Dagblad voor Schiedam en Omstreken. tsfamtr met 310 32ste Jaargang. Dinsdag 15 Juni 1909. No. 9436. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: u-P1' blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en Per maanden f 1.35, per maand 45 cent en per e.K,lu cent. Franco per post door geheel Nederland 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. 8trant^nemvnten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- «aat öu en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievensaarders PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels f0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lyke overeenkomsten aangegaan. Bureau BOTERSTRAAT 50. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. H RUSLAND, komst ^Uss'scbe blad «Slowo" zegt over de samen- öaar R*6 ^eva': Terwijl zich aller oogen richten Perzië 6Vr komen boogst belangryke berichten uit dat d j^ussische troepen rukken op Urmia aan, Rusla" d A.urKen n'et willen verlaten. Wat wil bervQ0 P«rzië? Wil het demonstreeren of kan rmen' tezamen met Engeland Het eerste ?re °ns slechts van Engeland vervreemden, tot Turk"6 VaQ Euitschland ®n tot ongenoegen van zfln i Za* Euitschland gemakkelyk vallen, >nv oed tegen de Engelsch-Russische entente Beidend kring te naaken» daar men in vele Russische De eeD)»S^m^at^'e T00r de en^ente koestert. °pv0)ee 0W0 beweert verder, dat Goremykin, die reis te Iswolsky w°rdt, onlangs op zp door bogen 6r^D ^°°r ^6n keizer in audiëntie is ont- °ver p WaaroP T0°ral besprekingen zp gevoerd Snarski6rZ16ü zo°dat bet optreden van generaal Worden 'and van den Sjah mag beschouwd Politiek 3 66,1 symptoom voor de internationale der heid^'ke^''*11^ met de aanstaande samenkomst «Novoie t6nS e»n telegram door de Russische de streek r6IUla oatvangen, hebben de Chaesevas Azerbaïdian'811 f^r<^aV^' 'n de Russische provincie gedood. De str?°Pende, vpduizend personen sischen consuiahenT^,ken, VrageD aan den Rus- is met vlupKf.i- 60 te beschermen. Het consulaat f echtelingen gevuld. Een motie van vertrouwen, waarin de Kamer verklaart, dat zij de verklaringen der regeering goedkeurt, werd aangenomen met 339 tegen 104 stemmenbet tweede gedeelte der motie, waarin eveneens het vertrouwen der Kamer wordt uitge drukt, werd aangenomen met 313 tegen 136 stemmenhet derde gedeelte waarin de wensch wordt uitgesproken, dat de pensioenen van het spoorwegpersoneel zoo voordeelig mogelp mogen zp, werd door het opsteken der handen aange nomen. De geheele motie kwam er door met 321 tegen 93 stemmen. VENEZUELA. De regeering der Vereenigde Staten van Noord- Amerika heeft bevel gegeven, beslag te leggen op twee schepen, die wapenen aah boord hebben, vermoedelp bestemd voor Venezolaansche revolu- tionnairen. Jje DDITSCHLAND. Pen v0r,8r k' den Rpsdag ingediende ontwer- Vao d P'aatsvervangende belastingen, ten behoeve in, \e. vorminB van 's rijks financiën, houden aich 8raiinderingen van de successie-belasting, welke beney6 ?ltstrekt over echtgenooten en kinderen, Daard6I1S ast'D8en °P bet rps- en wisselzegel. minste°r W°rdt Van de benoodigde belastingen bezittel bedraB van 100 millioen door de borzien 8 k*assen Bedragen. Er is bjj het ontwerp verzeker'regeling van kwitanties voor brand- verhnn« ln^en' wiS!elverkeer, grondverkoop en een De Van bet edelen zegel, klaart °rddeutsche Allgemeine Zeitung" ver las tin» Ultv°errecht op steenkolen en molenbe- e onaanneembaar is. °ver de FRANKRIJK. hig belansw!^beV,1Dg in Zuid-Frankryk valt wei- Er is e° *kends meer te melden. °ffers geone°Henbare inscbrÜviDg voor de slacht- b°venaan LI jAA^iriister Ciemenceau teekende ~"ln de frank. hfgevaardigdefïT gebouden Kamerzitting stelde de regeering v,_ e^teaux een motie voor, waarin de steun te verW W°rdt' voor den Senaat baar foriale commit,aan het raPPort va" de sena- ^oorwegperson e.' de Pensioenen van het ondanks herhaalde VeFWeet de regeering Kamer bedroeen beloften, het vertrouwen der Minister R??u hebben- bgeering deZermo°tUie an^7<!0rdde hierop' dat de de aanvallen op de n aanva«den, wegens e tegenwoordige re»* egeer,nB» daarin vervat, brige regeeringen ir„ enn£ deed meer dan de bet komt, dat het ontweTn"8ter verklaarde, hoe nng kan geen wpS^J*^ DereS- eisoht nadrukkelp, dat #t ^vaarden en behoude. dat 2« de noodige vrjjheid be; onTCrdeTVefjeenCiën! CaÜlaux> ze'de, dat bUlioen zal vordert. CnDg een U1|gave d. reg«.ritg de eea KabinetskwestieV!D aHX Verwerpt en bken van formej maakt- Er bestaan oor- Been pressie kl 8ard' Waardoor de regeering Eovendien komen Ultoefonen op den Senaat. Rlrd bij n» 6r n°g 00rzaken van financieelen Verdedigen mptr6^eering zal echter haar ontwerp spoorwegen zon^f11 We°scb> bet personeel der 8en- Clemen n» mogelijk voordeelen te bezor- dat, als gJ DreaU.V°egde er oog bp denk eraan, beerderheVïan h WÜlgn uit°ofenen op de v°or het einde fenaat' het ontwerp dan niet afgehandeld wordl™ W6tgeVende Periode zal ?n de door Berteaux voorgestelde motie. van 27 BRAZILIë. Een telegram uit Rio Janeiro meldt, dat presi dent Penna, die sinds November 1906 het presi dentschap bekleedde, overleden is. Een draadbericht uit Salonica meldt, dat een groot getal officieren van de genie bevel heeft ontvangen om de forten en strategische punten aldaar in orde te brengen. Generaal Djavid pacha heeft te Malisna, na een levendige kanonade, de opgestane Albaneezen ver strooid en is met zpe troepen naar Chiehma opgerukt. De beambten van de maatschappij der elec- trische tramwegen te St. Petersburg, ten getale van 5000, hebben gister-morgen allen den dienst gestaakt. Zy vragen een vermeerdering van loon en vermindering der werkuren. De gemeentelpe overheid zal noch het een, noch het andere toe staan. Vo'gens een telegram uit Honolulu, heefi de politie aldaar op het bureau van de Japansche arbeidersvereenigiDg documenten ontdekt, waaruit is op te maken, dat er een Japansche samenzwe ring tegen het Amerikaansche bestuur der eilanden op touw was gezet. De aanvang van het proces-Eulenburg is vastgesteld op 5 Juli a.s. - Een vroegere Amerikaansche actrice, Eleakor Calhoun, die met een Serviër gehuwd is, prins Lazarovich Hebillianovitch, leidt sedert een jaar een grooten veldtocht in de Ver. Staten voor een ont werp van haar man, bedoelend de constructie van een kanaal dat de Donau met de Egeïsche zee zal verbinden en is er in geslaagd verschillende finan ciers te New York voor haar denkbeeld te winnen. Met dat doel is te New-Yersey een maatschappij gevormd, met een kapitaal van 2£ millioen om zich bezig te houden met voorbereidende studiën en het verkrijgen der concessie van de Turksche regeering. Een gedeelte van het benoodigde kapitaal van 375 millioen zou verschaft worden door Servische leeningen en het andere door Amerikaansche finan ciers. Het kanaal zou Belgrado met Salonica ver binden. De Kamer-verkiezingen. Herstemm ingen. »Land en Volk" publiceert het advies van het hoofdbestuur van den Vrijzinnig-Demcoratischen Bond in zake de a. s. herstemmingen. Het advies vangt aan met een opwekking te trachteD, zooveel mogelyk jjde vrijzinnig-democra tische candidaten, die in herstemming komen, de overwinning te bezorgen. Voorts wordt aangespoord, waar voorstanders van a gemeen kiesrecht in herstemming komen met stemmen6*1 recbterzÜde, eerstgenoemde te Dat zyn WAT%'ZS' J' A»ste«l.m IX: AppingeJam j. A H Sch Arnhem: K. Eland. Brielle: A. Roodhuyzen. Dordrecht: P. J. de Kanter_ Franeker. W. P. G. Helsdingen. Gouda: jhr. mr. YV. Th. C. v. Doorn s-Grayenhage IK. ter Laan IImr. w.Dolk Den Helder: Mr. Th. H. de Meester. HoornP. B. J. Ferf. liochemMr. G. Jannink. Rotterdam Imr. H. Goeman BorgesiusIID. de KlerkIIIJ. B. Verhey V mr. E. E. van Raalte. Weststellingwerf F. W. N. Hugenholtz. Zutphen F. Lieftinck. En dan zegt het hoofdbestuur, dat, waar vrye lieberalen staan tegenover kerkelijken, de keuze moeilijker wordt, doch/ tochj moet ook daar de balans overslaan ten gunste der vry'e liberalen» niet alleen omdat zy zy het ook min of meer gedwongen een toenaderende houding hebben aangenomen tegenover het algemeen kierecht, maar vooral ook, omdat zy èn in den stryd op geestelijk» met name op onderwijsgebied, die ons opnieuw te wachten staat, èn by het vraagstuk der handels politiek zonder twyfel schouder aan schouder met ons zullen stryden. Daarom bevelen wy zonder aarzeling aan te stemmen: In Alkmaar op Jhr. mr; P. v. Foreest. Amsterdam VI op Mr. W. H. dej Beaufort. Rotterdam IV op A. Plate. Utrecht I. op Jhr. mr. A. P. C. van Kaarnebeek. Utrecht II op Jhr. mr. J. Röell. Het moeilykst wordt voor ons de keus in die distric ten waar twee voorstanders van algemeen kiesrecht elkander den zetel betwisten. Wij gevoelen nau were verwantschap tot de voorstanders van alge meen kiesrecht behoorende tot de Liberale Unie, dan tot de sociaal democraten. De houding van de Liberale Kiesvereeniging in het district Assen, aangesloten by de L. U., welke vereeniging zich van het stellen van een candidaat onthield, nadat het bestuur dier vereeniging de candidatuur-Treub heftig had bestreden, doet ons echter eenigszins aarzelen te meer daar door die houding bedektelyk steun werd verleend aan den «liberalen" candidaat, die uitdrukkelyk verklaarde geen voorstander te zyn van algemeen kiesrecht en uit dien hoofde ook grondwetsherziening niet urgent te achten. Wy zyn echter overtuigd dat het hoofdbestuur der L. U, de houding dier plaats^lyke vereeniging evenzeer zal afkeuren als wij en dat het hoofdbe stuur bereid zal zijn de candidatuur-Treub openlyk te bevorderen met alle middelen waarover het beschikt. In die overtuiging bevelen wy onze geestver wanten aan, zooveel in hun vermogen is de verkie zing in de hand te werken van Prof' mr. G. A. v. Hamel voor Amsterdam IIIMr. P. Rink Hoo- gezandL. W. J. K. Thomson Leeuwarden Mr« Th. H. de Meester Schoterland en Mr. H. J. van Tienen Zaandam. Men meldde gisteravond uit Amsterdam aan de »N. R. Ct" Heden vergaderde het party bestuur der S. D. A. P. met de redactie van Het Volk en het Week blad om de houding der party te bepalen by de herstemmingen. Morgen verschynt een manifest, waarin zal worden aanbevolen alleen te bevorde ren de verkiezing van de vryzinnige candidaten, die zich voorstanders verklaarden van algemeen kiesrecht, dus niet van den oud-liberalen candidaat in district VI, mr. W. H. de Beaufort. Het bondsbestuur van Nederland en Oranje ver gadert morgen. Verwacht wordt dat zal worden geadviseerd in district III prof. Van Hamel te steu nen als men zich van vrijzinnigen kant in district II ten opzichte van de candidatuur van den heer Snoeck Henkemans onthoudt. ft i 'I j i' De commissie van advies van den Bond van Vrye Liberalen, gelet op de politieke constellatie van het oogenblik, heeft besloten de leden van den Bond te adviseeren in die districten, waarin geen vrye liberalen in herstemming komen, hunne stem uit te brengen op Unie-liberalen of vryzin- nig-democraten. Voor de herstemmingen waarin geen candidaten van deze partyen betrokken zyn, onthoudt de commissie zich van het aangeven van algemeene gedragslyn. DE OPENING DER MIDDENSTANDSTEN TOONSTELLING TE AMSTERDAM. Onze Amsterdamsche correspondent meldt beden Zoo werd dan heden-middag na maandenlange voorbereiding, na maandenlangen arbeid, na maan denlang inspannend werk, in de schouwburgzaal van het Paleis voor Volksvlyt in het byzyn van tal van genoodigden, waaronder de commissaris der Koningin in N.-Holland, Mr. G. van Tienhoven onze burgemeester enz. by monde van den £eer J. S. Meuwsen, voorzitter van het Uitvoerend Co mité, de Middenstandstentoonstelling geopend. Daarby waren voorts tegenwoordig Z.Exc. Mr. Th. Heemskerk, minister van Binnenlandsche Zaken, een der beschermheeren, de vertegenwoordiger van Z.Exc. minister A. S. Talma, de heer Mr. J. C. A. Everwyn, referendaris der afd. Handel, benevens de leden van het uitvoerend comité, waaronder de heeren Müller, Stale, Vester, Kaufman en de leden der verschillende commissies. Eveneens werd het woord gevoerd door minister Heemskerk. Na de redevoering van den minister werd de Mid- denstandstentoonstellings door de hooge bezoekers en genoodigden in oogenschouw genomen. Tydens de rondwandeling gat de heer Louis Robert een orgelconcert in de groote concertzaal. Uitgevoerd werden: de «Marche Solonelle" van Mailiy, het «Oude Wilhelmus" en het «Halleluja" uit de Messias van Handel. De tentoonstelling met haar overtalryke stands, stellages, kiosken en decoraties, maakt een fees- telyken, keurigen indruk, welke, althans ia de groote concertzaal, met weinig wordt verhoogd door de vele kleurige vlaggen, welke langs de groote gale- ryen zyn aangebracht en de frissche zaaldecora ties. Tegen den linkerwand bevindt zich de door den heer Jacot ontworpen in groote eereboogvorm uitgevoerde, monumentale-Middenstandsdecoratie, met de namen der organisaties, welke aan dezj grootsche versiering deelnamen in het mid den er van prykt het Nederlandsche Wapen en daarboven het woordMiddenstandsbond. Het geheel is in Oranje en wit uitgevoerd, terwyl in een groote vitrine statistieken, documenten, oor konden aangaande de ontwikking der Midden standbeweging zyn geexposeerd. In denzelfden styl ontworpeD, zyn in de onmiddellyke nabyhëid hiervan het Regeeringspaviljoen van de afdeeling Handel en het paviljoen van het Rykslaboratorium voor het onderzoek van handelswaren te Leiden. Zoo goed als alle takken van industrie, alle bran ches van het winkeliersbedryf zyn vertegenwoor digd en goed ook. In de groote zaal allereerst, treffen we aan ma chinale houtbewerking, kantoorwerksters en zydeweefsters uit Zwitserland en België aan den arbeid, electrische machines, dynamos en vele in zendingen op allerlei gebied. In het midden der zaal wordt men een geheel opgetuigd jacht der firma De Viies Lentscb gewaar; ook springt da- delyk in het oog een vuurtoren als reclame der Levensverzekering-My. «Equitable" met haar devies «Strongest in the World", alsmede by den ingang der zaal een rots, getuigende van de soli diteit eener ongevallenverzekering-My. vStelio" de sigarettenfabriek, is ook met een fraaie stand aan wezig, terwyl aan beide zyden van het groote Paleisorgel, dat heden ter gelegenheid van de opening der tentoonstelling werd bespeeld, orgel- en pianofabrieken hun exposities hebben. Onder de bedryven in werking aanschouwen we de zilver- en goudbewerkinghet klompenmakersbe- dryf der Vereeniging vde Hanze", der schoen- makerspatroonsvereenigiogeen schoenmakerij zoo- ah die vroeger geschiedde in het ouderwetsche specifiek anthiek-Hollandsehe posthuis en als con trast het moderne moaelbedryf, beantwoordend aan alle hygiënische eischenoek de smedenpa troons komen met een modelwerkplaats n.l. een kunstsmedery in werking. Wy noemen voorts nog de klokkenatdeeling met de industrie der staande horloges, een geheele modelbakkery in werking der firma Stable, een Cartonnagemrich- ting, de naaimachine-inrichting, de naaimachine industrie, exposities van eueiyke billards, een steendrukkerij, koper, zink en metaalwerken, het koperdryfwerk etc. Ook dient nog gereleveerd de zaal van de nyverheidsteekenschool uit Schoon hoven en de bron als reclame eener bronwater- fabriek. De modelwerkplaatsen, waarover wy reeds spraken, bevinden zich in de tuingebouwen, terwiil de tuiningang met een smaakvolle versiering van bloemen prykt, daarenboven is hier, nog een fon tein aanwezig. De galerjjen zyn ook benut voor interessante inzendingen, ja zelfs zullen in eender bovenzalen l.chtbeelden door middel der sciopticon worden vertoond. Langs de geheele zaal onder de galery, tusschen de vlaggen, zyn groote witte, met oranjeranden afgezette vakken bevestigd, r. e Turken nint. niilnn «.piot.» w.t ™;i MÉM f ."i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1