Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Yerloezing Tweede Kamer. iuScizt rf«r Maandag 7 Juni 1909. No. 9430. j t o fi ii e e r t D ob ile haar neef. Kiens ScMaisclie Coral prjji 10 c. neet, 0.45}. aiig,fl.35p. 3 ai. Officieele berichten. Kennisgeving. voor het Bevolkingsregister. b«Bgold "ctïbK' flaister6nd s Wat Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- Btraat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTEIISTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i%|^ <ii:. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst b i 1- 1 ïjk e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Voor de verkiezing van een lid van de weede Kamer der Staten-Generaal in het °ofdkiesdistrict Schiedam, op Vrijdag 11 ^u«i aanst., wordt door ons met e «leesten aandrang aanbe llen, de heer jid van de Tweede Kamer der Staten- e«eraal, lid van de Gedeputeerde Staten Va« Zuid-Holland. AANGIFTE achteRQEMEESTER EN Wetho™e«s van Schiedam, aan 'hu Doodi8 de ingezetenen te herinneren gifte vo DC v>verPhchtingen tot het doen van aan- bjj Koninkt«tt ^evo'kingsregister, voorgeschreven blad no l4lfenbef Ul' va" 27 Juli 1887 staats 3 Januari 1893 gemeenteverordening van met heehTpn^4'11^615' wier verzuim wordt gestraft boete van t uan ten hoogste 14 dagen of geld- Volgende*- hoogste f 400, zjjn hoofdzakelijk de By vestiging in de Gemeente. aan t Z'cb de 8emeente vestigt, doet daarvan gute aan het Gemeentebestuur binnen ééne maand na zjjne aankomst. By het verlaten der Gemeente, hoet^'iv'6 de 8emeente metterwoon gaat verlaten, hestuurefVan eene verklaring aan het Gemeente- p. verhuizing binnen de Gemeente. Persoo^H0^ Ta" een ?ez'n ulzonderlijk levend zin„ bir> ^nnen ^ne maand na zijne verhui- Demeentebesf6 gemeente' daarvan aangifte aan het Elk aailz*en van inwonende personen. Persoon g°*n Va° eea &ez'n ot afzonderlijk levend *an het n u*ter'jjk binnen ééne maand kennis Bezin wor<nmeentebestuur van mder lid, dat in zjjn 6nde °P8enomen 5°f daar uitgaat inwo- °nder K lenst-en werkboden daar- er begrepen. Kljjg Vlgemeene voorschriften, de op aan^.te °f verklaring gaat vergezeld van ter invulling van het Bevolkingsre gister led n°°d'g- r°epen,' i^°°^ ^e.' Gemeentebestuur daartoe opge- hoven 'vermeld'^ t0t ket doen der °P8aven> men zic^dez^'k611- ^e^houders vertrouwen, dat - nennnering zal ten nutte maken en 21) Uit het Fransch.) ^al zulke ^ud^vrienj.i'1 aau j°n alleen, em- smart moet u acht begeeft, en men °ns wacht- m»ar ?chreeuwen, als deelneming Van die bekentend ^en?and mag nog iets weten Z°U het toe dien j6 J0U beb gedaan waar eeB verloren ben ?Cr ?at allen het wisten, hoe ik En ernstig I! Beloof je het mjj, Catherina 11 Ik beloof hei v' met bevende lippen Stootelnk vast k-6 ves' Ma.ar het staat onom- ?iekte kunt nn,H i mid' ie niet juist over je 16 gewone sekl J6D'- omdat de zorg voor Arlette, °°k cebenro [PZlnnig !d hindert, maar wat er deed, dat a.'i zweer Je> evenals mjjn broeder Van, noniiA .1 °CS.k!nd 231 Z«D> wees er zeker misschien ,!i r Wjj. hear anders beschouwen, verlichten" zekerheid je last een weinig mi dJrdSTL umdat ik je meiGe llet heb, en - V oaardoor de illusie geef, dat ook ik evenals brengen opnieuw ter algemeene kennis, dat het Bureau van het Bevolkingsregister in het voor malig Kanton gerechtsgebouw Schoolstraat 12J, geopend is dageljjks, behalve op Zon- en Feestda gen, van des voormiddag 8|- tot des namiddags 4£ uur. Schiedam, den 5den Juni 1909. JDe Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. RUSLAND, In tegenwoordigheid van den Tsaar, de Tsaritsa, de Keizerin-moeder, de ledtn van het keizerljjk huis, het corps diplomatique, vertegenwoordigers van den Rjjksraad en de Rjjksdoema en andere waardigheidsbekleders had te St. Petersburg de plechtige onthulling plaats van het gedenkteeken voor Alexander III. Nadat het omhulsel was ge vallen, deed het keizerlyk paar een rondgang om het gedenkteeken. Daarop stelde de Tsaar zich aan het hoofd van de troepen en liet hjj deze voorbij het gedenk teeken defileeren. De deputaties, die bjj de plechtigheid tegen woordigheid waren, legden zilveren en andere kransen, in het geheel meer dan 500 voor het standbeeld neder. Na afloop der plechtigheid keerde het keizerlyk paar naar Zarskoje Selo terug. Bjj de behandeling op Zaterdag voor het Hof van cassatie werd het tegen Lopoechin, den gewezen directeur van het departement van politie, gewezen vonnis van 5 jaar dwangarbeid, veranderd in aanwjjzing van een bepaalde plaats als woon plaats. DUITSCHLAND, Uit Berljjn wordt aan de «Neue Freie Presse" bericht, dat by de samenkomst tusschen den Duitschen keizer en den Tsaar ook de Russische minister-president en de minister van buitenland- sche zaken, de heeren Stolypin Iswolski en mis schien ook de minister van marine, tegenwoordig zullen zjjn. Van den stand van zaken in den Duitschen Ryksdag zal het afhangen, of de keizer door prins Bülow of den minister van buitenland- sche v. Schön zal worden begeleid. Ook zullen de ambassadeurs en de militaire gevolmachtigden van beide Staten te Berljjn en te Petersburg de samen komst bjjwonen. Het door Russische kringen, die de Russisch- Engelsche entente bjjzonder welgezind zjjn, uitge strooid bericht, dat de samenkomst op verzoek van keizer Wilhelm zou plaats hebben, en dat ze ten doel had de gevoeligheid van Frankrjjk en Engeland te sparen, wordt in het bovengenoemde schrjjven als ten eenenmale onjuist voorgesteld. Het initia tief is uitgegaan van den Tsaar en de Keizer heeft zelfs, om aan het verlangen van dezen te voldoen, andere vrouwen een jong wezentje heb om te vertroetelen, met al wat mjjn oud hart aan onge bruikte teederheid bezit OI beste vriendnoem het gene verdienste van mjj, dat ik zooveel van Arlette houd I Zjj heeft mjj reeds meer goed gedaan, dan ik haar ooit zal kunnen bewjjzen 1" Plotseling zweeg zjj met een snik, en een in wendige teederheid veranderde de uitdrukking van haar leeljjke maar vastberaden gelaatstrek ken. Misschien werd het hem op dat oogenblik dui delijk wat deze vrouw voor hem had kunnen zjjn, als hjj slechts had gewild.... Misschien kreeg hij een fliuw besef van wat zjjn huiseljjken haard had kunnen worden, als eertjjd Catherina Malou- zec da&r de jonge doode was komen vervangen, maar met geen enkel woord verried hjj, wat vaak in hem omging, en zwjjgend scheidden zjj. De mist was intusschen dikker geworden, en de weinige voorbijgangers geleken vluchtige scha duwen in den donkeren nevel.... Vlak voor het hotel »Le Bihan" stond een groepje byeen, fl.-uw beschenen door den verlichten bol bo ven den ingang, en een geluid van stemmen steeg er uit op. Naderbjj gekomen, kon de dokter de bekende gezichten onderscheiden, allen even ontdaan. Met een hevige hartklopping begon hjj te vragen Wat is er aan de hand?" 't U het ^okter 1 Slechte tjjding vanavond.... staakt!Va° 6C heefl hare betalingen ge- zjjn voorgenomen bezoek aan Hamburg moeten uitstellen. FRANKRIJK. j Vier luclitv&artlijnen. De heer René Quinton heeft in den loop eener conferentie in het paleis Luxemburg te Parjjs aan de bjjzondere groep van de luchtvaart medegedeeld» dat binnen vier ot vjjt maanden op zijn laatst het Fransche publiek over luchtvervoermiddelen zal kunnen beschikken. Aldus zal eeu eerste lucht- vaartnet door Frankrjjk ontworpen worden en bediend worden door vjjf groote bestuurbare bal lons of luchtkruisers van 3.500,5000 en 7000 kub. meter. Deze ballons zullen van 8 tot 20 passagiers kunnen vervoeren behalve de bemanning. Vier ljjnen zullen alsdan bediend worden die van het Oosten zal Parjjs en Nancy over Meaux en Reims verbinden. De groote hangar te Parjjs is bjjna voltooidzjj zal twee bestuurbare ballons kunnen bevatten. De hangars van Meaux en Nan cy zjjn gereed. De zuiderljjn zal zich tot Lyon uitstrekken. Die van het zuidwesten zal zich verlen gen tot Pau door Orleans, Tours, Bordeaux. Te Pau wordt de eind-hangar reeds gebouwd. De ljjn van het westen zal Parjjs met Pau verbinden met aanloop te Satrouville, waar de hangars zjjn gebouwd. De luchtkruisers zullen een geregelden bjjna dageljjkschen dienst in het seizoen onderhouden. Hunne vermoedeljjke snelheid zal 54 kilometer in het uur bedragen. De heer Quinton, zjjn conferentie eindigend, zeide, dat hjj dacht de eerste luchtreizen in September zullen kunnen plaats hebben. ZUID-AFRIKA. In de vier jaren van gedruktheid, die de Kaap kolonie achter den rug heeft, zjjn de staatsuitga ven verminderd van 11,500,000 tot 7,500,000. Een besparing van ruim een derde Minister Mer- riman sprak Vrjjdag in de Wetgevende Vergade ring de hoop uit, dat in het navolgende jaar inkom sten en uitgaven zouden kloppen. Voor het volgen de jaar (dat met 1 Juli begint) voorzag hjj nog een tekort van een 400,000. CHINA. De Londensche »Times" heeft mededeeling ont vangen, dat de Japansche gezant te Peking er van in kennis is gesteld, dat de Chineesche regeering haar voorstel nopens het onderwerpen der tusschen China en Japan bestaande geschillen over Mants- joersche quaesties terugneemt. Voorts heeft China den wensch te kennen gegeven om de door het Chineesche arbitrage-voorstel afgebroken onderhan delingen over de Mantsjoersche quaesties te her vatten. Voor dat laatste is nog geen datum bepaald, maar die hervatting van de onderhandelingen kan binnenkort tegemoet gezien worden. De voornaam ste der tusschen Japan en China hangende quaesties inzake Mantsjoerjje zjjn naar men weet het »Is het zeker?" »Helaas jal Hergorian is vandaag te Qaimper geweest, de heele stad was in opstand 1Goanec is op de vlucht, hjj is gistermorgen vertrokken een niet teruggekomen. Er zjjn vele slachoffers. Le Goanec was een lagen bedrieger.... Een ieder hield hem voor de vroomste man die er was, en hjj heeft het geld van anderen ingepalmd...*" Yves Morgane luisterde niet meer.... Waarvoor behoefde hjj er nog meer van te weten, twjjfel was nu niet meer mogelijk.... Het ongeluk had hem zoo onverwachts getroffen, dat hjj soms nog geloofde te droomen, zelfs nadat de zekerheid zich onverbiddelijk aan hem had meegedeeld, hoe Ar lette inderdaad was geruineerd, dat het maar al te waar, al te afschuweljjk waar was 1 Werktuigeljjk, bjjna onbewust, beantwoordde hjj eenige vragen, aan hen die hem aanspraken, drukte inderhaast eenige handen, die hem wjrden toegestoken, en toen verwjjderde hjj zich in den donkeren nacht, altjjd maar voortgaande met een gebroken hart, en bezield door de laffe zucht een einde te maken aan dit ellendig bestaan, dat hem opnieuw noodlottig was geweest.... Maar opeens stond hjj voor zjjne woning en nie mand daar mocht weten, welke bloedende wonde hjj met zich omdroeg. De onbeduidende troost redenen, die mevrouw Morgane zich verplicht zou achten hem aan te bieden, stonden hem reeds bjj voorbaat tegen, want hjj wist, dat zjj niet oprecht gemeend zouden zjjn. Het verlies van Arlette's fortuin zou harestief- veto der Japansche regeering tegen de doortrek king van de Chineesche spoorljjn, voorby Sinmin- ting tot Fakoemen, en verder het geschil tusschen Korea (voor welk land de Japansche regeering op komt) en China over de wederzjjdsche rechten en plichten in het grensgebied van Sjentau. In het Sjentaugebied, dat tot Mantsjoerjje (dus China) valt te rekenen, wonen talrjjke Koreanen, over wie de Japanners de jurisdictie willen bljjven uit oefenen. President Fallières deelde Zaterdag den ministerraad mede, dat de Tsaar den 31en Juli, te Cherbourg zal komen om het tegenbezoek voor Reval te brengen. De cholera begint te Petersburg weder te heerschen. In de afgeloopen 24 uur kwamen 12 gevallen voor, waarvan 3 met doodeljjken afloop. Op de eerste jaarljjksche vergadering van het Luchtverbond van het Britsche Rjjk, gisteren te Londen gehouden, hebben verscheiden sprekers zeer krachtig gezegd, dat Engeland in de lucht scheepvaart alle andere volken behoort voorby te streven en meester van de lucht moet wezen. Aangenomen werd het voorstel van kolonel Massy, den voorzitter,om een inschrjjving te openen,teneinde een f 600,000 bjjeen te krjjgen en daarvoor een volledige Zeppelin te koopen. Admiraal Sir Percy Scott deelde mede, dat hjj uitgenoodigd was, in een boek over luchtschepen te schrjjven, over de middelen om ze te vernietigen. Maar hjj zou 't niet doen. Vinden wjj er iets op, zei hjj, om lucht*: schepen te vernietigen, dan doen wjj beter het voor ons te houden. Men zal zich herinneren, dat de admiraal kort geleden op een vergadering iets losliet over een vuurmond, bjj de zeemacht in den maak of reeds beproefd, waarmede luchtschepen al op verren af stand te treffen wareD, Maar, voegde hjj er toen bjj, 's nachts zou men er niet veel mee uitrichten dan moest de eigen luchtvloot opvaren om de vij andige op te zoeken en te bestoken. Nu het tjjdstip nadert, dat de mogendheden hun troepen van Kreta terugtrekken, doemt de kwestie op wat met het eiland gebeuren moet. Er schjjnt neiging te bestaan aansluiting bjj Grie kenland goed te keuren, maar de Jongturken zul len daarmede in geen geval instemmeD. Naar de correspondent te Weenen van het „Berliner Tageblatt" verneemt, beraadslagen de mogendheden over het Engelsche voorstel, om Kreta te laten regeeren door een door Griekenland benoemden gouverneur, die het bewind zal voeren in Griekenland's naam, onder suzereiniteit van den Sultan. De beschermende mogenheden zou den ieder een gedelegeerde -aanwjjzen, die te zamen een commissie zouden vormen om toe zicht te houden op het financieele beheer; vier stationschepen zouden hen steunen. De kwestie is nog of Kreta afgevaardigden naar de Atheensche moeder geen medeljjden inboezemen.... Heel voorzicbtig opende hy de deur, in de hoop juist nu eene ontmoeting met haar te vermjjden maar het fyae genoor van Arlette had hetliehté geruisch vernomen, en zjj kwam hem in de veste- bule tegemoet. j> Vader, zyt ge daar eindeljjk Wat komt u laat I Ik begon my al ongerust te maken, en ik wou al stilletjes naar den kapitein gaan, om tekjjken of u daar was.... «Waarom stilletjes lieveling?" «Ja, u begrijpt, als ik daartoe vergunning had gevraagd, my die zeker geweigerd.En is u nu niet erg vermoeid, vaderlief «Neen, liefste, niet zoo erg". «Is het wel waar En in de schemering der vestibule beschouwde zjj aandachtig zijn dierbaar gelaat. «Heusch waar" herhaalde hij, terwjjl hjj haar haastig naar zich trok en hartstochtelijk omvatte, dat kleine wezentje, zoo innig door hem bemind, en waarom hjj op dat oogenblik zooveel leed. Nu deed zich de harde stem van mevrouw Morgane hooren, achter uit een vertrek waar zii met linnengoed bezig was. «Ben jjj het Yves? Er zjjn brieven voor ie in de spreekkamerAnaïk zal er licht brengen". (Wordt vervolgd.) JhrJr.DJ.de fa, rji

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1