Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Dinsdag 25 Mei 1909. No. 9420. Akomeert op ie JL?uilleton. haas neef. bTPxKThkre,r Niem ScMaisciio Curat M gratis GoIMiwi Zondagsblad prjjs10 c. peel, 1.45 p. mi,fl.35j. 3M. Buitenland sell Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. u i l Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. i j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. "L"' Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. FRANKRIJK. Gisterenmiddag zou de gepantserde kruiser 1 Banton" te Brest van stapel loopen. Een groote 'cenigte was op de werf aanwezig om de plechtig- eid bjj te wonen. Maar het schip gleed slechts meter ver en bleef toen steken, omdat de hel- ing te zwak was. Het geval baart veel opzien, en te meer omdat 10 het te Brest verschonend revoluiionnaire blad sEgalitaire" sarcastisch gevraagd werd, of de «Dan- 'on die tot moordwerktuig bestemd was, er in- erdaad toe zou beluiten, van stapel te loopen. Het «Journal des Débats" weet mede te deelen, at de arbeiders, terwjjl ze de stutten opzetten, de nternationale en een anarchistisch lied zongen» dat de secretaris-generaal van de arbeidsbeurs, 'e zonder bewijs van toegang de plechtigheid bij woonde, door de politie verwijderd moest worden. Het officieuze telegraafagentschap Havas heeft e°hter doen weten, dat het fiasco te wijten is aan echte voorbereiding. Het schip, dat niet geleden heeft, zal nu waar- Ünlflk op 8 Juni in alle stilte te water worden gelaten. Er worden in Toulon zeer in het geheim proeven genomen met een granaat, die een sterk ichtgevend vermogen bezit, en lichtgranaat wordt genoemd. 'Deze granaat, in hoogterichting afge vuurd, ontploft en haar scherven vallen over een «eer groote uitgestrektheid neer; zjj verlichten den horizont en maken het mogelijk, dat een schip, binnen een straal van 16 tot 18 mijlen, uideljjk kan worden onderscheiden. De schiet- 0efeningen werden uitgevoerd door de batterij van Cap-Brun, in tegenwoordigheid van generaal De amothe, artillerie-inspecteur. ITALIë. I Gister is bij de Kamer ingediend het wetsont werp ,tot wijziging der marinebegrooting. Het ^utwerp bedoelt een uitgave van 440 millioen lire, 'h l6'd °Ver begrootingsjaren, welke uitgave fir w°rdt door een vermeerdering met 4.678.680 e van de reeds door vorige wetten voorgestelde leten- De regeering geeft uitlegging van de ^-Weegredenen, welke geleid hebben tot het in lenen van het ontwerp, en zegt, dat zjj zich in n°0(Hakeljjkheid bevindt, de sterkte der marine vermeerderen door een betrekkelijk snellen ouw van schepen, volgens het meest moderne def6 'D overeenstemming met de ontwikkeling lók rear'ne Tan Treemde mogenheden. De geza- Vüoe ^redieten van 440 millioen moeten dienen hem |C V(d'00''n8 van den door vroegere wetten tw 4 ^Ön scEepenbouw en voor het bouwen van 0Iee °°rlogsschepen eerste klasse, twee verken- en 'n grooter aantal torpedo- en b.r,er?!eSChe booten> zooals de vvet van 1505 dat a* heeft, terwijl bovendien de uitvoering van Vit het Fransch. 13) na verschep!»6 dorP®n tnoesteö gepasseerd, en daar- meer Sh' ep6 h °Bduid* maa^ gedurig kapel van Hor' donker. k>^é bosch dat de aHes duidelijk omringde. Reeds kon men de takken Hi» u rscheJdeD> ev«alS de uitgesprei- Pen op eene aar, hunne schaduw wier- kfemdeeBkeTkgho|f 2aakten. Daïr h® b°°men veroor"' niet was affntr k i 9 iV»°°r de Processie nog rangerigen ïW™u14 het 8emurmel der met uit™ Bretonsche taal alom, vermened herberg ^feT het^ff816" ,v®lor de eeniKe> kleine links en rSs achfer TP der- Paarden en eze's en het geroep d«vA° Ulg?n vastf?eb°oden, de onmisbare werken, ten behoeve van de kust verdediging en de gevechtswaarde van de marine moet bespoedigd worden. In de provincie Reggiojschjjnt groot gebrek te heerschen. Te Sinopoli kwamen gister 2500 personen op het stadsplein bjjeen. Zjj eischten verdeeling van de onderstandsgelden en vertrek van den gemeen teraad. Verscheidene karabiniers, die de rust trachtten te herstellen, werden met steenen gewor pen. Een karabinier, die door een steenworp ge troffen werd, gaf vuur. De betoogers ontwapenden hem en schoten op de karabieniers, die dit vuur beantwoordden. Er werden daardoor 5 betoogers gedood en verscheidene gewond. De aangerukte militaire macht heeft daarop de orde hersteld. De «Giornale d'Italia" meldt, dat er te Mes sina een aardschok is gevoeld, die 10 seconden aanhield. Verscheidene muren zjjn ingestort. Uit de omstreken worden nog andere schokken ge meld. TURKIJë. Ililmi pasje heeft in de Kamer het uitermate lange regeeringsprogram voorgelezen. Het geeft een overzicht van de jongste gebeurtenissen, be looft dat de moordpartijen te Adana gestrengljjk zullen worden tegengegaan, en deelt mede, dat er morgen een wetsontwerp zal worden ingediend op den militairen dienstplicht voor alle Ottomanen. Na een heftige bespreking gaf de Kamer het kabinet met 191 tegen 5 stemmen een motie van vertrouwen. In den Senaat werd het voorgelezen door Fesjid pacja, den minister van binnenlandsche zaken. Ook de Senaat nam een motie van vertrouwen in de regeering aan. PERZIë. De correspondent van de »Times" te Teheran, meldt, dat Rusland, in overeenkomst met Enge land, onder zekere voorwaarden Perzië waarschijn lijk 100.000 p. st. zal voorschieten. Het Marokkaansche gezantschap is gister-ochtend te Parjjs aangekomen. Zij werd begroet door den adjunct-directeur van het protocol, door den ver tegenwoordiger van den minister van oorlog en door den heer Regnault, gezant van Frankrjjk te Tanger. De gezanten, door kurassiers begeleid, namen intrek in een particulier hotel van de Avenue Malakoff, waar de chef van het protocol hen kwam begroeten namens den minister van Buitenlandsche zaken. - Het correctioneel gerechtshof te Cahors heeft gisteren oordeel geveld in de zaak van den bis schop van Cahors en tien pastoor-dekens, beschuldigd van inbreuk op artikel 34 der Scheidingswet. De bisschop is veroordeeld tot 25 francs boete en de pastoor-dekens tot 10 franco boete ieder. Op allen zjjn de verzachtende bepalingen van de wet- Bérenger toegepast. nigte: den mannen met hunne breedgerande vilt- hoeden, de bewoners van Douarvenez, gekleed in lichtblauw buis met zwart fluweel omboord, en grjjs geruiten broek, een weinige verschoten de lieden van Pont l'Abbé droegen oen kort jasje van zwart laken, met gouddraad en gekleurde zjjde versierden die van Plougastel hadden op den rug van hun overkleed een «Alziend oog" gebor duurd.... Er waren pelgrims, die van verre kwamen en den ganschen nacht hadden geloopen, om de vroeg mis te kunnen bjjwonen, en nu uitgeput hun doel bereikt hebbend, hadden zjj zich overal neergezet, waar slechts plaats te vinden was, op grasheuvel tjes, in het bosch, op de trappen van het kerkje, ja zelfs op de lange steenen grafzerken gaven moeders haar zuigelingen de borst, terwjjl de groo- tere kinderen er omheen liepen, grappig uitge- dosebt in lange jurken, met wjjd uitstaande rok, en het middel nauw geregen. - Zjj hapten gretig in de mooie, roodwangige appels, die veel gelijke nis vertoonden met de ronde gezichtjes onder de fluweele mut'jes, met glinsterende pailetten ver sierd, waarmede hun haren waren bedekt. De jonge meisjes, met de Bretonsche muts, gi ebelden zachtjes, met de jongens in hare nabijheid, en tusschen de menigte bewogen zich gebrekkige bedelaars, vaak afzichtelijk om aan te zien, met een in het oogloopend vertoon van hunne ellende, in da" st end Echt. van dezen fraaien Augustus- Door Arlette voorgegaan, die den weg wist, en Uit St. Petersburg wordt gemeldDe «Slovo" deelt mede, dat generaal Skalon, gouver neur-generaal van Warschau, die thans te St, Petersburg is, er in geslaagd is, de hooge regee- ringskringen te overtuigen van de inopportuniteit en het gevaar, dat de ontwapening en ontmante ling der Poolsche vestingen reeds door het minis terie van Oorlog ondernomen, oplevert. Deze kwestie zal in studie genomen en voorshands de tegenwoordige toestand bestendigd worden. Te Rome, op het Kapitool, heeft gisteren de opening van het tweede internationaal geneeskun dig congres voor de ongevallen bjj den arbeid, in tegenwoordigheid van den minister van Openbaar Onderwjjs, Rava, Pompylyi, onder-secretaris van Buitenlandsche Zaken, en talrjjke beroemde Itali- aansche en vreemde geleerden plaats gehad. Rede voeringen werden uitgesproken door Rava (Italië), Gilleert (België) en Koeperberg (Nederland). De arbeid van het congres nam in den namiddag een aanvang. In de Dominicaansche Republiek heeft ge_ neraal Comacho de vaan des opstands ontplooid en heeft zelfs de stad Goeajoebin, aan de grens van Haiti, ingenomen. De Russische regeering is van plan in de volkscholen onderwjjs te laten geven in gymnastiek en excerceeren volgens de militaire reglementen en wel door gepasporteerde en reserve onderoffi cieren. De Petersburgsche «Roess" verneemt uit Teheran, dat de nationalistische leiders aan koning Edward en aan de Russische regeering hebben geseind, dat de vreemdelingen in de Perzische hoofdstad niets hebben te vreezen van de zjjde der nationalisten. Een telegram uit Rome aan de «Temps" meldt dat eergisteren te Salerno eenj man zich aanbood bjj de militaire autoriteiten en hen ver zocht hem te helpen om in Engeland te komen, opdat hjj zich daar in de marine zou kunnen laten opnemen. Hjj beweert Georges Ramanof te heeten en Russisch scheepsluitenant te zjjn. Zijn vader zou algemeen gouverneur van Zuid-Rusland zijn- Hjj zegt gedeserteerd te zjjn op 28 Februari te Sebastopol, omdat hjj betrokken was in eene revo luiionnaire vereeniging. Een Engelsch schip zou hem op de Turksche grens hebben ontscheept. Hjj zou slachtoffer zjjn geweest van een diefstal te Korfoe, wat hem verplichtte te voet naar Saler no te komen. öffieieele berichten. Bjj K. B. is met ingang van 1 Juni benoemd tot adjunct-inspecteur der invoerrechten en accjjn- zen te Rotterdam, J. C. Bent thans waarnemend adjunct-inspecteur dier middelen aldaar. H. M. de Koningin naar het Loo. Door de Oranjevereeniging, die de leiding heeft bjj de feestviering ter gelegenheid van de komst zich met haar tenger figuurtje gemakkeljjk door het gedrang een weg kon banen, konden mevrouw Chaussey en hare dochters, ondanks de aanwezig heid van reeds vroeger aangekomen touristen, nog een plaatje vinden op een glooiende verhevenheid, vanwaar men juist den ingang van het kerkje overzag. Daar, gezeten op stoelen, die de heeren hadden weten te bemachtigen, konden zjj op haar gemak het begin der processie afwachten, en zich vermei den in den schilderachtigen aanblik, die zich aan hunne verrukte blikken vertoonde. Op Guy vooral maakte het een buitengewonen indruk, eo vlug wierp hjj in kunstige ljjnen eenige der merkwaar digste figuren op het papier. Hjj beschouwde het «Pardon" met kunstenaarsblik, maar voor Arlette, Bretonsche met hart en ziel, was de plechtigheid vóór alles, een godsdienstig feest. «Waarom kijk je mjj zoo aan?" vroeg hjj, ge troffen door de uitdrukking van die op hem gerichte kinderoogen..,. «Omdat ge net doet alsof ge een voorstelling gaat bjjwonen I" verklaarde zjj openhartig. «En is het dan geen schouwspel wat ons wacht, of liever waarop wjj wachten". «In het geheel niet, het is eene processie...." en even lichtte net in haar oogen. Guy, de ongeloovige, nieuwsgierige Parjjzenaar begreep opeens, als bjj ingeviDg, de waarde van eene jonge, reine ziel, vurig in haar geloof, en voor zjjne geblaseerden smaak leek het iets verhevens. «Ik heb je geërgerd", zeide hjj, «en ik vraag der Koninkljjke Familie op het Loo, is het verzoek gericht aan H. M. de Koningin, te Apeldoorn te willen afstappen, ten einde II, M. een feestelijken intocht te bereiden. H. M. heeft te kennen gegeven liever door te gaan per trein tot het Paleis Het Loo en nader te zullen bepalen een dag voor feest viering. Gisteren is de burgemeester van Apeldoorn in verband daarmede naar Den Haag geweest met 't gezegde resultaat. De wensch van H. M. is zeer voor de hand liggend met het oog op de hoog ernstige wjj ze, waarop H. M. zich in deze, in de eerste plaats, moeder voelt. Doopplechtigheid ran Prinses Juliana. Naar men verneemt, is de datum voor de doop plechtigheid van Prinses Juliana voorloopig bepaald op Zaterdag 5 Juni in de Willemskerk te 's-Gra- venhage. Hei Hot zou voornemens zjjn den 11 en naar het Loo te vertrekken. Tweede Kamer-Verkiezingen. SITTARD. In de Zondag te Sittard gehouden vergadering der Kath. Kiesvereeniging is de heer J. H. J. Beckers, altredend lid, met 28 van de 31 uitgebrachte stemmen candidaat gesteld. ROTTERDAM. «Land en Volk" meldt: De heer mr. E. E. van Raalte heeft de candidatuur van de vooiuitstrevende liberale kiesvereeniging «Rotterdam" tegenover mr. S. J. L. van Aalten aanvaard en voor den Vrjjz.-Dem. Bond bedankt. SNEEK. In de vergadering van de R,-K. dis- trictskiesvereeniging in dit district is met alge- meene stemmen de heer H. Coljjn als candidaat van de antirev. overgenomen. Men schrjjft van bevoegde zjjde aan de »Ned". In Friesland kwam bjj de rechterzjjde over de geheele linie de samenwerking tot stand. 1,1 .ril* De Bond van R.-K. Kiesvereenigingen in Fries land hield Zondag te Sneek zjjn algemeene verga dering. Bjj motie werd in zake Staatspensionneering als meening uitgesproken lo. dat Staatspensionneering zonder premiebe taling een utopie is 2o. dat de invalide oude arme spoedig en afdoend dient geholpen te worden; 3o. hoopt, dat in de e. v. wetgevende periode die afdoende hulp in een wet zal worden beli chaamd. ia'.ij WH fli j tjjj Voor eenigen tjjd deelden wjj mede," dat door mr. V. H. Rutgers te Hilversum bezwaar was gemaakt tegen de plaatsing van een failliet op de kiezersljjst. (Men weet, dat de tegenwoordige Minister van Justitie de meening is toegedaan, dat faillieten niet van het kiesrecht moeten uitgesloten worden, terwjjl de meeste juristen dat niet in overeenstemming achten met de Kieswet). Dat bezwaar was toen door mr. C. J. Heemskerk be- excuus, je zult voortaan wel een slechten dunk van mjj nebben «Wel neen 1" Opeens klonk het gelui der klokken in zware trillingen door de luchter kwam beweging in de massa der pelgrims, dte neergeknield waren op het gras van het kerkhof, zoodra de Mis begonnen was. Nu werd de deur der kapel geopend, en men zag in de schemerachtige ruimte het geflikker der kaarsen, in. de handen der geloovigen, die men niet atzonderljjk kon onderscheiden, zoodat zjj dwaallichten geleken, zich weerkaatsend in de gouden versierselen op het altaar. «Kjjk'nu goed", zeide Arlette tot Guy, die naast haar stond, let op de jongens, die de vaandels dragende vaandels zijn hoog en zwaar en de deur is een beetje te laag, nu moeten zjj een aan loop nemen om naar buiten te komen en de stok dan in slag weer oprichten zjj, die dat knap er afbrengen, krjjgen daardoor een goeden naam voor later, als ze willen trouwen. «Is het waar? Welnu, laat ons dan opletten" En heel de menigte keek toe, vanaf Charlotte en Pierre, die heimeijjk een kiekje namen van het tafreel, tot aan de Bretonsche meisjes, die hen aandachtig begluurden, terwjjl hare van nature ernstige gezichtjes nu door nieuwsgierigheid wa ren verhelderd.... iWordl vervolgd^ i i '1' I I i 'f i t I 1 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1