lopouch- kine had den wensch uitgedrukt haar man te volgen, voor het geval hjj tot dwangarbeid in Sibene veroordeeld werd, düitschland. Het seniorenconvent van den Rijksdag besloot Hen tot 15 Juni. De Erzatzvorlagen zullen kort aarvoor aan den Rjjksdag bekend worden gemaakt en wel eerst de ontwerpen betreffende de koffie- belastmg en de lucifersbelasting. Daarna volgen de ontwerpen betreffende de vermogensbelasting. FRANKRIJK. nn7 mi°isterraad besl°ot gister een twintigtal postbeambten te ontslaan. De ministerraad keurde goed den definitieven tekst van de besluiten, be- treilende het recht van vereeniging voor staats ambtenaren en zette het onderzoek betreflende de wettelyke verordeningen voort, welk onderzoek ook nog heden zal voorgezet worden. n De r°yallSJten te hebben gisteren den naamdag van den Koning St. Philippus gevierd door een banket, waaraan ongeveer 800 personen deelnamen." Redevoeringen werden uitge- sproken, waarin Jeanne d'Arc als koningsgezinde heldin gehuldigd en de republikeinsche regeerin- veroordeeld werd. By het scheiden hadden ber gingen plaats. De politie wilde het dragen van een banier beletten en er ontstond een twist waarby verscheidene agenten getroffen werden' ptate'™er er°"ig' arrestaties hadden De Cortes is PORTUGAL, verdaagd. Deze verdaging beeft Schille d' d°el -dan 8en verzoening tusschen de brLt Partfl6n m hCt Parlement teweeg te vermh^elKk °ntbindiD& te voorkomen, die on- Dartiien h als de verschillende L hun wederkeerige vjjandige houding, die veroorzaakt werd door den val van het laatste ministerie, niet hadden laten varen. TURKIJë. In Aziatisch Turkjje is het nog allesbehalve rustig en de Jong-Turksche party zit dus nn! volstrekt met vast in het regeeringzadel. Nu komen weer ongunstige berichten uit Syrië. Zoo wordt gemeld, dat de naar Londen gevluchte chef van het vr°egere keizer leger, Izzet pasja, door de vorming van een Arabisch comité in de buurt van fe~n de Vde aaDhangerS heeft v™ven, die Men en eischen van den dat hS aich bjj bet Arabisch comhé aal .Md"?'6' Ook de berichten uit Erzeroem luiden nog zeer ongerustwekkend. De regeeringambtenaren achten de zending van tien bataillons noodig om de rust te herstellen. Ook in Albanië is het zeer woelig. De Moham- medaansche bevolking is blykbaar op de hand van aj8n a 8ezetten sultan. Sommigen voorspellen een ernnT6611611. °Pstand iu Albanië, die slechts met e moeite onderdrukt zal kunnen worden, ontevfT3 ,een telegram aan de »Frkf. Ztg.", is de stanrt* 6n, ld gedeeltelyk een gevolg vandeom- stige 'lf dat bet v^aJet Kossawo door een ern- zouden°DtherSI100d geteisterd wordt' De autoriteiten Ih'ken mo .anS bun toevlucht tot een zeer gevaar lijk toe wüien61 WÜlen nemen' Ziï zouden er name' penen. overgaan, de Albaneezen te ontwa- Turksche hoofdstalTni executies ID de ?ïn in de nabjjheid vandl Ristermor°en Muciu van de moskee, de oude Aya Sofia, vijf personen, waaronder een artilleri^ kapitein, een luitenant en drie agenten van politie opgehangen. r e' Er wordt hard gewerkt aan den wederopbouw van het in December van het vorige jaar door een aardbeving geteisterde Reggio. Er is hout aangevoerd voor den bouw van 60 kerken en fin loodsen m de diocese Reggio. De kerken kunnen van 500 tot 5000 personen bevatten. Van de 96 :keVa ,de diocese Beggio zjjn slechts twee overeind blyven staan. In de stad Reggio staat reeds een groote hulpkerk en een door het Vatf caan opgericht weeshuis. Engeland is ongerust. In de laatst* a wordt van uit verschillende kustplaatsen berS dat er een luchtschip gezien is, een luchtscS' telkens opduikende van den Noordzeekant, wee^ verkwynende naar den Noordzeekant. Duitsch* spionnen - verzekert de Engelsche pers. erbalen van een Londensch journalist, die het geheimzinnig luchtschip per automobiel volgde tot in den omtrek van Hunstanton, vervullen de harten met angst en beven. Hjj zag het eigen oogen - het luchtschip, ongeveer honderd lang, met drie personen er in Het «r a met ongelooflijke snelheid op slechts 100 m t hoogt, door d, l.ch,. Ofschoon k had' k°» "e .„.omobiel het sfecta S groote moeite volgen. Naar all* l- Slecüts met vaa uit het luchtschip het zoekLhtTb' zóó krachtig was dat hT T 1 °hflnen'dat wel tloarlichtl 'dng ,eet Mht was, ■OMtregelen reed, gm «U de Engelsche sferen - Volgens een Londensch blaH h Eduard e, „,er iS„ Iome[l„ 'd d<'»k koning x jreneeen, en Evian aan het M**r rSk De nolT\drie Pl""S™ 'iggenae Fra»k" j ,De Polltlek zou vermoedelijk aan deze ver WeM"- T°e° kon'nS Eduard had hH den nazomer naar Marienbad ging, die in deeb!Ynt7etIDg met ke'Zer Frans Jozef' ven kL a &1S feer hartd«k werd beschre de infi l V°lgde de 8foote verrassing van de En!e!ngHVan sn'ë en Herzegowina, waartegen stelhnf n rege?nDg' gel«k men vierkant den niet 7' 1 ve""imden de Engelsche bla- den met te vermelden, dat ke.zer Frans Jozef in y ver rouwelyke gesprekken met koning Edaard meetredelft netlr'kS plannen met Bosnië had gedeeld. Verhoudlng tusschen Engeland op geworden. Ve' 860611 Diet VrleDdsohappelyker tusschen n -i lnni^e verhouding, die er nu «ougbt dio°o«;'„rjt dedDre*d" de" di. ,.„PK 80 meer ofstandigbe- 't iaar n" m"'konin8 E(iuard om van vereenigeD, 0_j, daar men altyd prjjs stelt op collegiale rechtspraak. De beer de Savornin Lohman blijft twyfelen aan het nut van den unicus judex. Spr. meent, dat om allerlei practische redenen vaD de enkelvoudige kamer door de rechtbanken zoo goed als geen gebruik zal worden gemaakt. De heer Limburg verklaart voor de ontwer pen te zullen stemmen. Minister Nelissen verdedigt uitvoerig zjjn voorstellen. Wijziging reglement van ordei Aan de orde is de stemming van het amende ment-Van Nispen, waarover Vrijdag de stemmen staakten. De bedoeling is te bepalen, dat ook de griffier rapporteurs werkzaamheden zullen kunnen ver richtten. Het amendement wordt met 34 tegen 25 stemmen aangenomen. De Voorzitter deelt mede, dat bij hem is ingekomen een verzoek van de heeren Blokker c. s., om te heropenen het debat over de bepaling in zake het aanvangsuur der vergadering, dat Vrijdag op 1 uur is bepaald. Het debat hierover zal Dinsdag 11 uur worden heropend. Achterstandsontwerpen. Minister Nelissen zet zyn rede voort. Resumeerende meent de minister dat de voor gestelde maatregelen onverwyld den achterstand kunnen bestrijden en anderzijds achterstand kun nen voorkomen. De heer Van Doorn repliceert, waarna de Minister dupliceert. De algemeene beraadslagingen worden gesloten. Het eerste ontwerp wordt zonder stemming aangenomen. Bjj artikel II van het tweede ontwerpt (unes ju dex) brengt de m i n i s t e r op verzoek van den heer Van SassevanIJsselteen verduidelijking aan. Krachtens het nieuw voorgestelde artikel verwijst de rechtbank naar de enkelvoudig kamer, zaken die ter rolle zjjn gebracht, na bet hooren der ver schenen partijen. Het artikel wordt na eenig debat a a n g e n o- na e n. Reglement van orde. De tweede lezing over het voorstel-L o h m a n (wjjZjgiDg van jjet regieinent van orde), zal heden Plaats hebben te half vier. Ingetrokken. De heer Marchant trekt zijn interpellatie in ®v.er de inmenging der regeering en van de mili- taire autoriteiten in het geschil tusschen de twee onderofficieren-vereenigingen. Hjj zal er een schrif- te'jjke vraag van maken, /rDe vergadering wordt verdaagd tot heden (Dinsdag.) Tweede kamt?^ Zitting van Maandag 17 Mei. Aa!g,elinVan wefkkzaamhéden. ïen, 7arPhèt'iu'kr Huishoudeliit* Aan de orde is u V raming Kamer. "ulsboudel^jke raming der dedng^06 8aat de Katóer °ver in geheime verga- Nadaf de^ vergadering^ S °n 1 w e r P e D- de orde gesteld ^de nnh 'S ropend> worden aan striding van den arht e.rPen tot onverwijlde be- colleges achterstand bjj sommige rechts- lende bezwaren uffeen "I" IJ s f e 14 zet verschil' toestand toch een zoo"aar, acbt de» bestaanden zich met de ontweïpeï,°zal?Chande]Ök d-t De heer v a n Ti Vferfen.gen. pathie voor de n verklaart weinig sym- 't licht Hat ontwerpen te hebben; spr. stelt in instelling v °nj6 vo'bsaard zich nioeiljjk met de o an den alleensprekenden rechter kan De blijde gebeurtenis. De toestand van Hare Majesteit de Koningin en van Prinses Juliana blyft in alle opzichten geheel bevredigend. Hare Majesteit bewoog zich nu en dan buiten de gedurende den iaatsten tjjd bewoonde vertrekken in eenige salons van hét paleis. Reeds werd zoowel de Hare Majesteit door de vrouwen en meisjes van Amsterdam geschon- en wieg, als de wieg, welke 'Hare Majesteit ten geschenke werd geboden door het dames-corfiité m s-Gravenhage en de verdere provincie Zuid- Holland, in gebruik genomen. 0°k volgens den Haagschen briefschrijver van de sLeeuw. Ct." zal Zondag 6 Juni, in de ruime gothische St. Jacob te 's-Gravenhage, waar ook de huwelijksplechtigheid van Koningin en Prins Plaats had, de doopplechtigheid van Prinses Juliana volgen, waarbij de gelukkige Moeder Haar Kindje zelf ten doop zal dragen. De correspondent van de »N. R. Crt." te St. Petersburg meldt De kerkeraad van de Nederl. Herv. gemeente alhier heeft besloten ter blijvende herinnering aan de blyde gebeurtenis in ons Vorstenhuis, de som van 10,000 roebel beschikbaar te stellen voor het kinder-tuberculose-ziekenhuis te Tsarskoje Selo. De rjjke gift stelt genoemd ziekenhuis in staat een groote aan zijn terrein grenzende barak te verwerven, die indertyd door de Tsaritsa was ingericht tot toevluchtsoord voor uit den Japan- schen oorlog teruggekeerde invaliden, en die nu sinds eenigen tjjd leeg stond. De stichting en de barak zullen den naam van Prinses Juliana dragen, die op een marmeren tafel in de barak zal worden gebeiteld, onder vermelding van de heugeljjke gebeurtenis. «Ni I'M; Op 30 April, 's morgens te 7 uur, gelyktjjdig met Prinses Juliana, werd te Tiel geboren Hen drik van Mourik, H. M. de Koningin, hiermede in kennis gesteld, heeft den jongen wereldburger een spaarbankboekje geschonken, waarop f 25 gestort was. Ter gelegenheid van de komst van het Konink lijk Echtpaar te Apeldoorn, zal door alle daar bestaande zangvereenigingen de feestcantate Bljj Nederland van Van 't Kruys worden uitgevoerd. De algemeene leiding is Opgedragen aan den heer Henri Stokhujjzen, directeur van Toonkunst en Apeldoorn's Mannenkoor. a l i HM Feestviering in Suriname. »Onze West" schreef den 30sten April Om kwart voor negen hedenmorgen zag men den directeur van het telegraafkantoor op een drafje naar het Gouvernementsgebouw loopen. Hg had particulier een telegram ontvangen van de voorspoedige bevalling van Hare Majesteit de Koningin, en wilde nu den gouverneur vragen of deze een bekendmaking goed vond. Zjjne Excellentie achtte het beter, te wachten op het offlcieele telegram. Terwijl men daar beraadslaagde, weerklonken de hoera's. Het volk, dat met steeds klimmend ongeduld de^heugeljjke tjjding verbeidde, had er direct alles van begrepen. Het gejuich plantte zich voort langs de straten. In een oogwenk was de stad in een onbeschrjjfeljjken toestand van onge- wondenheid. Op de scholen werden luide vreug dekreten aangehe ten. De. meer bezadigden vroegen zich af, waarom voch de schoten niet vielen. Daar begon ook de kathedraal in de Gravenstraat de feestklokken te luiden. De opgewondenheid steeg. Eindeljjk zoo wat negen uur vielen de scho ten. Dit was dan ten slotte de offlcieele bevestiging. De schooljeugd stroomde naar buiten. De andere kerken vielen met klokgelui in. De vlaggen kwa men overal te voorschyn. Met koortsachtige haast begon men .allerwege te werken aan versiering, van gevels en balkons, met oranjedoek, vlaggen, guirlandes, enz. Versierde rijtuigjes kwamen voor den dag, die onder hoera's de stad doorreden. Zooals altjjd bjj feestelijke gelegenheden, was de groote trek naar het Gouvernementsplein. De kapitein-commandant had de uitnemende, gedachte de militaire kapel te laten spelen. Daaromheen verzamelde zich een groote schare vooral kinderen, op het Plein. Plotseling kwamen drie gecostu- meerden op fietsen aan, getooid in nationale kleu ren. Zjj boden ten Gouvernementshuize als geluk- wensch aan Hare Majesteit de Koningin kaartjes aan van de Wilhelmina-de Mecklenburg- en de Oranje-stores. Zjj waren de eersten uit het volk die hun gelukwensch aanboden en werden ont haald op sherry. Inmiddels had zich een groote kring kinderen rond het Gouvernementshuis verzameld. Of men daar zoo iets had voorzien Plotseling kwamen groote trommels voor den dag, met koek en chocolade en nu begonnen de gouverneur en me vrouw Fock eigenhandig versnaperingen uit te deeien aan de naastbjjzjjnden. Doch er waren er zoovelenl Mejuffrouw Fock snelt toe om aan de uitdeeling te helpen, de adjudant snelt toe. Maar de handen zjjn niet toereikend voor de smulgrage schare. Nog een adjudant komt te hulp, twee ordonnansen, bedienden, ja wie niet al. Eindeljjk zyn de trommels geheel uitgedeeld. Doch de drukte is nog niet afgeloopen. Marktvrouwen komen in optocht met vlaggen aangezet. Nu reeds een ovatie Neen, het is slechts de aankondiging, dat in den namiddag een olficieele ovatie zal worden gebracht. Den volgenden dag zuilen de markt vrouwen een rjjjool houden met vlaggen en muziek. Het duurde geruimen tjjd eer de drukte op het Oouvernementsplein luwde. Het was een aardig moment. In de stad bleef het druk. Op verschillende plaatsen werd muziek gemaakt, waarbjj weder bleek de populariteit van de gramaphone. De offlcieele feestviering begint feitelyk pas over een dag or tien. Heden heeft men des namiddags vyf uur audiëntie en parade, 's avonds taptoe en illuminatie van de stad. Bengaalsch vuur. Bal in het park. Later, op nader te bepalen dagenGala-bal ten gouvernementshuize, gala-avond vanwege het Alge meen Nederlandsch Verbond, bloemencorso, aubade van schoolkinderen, optocht van versierde rjjtuigen - J Vi uuuuu»3 cent. i 'v i i M i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1