Dagblad voor Schiedam Omstreken. "tïïsss *sssn.-^s. kzzïxxzzSf d*;;;rde!e - SSL ib- 32ste Jaargang. Zaterdag 22 Mei 1909. No. 9418. h^^,rrhlthr,bl*d de™0 "dici.1» ui «5*^ nummer bestaat uit twee <taalllaT" Geïllu Zon- EERSTE BLAD. Buitenlandsch Nieuws. ZJm daUtnMgehecïtheid te betuigen °P het J 7 dat Murr'. d»e ook priester uit dit bis- om is den H. Vader zooveel leed veroorzaakt. De d.. Minister BniSrchrLta'™0"''''' d. uitbreiding leger en sloot dnor v«4chillendP groote Mogendheden en meent, dat een J,r T oorlog hiervan onvermijdelijke het eevT ïjjn. De Balkanstaten hebben zich daarom opTlle eventualiteiten voor te bereiden en de beste waar borg voor de handhaving van hun onafhankelijk heid bestaat in een federatie van Balkanstaten. y moeten met het oog op de groote gevaren ar steunen en van hun kleinzielige rivaliteiten MadVage piannen atstand doen> besluit genoemd fit tug» d.1TT'"VT" Verspreide berichten. ^tads. (iewesteltjfc Nieuws. r i frankrijk. i» a» hed"' - «,f d-. Deze' deelde*1 Ster^bTr33' AmSt6r' vergadering mede dat hn aanvang der heeft geen candidatuur VaaT bfa3d besl°ten debat werd daarop met groote T' 6en'g ABONNEMENTSPRIJS- PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels /0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. De Fransche hoogere marineraad heeft zich in ï«n jongste vergadering bezig gehouden met een tweetal voorstellen betreffende de samenstelling van de slagvloot. Het «ene voorstel, ingediend door den generalen staf der marine, wil het aan tal pantserschepen op 28, het tweede, van het Ministerie van Marine, wil het op 38 stellen. Vol- geus de Matin heelt de hoogere marineraad het laatste voorstel aangenomen, Voorts werd door den marineraad zelf voorge steld geen gepantserde kruisers meer te bouwen daar hg meent, dat de .lichte vloot" meer ver- esekandergSVaartUigeD Wel Zes voor ieder Gisteren en heden wordt door den marineraad het type en de bewapening van de nieuwe pant on i TS VaS,gesteld- De felheid dezer nieuwe wni°de w T "'I 20 21 knooPen bedragen, ter- wyl de waterverplaatsing vermoedelijk 21.000 ton zal worden. - Tegen den bisschop van Auch, die in een herderlyk schaven den ouders had aangeraden zenden wr" met.meer naar de Staatsscholen te mocht w Hneer hGt Di6UWe sch°nlwetsontwerp mocht worden aangenomen, is een gerechtelijk onderzoek ingesteld. gereentelyk ITALIë. In de Kamer kwam gisteren in behandeling het voorstel van Cfaiesa, dat toepassing van de bestaan de wetten op de geestelijke orden eischt De minister van Justitie, die herhaaldelijk inde rede werd gevallen, deelde mede, dat het niet noo- dig is den voorrang van het burgerlijke huwe'ijk boven het kerkelijke huwelijk voor te schrijven Heden zal de minister zjjn rede voortzetten. van w 6 k heef' Cen aHd'®ntie ontvangen v*n een 5 tal priesters uit Fermo met den aarts b^schop aan het hoofd. Deze waren gekomen "m trouw en |E getr0<ïen d°°r dat bew*s trouw en wees er vooral op, dat het de gehoor- ?e nri61? dlC SteUDt °P de Dederigheid, welke 0e priester moet eeren. ROEMENIe. De correspondent te Boedapest van het .Berli gansluit.ng van Roemenië bjj het Drievoudig Ver bond welke aansluiting zou voorbereid zjjn bjj het bezoek van den Duitschen kroonprins. SERVIë. TURKIJë. De eed, door sultan Mohammed V gisteren voor OD dp e°?ent afeelegd, en die betrekking heeft aldu» D 1 °u d6n dag der troonsbestijging, luidde ree^\' a gezworen, het Scheri (Scheriaal en tip? C°nstitutie volkomen te eerbiedigen, van het ^a^riand^11 T 03116 60 06 belan^en wenscb, dat gjj thans ri veronachtzamen- Ik guen, die daarop afzonder- lijk zwoeren de grondwet en den~suitan trouvTt^ blijven, zoolang deze de constitutie eerbiedigt. De Algemeene Bond voor den Arbeid te Parys heeft een manifest laten aanplakken, waarbii de werklieden worden uitgenoodigd den arbeid te hervatten. le In Bohemen bjj Mies staken 2984 mijnwer kers. Eisch vaststelling van een minimumloon. Te Jasaresdombe in Hongarjje zjjn 104 hui zen, 2 scholen en 2 kerken afgebrand. Verscheiden personen vonden den dood in de vlammen. -Te Londen zjjn twee mannén, die een grijs aard hadden vermoord, opgehangen. - Gumersindo Rivas, vroeger redacteur van de sConstitucional Castro's blad te Caracas is volgens een telegram uit New-York, Donderdag naar Europa scheep gegaan. Hjj zegt, dat hjj voof zyn gezondneid naar Parijs gaat en niet van pZ is. zich naar Castro te begeven. - In Zweden dreigt een groote staking en uit hïTf'u be6rSCht StrÖd in allerlei bedrijven- by het bouwvak, in de kleermakerij, in het bak' kersbedryf, aan staats- en particuliere spoorweg De patroonsvereenigingen schjjnen goed op "den stryd voorbereid, en binnen enkele dagen zijn zl bereid als de werklieden niet toegeven om 50 oS arbeiders gedaan te geven. De eerst 1,? I JeaQ °p New-Foundland is het ss Mongolian met eenige honderH«„ boord in het jjs bekneld geraalt aan bet schip, als de wind heviger Lü? 'T'1 d&t loopen en vernield zal wordfn De °P Zal «ver he. S, bereiken. en v?sten wal Een vergadering van ingenieurs, die te Mann heim gehouden wordt, bespreekt de uitvoering van bet volgende plan. Verdeeld over het ganSchë yk zouden 100 stations voor draadlooze telegra- phie worden opgericht, ieder met een rayon van activiteit van 50 60 KM n om de 5 nf in DeZe Statl0ns zullen sisnari minuten een vooruit vastgesteld kaar k T'T .V°lk°meD °CafhankelÜk van el- hebben a .1 P6D ZU'len toestel^n aan boord kunnen'In ht T °pnemen' d«e wyze zh zich h aPP6rS V00rtdurend vaststellen, w«ar den zwa T dag eB nacbt ook by schiedt. F!3 miSt V6rnemen' wat beneden ge- H. M. de Koningin. Men seint ons uit Den Haag.- Jroeg p,imM Jull„, Pd."k„„CW' !er',l"e"ter de Drinsps Kon^gm beschermde punses met een nara<m1 f0fïArt j nestralen. e warme ïon" Tweede Kamer-Verkiezingen. AMSTERDAM. Gisteravond vergaderde te Am sterdam district IX van de anti revolutionaire kies- eenigmg ^Nederland en Oranje" tot het stellen -n een candidaat voor de TwLde Kamer. Naar te Doesburg bedankt' had" he6F 0ostenbaan Douwes Jr na 7 ^noemd de heer J. daat gesteld mr. Tymen de VnTu lTt"'^' venhage. \a-_r-)j te s-Gra- Naar verluid wordt zal mr a u. de katholieke kiesvereT'i 10 Leiden' in district V candidaat word t6 Amsterdam besloot de anti-revolutionaireTe SteraVOnd der Chr. Hi.t! Uoie"'£w™"h"igil'g' ",d"li,'g definiHpf r a-j Dmden, heeft gisteravond T, ^0ntra'e Antirevol. Kiesvereem'ging in is ric de heeft gisteren tot candidaat voor de Tweede Kamer, district Ede, gesteld het aftre dend lid den heer jhr. S' van Citters. DOKKUM. De Centrale antirevol. kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict Dokkum heeft met alge meene stemmen besloten de candidatuur van mr. R. van Veen te steunen. ELST. De Centrale R. K. Kiesvereeniging in hei, district Eist heeft gisteren candidaat gesteld voor de a.s. Kamerverkiezing, het aftredend lid mr. A. I. M. J. baron Van Wjjnbergen. GOES. De S. D. A. P. te Goes heeft dr. Jan van den Brink candidaat gesteld voor de verkie zing van een lid der Tweede Kamer in het district Goes. De heer mr. S. van Houten heeft thans de can didatuur voor de Tweede Kamer, die hem was aangeboden door de atdeeling Zwolle van den Bond van vrjje liberalen, definitief aanvaard. Hjj zal binnenkort te Zwolle komen tot het houden van een politieke redevoering. (Zw. Ct.) De chr.-hist. kiesvereeniging »Voor Vaderland en Koningin" te Zwolle en de anti-rev. kiesveree niging ia het district Zwolle hebben tot candidaat, gesteld voor de Tweede Kamer A. baron van Dedem, aftredend lid. (Zw. Ct.) Mgr. Callier. 2, D. H. Mgr. A. J. Callier vertrok gisteravond uit Rome om via Loreto en Assisie naar Venetië te reizen. Vermoedelijk op het laatst der Pinksterweek zal Z. D. H. wederom in het vader land terug zijn. Arbitrage. Hedenmiddag vier uur zou de uitspraak plaats hebben van het scheidsgerecht inzake het Casa- blanca-geschil. Mgr. Diepen. Maandag 7 Juni a.s. viert Mgr. A, F. Diepen, gebeim-kamerheer van Z. H. den Paus, ridder in de °rde van Oranje-Nassau, rector der bisschop- pt'ljjke Kweekschool en inspecteur van het ka tholiek bijzonder onderwijs in het bisdom Den Bosch, zjju zilveren priesterjubilé. Sedert de oprichting staat Mgr. Diepen als direc- teur aan bet hoofd der Kweekschool. Naar wij vernemen, worden door de Eerw. Pa- ters en de leerlingen dier school reeds toebereid selen gemaakt, om het feest van hun beminden directeur zoo luisterrijk mogelyk te vieren. 0°k de vele oud-leerlingen der Kweekschool zullen den 7den Juni niet ongemerkt laten voorbjj gaan. Padangsche Bovenlanden. Bakens een bjj het Ministerie van Koloniën uit Nederlandsch-Indië ontvangen telegram, werd den 20sten dezer een patrouille, waarbjj zich de as sistent-resident van Priaman bevond, bjj het door de ioheemsche bevolking als heilig beschouwde rT te ^e'akan (afdeeling Priaman, residentie a angsche Benedenlanden door 60 fanatici aange- va en, die met achterlating van 45 dooden en ge wonden werden verjaagd. ■^an onze zjjde werden door het vuur der pa trouille één inlandsch hoofd gedood en twee ge wond. Een open brief. n verband met Open Brief van den gep. luit. Römer in sDe Avondpost" van 17 Mei, naar aan leiding van hetgeen is voorafgegaan aan zjjn ont slagaanvrage uit den militairen dienst, hebben de officieren van het 3e regiment huzaren, naar »De Nieuwe Ct." meldt, tot dien oud officier een schrij ven gericht, waarin zy verklaren ten zeerste ver ontwaardigd te zjjn over het publiceeren van den Open Brief, hem hun afkeuring over zjjn handel- wyze kenbaar maken en de kameraadschap met hem opzeggen. Fransehe torpedobooten. e Vlissingen zjjn gister binnengeloopen negen Fransche torpedobooten een heette sDurendai", de andere waren van 1 tot 8 genummerd. De sche pen zyn onmiddellijk weer naar zee vertrokken. jjRecht, Plicht en Orde". e aangekondigde vergadering van de R. K. Kiesvereeniging »Recht, Plicht en Orde", die jhr. mr. de Geer met zijne tegenwoordigheid zou ver eeren, werd gister-avond in de Bondsgehoorzaal gehouden. De voorzitter, de heer A. C. A.' Nolet, de vrjj goed bezochte vergadering openend, zette kortelijk haar doel uiteen en leidde daarna den geachten afgevaardigde bjj de vergadering in, die gelegen heid zou hebben tot hem vragen te richten. Alvorens die gelegenheid te geven, verkreeg j h r. D e G e e r het woord om een korte uiteenzetting van den politieken toestand te geven. Achtereenvolgens nagenoeg al de ministers besprekend, stelde hy in het licht uit welke bekwame, der zakeu kundige mannen het tegenwoordige ministerie is samenge steld, betoogde hjj ook hoe wenscheljjk 't is, dat over het algemeen genomen de regeeringsperiode van een ministerie niet al te kort is eene wen- 8cheljjkheid die te meer dringt voor dit ministerie dat nog zoo kort het bewind voert. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen, die daarna gegeven werd, werd het eerst gebruik gemaakt door den heer J. H. Frederiks, die in het licht stelde, dat naast de algemeene belan gen de districtsbelangen zwaar wegen, en, herin nerend aan de stappen die reeds door de afdeeling Schiedam van den Ned. R. K. Volksbond bjj den minister van Financiën waren gedaan, krachtig het recht bepleitte eener billjjke en rechtvaardige wetgeving voor de branderjj-industrie. Nog niet zoo zeer de dreigende accjjns-verhooging dan wel de dringende wetgeving-terbetering is hier in 'tspel. Spr. vroeg dan ook, of de geachte afgevaardigde zjjne medewerking zou willen verleenen om daartoe te geraken. De heer J. M. Voorhuyzen meende daarna den heer De Geer te moeten vragen, hoe hjj dacht over art. 28 der Vergunningswei, het zoogenaamde afmakingssysteem, dat belet, de vergunning van vader of moeder op de kinderen overgaat, en of hjj niet dacht dat de vergunninghouders ten opzichte van de personeele belasting met de andere winkeliers geljjk moesten staan. Door den heer T. J. H. M o u w e n s werd gevraagd wat de geachte afgevaardigde dacht van Staatspensioneering. De heer Van Breukelen vroeg of jbr. de Geer ook zjjne belangen zou willen behartigen, zooals de heer Hugenholtz die van de beschuldig den te Papendrecht had behartigd. De heer B. A. J. Wittkampf vroeg even zeer of Schiedams afgevaardigde zjjne krachtige daadwerkeljj ken steun zou willen verleenen voor een betere en billjjke accjjnswetgeving. Jhr. m r. de Geer, daarna den eersten en den laatsten spreker gelijktijdig beantwoordende, deelde allereerst mede, met de beide heeren reeds vroeger de bedoelde vragen besproken te hebben en kon mededeelen, dat hjj 't over de zaak-zelf volkomen met hen eens was. Ook hjj oordeelde, dat onze accjjnswetgeving verouderd is en behoort gewjjzigd te worden hjj wist, dat op het depar tement van Financiën een ontwerp gewjjzigde accjjnswetgeving in voorbereiding is en hy wachtte de openbare behandeling van de verhoogde accjjns wetgeving af om die toezegging door den betrok ken minister te doen onderstrepen, door daarbjj op spoed aan te dringen. Maar die gelegenheid, heeft hem ontbroken door dat 't niet tot de open bare behandeling is gekomen, wjjl de accjjns- verhooging op initiatief van dr. Nolens van de agenda werd afgevoerd. Wat een uitvoerpremie betreft, waaromtrent geen toezegging is, dat is een zeer moeiljjke zaak, omdat de liberalen van een verhooging van invoer rechten of toestaan van een uitvoerpremie, in 't algemeen van alles wat naar protectie riekt, niet willen hooren, en het ministerie onder de tegen woordige omstandigheden met hen te veel moet rekenen maar bljjfè het tegenwoordige ministerie aan het roer en kan het op een rechtsche meerder heid in de Tweede Kamer rekenen, dan zal het verkrjjgen van die premie veel gemak keljjker zjjn. Minister Kolkman zal dan daar tegen evenmin be zwaar maken als zjjn Eogelsche collega, die zich in 1908 tot een dergeljjken maatregel bereid toonde. Den heer Van Breukelen antwoordde jhr de Geer op de door hem opgeworpen persoonljjke kwestie, dat de minister van Justitie steeds gratie doet verleenen op gunstig advies van de rechtbank en dit in het bedoelde geval bljjkbaar heeft ont- broken. In zake de persoonljjke belasting kreeg de heer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1