Dagblad, voor Schiedam en Omstreken. ihmmjjHe feuTlleTonT Nine ScMeiamcle Con Et palis GellMrari ZoiiaisbH prijs 10 c. p. weet, 0.45 p. Mi, f 1.35 p, 3M. 32ste Jaargang. Maandag 21 Juni 1909. No. 9441. iiSÜ'JÏÏ fs?'g lkje Officie elo berichten. finitonlandsch Nieuws. Ci a"' i°°ide" Za' ""lbiede"' HAAR NEEF. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. K| K: H 1 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. --U Voorherhaaldelgk adverteeren worden uiterst b i I- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Voor het a.s. seizoen vragen prij ör^emeester en Wethouders van Schiedam veer°^aa^ met vermeWing der mijn voor onge- 300 H.L Antliraciet 2500 Kachel- en R 150 Smeekolen. vooU j^fmeester en Wethouders behouden zich r to meer of minder te bestellen, ui» 'e*ering moet geschieden op aan te geven Plaatsen en tijden. nschrüvingen voor 6 Juli a.s. c b i e d a m, 21 Juni 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L ^u.r. M. A. BRANTS. L M De Secretaris, V. SICKENGA. i RUSLAND, i incident met de »W o o d b u r n". de Times" heeft de Engelsche gezant een k** ^etarsburg van den vice-consul te Wiborg dat J"' te'e^ram ontvangen, waarin gemeld werd, licht ^D2e'scbe stoomschip »Woodburn" met e schade na een paar uur oponthoud naar Newcastle was vertrokken. Rus6'126^6 sctir^t> overtuigd te zjjn, dat de Wfl»S1SC l regeer'Dg haar verontschuldigingen dien v, DS -S te k°nden de ongunstige indruk, het schiet 1DCiaent' betWelk sterk herinnerde aan Eneelseh 6n °0r ^od^jcsvenski's eskader op de tone 6 Vlsschersschepen bjj Boggersbank, in door'h maakte- aanm®rkeljjk verzacht, l d 6 tel^ke wjjze, waarop de Engelsche zee- 'eden na het ongeval door de Russen behandeld Werden en door de zorgen te Wiborg aan den gewonden machinist van het Engelsche stoomschip esteed, zoodat men wel mag aannemen, dat de a met een simpele leedwezen betuiging van ussische zjjde uit zal wezen. Een telegram uit lr'U etersburg aan de »Köln. Zeitung" meldt alsUW<inS reeds' da^ be^ incident door de Russen opgevat* betreurenswaardig misverstand wordt Leeft COrr,esP°n,lent van de Daily Mail" te Wiborg van den Finschen loods, die op de Wood burn" is toegeg0r(* ^oensdag met dat schieten sischV^TdbrUÜ laS geankerd dicht bjj de Rus- lichtte °fSSChepen" 0tn zeven uur 's avonds aaneew^ anker en stoomde langzaam den de helft van dTr™®8 af' Toen zfl ongeveer op plotseling oorlogschepen was, verscheen °"»eenaar,rn- torpedoboot vlak voor den boeg. hurn" „„Lte voorkomen stoomde de Wood- dat haar voorsteven* dfaaide de boot zo°' den tsaar, dat 800 Mg6ncht was °P het Jacbt van doboot klonk een set. Terder laS- Van de torpe- Ijjk daarop lost* erPe waarschuwing en dade- i ^^^^^^j^drie schoten met los kruit. 30) (Uit het Fransch.) b°.dH- er b»8e'oc8"' EenvondipDm!1,''e' zoove®1 dank verdien ik niet. Wat verwarnl geT?el vsm recht heb ik de wel °P dat Dunt *00rstell1Dg van mevrouw Morgane Moeite, van ïl?k°P u1(!?ren geef ie dus 8een mjj liever het te sPreken, maar doe druk van Park geD,„iets over Je eersten in- 1 ie ver ik hou,? vertellen. Ik wenschte niets hem ;an Xd zoove®i van babbelenen ik heb de bediend».! 8rteld> van mijne meening over gen, over madamir °,Uvre"' °ver de vernieldin- °ver heerenrif Ca(°llne en haar kunststukken, Pen-.. Ik tLu r™e hunne vrouwen hoeden koo- °ok niet belkt, rT gevraaëd ot bÜ die mjjnheer woord" laCh6lflk ¥ond> en hjj heeft geant- Wat61^ rne' volle instemming". Ik wou3 dat hn miin° b®St met.Guy vinden I ten broer'- maar ik v il r™" Was'mijn heel groote toch niet mSen ik L?°ientm en Yves daarom missen, ik hond nu eenmaal heel veel Daarop opende een torpedojager, die vlak bjj was, het vuur met scherp. In het geheel werden er ten minste zeven schoten gelost. Een vierduims granaat, oogenscbjjnlijk van een der kruisers af komstig, trof de jWoodbrun", verbrijzelde eenig houtwerk aan dek en drong in de machinekamer door. Een matroos kreeg een granaatscherf in het been. Wolken stoom ontsnapten en omhulden het schip, dat achteruitsloeg en het anker wierp. Een groot aantal Russische ambtenaren spoedden zich aan boord er, voeren tegen den kapitein uit, omdat bjj zjjn schip naar het keizerlijke jacht had gewend. Kapitein Robertson protesteerde tegen de gewelde narij. Een Russische torpedoboot bracht den ge wonden matroos naar Wiborg. De »Woodburn" kon na herstel Donderdagmiddag weer vertrekken. De correspondent wilde ook weten, hoe de Rus sische officieren de zaak voorstelden en begaf zich Vrijdagmiddag in een visschersboot naar de Rus sische oorlogschepen, maar zjj weigerden iets te zeggen. Naar het Russische ïTelegraatagentschap" ver neemt, heeft de Engelsche gezant te Petersburg, Sir Arthur Nicolson, nadat hjj van Leber, den Engelschen vice consul te Wiborg, bericht had ontvangen omtrent het optreden tegen het stoom schip »Woodburn", zich tot den minister van bui- tenlandsche zaken gewend met het schriftelijk verzoek hem in kennis te stellen met de redenen die tot de tegen het genoemde koopvaardijschip genomen maatregelen hebben geleid. In het antwoord op deze nota bracht de minis ter van buitenlandsche zaken de feiten in denzelt- den vorm ter kennis van den Engelschen gezant als zjj door den generalen stat der marine zjjn openbaar gemaakt. De generale staf der marine gaf de volgende mededeelingen »In verband met meermalen voorgekomen geval len dat zoowel Russische als vreemde handels stoomschepen de ligplaats van een zich in de Russische territoriale wateren bevindend smaldeel der vloot naderden en ongeacht de waarschuwing der wachtschepen binnen te korten afstand van het eskader kwameD, is het in de laatste jaren noodig geacht aanvullende regelen voor zulke gevallen vast te stellen, regelen welke voor de de Finsche Scheren door den gouverneur-generaal van Finland ingevoerd, in Engelsche vertaling in de in Januari en April van dit jaar door het Engelsche departement van handel uitgegeven berichten voor zeevarenden afgedrukt werden. ïDen 16en dezer ging het Engelsche handels stoomschip vWoodburn" onder leiding van een Finschen loods uit de Scheren naar Zee. Bjj de nadering van het stoomschip van het ter reede van Pitkopas liggende Keizerlijke jacht en de bege leidende schepen, voer de wachthoudende torpedo boot de »Woodburn" tegemoet, kwam het schip langszjjde en beval het van koers te veranderen en uit het bereik van het geschut van het eskader te gaan. Daar de «Woodburn" trots die bevelen van hen I 14 November. Juffrouw Catherine kwam mjj goeden dag zeg gen, zjj gaat vanavond naar huis terog.... Ik heb haar omhelsd, ja, ik weet niet hoe dikwjjls, ik dacht, misschien zou van mjjne kussen iets ach terblijven op haar gelaat, dat u aan mjj zou her inneren, lieve, lieve vader, als zjj u alles van mjj zal komen vertellen. Toen de de deur zich achter haar sloot, voelde ik mijn hart ineenkrimpen, het was alsof ik ge heel alleen te Parjjs achterbleef, zoo vèr verwjj- erd van mijn geliefd Bretagne.... Maar dat heeft s echts kort geduurd; ik kan mjj nu te Parjjs niet meer verlaten gevoelen, zooals op den eersten dag ie ereen is hier zoo goed voor mjj I en ik heb ze n zoo liefmaar niet allen op dezelfde ma- toovPiTr aan m^n "Inboek kan ik de waarheid wel chnk aanWen/~ Ma¥fine voortdurend verstoorbaar kat In het vooruitzicht van Charlotte's huwelijk is mireM ?Pëewonden, en ik niet het minst maar Madeleine is geljjk een effen meer, waarvan Evena?S0roi door,geen briesje wordt gerimpeld. ik zeker vangTf0ae gGn van het iaar> daar b«> mof - J i studeert «ren lang op de piano telkens" we°pr ^11' dat mij verstomd doet staan weer dezelfde passages herhalend 1 Zjj den koers op het Keizerlijke jacht bleef houden, gaf de torpedoboot drie losse schoten af. Toen het stoomschip desniettegenstaande niet van richting veranderde, werd met scherp geschoten op het bovenste gedeelte van het stoomschip. Toen tege- Ijjkertjjd de torpedoboot »Emir Boekarski" opmerk te, dat de vWoodburn" doorging met op het Keizerljjke jacht aan te sturen en reeds de ljjn van den beschermenden kring had overschreden, loste die torpedoboot eveneens eerst losse en daarna scherpe schoten uit het 7,5. c.M. geschut, waardoor het onderste gedeelte van den schoor steen getroffen werd. sEen officier werd onmiddellijk naar de »Wood- burn" gezonden op last van den kapitein Niloft, adjudant van den Tsaar, om de schade op te nemen en te onderzoeken waarom het schip niet aan de bevelen der Russische oorlogsschepen had gevolg gegeven. De inspectie toonde aan, dat het projectiel, hetwelk uit geschut van 7.5 was afge vuurd, deu schoorsteen en een stoompijp op het bovendek had vernield. Vernomen werd teveDS, dat een machinist licht werd gewond door een granaatscherf. De kapitein van de »Woodburn" deelde mede, dat hjj een Finschen loods aan boord had, die het schip in een zoodanige richting stuurde, dat het iu de zóae, welke beschermd werd, moest komen. De kapitein volgde eenvou dig de richting, welke door den loods werd aan gegeven." Uit St. Petersburg wordt nader gemeld Het incident van de »Woodburn" wordt als gesloten beschouwd. DUITSCHLAND. i* f De Ryksdag besloot met algemeene stemmen, de door de regeering ingediende »Ersatz"-belastiogen naar de financieele commissie te verzenden en ging tot tweede lezing van het oorspronkelijke regeeringsontwerpen over. De afgevaardigde Bas- sermann (nat. lib.) stelde hierbjj voor, de door de financieele commissie voorgestelde ïErsats"-belas tingen als oorspronkelijke voorstellen te beschou wen en thans in eerste lezing te behandelen. Singer (soc. dem.) stelde voor, dit gedeelte van de agenda af te voeren. Na langdurige, opgewonden debatten werd het voorstel van Sioger, waarvoor de vrijzinnigen en de sociaal-democraten stemden, verworpen en ins gelijks bet voorstel van Bassermann, met 186 tegen 116 stemmen (vóórnationaal-liberalen, vrij zinnigen, sociaal-democraten en het grootste deel der Rjjkspartjj. De besluiten der financieele commissie worden dientengevolge gezamenlijk met de oorspronkelijke regeeringsvoorstellen terstond in tweede lezing behandeld. De keizer is aan boord van de sHohenzollern" te Neufahrwasser om 7 30 Zaterdag aangekomen en ging om 10 u. 20 M. over Berljjn naar Hamburg. schildert bloemen na, en copieert ze blaadje voor blaadjeook borduurt zij onvermoeid aan allerlei fijne handwerken, zonder er zelfs aan te denken hoeveel oplettendheid dat werk vereischt. Zjj volgt meer dan één cursus, zooals men hier zegt, en dat alles voor liefhebberij 1 want eigeaijjk behoeft zjj niets meer te leeren, zoo denkt tante en onder ons gezegd, ben ik het geheel met haar eens.... Wat een kennis in dat hoofd van Madeleine 1 Als ik er goed over nadenk, word ik meer en meer met bewondering voor haar vervuld, overstelpt door het besef van eigen nietigheid, en doordron gen van een duideljjk begrip, hoe vaak zjj mijne gezegden dwaas en onbehoorlijk moet vinden, hoe wel zjj haar best doet, dat voor mjj te verbergen. Ik kan mjj echter daarin niet meer bedriegen, ik ken haar gezicht nu te goedAls die kleine plooi tusschen haar oogen zichtbaar wordt, dan heb ik de een of ander zotheid op mjjn geweten, dat weet ik zeker 1 Bovendien vindt zjj in het algemeen mjjne bewondering voor of verbazing over en voor liefde voor het een of ander ongerijmd. Zjj heeft eene manier om te zeggen dWat ben je toch kinderachtig, Aflette!", die rnjj als jjs op het ljjf valt, en mjj doet besluiten, om al mjjne gedachten voor mjj zelf te houden evenwel zou mjj dat niet mogeljjk zjjn I Ik ben te veel gewoon ze te laten gaan waarheen zjj willen. Maar met tante en Charlotte ben ik des te meer op mjjn gemak. Zjj althans ergeren zich niet aan mjj I en hebben ook wel wat anders te doen, dan FRANKRIJK. Caillaux, de Fransche Minister van Financiën, heeft de begrooting 1940 ingediend. Het tekort bedraagt niet minder dan 405 millioen fres. Daar van wil de Minister 45 millioen overbrengen op de begrooting 4913. De overige 60 millioen wil Caillaux bijeengebracht zien door een verhooging van verschillende ondergeschikte belastingen, als die op aanplakbiljetten en quitanties, die 10 mil lioen moet opbrengen. Verder zal voor iedere liter benzine, die voor automobielen wordt ge bruikt, 5 centimes worden betaald. De Minister verwacht van dezen maatregel 9 millioen. Een gewjjzigde hondenbelasting zal 10 millioen in de schatkist brengeD, 7 millioen wordt verwacht door een zelfde behandeling van koloniale papieren als Fransche Staatspapieren. Ten slotte wil de Minister het kapitaal zwaarder belasten, dat bjj erfenissen te voorschjjn komt. De Minister verklaart in de Memorie van Toe lichting, dat de erfenissen in Engeland veel zwaar der belast worden en op den duur nog zwaarder belast zullen worden dan in Frankrjjk het geval is. De regeering hoopt in dezen vorm de 100 it 120 millioen bjjeen te krjjgen, die zij noodig heeft voor de ouderdomspensioenen van arbeiders. Maar het is niet voldoende nieuwe belastingen op te leggen. Men moet zoo te werk gaan, dat de belastingplichtige zich niet aan betaling onttrek ken kan. Zekere bepalingen van het Fransche B. W. staan zekere gewoonten toe als niet opge ven en tijdeljjk doen verdwjjnen van geldswaar dige papieren. De Minister heelt daarom met zijn collega van Financiën overleg gepleegd om hierin verandering te breDgen en na ieder sterf geval inventarisatie verplicht te stellen. Ook zal wijziging worden gebracht in het erfrecht betref fende geldswaardige papieren, die in het buitenland zjjn. Het hof van Assisen te Gent, veroordeelde Zaterdag den Russischen anarchist Hartensteia tot levenslangen dwangarbeid. In Februari 1.1. had Hartenstein een bom gelegd in een in aanbouw zijnd huis te Brussel, en te Gent een commissaris van politie en een agent, die gekomen waren em hem op zjjn kamer te arresteereD, met een revol ver doodgeschoten. De veroordeelde was student en is 22 jaar oud. Tweede Kamerverkiezingen, 'sGRAVENHAGE. In de gisteravond gehouden vergadering van de Sociaal-Democratische Arbei derspartij, afdeeling Den Haag, werd met algemeene stemmen besloten, bjj de herstemming voor de Tweede Kamer de candidatuur van mr. W. Dolk in district II krachtig te steunen. In een manifest aan de kiezers heeft het bestuur de redenen ontwikkeld, waarom bet aanraadt, bjj naar mjjn gebabbel te luisteren. Bovendien is Charlotte altjjd door Pierre in beslag genomen wanneer zjj met in banden van naaisters, modistes' enz., is. 1 Gelukkig heb ik Cuy, mjjn grooten neet, geheel voor my alleen hjj is mjjn besten vriend, ofschoon ik hem niet zooveel zie als ik zou willen. Ja, hjj komt wel alle dagen hier, maar zelden voor lange bezoeken.... Zoo schynthetmjj ten minste en dan gaat hjj weer, ik weet niet waarheen.... en ik zou het zoo graag willen weten 1 Ik heb het wel eens aan Charlotte gevraagd natuurljjk niet aan Madeleine en met een geheimzinnig lachje heeft zjj slechts geantwoord »Ik kan je niet zeggen waar Guy naar toe gaat. Hjj vertelt mjj er niets van, vraag het hem zelf, als je het weten wilt". »Zou hjj er niet boos om worden »Wel neen!" Dien zelfden dag, toen Guy een Qogenblik vóór het diner kwam, ben ik hem aanstonds met mjjn vraag op het ljjt gevallen. Zjj scheen hem zoozeer te verbazen, dat ik een oogenblik meende dat hii evenals Madeleine met een gewichtig gez'icht zou zeggen- »Dat is niet, zooals het behoort 1" {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1