Dagblad voor Schiedam en Omstreken. tsaris»—- Atomen D op ie stjüs zr'* sirwjLa M ïratis Geïllustreerd Zondaplriail trjjj 10 c. j.weet, 0.45g. img.fl.35j. 3rt. 32ste Jaargang. Maandag 24 Mei 1909. No. 9419. haar neef. Kennisgeving. Herhalingsschool Buitenlandsch Nieuws. .FEUILLETON. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS- en kost voor Schiedam per 3 maanden Z°n' Stda week 10 cent. Franco per post door geheel Nedeïl^S GR per Afzonderlijke nummers 2 cent gebeel Nederland f 2.- per kwartaal. Abonnementen worden dagelijks aanuonn™™ r. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. l~J - Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. i j Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. K°tW?Ze- toel®JinB van leerlingen op het nuïï.' Hoogere Burgerschool v»I.k herhalingsschool (talencursus) verbonden aan de School veor jon- gens met uitgebreid leerplan. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. brengen ter kennis van belanghebbenden dat lo. van het gymnasium; 2o. van de hoogere burgerschool hnïwL VaD fherhalingsschool (talencursus) ver- leerplan aan sc^00^ voor Jongens met hUooU^a uUerljjk den lsten Juli a.s. bjj hun College moeten zjjn ingediend. Burgemeester en Wethouders van Schiedam M. A. BRANTS. I Be Secretaris V. SICKENGA. verbonden aan de openbare jongens- school met uitgebreid leerplan (vroeger talencursus). •JamT """k" geen le"rii»«« meer inge- Het Hoofd der Herhalingsschool, A. H. E. TIJL. Het Casablanca-geschil. Het scheidsgerecht in zake het Casablanca-ge schil gaf g,stermiddag om 4J uur uitspraak en V? ir-t S l6n onrechte en door ernstig en Dukschi Ve"Uim 06 S6Cretaris van bet Duitsch consulaat m Casablanca getracht heeft de deserteurs van het Fransch vreemdenlegioen, die met behoorden tot het Duitsche rjjk, op een Dmtsche stoomboot in te schepen, doch dat de vanDS^ nmilltairen ten onechte de bescherming hebben%erPechtee^SUlaat m°g^k Zelfs afgezien daarvan, gaven de omstandigheden JevolverT r miliUiren D0Ch h6t recht met een revolver te dreigen, noch tot de slagen, aan de Marokkaansche consulaats-soldaten tregevoegd over te gaan. Op de overige beweringen der par- tjjen kan met worden ingegaan. De «Norddeutsche Allgemeine Zeitung" geeft de volgende opmerkingen naar aanleiding van de be slissing in zake de Casablanca-aangelegenheid Descheidsrechterlgke uitspraak houdt den midden weg tusschen de Duitsche en de Fransche opvatting De beslissing geeft den ambtenaren, zoowel die Uit het Fransch. 12) «Kapitein wees nu niet boos, want evengoed als ik, zoudt ge tevreden zjjn, wanneer men u vanaf uwe kindsheid, voor een onbeduidend per- soontje. dat nergens goed voor was, had uitge maakt, voor iemand, die niets dan dwaasheden uit /e"m?en. en alleen goed om standjes op te ver» 7' zou bet °°k heerlpk vinden, met m" DQeD,J ge niets van dat alles ztil. en zucht L.Ü» 4 ge uitroePen: Beve de behaag- ini°Pn'euw wiegde Arlette zich triomfantelijk OOffenhlft0°uenJSChommelstoel' maar °P het zelfde dienp J' orde men in den tuin eene forsche, P vrouwenstem uitroepen: Yves wat moet ik daar hooren moet' mil'i Je ^atr,uw d°chter zegt?Wat ken r de Pazanne wel van haar den- Op' eenLePnassenla,Cf Ar|ftte zicb omgekeerd, haar beste muts on "ha "aderde Catherine met arm en °cder den maar ook van Guy in persoon er Morgane' van de eene als die van de andere partij, in eenitre punten ongelijk en in zooverre zullen de twee re geeringen thans wederzijds hun leedwezen moeten uitspreken. Dit zal van Duitsche zqde met de meeste bereidwilligheid geschieden, daar het on treden der Duitsche agenten hier, zooals bekend is, van den beginne af niet werd beschouwd als in elk opzicht zonder bedenking te zijn en weer- zgdsche betuiging van leedwezen reeds voordat de kwestie aan een scheidsrechtelijke uitspraak werd onderworpen, door ons werd voorgesteld. Dat hei scheidsrecht de loslating van de Duitsche deser teurs verwierp, mag iu het belang van de daarbij betrokkenen betreurd worden, hoewel dezen seen bgzondere sympathie verdienen. Wat de tische politiek aangaat, is met de scheidsrechter de uitspraak een zeer onaangenaam voorval in waardige internationale betrekkingen op een ae heel bevredigende wjjze gesloten. ENGELAND, Lord Carles Beresford heeft te Londen over de Enge sche vloot gesproken. Vooreerst zei hn dat de koloniën beter deden geen geld te sturen' voor Dreadnoughts, die in de EngeLhe waterl lenst moesten doen, maar liever voor hun eigen wateren een vloot aanleggen. Een rjjksvloot moest er aldus worden gevormd. Voorts keurde hg den bouw van de DreadnomrU af. Voor dien was Engeland ter zee zoo sterk vier andere staten, maar door de Dreadnought e waarde van het grootste deel vt denmet die Dreadnought^X?!?4 V°°rgehou- m stukken. Toen heeft die JG le vloot Dreadnoughts op siapel gezet. aanstonds ook IT ALK. i Zaterdag werd in de Italiaansche Kamer de be- ndelmg van de begrooting van justitie voortgezet Verschillende sprekers beantwoordende, zeide de bet-ff-de de geestelijke po iek, dat uitsloot de uiterste oplossingen van ederafstand der geestelijke goederen of opneming èn het i f m Van de geeStel«ke aderen De ml r116611 begr°oting vaneeredienst. De mi^e de theoretisch faet trad;tioneele stelsel van Italië, betreflende de wereldlijke ver- zün 8'ma? T den,eeredienst- f^ig gezind te zonder v«H tw«felde er ook sterk aan, of dit Stoel te v °Ver®e"StemmiDg den Heiligen dL nclh 7WeZanlflkeD is' een overeenstemming door het Vaticaan, noch door de reiree- heT vo7knSCh4 W°rdt' DeSpreker verklaarde voorts, u teen kr:nriee? te met het door «Witti geloowe dlP lekTe? godsdienstig program. Hjj toestand t't a^talïgelukkig dea -eielijken brengen, door recht in Tome en^ RkUDnen bevestigen, dit was omdat ij in h?ta4ge?eernifvehrsetoordVr0eg verbaasd en we7aa?geh7udM? en?uffrSnLÏ8eft °pden vriendelijk mij te veroor nT, U7ec was zoo zï, blijkbaar verheugd.1"66 Daar Hergoat vroeg jullie vanavond^weef Maa?^0861^Ik Z'e peD...." Maar je tante laat je roe- Arlette onttrok^zi'c'li Tlu?31^ doaker hoofdje, maar bracht teeder liefkozend dilThan?6 aaaraki.ng' en Daarna begon zü r d aan haar lippen, kapitein onderdrukte nn^ te sc!lertsen en de Weinig vermoedde hn hoe Z^6* eene zucht naar slechts na weinirr ^vreesde Parijze- zou weten in te palmen d gen^'kken, ook hem wonderen. En dat wonder Z?n bloemen *e be' de Pazanne eeTkSJï g?b?dd«! toen Guy waarin de leliën en Sen lil tuin verliet' kapitein geen vijand me? it h Zag de brave man, zoo onverhoeds aU dlen k"appen jongen een meisjeshoofd 0p holT h"31*1 VaD Pa^S' °m »Niet waar kapitein, mijn neef Guy bevalt u tigdheid en waardigheid is opgetreden en zich van elke geweldpleging, evenals van elke afstanddoening heeft onthouden. TURKIJë. 11 De toestand is sedert eergister-avond belangrijk verbeterd. Er is meer vrede tusschen de Jong- Turken en de regeering. De Regeering heeft het program dat zq aan de Kamer moet voorleggen, gewijzigd. Zij zal onmiddellijk aan het parlement voorleggen het ontwerp tot benoeming van par lementaire secretarrissen. Generaal Makmovd Chefket pacha zal niet naar Saloniki terngkeeren. Hü zal zijn verblijf te Konstantinopel verlengen totdat het geheele program met de jong-Turken, den dag na de groote revolutie, 13 April, vastge steld, is uitgevoerd. De Turksche bladen melden, dat sultan Ab- doel Hamid stukken zou geteekend hebben, waar door hij gemachtigd wordt 1.080.000 Turksche ponden, dat is ongeveer 12 millioen gulden, van de Duitschen banken te innen, onder voorwaarde, dat hü die belegt bjj banken te Saloniki. De oude 5,zieke man" is dus nog niet zonder zakcenten. MAROKKO. Moelai el Kebir, de broer van Sultan Moelai Hafid, die zich, naar we onlangs mededeelden, tot kroonpretendent heeft opgeworpen, zit niet stil. Hjj bevindt zich bü Berberstammen, die dentegen- woordigen Sultan zeer vijandig gezind zjjn, en de T>sni Mtir, die, zooals men weet, eenigen tjjd ge leden de regeeringstroepen niet zonder succes be. streden, hebben de veroverde tenten en kanonnen te zjjner beschikking gesteld. Moeilai Hafid is nu zoo benauwd voor zjjn naaste familie geworden, dat hg al zgn overige broeders heeft laten opsluiten en onder scherpe bewaking heeft gesteld. Van je familie moet je 't maar hebben I De Spaansche missie, met Merry del Val aan 1 hoofd, is te Tanger aangekomen,- waar zg zich op een Spaansche kruiser zal inschepen. Zg Werd echter niet, zooals andere missies, buiten de 7d door leden van de verschillende ambassades egroet. Ook wordt medegedeeld, dat de heer °rtes, Spaansch consul te Fez, en dr. Bellinger, le als bjjzonder afgevaardigde door de Spaansche peering naar Moelai Hafid was gezonden, binnen kort eveneens te Tanger worden verwacht. De »Matin"( waaraan wjjjdeze berichten ontleeneD, deelt teve"s mede, dat de Spaansche ambassade te Tan- 8er Weigerde inlichtingen te verschaffen. CHILI. i 1 Be admiraalsstaf van Chili heeft de regeering 'eorgesteld, de vloot te vernieuwen. Gm te begin- nen stelt hg voor, dadelgk een grooten kruiser aan te koopen. Wfigens bericht uit Salisbury aan de »Daily nu l°ch ook wel?..." HOOFDSTUK IV. Met flinken Spoed reed Arlette langs den weg naar Hergoat, gezeten tusschen hare beide nichtjes, ®e.u break, door Guy zelf voor dat doel gekozen, en*A bad er verstand van. taa J0U Arlette nu de eer het schoone Bre- gne aan ons voor te stellen", had schertsend mevrouw Chausey gezegd, die reeds bg de eerste ie» Hting was ingenomen, door de stralende {fik KVan bet meisi0> van wier moeder ZÜ werke- barteljjk veel had gehouden en voor wie zg tnans bereid was evenzeer haar hart te openen. was eene lachende toehoorster bg Arlette's grappige schildering der kleine bgzonderheden uit dageIifksclle omgeving, waarbg zg bare ge- kinH r-1 ^dachten bloot gaf, op eene wgze, zoo ,er'ïk openhartig, zoo origineel, dat de gebia- e, Buy het vond alsof hg genoot van een vreemd, heerlgk gerecht, dat hem onverwachts S vo°rtgezet. Zonder haar argwaan te wekken zich soms alsof hjj haar wilde tegen- 6 0n> en de geloofwaardigheid betwgfelle der genden, die zg verhaalde; quasi scheen bjj ten oogste verwonderd over hare genegenheid voor e zeelieden van de kust, »haar matrozen", zooals zg ze noemdehg deed het op een bescheiden manier, maar juist genoeg om haar in verzet te fengen en tot het vurig verdedigen harer mee- Chronicle" hadden aldaar de laatste dagen schiet oefeningen plaats op kabelballons. In een oog wenk waren de ballons met granaten neergeschoten. Prettig vooruitzicht voor de luchtschippers in oor logen der toekomst. De vKölnische Zeitung" deelt mede, dat een ernstig conflict ontstaan is tusschen den gouver neur en de kolonisten van den Bismarck-archipel. De oorzaak is het bedanken van verscheidene ko lonisten als lid van den gouvernementsraad. De toestand is volgens de Duitsche bladen onhoudbaar, zoodat de gouverneur naar alle waarschgnlgkheid wel zal aftreden. Men meldt uit Weenen aan den Pargschen »Temps"Keizer Frans Jozef heeft een decreet geteekend bevelende de terugzending van alle gerecruteerde reservisten naar hunne haardsteden. Het getal dezer in Bosnië— Herzegowina en Dal- matië gerecruteerde reservisten bedroeg in de lente dezes jaars 50.000op 't oogenblik zgn er niet meer dan 15.000 a 16.000. H. M. de Koningin. De Haagsche correspondent van de »Tel" meidj de Zaterdag j Zonder dat het Haagsche publiek er veel van ■gemerkt heeft, is H. M. de Koningin hedenmorgen H weder in de stad geweest. Geheel overeenkomstig medisch advies was het haar voornemen, om bjj gunstig weder vandaag voor het eerst naar buiten te gaan en heden in de vroegte kregen eenige betrokken autoriteiten, waaronder de politie, dan ook bericht, dat de Ko ningin zou uitrijden. In een open rgtuig reed H. M. langs de Mau- ritskade de stad in. De weinigen, die Haar zagen, waren natuurljjk zeer verrast. Het publiek was er absoluut niet op voorbereid en vandaar dan ook, dat toen de Koningin na een half uur door den gewonen ingang in het Noordeinde naar het paleis terugkeerde, slechts enkelen daarvan getut- gen waren. Ik had door een toeval gelegenheid H. M. heden kort nadat Zg in het paleis terugkeerde, van nabg te zien en kreeg den indruk dat de Koningin een weinig vermagerd in het gelaat is en nog niet geheel haar blozende kleur heelt terugbekomen, maar dat ligt in den aard der omstandigheden. Het prachtige voorjaarsweer zal haar wel weer spoedig geheel de oude doen zgn. Binnen veertien dagen verlaat de vorstelijke tamilie de residentie om zich naar het Loo te begeven. H. M. de Koningin-Moeder. Hare Majesteit de Koningin-Moeder vertrok he; den naar Segenhaus bg Neuwied. Foto's van Prinses Juliana. Eergisterenochtend werden we in de gelegen heid gesteld de eerste foto's van ons Prinsesje te »Kjjk maar eens rond. Kgk eens de zee, mgne lieve zee I Zg is werkeljjk mgne vriendin I Wjj begrgpen elkaar zoo goed I Zg begrgpt mg alsof zg een mensch wasik praat met haar over al wat mg lief is, ik vertel haar mgne wenschen, mgn verwachtingen, al wat ik hoop en zou willen. En zg antwoordt mg, met golfgeklots, en altgd zooals ik wil, dat zg antwoorden zal.... 01 de zee, ik aanbid haar 1 Madeleine keek Arllette verwonderd aan.... Dit opgewonden schepseltje, zoo vol vuur en leven, zoo ongelgk aan de meeste jonge meisjes, bracht haar een weinig in de war, en lachend hoorde zjj haar eene opmerking van Guy beantwoorden, met dezelfde overtuiging: »Gjj zult baar zien, vanavond, bjj zonsondergang, mgn lieve zeel Gjj zult eens zien I...." Welnu, wg allen hopen het te zien" kwam mevrouw Uhaussey tusschenbeiden, »maar op het oogenblik is het tgd naar het «Pardon" te gaan. Guy zeg aan den koetsier wat voort te maken, anders komen wg nog als het afgeloo- pen is". Dat was niet te vreezen, verzekerde Arlette die het wel weten kon, bovendien waren zü reeds dicht bjj Hergoat. I iïLj (KorJl wrvojgd.) 60 - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1