Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Pinksteren. 32ste Jaargang. Zaterdag 29 Mei 1909. No. 9424. EERSTE blad. hiJï* nummer bestaat uit twee *en een Geïllustreerd Zon- MUffsblad. Officieele berichten. Kennisgeving. Gymnasium te Schiedam. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: knsï^ verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en wppV u?1 ^e<^am Per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Franco per post door geheel Nederland f2.per kwartaal, ^jzxmderljjke nummers 2 cent. 8traa+^?>neme"ten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- en ahe Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 1 6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. 1 i M Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. -1—1 Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voorherhaaldeljjk advertoeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Kostelooze toelating yan leerlingen op het oj miiasium, de lloogere Burgerschool °n de Herhalingsschool (talencursus) Verbonden aan de School voor jon gens met uitgebreid leerplan. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, de /ngen ler kennis van belanghebbenden, dat tnt anvragen om kosteloos te worden toegelaten tot «en a.s. cursus van het gymnasium; van de hoogere burgerschool bond'e Van de herhalingsschool (talencursus) ver- leerplan8^ scbo°l voor j°nBeüS met uitgebreid Uuerijjk den lsten Juli a.s. bij hun College en zyn ingediend. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. A. BRANTS. De Secretaris^ V. SiCKENGA. hebben^ain^ tV00gdeD> die kinderen of pupillen dat in Ha C gev®n voor het Admissie-txamen, heudin l i erSle helft van worden ge- den rector6 6n ZiCb 16 nctuen vóór 1 Juil lot Dr. J. L. LIEZENBERG. Vent, Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest 1 verheven oogenblik vol bovenaardscbe ac t toen op den vjjftigsten dag na Christus' t0|r^ w°ord van den Goddeljjken Meester Red Z'U 'eer^Dgen 'n vervulling ging»Gjj zult oopt worden met den Heiligen Geest, niet lang deze dagen." God^at nieuwe sckeppingsdaad van den levenden en l' t0Cn be^ uur des morgenoffers de apostelen Wa 6e^lllge® de Moeder des Heeren vergaderd aren, en eenklaps uit den hemel een gedrmsch en s °»a als van een opkomenden hevigen wind n geheel het huis, waar zjj gezeten waren, ver- e. Allen werden vervuld met den Heiligen eest en begonnen te spreken in verschillende Een Daar dat de Geest bun gaf u't ,e spreken. dCn /en'gte menschen hoorde dat wondervol Hop""80 T sPoedde zich ontsteld naar het huis ^°Ste 6Q en de menschen zjj hoorden de ripn 6 eQ $^>re''en verschillende talen en zjj P p U't- ®Ziet, zjjn met aneen die sprèkeD, waaeer$ C booren WÜ dan ieder onze taai, in fm W geboren zijn Wjj hooren hen sprekeu warDZe de groote werken Gods 1" Maar daar de mënSe, dïtstldër °ngel°0Vigen Kerk> oraringd door wat gesproken is door den schieden in de jongste dagen, 2egt de Heer. j,. zal van mijn Geest uitstorten over alle vleesch" Israëlitische mannen hoort deze woorden Jez„7 den Nazarener, een man, dien God onder u rals den Messias) betuigd heeft door kracht en wonde- en teekenen...., hebt ge door de handen van goddeloozen gemarteld en ter dood gebracht. Maar od heelt Hem opgewekt ten levenhiervan zjjn »ArR a de geluigen* Verheven door Gods rech- den 'a en de belotte des Heiligen Geestes van welt r °DtVangen hebbende, heeft Hg dezen, Ikeu gg ziet en hoort, uitgestort." van H tf'n di6a PetrUS' W0°rden door de kracht Geest maakte, was overweldigend. Men ep uitt Wat zullen wjj doen. mannen broeders Petrus antwoordde: doet boete, ieder van u worde gedoopt in den naam van Jezus Christus tot vergiffenis uwer zonden 1 en gu zult de gaven van den H..Geest ontvangen. Drie duizend men schen geloofden - werden gedoopt dien dag. - Dat is de voltooing der stichting van Christus' Kerk. Cbristus, de Verlosser, was verschenen in al zjjn geringheid en rmoede, maar ook in al zjjn on- eindigen rjjkdom van goddeljjke liefde en barm hartigheid. Christus, de levende openbaring Gods aan de menschen, Christus, het Licht der wereld maar het licht scheen in de duisternis, en de duisternis heett Hem niet gekend. Christus, het Leven, verrees uit eigen macht van den dood. Het geloof der leerlingen was wel versterkt, wel wierpen zjj zich aanbiddend neder en zeiden »mjjn Heer en mjjn God" maar nog was de zon des geloofs met geheel en al opgegaan over hun duistere ziel hun hart was nog zwak nog traag in het gelooven, hun hart was meer passief dan actief en kloppend voor hun goddeljjken meester. Maar daar komt de groote dag. De apostelen worden gedoopt met den H. Geest de H. Geest daalt neder op ieder van hen. Zij staan in het volle licht van Gods volle genadede H. Geest verlicht hun verstand verwarmt hun hart voor Christus en zjjn rjjk. Een nieuwe schepping mogen wjj zeggen in zekeren zmVan angstval lige, vreesachtige leerlingen worden zjj moedige onverschrokken apostelen, die door de wereld zul len gaan met dit woord »wjj moeten God meer gehoorzamen dan de menschen", die de wereld zullen doorkruisen met geen andere kracht dan met den H. Geest, die in hen zal denken, spreken handelen, die geen andere leus hebben dan dit woordwjj prediken Christus en Dien gekruist, die de wereld zullen veroveren zonder geweld zonder wapenen, zonder oproerige benden voor Christus en zjjn Kerk. Dat is het Pinksterfeest de triomf van den H. Geest in Christus' Kerk, de triomf van Gods genade in het Christenhart. En nu gaat de Kerk het leven in met het woord van Christusik doop u in den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes nu gaat zjj den weg van Christus voortzetten prediken en wonderen werken nu gaat zjj door de breede, woelige dwarrelende we reld met deze vaste ljjnen»Ik ben de weg de waarheid, het leven". Nu valt uit den hoogen mast van Petrus'schip, uit den vuurtoren van Petrus' rots het zoeklicht van Christus over de donkere levenszee, en overal waar de scherpe, juist Ijjnrecht begrensde lichtbundel van Christus glanst, daar verdwjjnt de duisternis, de dwaling van het heidendom. Het Pinksteren is de volle, rjjke, zomersche dag van het kerkeljjk, chnsteljjk leven, waar buvenaardsche vruchten rjjpen in het beete zon nelicht van geloot en bovenaardsche liefde. Kom H. Geest kom ook over ons en onze tjjden, verlicht, verwarm ons I De H. Geest is zeker voor velen de Donbekende God" men gelooft wel in Hem, maar wat men gelooven moet aangaande den H. Geest, weet men niet. Zoo komt het dat de kennis van den H. Geest verloren gaat, het verlangen naar Hem, de zin voor het bovennaiuurljjke. En dit heeft groote gevolgen voor het geloofsleven. Zoo wordt dat godsdienstig leven afgestompt, en in 's men- schenhart komt een opgeblazen zelfgenoegzaamheid of een keinmakende vrees. Daar is voor die onwetendheid wel een rede te vinden, maar die niet verontschuldigt. Wjj menschen zjjn geneigd naar het zinnelijk waarneembare, naar het zicht- en tastbare. De groote wereldschepping, de Verlossing zjjn feiten door ieder oog, dat nog zien kan, duideljjk waar te nemen. Een wereld, zooals een gewjjd schrjjver zegt, die uit den afgrond van het niet opbloeit, een nieuwgeschapen aarde, welke als een donkere massa door het heelal zweeft, of een kind dat wondervol in den Kerstnacht wordt ge boren, een doode, die het grafzegel verbreekt, dat zjjn scherp afgeronde feiten en gebeurtenissen in zinneljjk-waarneembare vormen. Maar de werken van den H. Geest zjjn van ge heel anderen aard. Zjj zjjn meest geesteljjk su- blimer van meer bovenzinneljjke natuur. Zjj eischen daarom ook meer geestelijken zin, fjjner begrip, een meer geoefend verstand en hart. Kom H. Geest verlicht dan ons verstand en verwarm ons hart, opdat de wereld u meer en meer mogen kennen 1 Wjj vieren nog een ander geheim hedenn.m.l. de blgvende onzichtbare nederdaling van den H. Geest over de Kerk en hare leden. Dit is de zin van het Pinksteren van heden voor ons. Wat zou de dag zjjn zonder zon en wat de aarde en het leven zonder warmte? En ik vraag: wat zou de Kerk zjju zonder den H. Geest, zonder zjjn waarheidlicht en genadewarmte Wat de zon is voor bet natuurljjke leven, dat is de H. Geest van het bovennatuurlijke. »Ik zal u den Trooster zenden, den H. Geest, Hg zal u alle waarheid leeren." Dat woord van den Goddeljjke Meester mogen wjj niet vergeten. De H. Geest is gekomen, en onderwjjst alle waarheden tot op dezen dag en langer. De H. Geest onderwjjst den Paus en de bis schoppen de H. Geest onderwjjst het menschen hart en maakt het ontvankeljjk en van goeden wil. De H. Geest, geeft genaden en goddeljjke macht aan den priester om het eeuwig offer des nieuwen verbonds te voltrekken en de H.H. Sacramenten toe te dienen. De H. Geest geeft de heiligmakende genade en andere. De H. Geest spreekt tot ons in Gods woord; de H. Geest is die immer nieuwe kracht geeft, die het aanschjjn der aarde vernieuwt, Kom H. Geest vernieuw ook onze wereld. O wat hebben wjj behoefte aan de gaven van den H. Geest, zoo zeer door de wereld miskend Waar is, o wereld, de vreeze Gods de vroom heid, de wetenschap, de raad en sterkte, het ver stand en de wjjsheid Men roept wel vreeze en vroomheid en wjjsheid maar daar is geen vreeze Gods meer, noch vroomheid noch ware wjjsheid. De wereld heeft haar eigen vreeze haar eigen vroomheid en wetenschap. Haar vrees is een een zinnelijke een vrees voor lichamelijke ellende voor ziekten, voor aardbevingen, voor smart en dood. Die zinne lijke vrees wordt met den dag grooter en zjj groeit met de vergoding des vleesches, Vandaar de groote wekeljjkheid in de opvoeding, in levens opvatting en levensuiting, vandaar die afkeer van zorgen en arbeidsplichtenvandaar dat vluchten van allerlei moeieljjkheden, dat zoeken naar gelukt naar genot, wel lusten, geen lasten in iederen levenstaat, vandaar dat spelen met zedelijkheid en reinheid, ook in het huwelijksleven, vandaar die verwildering op maatschappelijk, zedeljjk en gods dienstig gebied. Kom H. Geest en geef ons de ware vreeze, om voor alles te vreezen uw oordeel en uwe straffen en voor alles te vervullen uwe geboden, en niet de geboden der lagere driften I Wel hebben wjj behoefte aan ware vroomheid niet die vroomheid, die gedacht wordt in het kleine wereldje van 's menschen hersens, niet die vroomheid, die zetelt in de fantasie of in het gevoel van den mensch, die zoo gaarne droomt van kunst en muzikaal genot en de concertzaal beschouwt als zjjn kerk, of die zoo gaarne in den vroegen lentemorgen uitgaat in de rustig groe nende natuur; in dien grooten ruimen poêtischen tempel van de natuur om met de kwinkeleerende vogelen te jubelen algemeene klanken van alge meene neutrale Godsgedachten neen, wjj moe ten vroom zjjn, niet zooals wjj het willen, maar zooals God het wil. Kom Heilige Geest, en dat wjj u dienen met geest en hart, U de hoogste waarheid, en U de hoogste liefde. Wjjsheid en Wetenschap 1 Wat is ze poover de wjjsheid en wetenschap der wereld 1 Zjj gaat niet hooger dan deze aarde met haar zon en maan en sterren en dan nog hoe ge brekkig 1 Zeker groot zjjn de uitvindingen, wjj schjjnen met de electriciteit gekomen tot het toppunt der ontdekkingen wjj wachten nog op onze volmaakte luchtschepen. De wetenschap bestudeert geheel de natuur, van de zou tot de ingewanden der aarde, van den olifant tot het onzichtbare leven in den waterdruppel, van de groote reusachtige palmen tot het mosplantje de wetenschap maakt vor deringen, zjj werkt dag en nacht en wjj zjjn haar dankbaar voor haar arbeid maar al die wjjs heid, al die wetenschap al die kunst, zjj gaat niet hooger dan de aarde. De mensch zoekt een hooger leven, een hooger waarheid, en die kunnen hem geen electriciteit en vliegmachine brengen. Wij zoeken de waarheid, die ligt hooger dan de aarde, hooger dan de golven, hooger dan de zod, hooger dan het genie wjj zoeken de waarheid die ligt in God-zelven, en die Augustinus deed uitroepen»Mjjn hart was onrustig tot het rust vond in U Hoe is de oorsprong der dingenwat is mjjn levensdoelwat is de doodwat is mjjn ziel wat is eeuwigheid? En de wetenschap dezer wereld heeft geantwoord: »wjj weten niets en zullen niets weten De aardsche wetenschap is groot, maar is niet de grootste. Wjj willen ware wjjsheid en ware wetenschap En die wjjsheid heelt ons gebracht Christus, Die gevormd is door den H. Geest, Die van zich-zelven durfde getuigen voor geheel de wereld»Ik ben de waarheid" ja, dat is een andere waarheid dan de waarheid der wereld. Christus heeft ons geleerd, wat onze ziel is, en hoeveel zjj waard is waarheen wjj gaan, zjjn ljjden heeft onsljjden verheerlijkt, zjjn dood onzen dood overwonnen. Christus is die goddeljjke figuur, die glanzend in het licht zjjns Vaders, ons wjjst de eeuwigheid. En toen Christus ten hemel ging, sprak Hjj als de Geest der waarheid komt, zal Hjj u alle waarheid leeren en die Geest der ware wjjs heid is nedergedaald op den eersten Pinksterdag en lost, sinds dien dag, alle waarheden des levens op, ook die van dood en eeuwigheid. Wat baat ons alle wetenschap der aarde, als wjj hier allen moeten achterlaten èn zon èn maan èn sterren planten eu dieren - electriciteit en vliegmachinen en alleen gaan in de eeuwigheid Dat is de ware wjjsheid, God te kennen, Hem te dienen, Hem eens te bezitten in eeuwigheid. Die ware wjjsheid heeft ons ware en werkeljjke mannen gegeven, denk aan St. Augustinus aau St. Thomas van Aquino, aan Dante, aan Newton, Pasteur. Hoe meer zjj studeerden, hoe dieper zjj aanbid dend nedervielen vo ir Gods almacht. De wereld moge Baco's woord wel overwegenjeen oppervlak kige wetenschap voert tot ongeloof, een degeljjke diepgaande voert tot het geloof." Ons verstand zoekt de waarheid, en die is in God die is Godde valsche wjjsheid loochent God en Chris tus, de levende, mensebgeworden waarheid. Onze ongeloovige geleerden, zjj kennen alleen zich-zelven, hun eigen grootheid en roemzjj buigen zich niet voor God, niet voor zjjn waarheid, niet voor den Heiligen Geest, maar wel voor den geest van Kant en Hegel en meer menscheljjke afgoden, daarmee huldigend en verbreidend een modern heidendom. Onze tjjd is zonder geloof, onze tjjd is een tjjd van vervalsching in smaak, en kunst, in weten schap. Kom H. Geest, daal neder met uw scheppende kracht en genade over de jjdele, waanwjjze wereld; want haar wjjsheid voert ons in den afgrond der sociale ellende. fr. B. G. VERHEY, O. P. Ontvangst ran 't corps diplomatique. Maandag 7 Juni e. k., des namiddags te 3 uur, zal H. M. de Koningin het corps-diplomatique ten paleize ontvangen. Den dag daarop heeft ten paleize een groot gala diner plaats, waarbjj H. M. de Ko ningin-Moeder de tafel zal presideeren. Woensdag 9 Juni a.s. zal de Koningin de geluk- wenschen van het groote staatskorps in ontvangst nemen. De Belgische gezant en zjjn echtgenoote hebben honderden invitaties rondgezonden voor een groote receptie, die kjj Zondag 6 Juni e.k., ter gelegen- ïeid van Prinses Juliana's doop, in de salons der legatie zullen houden. Vorstelijk bezoek Maakten wjj Donderdag melding van het bezoek van den Servischen kroonprins aan Amsterdam thans kunnen wjj meedeelen, dat Vrijdagochtend prins Oscar Charles Adolf, zoon van den Duitschen keizer, in gezelschap van graaf Leugen, aan het Amstelbotel is afgestapt. De prins reist onder het strengste incognito, onder den naam van graaf Vinkenstein. Vrijdagochtend brachten de heeren 'n bezoek aan het Rjjksmuseumdes avonds gingen zg de stad in en gisterochtend per Noord-Hollandsche stoomtram naar Volendam en van daar per boot naar Marken. Toen zjj gisterochtend bjj de Noord-Hollandsche tram aankwamen, wilde de koetsier op den steiger ruim baan voor hen laten maken, doch de prins wilde dit niet hebben. De prins zag er zeer eenvoudig uit en droeg een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1