Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Abomsert D tp ie De stembus 1909. Nine Sclieiamscle Corai ut fratis Gelllnstreeri MapliM pffji 10 c. j.fsei, 0.45 p. mi, f 1.35 j. 3 li. SZS&SZ sïïïïi-ï, 32ste Jaargang. Vrijdag 4 Juni 1909. No. 9428. Feuilleton. haar neef. 2 ™S WerkelSk te V AS Officieele berichten. Kennisgeving. Knnisge ving. Kennisgeying. Biiitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN; Van 1 6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. i i j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. L~1~ Ingezonden mededeelingen 25 cent jper regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Schietoefeningen. De Burgemeester van Schiedam, estigt, op verzoek van den heer Staatsraad i.b.d, g°namissaris der Koningin in de provincie Zuid- bolland, de aandacht van belanghebbenden by de cheepvaart op het navolgend bericht Schietoefeningen van het fort „Pampus" Zuiderzee 3de District. Volgens mededeeling van den Minister van Oor- °f> zal op 8 Juni a.s. eene schietoefening gehouden orden van het fort «Pampus". Er zal gevuurd orden met kanonnen van licht kaliber (6 c.M.), aarbjj onveilig wordt gemaakt een sector, egrensd door de ware richtingen NW. door oord tot ZOtZ. (191°), tot op 4500 M. van het fort. fort d6 da£en waarop gevuurd wordt zal van het vo k eene roode v'a8 waaien, die 3 uur y J ket begin der oefening halfstok en een uur BoF a- oe^en'n8 geheel voorgeheschen wordt, ro VHe en zuUen tegelykertjjd en op dezelfde wyze dam" v'aSgen waaien van de batteryen «Diemer- Mnia en '"Burgerdam", de Westbattery nabjj Ren en den kerktoren te Muiderberg. «Ned. krt." No. 212). Schiedam, 4 Juni 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, kelüt6^ °P houdende bepalingen betrek- yj. '^kwartieringen en het onderhoud van rygsvolk, de transporten en leverantiën Urengen ter openbare kennis, dat de by art. V dier wet bedoelde lyst, bevattende de namen oor inwoners, die voor het verleenen van inkwar tiering en onderhoud van het krygsvolk en stal ling van dienstpaarden in aanmerking komen, aan ket Raadhuis is aangeplakt en van heden gedu- r®Q de veertien dagen aan de afdeeling Militie, School straat No. 12, voor een ieder ter leziDg is neder- Eelegd, alsmetie dat bezwaren tegen die lyst bin- en voertien dagen na afloop van den tyd voor de 2age bestemd, schriftelijk aan hen kunnen wor- det* ^gediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het kehoort, den 4den Juni 1909. t-Uj Burgemeester en Wethouders voornoemd, r f M. A. BRANTS De Secretaris, V. SICKENGA. DRANKWET. ^Burgemeester en Wethouders van Schiedam ter J'n8ev°lge art. 12, le lid der Drankwet, humt** are konnis dat by hen een verzoek is voor d DVtm J' V°GDDEZANG, om vergunning Vo0r vorkoop van sterken drank in het klein denlok j.rui'£ ter plaatse van verkoop in de bene- alhiervan ket pand Hoofdstraat no. 11 aniaerynereni dat, ingevolge het 3e lid van binnen 2 weken na deze "taking, tegen het verleenen van de vergun- (Uit het Fransch.) 19) ^o^dokt!^ bÜ zeer goedhartig was en vreesde stond Cr te kebben bedroefd, hernam hjj ter- kiedirön't Du' M°rgane Zal die verduivelde pen ju k an l.oui .PÜ nooit weer op de been hel- 8ezóndh»;an Zfl dan ook niet mÜne kostelyke d°I van Va u vroe8er hergeven Ik word er °pgesloten°p 6r 100 a'3 een kreupele te zitten keb^v^Lb„e-ste ™ond, beklaag je maar niet, jij onbekend te ïor8en> aan jou is het gevoel klik te if. 4 kewustzijn geeft, ieder oogen- *°o noodig^ebben!*"1611 degenen die je DOg hij beLr,0rden waren den dokter ontvallen, en klik van r- fi.Ze- reeds> t°en bij den doordringende iZal u n?a. °P zick gevestigd zag. spoedil f* D1C.tjT® van Arlette, Charlotte, niet meisje zou zjjn eende' datje dochter bruids- tante8' daar ia ïnderdaad sprake van geweest, haar dens Vf -(Wfuren allerliofst voor haar, tij- - kun verblyf alhierzy toonden zoovee! be ning schriftelijk by hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 4 Juni 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Nog slechts weinige dagen scheiden ons van den dag, waarop de stemming plaats heeft voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Van de groote belangstelling, welke by vorige periodieke verkiezingen in den lande werd waar genomen, ontwaren wy ditmaal niets. Er heerscht slapte in de politiek. Die slapte vindt echter niet haar oorzaak by de Rechterzyde. O, neen. Zy is by de Linkerzyde te zoeken, die, thans schrome lijk verdeeld, geen enkele verkiezingscry heeft. We missen by dezen stembusstrijd totnogtoe de felle, harstochtelyke campagneder vrijzinnigen van 1905. Men herinnert zich nog wel hoe in 1905 het land in rep en roer werd gebracht om het kabinet-Kuyper te doen vallen. Het volk werd toen begoocheld door allerlei mooie beloften. Men hield het voor, dat van de liberalen alleen een goede financieele politiek en een uitmunde sociale wetgeving te verwachten was. Wat zyn zy, die 1905 hun stem gaven aan de linkerzyde, teleur gesteld Een overwinning werd er wel-is-waar behaald, maar in korten tyd na het optreden van het kabinet—De Meester ontluikte de kritiek by de eigen geestverwanten. Misslag op misslag volgde en het gevolg was dan ook, dat minister De Meester en de zyne tusschentyds de portefeuilles moesten weerleggen en men met hangende pootjes by Rechts moest komen om een nieuw ministerie te vormen. Minister Heemskerk met een ry van hoogst begaafde ambtgenooten aanvaardde het be wind en het Kabinet-Heemskerk kweet zich zoo uitnemend van zyn taak, dat zelfs een liberaal blad de Nieuwe Crt. moest getuigen«In- tusschen het zy herhaaldhet ministerie gaf reden tot lof en overigens tot heden niet veel vat op zich." Het is dus voor de kiezers een gebiedende eisch zulk een Kabinet te steunen waarvan men de re delijke zekerheid heeft, dat het in de komende regeeringsperiode de tallooze op behandeling wach tende vraagstukken op sociaal en economisch ge bied zal weten af te doen. Dat men van de Linkerzyde niet veel behoeft te verwachten en zy tot regeeren niet in staat is, blykt wel uit het volgende, dat wy in de liberale «Nieuwe Courant" vonden «Er is voor de linkerzyde, zelfs by een onge dacht stembussueces, by geen mogelijkheid een regeeringsmeerderheid te verkrygen. Men zie het stembus-program van haar talrijkste groep, de Unie, maar aan. Er is geen uitslag van de ver- langstelling, dat er werkelyk aan moest gelooven haar nichtjes hebben haar zelfs geschreven, maar je kent myne kleine wildzang; schrijven is juist niet haar kracht, en ik vrees, dat de bijzondere kinderlijkheid van haar brieven, de schitterende nichtjes een weinig heeft teleurgesteld, want het is nu al ruim zes weken geleden, dat wy niets meer van haar hoorden.... Zoo gaat het I De bevoor rechten hapert het dikwyls aan lust, om de arme duivels te gedenken, die moeten zwoegen voor hun dagelijks brood, dat is nu eenmaal zoo «Yves, wees wat voorzichtiger in je oordeel". «Ik verzeker je, Catherina, dat ik verrukt zou zyn, het tegendeel te ondervinden.... Ik was zoo zoetjes aan beginnen te hopen, dat myne Arlette defamilie wat nader was gekomen, de eenige fa milie van hare moeder, en dat zy later van dien kant eenige steun zou vinden.Het was een droom. Dat blykt! Hoe is het mogelijk, dat ik gegeven, myn God het was belachelyk, beken het maar Catherina". Waarom wilt ge dat ik zoo iets beken Mevrouw vLaat ons het hopen", besloot de dokter met een weemoedigen lach, en zich afwendend 'vroeg al gekomen ?"WS V8naV0nd MaloUzec? Is de Ou?mner"UH^ gFeep na?r het "Nieuwsblad van Juimper dat nog met de adresstrook eromheen, naast hem lag, en begon het verstrooid te ont- kiezingen denkbaar, welke een ministerie in staat zal stellen op te treden met een regeeringsprogram, luidendealgemeen kiesrecht en staats pensionee ring. Slechts Unie-liberalen en de sociaal-demo craten zyn het eens over dat program en hoe dan nogIn de jongste vergadering van den Vrijzinnigen-Democratischen Bond is plotseling ontdekt, dat er tusschen staatspensioneering en verplichte verzekering eigenlyk geen principieel verschil bestaat, maar een ieder gevoelt, dat aan deze ontdekking geen langer leven beschoren is dan de stembus open blyft en dat zy enkel kan bestaan, doordat men er aan toevoegde, dat over »een uitvoerbaar plan" nog werd gedacht. Het Kamerlid Patyn heeft zynerzyds een goed bedoelde poging gedaan om de vrijzinnigen op 't punt der ouderdomsverzekering tot elkaar te bren gen. Jammer genoeg bestond echter die poging naar den kant der Vrye Liberalen in niet veel meer dan een vriendelyke aanmaning, dat zij toch ook maar liever voor staatspensioneering party moesten kiezen. Aangezien een week vóór de ver- schyning van het laatste der artikelen van den heer Patyn het program der Vrye-liberalen werd vast gesteld, waarop een stelsel van vrywillige ouder domsverzekering met staatshulp geschreven staat, moest diens poging zonder gevolg blyvenzy is dan ook vrywel met onverschilligheid bejegend. Wy schromen niet te erkennen, dat wy ons voor de aanbrekende vierjarige periode geen re geeringsprogram kunnen denken, voor welks uit voering een vryzinnig ministerie op den gezamen- lyken steun van Yrye-liberalen, Unie-liberalen en Vrijzinnig-democraten zou kunnen rekenen. Toch zou elk denkbaar vryzinnig kabinet voor 't minst van dien steun verzekerd moeten zyn om te kun nen leven, neen om te kunnen ontstaan. Diensten als de heer Borgesius in 1905 bewees, kan de Kroon niet andermaal vergen. Op de sociaal-de mocraten kan geen ministerie bouwen. En de rechterzyde geeft aan een vryzinnigen Kabinets formateur als zoodanig niet thuis." In deze regelen wordt dus onomwonden ver klaard, dat al komt Links met een meerderheid uit de stembus, het niet mogelyk zal zyn een regeerings-meerderheid te verkrygen. By de rechterzyde, die door de hooge beginselen wordt samengehouden eener op Gods ordonnantiën gevestigde meening, welke niet den goddienst en het godsdienstig beginsel wil bannen uit het staatsbestel, heerscht eendrachtige samenwerking. In alle plaatsen werd volledige overeenstemming over de te stellen candidaten verkregen. Ook in de groote steden, waar vooral de uitslag van de stembus ditmaal wordt beheerscht, kwam men tot een gelukkig vergelyk. Daar valt ditmaal slechts winst te behalen. De ^Standaard" meent zelfs, dat er kans bestaat er acht districten omgaan. Natuurlyk is het al te dwaas, zegt het blad, dat voor onze vier groote steden, met een kwart millioen inwoners, geen enkel lid van Rechts in de Kamer zit. vouwen. Plotseling bleef zyn blik, onder het dwalen langs de regels, op eene ervan rusten, zoodat de dokter verwondert vroeg »Wat is er dan? Wat leest ge?" »Een nieuwtje dat my niet zou verwonderen waarheid te bevatten, maar als het waar is, voor veel menschen hier een zwaren slag zal zijn...." »Wat hebt ge dan gelezen 1" Een bericht betreffende de Bank van Goanec". »En welk bericht De stem van Yves Morgane beefde een weinig by die vraag, en de kapitein was verlegen om te antwoorden. »Dat de Bank deze morgen hare betalingen heeft gestaakt, en..." »En »En Goanec op de vlucht is I" »Maar dat is onmogelyk" riep de dokter, terwyl zich zyne lange, magere gestalte hoog oprichte, als om weer op adem te komen van den schok. »Het onmogelyk. Zoo'n soliede Bank 1" De kapitein schudde het hoofd. »Neen, niet zoo soliede, daar hebben al maan den geleden vreemde geruchten geloopen, bedenk je maar eens, wy hebben er nog samen over ge sproken 1". Ja, dat is waar, wy hebben er over gesproken" herhaalde mynheer Morgane, op zoo'n zonderlingen toon, dat de kapitein door ongerustheid bevangen, vroeg «Morgane, heb je nog geld bij Goanec staan Zelfs in het ongunstige jaar 1905 brachten we van Rechts te Amsterdam uit 15.894, te Rotter dam 6.365, te 's-Gravenhage 8556 en te Utrecht 5151 stemmen. Saam 35.962. En toch zagen we niet één lid gekozen. Van Rechts heeft men daarom o. i. goed gedaan, met de groote steden buiten het accoord te laten, en het aan de centrale bonden in deze steden over te laten, om zich met elkander te verstaan. Vaak komt men in zulk een stad eerst ter elfder ure tot overeenstemming. Zoo is het ook nu gegaan, en de uitkomst van het langdurig overleg heeft niet teleurgesteld. Men is met een plaatselyk accoord gereedgeko men, en op niet ongelukkige wyze. Te veel profeteeren we daarom niet. Maar toch mag hope gekoesterd, dat Rechts althans een paar zetels in de groote centra van ons land zal kunnen veroveren. We noemen geen districten en we noemen geen CandidateD. Het stembusspel is daartoe te wissel vallig. Maar op eenige winst hopen we wel. Wy staan er dus goed voor. Dit wil echter niet zeggen, dat de onzen nu maar stil moet blyven zitten. Volstrekt niet. Er moet door onze propa gandisten hard gewerkt worden. Een ieder moet zich bey veren om aan de Rech terzyde de meerderheid te bezorgen. Al zyn de vrijzinnigen nog zoo verdeeld, toch zullen zy wel zorgen op den stemmingsdag op hun post te zyn- Het anti-clericalisme zit er by de linkerzyde nog altyd diep ingeworteld en de Kuypervrees is er evenmin uit. Laten wy bedenken, dat ook voor het landsbe lang het alleszins gewenscht is, dat het iand niet weer een tydperk van regeeringloosheid mee maakt als in de dagen van het Ministerie De Meester. Er moet stabiliteit zyn in de regeerings- zaken. Hetgeen op afdoening wacht is zoo uiterst belangryk: invaliditeits- en ouderdomsverzekering, «verdere gelijkmaking van openbaar en byzonder onderwijs", wettelijke bepalingen tegen de publieke ontucht, herziening van het tarief van invoerrechten enz. Het Kabinet Heemskerk heeft getoond met grooten ijver en nauwgezetheid de belangen van ons land en volk te behartigen en zal op den een maal ingeslagen weg in de komende vierjarige periode, indien het aan het bewind blijft, voort gaan. Christelijke kiezers, yvert dus overal voor het behoud van het tegenwoordig Kabinet. RUSLAND, Nadere berichten uit St. Petersburg over de aangekondigde ontmoeting tusschen den Duitschen keizer en den Tsaar melden, dat de ontmoeting 3 dagen zal duren en de Rijkskanselier von Bülow keizer Wilhelm zal vergezellen. De «Times" verneemt voorts, dat de Tsaar en «Ik had er alles of byna alles staan wat tot het kleine fortuin van Arlette behoort, dat wat zij van hare moeder had, en 't weinige, dat ik voor haar heb kunnen sparen.... Versta je mij alles..." De toon van den dokter was zoo scherp en hard dat mynheer Maiouzec instinktmatig zeide «Morgane wind je niet zoo op, over een bericht dat misschien overdreven is". «Valsch laat zien de couranti" Hij las de weinig regels en wierp toen het blad op de tafel. «Hoe zou ik nog kunnen twijfelen by die duide lijke mededeeling Waarschijnlijk is by my thuis al een brief, die het onheil bericht. Malouzez, myn kind is op het oogenbJik even arm als de armste deern te Douarvenezbegryp je wei, even arm I En als ik morgen of vandaag nog sterf, zooals myne kwaal mjj dreigt, dan heeft zy geen andere toevlucht, dan de milddadigheid harer stiefmoeder En dat door mijne schuld. O I myn God 1" «Door jou schuld vroeg Catherina, wier i?e laat opeens verouderd scheen. 8 Ja, door myne schuld Maiouzec had mij ge waarschuwd welke geruchten er liepen over de Bank, dat herinner ik my nu: en ik - (Wordt vervolgd.) J.IT i «f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1