Dagblad voor Schiedam en Omstreken. tawe Uiaide Comt wt gratis prijs 10 c. p.weet, 0.40 p. mi,fl.3óp, 3M. 32ste Jaargang. Maandag 14 Juni 1909. No. 9435. A h 0 B n e e r t U ob k -?jjLLLLET O N. haar neef. Uit de Pers. Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per. maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN; Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewjjsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijk e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 89. De Uitslag. ^De «Standaard" schrijft: De uitslag van den op gisteren gevoerden strijd Stenat tot dank. De Roomschen zagen hun vjjf-en- twintig leden herkozen de Christelyk-historischen hielden hun negen zetels, en daaronder Lei- en> waar het eerst hacheljjk stonden ook de hutirevolutionnaire partij zag geen van haar 2lttende leden uitvallen, ook al is Ede voor ons VersPeeld. Ongehavend komen de drie Christelijke groepen uit den stryd. Zelfs is er (altoos Ede er hiten gerekend) nu reeds een winst van vjjf zetels Verkregen, die op 23 Juni by de herstemming nog ln het cjjler stijgen kan. inks, het valt niet te ontkennen, kreeg klop, thhar bjj de herstemming kan zich de Linksche ositie zeer wel herstellen. Het ljjkt wel haast nemend> zoo de mannen van Links tegen- tVer bun tien gekozen leden, de vierenvjjf- g gekozen leden van Rechts zien overstaan, maar dit is schjjn. had^°'ltS St0Dd ditmaal in coalitie geschaard, Links uien zich de weelde der variatie veroorloofd. eerst^h"^11 daarom door Links de eigenlijke slag be H de herstemming geslagen worden, en 45SZ6er We' de m°gelykheid, dat ze nog met 55 te6" ^atner terug keeren. Het kon dan voor R^v, staan. Een meerderheid van tien niet p6C^tS' A'zo° de schade van 1905 nog altoos 42 7 o .6 ^et£,aakt- Ju 1901 stond het 58 tegen m de meerderheid meer. Wel 16zete^s zUn °P 23 Juni nog zeer van Links naar Rechts te verschuiven. In otterdam V scheelde het maar 34 stemmen. In msterdam II is aan een overwinning van Oude geest moeilijk te gelooven. En Krap kan het finnen in Den Haag I. Niet onmogelijk zelfs in et cijfer van Rechts thans op zestig te reDgen. Maar dan moet van nu tot 23 Juni met 1 eugemeen overleg worden te werk gegaan, onze kracht ter dege worden geconcentreerd, lezen de liberalen weer allerwegen tegen ons arty voor de socialisten, dan zullen ook wij hun hetV^11'^ n*et b*eden> om zich den socialist van JL te kouden- Spoedig genoeg zal het binken WaJ kant 't in dit opzicht uit moet. vatie6 S DU maS geconstateerd, dan de conser- het Z ^Ct'e' die van de vrij-liberalen uitging, in met a" D-et aansloeS- Vooral mf° Van Houten ^Ök bldevenreeks- maakte in Zwolle jammer- die (jlasco' Len afwijzing van het conservatisme, groote'Th111 t8 meer indruk maakt> overmits de zich fei/ rt*16 PerS 'n Amsterdam en Rotterdam I^iet e.^ °P de conservatieve ljja bewoog. lijhe iey2^Ör verb^dend is het dat de bedriege- zonder eenil If* staatsPensioneering had zelfs rr.' a eU beteekenis bleef. Die .leuze Metterdaad 'h kk succes dan an d^05 het b 1 a n c 0. Ze ia deze ,onze werklieden nu kans, dat vierjarige periode hun verzekerings- (Uit het Fransch 26) Joen hij\aarabe«ehr^arverbluft staan, I,E'die hS bs" «Niets ^k6?!61" iWn' Arlette?" ïEn heeft dte iTZ Tzi^k 8eluisderd I" Je 2" aie Je doen schreien Waarom huil LaaS^harg1 vonh?; kinderacbtig ben", zeide zij ,egend. vochtige oogen met deD zakdoek af- Jorstond'wler^lr'n °ndanks zich zelf. maar heraam 11 Dat is ernst'g je deert ^eeft^mö hU niet ze"^en wat Dan was wJ. van ons Je leed gedaan? gen allen 1 V.Ï m®! °Pzet' want verlan- ken...." verbluf hier aangenaam te ma- Haakt Sp°"ende 8lai»s in zijn blik had plaats ge- getmgenheid' en^H uitdrukki?S van weClende Zjj begree'n dat hK T ?k bÜzonder zacht. wetten krijgen zullen. Het gevaar van nieuwe teleurstelling is van hen afgewend. In zooverre men ook ditmaal in alle bladen van links, op alle meetings van links, en in alle bil jetten van links opnieuw de kiezers poogde af te schrikken door aldoor weer op dr. Kuyper, als het groote schrikbeeld, te wijzen, doet de nu verkre gen uitslag, evenals die van 1907, het in 1905 over dezen staatsman geslagen vonnis te niet. Het bleek nu tot tweemaal toe, dat de kiezers met dezen naam niet meer bang zjjn te maken. En dit te meer, nu dr. Kuyper ook bjj deze stembus geen druppel water in zijn politieken wijn deed, maar onbewimpeld ook nu den strjjd voor zjjn diepste levensovertuiging aanbond. De «Nederlander": Opmerkelijk is het stemmencjjfer, in vele dis tricten op de rechtsche candidaten uitgebracht. Vooral hieruit bljjkt, dat de wind weder uit beteren hoek is komen te waaien dan in 1905. Kampen ging niet schriel om, maar onze candidaat heeft meer dan duizend stemmen boven zjjn beide tegenstanders- Middelburg, Ridderkerk, en Steen- wjjk, de zwakke punten van voorheen, die slechts even behouden bleven, hebben, thans hun afge vaardigden gehandhaafd met overweldigende meer derheid. Te Zwolle, dat naar velen meenden, zwak stond, is de heer Van Dedem, ondanks zjjn drie ërlei tegencandidaten, waaronder niemand minder dan mr. Van Houten, mooier gekozen dan ooit. Te Leiden heeft dr. De Visser zjjn vjjf tegencan didaten breed overvleugeld. Te Gorkum won de heer Pollema met heel wat beslister meerderheid den zetel terug dan waarmee deze in 1905 ver loren ging. Zelfs te Enkhuizen ging het niet op het kantje af. En zoo zouden wjj kunnen voort gaan. De algemeene indruk, dien men bjj bestu deering van de cjjfers van gisteren krjjgt, is dat het Kabinet-Heemskerk in den lande een uitne- menden indruk heeft gemaakt, en dat de kiezers zich niet door spookgestalten hebben laten bang maken, noch (zich door luidklinkende leuzen als die van staatspensioneering enz. hebben laten van de wjjs brengen. Zeker zjjn er ook nu eeuige donkere punten. De uitslag te Franeker viel tegen. Gouda werd nog niet herwonnen. Rotterdam gaf niet wat velen na de Statenverkiezingen verwacht hadden, hoewel de uitslag in V, waar de heer De Jong slechts een achttien stemmen beneden de volstrekte meerder heid bleef, wel zeer opmerkelijk is en hoop geeft voor de herstemming. Evenmin verblijdend is de vooruitgang der socialisten zjj het ten koste der vrijzinnigen in Den Haag en Amsterdam. De herstemming in Hoogezand en Schoterland noemt het blad voor de socialisten precair. De beslissing ligt bjj de rechterzijde en de thuisblij vers, en De Nederlander hoopt, dat de oud-minis ters Rink en De Meester het hier halen. Aan het slot van het artikel zegt het blad: De rechterzijde kan op den dag van gisteren met voldoening terugzien. Het Kabinet zal, wat bevende lippen.... «Maak je niet bezorgd om mjjIk verzeker je, het is dwaas van mij om te schreien. Ik voel mjj in het geheel niet ongelukkig bjj jullie.... Alleen.... toen Madeleine speelde, ben ik opeens aan huis gaau denken en aan vaderIk voelde mjj zoo ver van hem weg, en...." «Ben je het gaan betreuren, dat je zoo ver van je tehuis bent. Arme Arlette, arm vogelije zonder nest!" Zjj leek hem nog zoo heel kinderlijk in hare naive droefheid, dat bjj een verlangen in zich voelde haar als een bedroefd kind in zjjne armen te.. ne.men e& met liefkozingen te troosten, maar bjj zeide slechts op dezelfden barteljjken toon «Arlette, toe huil nu niet meer Weet je wel, dat het zien van je tranen mjj met wroeging vervult Hoe slecht moeten wjj de gastvrij heid betrachten, als ge je zoo eenzaam bü ons voelt I...." «O! neen, ik ben niet eenzaam, denk dat niet 1 Dat was maar voor een oogenblik- Ik ben er nog niet aan gewoon niemand in mjjne nabjjheid te weten, aan wie ik alles durf zeggen en met wie L °Ve'j n,1J." hul.s kan Praienl En daarbij ben ik bang, dat ik jullie hier zal vervelen I Ik gevoel mij opgevoed 7nn Lhlide dit T °Precht» da* Guy het wreed zou hebben gevonden, om die bekentenis te lachen. ™arom vr°e8 bfl op bemoedigenden toon »Z,eg je zulke dingen om een complimentje te ook de herstemmingen mogen brengen, uit dezen uitslag het bewjjs kuuneu putten, dat de natie het met vertrouwen aan het werk ziet, en den prikkel kunnen erlangen om krachtig de hand aan den ploeg te slaan, ten einde de hervormingen, die op velerlei gebied van wetgeving urgent zjjn, tot stand te brengen. Het Kabinet heeft daarmee, de Jaatste anderhalf jaar reeds een begin gemaakt en zich in velerlei zaken ter dege ingewerkt. Dat geeft moed voor een zeer vruchtbare parlementaire periode in de eerste vier jaren. Eindelijk zal dan toch eens een ministerie een stembus overleven en hierdoor in de gelegenheid zjjn, van zjjn werk kracht meer dan voorheen de vruchten te plukken. Dat legt zware verplichiingen op. Van wien veel gegeven is, zal veel geeischt worden. De «Rotterdammer Het ministerie-Heemskerk bljjft zetelen. Het doel van het liberalislsch drijven, om het Kabinet «krijgsgevangene" te houden van de Kamer, is totaal mislukt. De korte conclusie van den gisteren gevoerden veldslag is, dat het liberalisme geslagen ligt, en dat gelijk door ons verwacht werd, de rechterzjjde een goede meerderheid in de Kamer behaald heeft. Dat het liberalisme, in bond met de sociaal-de mocratie, wel zal beproeven, om straks bjj de her stemmingen die meerderheid zoo klein mogeljjk te houden, dunkt ons buiten twjjfel. Geljjk ook de socialisten, ondanks al hun «principes", wel puur anti-clericaal bjj de stembus zullen optreden. Van Ede zegt het blad Ede bljjft rechts, maar is een oord van verdrie telijkheid, dat helaas nog wel tot meer verdriete lijkheid zal aanleiding geven. «De Tjjd Opmerkelijk is, inderdaad, niet alleen de winst op zich zelf, ook de krachtige vooruitgang in aan tal stemmen, wat luide spreekt van den geest der kiezers. Zjj weten nu wat zij hebben aan ons tegenwoor- d'ge ministerie, en de beloften der linkerzjjde, algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen, en staats- pensionneering zjjn voor velen ware dreigementen geweest. Het «Centrum Niet slechts, dat een aantal zetels terstond voor links zjjn verloren gegaan, de meerderheid der christelijke partjjea is zoo duideljjk gebleken, is zóó evident, dat vooreerst aan geen herstel te den ken valt, en de herstemmingen nog met een gan- sche reeks verliezen voor de linkergroepen dreigen. De oorzaak van dit heugeljjk resultaat is niet ver te zoeken. De Pyrrhus-overwinning, door de linkerzijde vier jaren geleden behaald, moest zich wreken en heeft zich gewroken, Reeds hadden de kiezers gelegenheid gehad, bjj de Staten-verkiezingen van 1907 en andere tusschen- tjjdsche verkiezingen te toonen, dat zjj van die overwinning en hare gevolgen niet gediend waren, dat zjj waren misleid en teleurgesteld. krjjgen 1" «01 neen, maar omdat ik werkelijk zoo denk 1 Toen mjjne stiefmoeder het mjj telkens herhaalde, heb, ik het niet geloofd, maar nu ben ik zoo dap per niet meer 1 Ik weet zeker, dat ik veel dwaas heden zal zeggen, te meer omdat ik niemand heb om mjj te helpen, dat te vermijden «En ik ben zeker, dat je het niet zult doen. Bovendien als je hulp behoeft, is mjjne zuster er immers en je nichtjes «01 die zou ik nooit zoo iets durven -vragen I" «En waarom niet Arlette liet hare stem een weinig dalen.... «Zjj maken mjj verlegen En daarbij, als zjj mjj leerden kennen zooals ik werkeljjk ben, dan zou den zjj niet meer van mjj houden I Misschien zou ik op hen denzelfden indruk maken als op mevrouw Morgane... Madeleine vooral maakt mjj verlegen.... Zjj is zoo verstandig, zoo ernstg, zoo lief.... Net het tegenovergestelde van mjj, ja, ik vrees, dat, als ik eenigen tjjd in hare nabijheid ben, zij mij bepaald een monster zal vinden I" Nu moest Guy lachen. «En ik geloof, dat daar geen kans óp is, maar zeg eens, maak ik je ook verlegen Hare heldere oogen blikten openhartig in die van den jongen man, waarin volstrekt geen spot blonk, en eerljjk gaf zij ten antwoord «Neen, voor jou ben ik niet bang, vooral niet op dit oogenblik, nu je er niet zoo spotachtig uitziet j bovondien ben ik voor mannen nooit zoo bang als voor vrouwen, want ik heb niets dan goeden Bjj de eerste de beste gelegenheid moest de fout worden hersteld en grondig hersteld. Aan de linkerzijde kon niet langer de leiding van 's lands zaken worden toevertrouwd, gelijk de ervaring met het kabinet-De Meester had ge leerd. Het optreden van dat kabinet beduidde den on dergang, het vonnis der linkerzijde als regeerings- partjj. Zeer groot is dan ook het verschil in resultaat niet alleen, maar ook in beteekenis der stem busoverwinningen van 1905 en 1909. De linker zegepraal van vier jaren geleden miste elke basiszjj werd per toeval behaald, bjj onge luk een ieder voelde, nog vóór het ministerie werd geconstitueerd, dat geen duurzaamheid haar deel kon zjjn. De rechtsche overwinning vertoont een geheel ander karakter. De ware meerderheid van het volk is thans ook meerderheid in de Kamer, en men behoeft zich niet zooals na Eorgesius', overrompeling van 1905, angstvallig af te vragenwat de overwin naars met de meerderheid zullen doen De linkerzijde zat met haar stembus-succes ver legen, en zou er nu meer dan ooit mee verlegen zjjn geweest. De rechterzjjde daarentegen heeft haar program en zal nu krachtig genoeg zjjn, om aan de groote punten daarvan uitvoering te geven. Wjj zjjn uit het moeras, waarin de fatale stem bus van 1905 ons had gebracht. De toestand is thans volkomen normaal gewor den. De rechtsche groepen zullen er natuurljjk voor zorgen, dat de eenheid onder hen niet verloren gaat, en dat er stevig gewerkt kan worden. Ea de positie van het ministerie is zeer sterk. Het beschikt in beide Kamers over een meer derheid, die door de herstemmingen nog veel krachtiger kan worden, dan zjj reeds is. En het heeft de natie achter zich. Duideljjk heeft het volk als zyu verlangen te kennen gegeven, dat rechts aan de regee ring zou bljjvenen dat een eind zou komen aan de periode van onmacht en onvrucht baarheid. De samenwerking der christelijke groepen is bevestigd en de verdeeldheid der linkerpartjjen helderder dan ooit aan 't licht getreden. De aera van een rechtsch bewind belooft thans van langen duur te zullen zjjn 1 DE AARDBEVING IN ZUID-FRANKRIJK. De nadere telegrammen over de hevige aard beving, die het zuiden van Frankrjjk geteisterd heeft, hangen een droevig beeld op van de schade en de onheilen daarbjj voorgekomen. Het dorp Vernegais is totaal verwoest. De dorpen St. Cannat en Rogues liggen ook in puin. Een groot aantal inwoners ligt onder de puin- ontmoet, terwjjl de vrouwen...." «Welnu, weeïge wat we dan doen zullen, kleint je? Jy moet, als je het noodig vindi, maar zon der vrees geöruik maken van de ondervinding en wereldkennis, die ik je kan aanbieden, en zoodra je je bezwaard gevoelt, bjj my üulp zoeken, zoo dikwjjls als ik je van nut kan zjjn «En mag ik je dan alles zeggen, wat ik wil en ook alles vragen, met je praten over alles wat my ter barte gaat, evenals met den kapi tein «Wel zek>-r!" gaf Guy ten antwoord, die het wel vermakeiyk vond uiet den kapitein op ééae lyn te worden .gesteld. «En zult ge tiet niet vervelend vinden «Integendeel, ik zal op die eer heel trotsch zjjn, dat je mjj wilt beschouwen als je beste vriend, met wie je, zoo veel als je wilt, over je thuis kunt praten...." «Guyje bent verrukkeljjk HOOFDSTUK VII. Ariette met haar neusje tegen het vensterglas gedrukt, keek naar buiten om hare tante en Ma deleine in het rytuig te zien stappen, dat voorde deur op hen wachtte. ai voor ae

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1