Dagblad voor Schiedam en Omstreken. eerste blad. De verrassende uitslag. v»° OvïïT Ulï' v*° 32ste Jaargang;. Zaterdag 12 Juni 1909. No. 9434. hl3^ nummer bestaat uit twee ri„ V en een Geïllustreerd Zon- aaffsblad. Hoe ZTte WlDSt b6halen- zijt>, vaststaat6 dit 'i*8 bestemmingen moge Z Z 7° g™,ok.. Uit de Pers. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: U ?il blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per 7. 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. str t worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter vat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regei. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39 Zek J s'eairn'r m°gen we den uitsla8 van dezen eersten gend lngsda§ 'errassend, buitengewoon bemoedi- ter ,.noenaen> Wel werd zoowel ter rechter- als Part' erzVde eene overwinning der christelijke dat tïl0®e'Ü's) zelfs waarschijnlijk geacht, maar ZÜQ ^ee<^s bÜ eerste stemming dit resultaat zou Het bad zeker niemand durven verwachten, op ministene» dat sedert 1£ jaar is toeerd 6 n' bevestigd reeds door eene voldoende sllCcese^.e'd> straks nog versterkt door meerder Hch i herstemmingen te behalenvertoond 54 S verjeugdigd en vernieuwd voor aller oog. •Pen H.n Z^n reeds voor rechts gekozen, en rekent waar aard^ bet succes van de stembus te Ede, taing tjWee cbristtdijken met elkaar in herstem- rechterz°men' daD nU reeds ^5 leden voor de Ênkervita 6 16 noleeren- Daartegenover zag de Zal zjj y6 t("luu^oe slechts 10 leden gekozen en *el dp n?D 8 30 herstemmingen, gewoonlijk, een schitterend sue BU r6edS verkreSen werd' triomf van lu.,„ C6S mag gen°emd worden oe lqke sterol, a" Waafbeid en recht bij de heug- VaO bh7 ,!5aCUe ,n 19091 het grootmoedig ofler Vlcem partijbelangen ter wille van het Zame CdristelÜk belang gebracht, de moei- arbeid door zoevelen die zich voor het ver- schkt8SW0rk be^veren' da8en laag verricht, is aller erenc* beloond met een heerlijk succes, dat verwachting heett overtroffen. Waardi Slembusvotum op dezen immer gedenk- spraak'8en JUD' ge8even> is een besliste uit- m zu Vatl bet Nederlaodscne volk. Dat volk heeft theerderh bfeede S^edingen, in zijn overgroote Hoet w h"1 Ull®esProken' dal ons land christelijk Selen to gele®eerd> dal de christelijke begin- des leven^aSS'n^ nioeten Vlnden op teder gebied Pelbk iQ S' °°k 'n bet iStaatkundig en maatschap- Do VCn der vcdkeren- eene nieu^081'816 UUspraak gesterkt, gaat ons land de christeh6 t0ekotB8t' eene nieuwe sera tegemoet sPel in l9o^e 3Bra' dour bet bedriegelqk stembus huidig min Vü°r 6eD ^estüGrd en onder het n'euvve we'Sler'e aanvankelïi'1 hersteld, baant zicb jaren in onf*?1 Wordt vermoedelijk voor velen DieP is de vT beVeSligd en versterkt. de nederlaag Vd00Vranhhei VI^zlnDlg beg'nsel i groot scheidene schakeer bberalisme in zqn onder- liberale voormann r'Cgen Se'eden. Veie bekende »eld ruimen of led"10631611 FeedS V°°r 8°ed het Gesneuveld 7rin a eD 660 aanvaukelqk échec. Iag Zich steeH» rum en Blooker. De vrqztn dwangbet 1 h 'neer acblerhaald door den voiks- zÜne leerstel! erabsme moest de consequentie van 2aiet» overal e860 dU'den (ie sociaal-aemocraien hielen. de verdeeld« liberalen dicht op de Nu deze 200 schilter fepraal Van recbt gerechtigheid heerschen 13 b6Werkt' Zal er eeD "Eerrecht 'tWelh doórT,ander StelSel g6lden daD dat «epast. Hehh!6 ,lberalea 200 tal van jaren is toe- eebw ons To Vf«Z10m8en meer dan een halve rev0lutionairV rgeD 16 verg|f»gen door hunne beerschen- d^ 6° elden 5 bet regiem dat nu gaat mannen di Fec cbe leiding met de zoo bekwame Zal d« chri^r8,' mini8lerie vormen, aan de spits, triomfeeren 6 'dee bftt ^taatsbestuur doen u'tWerkin« u8n t0t a'getneene ontwikkeling en *8 Ant f "iengen- De25R°°mSch-Kaiholieken( sehen nu ^°'utl0Dairen en 10 Christelgk-Histori- 5temminepn gekozen' zullen straks bij de ber- telijke n t-DOg met een'ge voormannen der chris- v°rmen aFt^en versterkt, een flinke meerderheid öen en'bouweTw ministerie~-Heemskerk «teu- 'errassenrip T°r dezen hoogst verblijdenden, de harten d a'lereerst danb aan Hem, d.e C ldU"men,3ehen iQ Ztin hand beeft en die gt daar H« «nigeu dank, groote erken- teljjkheid zijn wjj ook verschuldigd aan de moe dige mannen, die voor een paar jaar den Staats- karros uit het moeras hebben gehaald en den wagen van Staat weder hebben doen loopen. Hun daarvoor huide en dank brengend, bopen wij, dat zjj nog jaren lang het bewind zullen voeren en van de steeds verdere doorwerking der christe lijke beginselen lot heil van land en volk getui ge zullen zyn. Een krachtig hoerah voor de wakkere christe lijke kiezers; een luid hoezee ook voor de voor treffelijke christelijke leiders, de leiders ter hoogste instantie vooral, die de zaken tot zoo heerlijk succes hebben geleid In herstemming komen nu 3 Roomsch-Katho- iieken, 19 Anti-revolutionairen, 8 Cbristeljjk-histo- rischen, 5 Vrjje liberalen, 18 Unie-liberalen, 7 Vrijzinnig-democraten, 1 Christen-democraat en 11 Sociaal-democraten. Di e uitslag. De „N. R. Crt," schrijft: „De slag is verloren. De eerste stemming is voor geene der linker partijen gunstig geweest. Gewonnen niets ver loren veel. In de oude Kamer beschikte de regee ring over 49 stemmen; reeds nu staat vast, dat zij in de nieuwe Kamer op 55 stemmen zal kunnen rekenen. Vier en vijftig leden der rech terzijde zijn gekozen, en de vijf-en-vijf tigs te stem zal Ede aan de regeering bezorgen, waar de antirevolutionaire doodstraf-propagandist Rudolph met den christelijk-historischen heer Schitnmel- penninck in herstemming komt. Eene meerderheid dus, die tot groote dingen in staat stellen kan. Gelijk verwacht kon worden is de directe winst allereerst en uitsluitend aan do antirevolutionaire partjj ten goede gekomen. Haar moest het ge leden verlies van 1905 worden vergoed, liefst met behoorlijke rente erb\j, en daarmee was bij het stembus-accoord ter dege rekening gehouden; zij winnen 6 districten (Amsterdam VII en VIII, Enschede, Kampen, Enkhuizen en Gorinchem), en brachten- hunne candidaten in 19 andere in herstemming, waartegen slechts het waarschijn lijk verlies van den zetel voor Ede over staat. Kuyper's partij zal in de nieuwe Kamer derhalve aanmerkelijk versterkt terugkomen. Hare zegepraal zou volkomen zijn, indien haar overmoedige lei der te Dordrecht gekozen ware. Doch een succes is de candidatuur te Dordt allerminst geworden. Vergeleken hij 1905 is het antirevolutionaire stern- mental slechts zeer weinig gestegen, veel minder dan dat der vrijzinnige fractiën. Dat komt voor een goed deel waarschijnlijk op rekening van de befaamde redevoeringen, die het partijhoofd ver leden week in het district heeft gehouden. Zulke laatdunkende taal doet een candidaat meer nadeel dan goed. Ach, ware toch de heer Kuyper in wat meer districten opgetreden de uitslag der stem ming zou wellicht een heel andere geworden zijn". En tea slotte: „Het zal in alle Rotterdamsche districten een zwaar werk zijn, om er de vrijzinnige candidaten te halen. Voorde kiesvereenigingen en de pro-pa- gandaclubs is er de arbeid te aanlokkelijker om. Kans op succes is in geen district uitgesloten, en de voldoening zal er te grooter om zijn. Met dit korte overzicht hier ter plaatse mee- nen wij op dit eogenblik, laat in den nacht, nu het ons van cijfers en candidaten door het hoofd suist, te kunnen volstaan. Voor vrijzinnigen is het geen opwekkende lectuur, die wij voor moe ten zetten. De ijzeren hand van dr. Kuyper zal, vooral nu het juist zijne partij was, die de grootste zege bevocht, zwaar op ons gaan drukken. Daar aan is niet meer te ontkomen. Het ministerie- Heemskerk blyft en zal, aangezet door de anti revolutionaire partij, met volle zeilen in zee kun nen gaan. Wat het opleveren zal, is voorshands niet te eggen, at ot veel bij zal zijn, dat voor de vrij- zmmgen weinig aantrekkelijk is, valt helaas te bTmT' i l Wat d6Zen duS thans te doen staat, s met al hunne krachten werkzaam te blijven, opdat bij de herstemmingen niet nog teleurstel lingen bij die van gtsteren zullen zijn te boeken. Het is jyaarlijk nu zóó genoeg'^ „Het Vaderland", „De uitslag van de verkiezingen is een over winning voor de kerkelijken over de geheele linie. Reeds in eerste instantie behaalden zij een getal van 4 zetels boven de helft, en hebben dus nu reeds de meerderheid. De herstemmingen zullen waarschijnlijk aan dat getal nog eenige, schoon niet vele zetels toevoe gen. Waarschijnlijk zal hun aantal in de nieuwe Kamer niet hooger stijgen dan tot 58, maar dit geeft hun dan toch een meerderheid, groot genoeg om hun programma uit te voeren. Dit getal van 58 is zoo merkwaardig, omdat het juist hetzelfde is, wat de coalitie bij de ver kiezingen van 1901 behaalde, zooals trouwens deze gansche verkiezingscampagne, met haar lus teloosheid en met haar opschuiven van de kleur- loose middenstof naar rechts, treffend op die van 1901 gelijkt. Een andere factor van de nederlaag der vrij zinnigen is de stille kracht, die aan de rechter zijde bij de voorbereiding der verkiezingen heeft gewerkt, het napluizen der kiezerslijsten, de nauw lettende zorg, dat ieder mannetje van rechts die er op kon, er inderdaad op kwam, het contro leeren van de lijsten, enz. enz. Vallen de herstemmingen uit zooals wij ver moeden, dan zal de Kamer ook de heeren Röell en Van Karnebeek moeten missen. Maar het is beter op de toekomst nog niet vooruit te loo pen. De uitslag roept nu de rechterzijde tot reali satie harer beloften. Of zij de meerderheid, die zij te verwachten heeft, sterk genoeg oordeelt oxn het wagenschot van het Kabinet om te kee- ren, is een andere vraag. Maar in ieder geval zal zij haar programma hebben uit te voeren. Wij wachten af," De „Telegraaf" schrijft: «Even half zeven viel te Amsterdam het eer ste schot en tegelijk sneuvelde de oud-liberale dr. Blooker in district VII. En nog was men aan links niet bekomen van den schok, of een tweede noodlots-tijding ging door de stad: Piet Nolting gevallen in VIII, dat hij 12 lange jaren met onbezweken trouw vertegenwoordigd heeft. Van rechts begon men reeds op een débacle te hopen en links vreesde het ergste. Daarop de derde verrassing: mr. .Limburg in 's-Graven- hage III gewipt en de sociaal-democraat Ter Laan met een goede kans in herstemming tegen den anti-revolutionnair Krap. En onmiddellijk daarop dr. Lely's nederlaag in Amsterdam II, waar de heer Oudegeest er zeer goed voor staat. De vreugde der sociaal-democraten duurde ech ter niet lang, want geen half uur later kwam het voor hen verpletterende bericht: Van Kol in Enschedé gevallen tegenover den anti-revo lutionnair Elhorst. De tactiek der rechtsche par tijen, om ditmaal in plaats van een Katholiek een Kuyperiaan tegenover den socialist te stellen, droeg onmiddellijk vrucht. Het bleef voor rechts goede tijdingen regenen. In de beide Utrechtsche districten, waar de oud liberalen Van Karnebeek en Röell aftreden, ko men dezen met een ietwat benauwde kans in herstemming tegen twee rechtschen, terwijl in Haarlem, waar voor de oud-liberalen een tweede zetel verloren ging, rechts er eveneens xTiet slecht voor staat. Loopen ten slotte de herstemmingen in Utrecht en Haarlem af zooals vier jaar geleden en leveren de herstemmingen verder geen verrassingen op, dan beschikt rechts dus over een meerderheid van tien stemmen, voldoende om mede te re- geeren. De groote vraag is thans, hoe de buit verdeeld zal worden, en te oordeelen naar het gebied van hooge drukking in de omgeving van jhr. De Savornin Lohman en bij een deel der Katho lieken, is het niet al te gewaagd, een aanblijven van het ministerie-Heemskerk te voorspellen, met misschien een enkele wijziging in zijn samen stelling. De anti-revolutionnairen keeren wel vier man sterker in de nieuwe Kamer terug, doch dit geeft hun o. i. geen voldoend overwicht in de coalitie, om de vorming van een ministerie- Kuyper door te drijven. Bovendien mag men van rechts vervrachten, dat het zijn voordeel aal doen met de ervaring, in de jaren 1901—1905 opge daan. Op al deze gronden voorspellen we dus een aanblijven van het ministerie-Heemskerk." FRANKRIJK. Te Parjjs is een huiszoeking gehouden bij ver schillende revolutionnairen, naar aanleiding van een gedrukte circulaire, die einde Mei gevonden werd in de buurt van Dole (dep. Jura). Deze cir culaire was ontdekt, toen men twee lieden be trapt had, die een bom bfj een telegraafpaal leg den, om, zooais in het papier stond, iets grootsch voor de postkatneraden te doen. De huiszoeking te Parijs heeft volgens de ïMatin" zoo goed als niets opgeleverd. TURKlJë. Reuter seint uit Koustantinopel Generaal Djasid Pasja is zjjn militaire actie weder begonnen, na een bergbatterjj te hebben uitgerust met snelvuurkanonnen, en uit Mitrovitza machine geweren te hebben ontboden. Hq ondernam Maan dag een expeditie in de berg-treek van Malzizia. De dorpen Ponzu en Morina werden bezet. Daarop begon hq van de hoogten rondom Cafamo- rino de Albaneesche versterkingen te bombardee ren. De expeditie wordt voortgezet en is aan de win nende hand. PERZIë. Uit Mesched komen berichten van groote onlusten. De politiechef aldaar is vermoord. Bq het schieten in de stad vlogen de kogels ook tot aan het Russche consulaatsgebouw. Er heerscht een volslagen anarchie, en de Europeanen worden door gevaar bedreigd. Het Oosbenrqksche ministerie van oorlog staat in onderhandeling met de Oostenrqksche motor luchtschip maatschappij Gver den aankoop van een Lebaudy-ballon, welke onderhandelingen in den loop van de volgende week beëindigd zullen worden. Daar de door het legerbestuur bestelde Parseval ballon tegen het 'teind van September wordt geleverd, zal het Oostenrqksch Hongaarsche leger nog voor 'teind van dit jaar over twee stuur- balloDS kunnen beschikken. - Volgens berichten uit Tanger aan de Madri- leensche »Imparcial", is men in de Marokkaansche hoofdstad overtuigd, dat een terugkeer van den Spaanschen gezant Merry del Val Daar die stad, onmogelijk is geworden. Van het Loo. Precies 4,15 kwam gisteren met tragen gang de Koninklijke trein op het Loo aan. De Koningin wuifde achter het raam de ontzaglqke menigte toe- De burgemeester van Apeldoorn ontving een handdruk en werd kort toegesproken door de Ko ningin, die gekleed was in beige met blauw-witten hoed. De menigte liep mee. jubelend. In de vesti bule van het paleis werd de Koningin door den hofmaarschalk Bylandt verwelkomd. Gedenkpenning. Naar »De N. Ct." verneemt, bestaat het voor nemen em ter herinnering aan de geboorte van Prinses Juliana een gedenkpenning te doen slaan. Minister Kolkman. De minister van Financiën, de beer Kolkman, heeft gister voor eenige dagen met verlof de Resi dentie verlaten. Tweede Kamer. De Koningin heeft op het adres van gelukwen- sching van de Tweede Kamer geantwoord »Mqne Heeren Ik ben zeer gevoelig voor de verzekering van de Tweede Kamer van hare harteljjke deelneming in den zegen, welke God ons geschonken heeft! Ontvangt, Mijnen Heeren, mqn oprechten dank voor uwe d.epgevoelde gelukwenschen bq de ge boorte Onzer Dochter. Ik koester den hartgron- digen wensch, dat door de opvoeding van ons kind

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1