Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang*. Vrijdag 28 Mei 1909. No. 9423. haar neef. Nienve ScMeJaisclie Courant net gratis SelUastmi ZoadagsUail prjj: 10 c. p.«l, 0.45 j). jui.fl.35p. 3id. Buitenlandsch Nieuws. FE uil L ETON. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en *°st voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. k j j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- 8traat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1 6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. j j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. i ~J ~~iL' Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst b i 1- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. RUSLAND, u't Petersburg werd Woensdagavond geseind, 8 de 8tad Nowonikolajefsk, in westelijk Siberië, ert 's ochtends in brand stond. Er waren bjj e afzending »an het bericht reeds 700 woon- Uen, bet telefoonkantoor, verscheidene gemeen- gebouwen en banken, winkels en magazijnen tand. Het verlies bedroeg vele millioenen roe- s* De brand woedde nog voort. Het aantal doo- 's nog niet bekend. Nowonikolajefsk was een opkomende stad met Cen fcrooten uitvoerhandel. De »Lokal-Anzeiger" verneemt uit Peters- rR> dat Iswolski binnen zes weken tot gezant e vorne benoemd zal worden. 1 !J ENGELAND, n den loop der algemeene debatten in het ^agerhuis, bracht gister de afgevaardigde Dilke de ngo-kwestie ter sprake en wees daarbij vooral den zenuwachtigen toestand, de prikkelbaar- 1 en de wrijving, welke tegenwoordig in de ^nropeesche politiek merkbaar zjjn. Er heerscht en zeker soort zenuwachtige angst aldus ver- aarde Dilke vooral in Engeland, voor het n staan van verwikkelingen, hoewel daarvoor niet minste kans bestaat. Minister Grey was het met den spreker eens, tü If on®f®ot'veerde zenuwachtigheid in Europa e re mg tot de buitenlandsche politiek in a gemeen moest worden afgewend. Gedurende aatste 6 maanden hebben wjj een onrastigen U gehad, toen er ernstige verwikkelingen in ®«t Oosten van Europa dreigen, maar nu zijn *5 weer in betrekkelijk stil water terecht ge komen. ^Het zou den minister zeer spijten als hjj moest n en, dat de zenuwachtige angst in Europa was genomen, daar er ongetw^tejd geen enkeje Eu- D V00r 's' d'1 oogenblik is er geen enkele of ^Peesche kwestie, die wrijving doet ontstaan **rschjjnlijk zal doen ontstaan tusschen Enge- and«en 8en andere mogendheid of tusschen re mogendheden onderling. De frankrijk. i beu^d f^erCOnam'ss'e u't den Franschen senaat, mond 6 6t ^e8eeringsvoorstel, om het aantal vuur- Iöaar 6n per 'egerkorps tot 120 te verhoogen goed, getal ,tevens de wenscheljjkheid te kennen dit gen te brengen zoodra gelden, bespannin- De manscbappen beschikbaar zjjn. regimen°mm'SS'e verw'erP de gevraagde artillerie twee d Cn V°°r '8c^er ■'egerkorps en stemde voor tenten regimenten veldartillerie, 2 regi- Voork2Ware 6n reg'menten bergartillerie. terii va eU/ Werd te kennen gegeven voor de bat- De tw st^ben boven die van 6. - ee regimenten veldartillerie per legerkorps (Uit het Fransch.) 15) VerachenfpI?6lkte a na-Dijheid der zee aan het v°rmen fltv i?an avondwind, aan de grillige door den pp ?men» stoeds ter aarde gezweept En onp u lgen adem der zee. Weg ontnliHo .e®n Matste kromming van den liefelijke kalmtZ1C? Voor dun blik, de baai, in door de heuvel™ terL Noorden slechts begrensd zich vermeneend Hom'niaai' overigens beschenen 1^®. onmetelijke oceaan, ondergaande zon Pul'Peren stralen der Zachtjes eekóptf end aan den horizont. wiogden zich de Dvfm ,d°01' die vuurstralen, Wisselende elnnf in veelkleurigen, telkens hemel, Waaiin onder den helderen avond- fonkelen.sterren begonnen te ren det een uitroep van bewondering hoo- veelHmooLtedInelvBeZesd? Is het nu neg niet het strand gaan!.. Wn?un?!...»Laten W6 naar volgens°z|nen bSSS?^1^ zjjn ter beschikking vau den legerkorpscomman dant. SERVIë. 1 Het »Neue Tageblatt" te Weenen verneemt uit Belgrado, dat de Servische regeering haar Fransche collega heeft voorgesteld een Fransch lyceum met het Servische onderwijsprogramma ten grondslag, op te richten. De Fransche regeering zal het leéraren-personeel benoemen, dat van Servië be zoldiging zal ontvangen. Het einddiploma van dit lyceum, moet toegang geven tot de Fransche Uni versiteiten. Gaat de Fransche regeering op dit voorstel in, dan worden de rjjkstoelagen van Servische stu denten aan Oostenrjjksche en Duitsche universitei ten ingetrokken. De Fransche vertegenwoordiger te Belgrado moet beloofd hebben dit plan naar vermogen te steunen. PERZIë, Men seint uit Teheran, d.d. 26 Mei, aan de »Köln Ztg." De nieuwe minister van oorlog heeft zijn ont slag ingezonden, omdat de Sjah eigenmachtig wapenvoorraad uit het tuighuis in die stad naar zjjn zomerverblijf liet vervoeren. BRAZILIë. Maarschalk Hermez da Fonseca, candidaat voor het presidentschap van Brazilië, heeft zjjn ont. slag als minister van oorlog genomen. Hjj zal als minister worden opgevolgd door gene raai Mendez da Moraes, hoofd van den generalen staf van het leger. De weigering van Oostenrjjk om deel te ne men aan de tentoonstelling te Rome in 1911, houdt, zoowel in Oostenrjjk-Hongarije als in Italië, nog steeds de gemoederen in eenigzins opgewon den toestand. Uit Weenen wordt aan de ïPesther Lloyd" gemeld, dat Oostenrijk eigenlijk niet tor- meel geweigerd heeft; men heeft niets bepaalds beloofd of geweigerd, zoodat het nog best mogelijk zou kunnen zijn, dat de dubbelmonarchie aan de expositie deelneemt. De nPesther Lloyd" staat echter met zjjn welwillendheid tegenover het Oostenrijksche standpunt geheel alleen de overige Hongaarsche bladen nemen het Von Aerenthal daarentegen hoogst kwalijk, dat hij het niet-deel- nemen meegedeeld geett. Von Aerenthal heeft nu gemeend zich te moe ten rechtvaardigen in een communiqué aan de «Ungarische Correspondenz", waarin hij verklaart dat èn de Oostenrjjksche én de Hongaarsche in- dustrieelen meenen, dat de zaak voor hen meer kosten dan voordeelen zal opleveren. De Hongaarsche bladen zetten echter hun cam pagne voort en verklaren, dat Hongarije niets tegen Italië heeft, zoodat zij tot de gevolgtrekking komen, zen heerlijken avond, en zij liepen het strand geheel ten einde: tot waar de golljes het kwa men doorweken. In Arlette trilde iedere zenuw van haar op gewonden, levendige natuur, bij 't genieten van dit schouwspel, en met ietwat gedempte stem, zeide zij tot Guy, met een zeker bewustzijn door hem te worden begrepen „Is het niet heerlijk, die schoonheid te zien Kijk eens die rosige golfjes.... hoe licht en teer 1.... En deze, zoo majestueus 1 Het lijkt wel of ze een mantel van goud- en zilverglans aan heeft.... De mantel van Dahut..." „Van Dahut?" „Ja, de dochter van den Koning d'Ys" ver klaarde zij eenigzins verwonderd, door de ont dekking, dat die legende, aan haar zoo goed bekend, hem vreemd moest zijn. „Wilt ge mij hare geschiedenis vertellen?" „Ja straks, als wij weer in het rijtuig zitten.... iaat mij nu naar hartelust dit alles bewonde waar?" immers wel zoolang wachten, niet sm'Zkpnhp1 tfnflaagzeide Schend om den smeekende toon waarop hij sprak. Hij sloeg haar gade, terwijl zij daar vlak bii hem stond, met schitterende oogen ei de'lippen wSoo'rTaa"; S? ^hfin Te SS, gekleurd TTH vZ bl'uul.Se^chtje rosig werd een wpreiri kegieep dat in dat kleine wezentje niet toeaZkPhiif aChten huisde' die voor hem met toegankelijk was, eene wereld vol denk- dat Hongarije, onafhankelijk als het is, onder eigen vlag op de tentoonstelling moest vertegenwoordigd worden. In antwoord op een toespraak van den Ma- rokkaanschen gezant, die de vriendschappelijke gevoelens van den Sultan jegens Frankrijk vertolkte toonde president Fallières aan welke belangen voortkomen uit den door alle mogendheden erken den bjjzonderen toestand van Frankrijk, en zeide verder, dat geen regeering vaster besloten is dan Frankrqk de onafhankelijkheid van Marokko te handhaven. Uit Rome wordt het overlijden gemeld van den onder-archivaris van het Vaticaansche archief, Mgr. Petrus Wenzel. De Parijsche bladen melden, dat de Schotsche milliardair Carnegie Woensdag den president Fal lières heeft gezegd, dat hij in Frankrijk een fonds van 5 millioen frs. wil stichten voor de belooning van bijzonder verdienstelijke daden. Offlcieele berichten. Bjj Kon. besl. van 25 dezer is C. F. Cramer, se cretaris der vereeniging tot behartiging der stoom- vaartbelangen in Nederland, wonende te Nijme gen, benoemd tot ridder in de orde van Oranje- Nassau. Prins Hendrik. Bq den burgemeester van Roermond is bericht ontvangen, dat Z. K. H. de Prins der Nederlanden op Dinsdag den 15 Juni a. s. de Landbouwtentoon stelling aldaar zal openen. Z. K. H. zal te Roermond verblijven van 11£ voormiddag tot 3 of 3£ uur namiddag. De kroonprins van Servië. Onder 't allerstrengste incognito kwam gisteren het gezelschap te Amsterdam aan, kroonprins Alex ander van Servië, met een zevental studiegenooten van de Bonner universiteit. Wie van de acht heeren nu eigenlijk de kroon prins was Allen waren in licht reistoilet, met lichtgrijze overjassen, héél wijd, en droegen zeven dito petten, groot modelde achtste had een groen fantasiehoedje op. Dat was de kroonprins, een lange jongeman, gezond type, met kort, zwart bruin snorretje. De auto omnibus van het Doelen-Hotel een keurige de la Haye-wageu juist gisteren in gebruik, stond aan het Weesperpoort-station ge reed. Ettelijke koffers en valiezen werden opgeladen, sommige met een gekroonde G. A.»Georgewitch Alexander". Vlug werden de jongelui nog even gekiekt, toen tufde de auto weg. De kroonprins, met zjjn reismakkers, blijft een drietal dagen in onze stad en zullen verschillende instellingen, als Artis en het Rijksmuseum, bezoe ken. (Tel) beelden, aanbiddelijk naïf en vol frischheid en geur van poëzie; denkbeelden, die de Parijzer meisjes niet eigen zijn, doordat zij te veel van nabij de werkelijkheid aanschouwen, om hare reine onschuld te kunnen bewaren denkbeelden die slechts kunnen ontstaan in het brein, van haar die in afzondering zijn opgevoed, en waarin droomen steeds vrijen toegang hebbenen hij gevoelde werkelijk spijt, dat hij die onbekende wereld niet vermocht binnen te gaanhoe lief lijk moest het zijn rond te waren Wie weet, misschien was dat wel het meest verkieselijke.... Hij zou dan ten minste geene teleurstelling ondervinden, en van zijn Bretonsch nichtje de herinnering bewaren, even frisch en geurig als de kamperfoelie, die zij in haar cein tuur droeg, op den dag toen hij haar voor liet eerst had gezien.... „Kom kinderen" riep mevrouw Chaussey, die een weinig was achtergebleven, „gaan wij nog niet verder? Het begint hier koud te worden I" Madelèine gehoorzaamde gewillig; de verloofden volgden onwillekeurig. Hoe hadden zij. zoo uit sluitend van elkander vervuld, het verrukkelijk schouwspel genoten, welke gedachten van hoop en verwachting waren daarbij in hen omgegaan Arlette, die zich op het'geroep harer tante had omgekeerd, bekeek ze met aandacht en verwon dering. En bij die beschouwing kwam Guy de vraag op de lippen «Wat is er? Waarom kijk je zoo vreemd naar Charlotte en Pierre? Vindt je ze onwaardig om Mr. P. D. Kley. f Gisteren is te Rotterdam overleden mr. P. D. Kley, dijkgraaf van Schfeland en lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, vroeger ook lid van den Rotterdamschen gemeenteraad' Wethouder de Wilde. De Haagsche correspondent van de »Tel" schrqft Zooals reeds gemeld werd, heeft de wethouder, de heer H. de Wilde, tqdeljjk zjjn functies over gedragen aan één zjjner collega's, en is hjj naar het buitenland vertrokken. De heer De Wilde is nog altjjd lijdende aan zeer lastige oogontsteking. Reeds den dag toen Prinses Juliana werd ingeschre ven in den burgeljjke stand had de heer De Wilde van die ontsteking heel veel last, maar hjj wilde natuurljjk van het voorrecht, om de Prinses in te schrjjven, geen atstand doen en daarom liet hjj zjjn oogarts ten paieize komen, die hem daar nog een inspuitiDg gaf. De heer De Wilde is van verschil lende zjjden aangezocht om zich beschikbaar te stellen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer, maar hq heeft alle candidaturen afgeslagen. LJI Jtl i JIJ s i'fl Arbeidsduur op de Rotterdamsche kantoren. Verschenen is het rapport over den arbeidsduur op de Rotterdamsche kantoren, in het bijzonder van jeugdige handels- en kantoorbedienden, uit gebracht door de commissie, benoemd door de afdeelingen Rotterdam van den Nationalen Bond van handels- en kantoorbedienden »Mercurius", de Nederlandsche Vereeniging van christeljjke kan toor- en handelsbedienden en den Algemeene Nederlandsche Bond van handels- en kantoorbe: dienden. Het aantal instellingen, waarover het onderzoek heeft geloopen, is 136, het aantal manneljjke be dienden 2468, waaronder 385 beneden 19 jaar, het aantal vrouwelijke bedienden 147, waaronder 65 19 jaar. De commissie deelt de instellin gen in 12 rubrieken in, die zjj in haar rapport afzonderijjk behandelt. Wjj stippen hier enkele punten;aan, die de com missie in hare eindbeschouwing bespreekt. In een aantal bedrjjven »is regel, dat er geen regel bestaat". In verschillende bedrjjven is be perking van het avondwerk tot een minimum ge- wenscht. Behalve het avondwerken en tehuis werken is ook het lang achtereen doorwerken uiterst ongewenscht. De Zondag kan niet steeds volkomen door het geheele personeel als een rustdag worden aangemerkt. De jaarljjksche zomervacantie is nog volstrekt niet algemeen een vaste regel. Ten aanzien van de «Zaterdagmid dagsluiting" verkeert onze stad nog slechts in het aanvangsstadium. Meer gebruik maken van het ploegenstelsel in bedrjjven, die zekere continuïteit in de arbeidsverdeeling vereischen, wordt wénsche- lijk geacht. Voor extra werk behoort extra betaald te worden, wat nog al te veel wordt vergeten. In zeer vele gevallen is de oorzaak van het over werk te zoeken in onvoldoend personeel. Op den arbeidsduur der bedienden oefenen ook invloed je vriendin, de zee, te bewonderen „Neen, dat niet.... Neen...." „Nu wat dan Is mijne vraag onbescheiden „O, neen!...- Maar ik dacht zoo dat Charlotte het prettig schynt te vinden, dat zjj trouwen gaat „Natuurlijk vindt zij dat prettigWaarom zou ze niet „Omdat het mij vervelend schijnt getrouwd te zijn! Visites maken, voor de keuken zorgen, en voor de wasch, de bedienden beknorren, boos zijn op de kinderen, nare dingen zeggen tegen den man, of heelemaal niet tegen hem spreken.... en dat zou ik nog veel vervelender vinden. „Weet je nog meer?.... Goede Hemel! wat heb je eene zonderlinge opvatting van het hu welijk Waar heb je geleerd, dat het de vrouwen zulke plichten oplegt, als je daar belieft op te noemen „Wel, dat zie ik bij mijne stiefmoeder: en ook...." »Dus zou je zelf niet willen trouwen »OI zeker niet! Ik vind alle mannen teDou- arvenez leeljjk en naar behalve mijn vader en den kapitnin I en behalve de visschers waar van ik heel veel houd Ook zegt mevrouw Mor- gane, dat alle mannen leugenaars zijn, dat sii hunne vrouwen altijd ongelukkig maken maken, dat zu tyrannen zyn die de vrouwen mishan delen.... En dat komt alles door Eva11...." QtiLorit vervolgd.) j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1