Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Woensdag 23 Juni 1909. No. 9443. haar neef. S ts, Nienwe ScMedamsciie Courant met tratls Gelilistwi Zoadaisilail prijs 10 c. p.fd, 0.45 p. mi, f 1.35 p. 3 Bi. Officie cle berichten. K e nni sge yi n g. met ecn Onderwijzeres jnitenlandsch Nieuws. ETO N. Verspreide berichten. 4 ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en f? v1oor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per j cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. te i ;i Uj Abmmementen wor(jen dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- traat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER AD VERTENTIëN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. i i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. 1 Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! iLl Voor herhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Dat"^' ter kennis van de ingezetenen 8 et kohier van de Personeele Belasting No. door6^ gemeente, over het dienstjaar 1909, te p keer directeur der directe belastingen den teraam executoir verklaard, op heden aan invnJi Vanger der directe belastingen alhier, ter nv^rdermg is overgemaakt. verJ??rLS wordt by deze herinnerd, dat een ieder bena'u is' zÜnen aanslag op den by de wet term Voet te T(ddoen, alsmede dat heden de ZWaarf RV>att zes weken iogaatj binnen welke be- kohier iften tegen eenen aanslag> °P genoemde gediend11 voorkornende, behooren te worden in- behnr.-!Sjhiervan afkondiging geschiedt, waar het °op' den 23sten Juni 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. de^ii.^R0Pen'>are school F, te Schiedam (Hoofd VAN Bochove) wordt gevraagd Ofdeoefeningen.1®6 haildwerken en vr«e" cn ho?gd7*nVang?jaarwedde van f550.— wordt ver- ei0efendingStelkD^gfe2^dwerken CD V^C e" voor de htonhtDdteekenen met f50-~ en voor 2 ff200- bjj bet laopr j .9» *3 en 16-jarigen dienst tijdvak en Ln ®ndePwijs met f50.voor ieder na 19- en Do .'t der hoofdakte bovendien Wede met r"Jar,8en dienst by het lager onderwjjs Sol! toO.— voor ieder tjjdvak. BuJ"C,tatiën in te zenden aan het adres van den gemeester van Schiedam, voor 1 Juli a s. ENGELAND. uper Dreadnoughts" is de benaming voor Wie/'T onmete'ijke Engelsche slagschepen, met lengt rUW ^nnenk°rt wordt aangevangen. Aan stek„e' fWaPening, bepantsering en gevechtswaarde Uit N. Z boven de bestaande «Dreadnoughts" Dread atUUr^k slechts zoolang, tot er «Upper Super beurtD0Ugkts zui'en worden gebouwd, die op hun 'High Tf6r verzinken naast eventueel te bouwen v°lgens PPer Super Dreadnoughts" en zoo ver bind* a?a'i!y MaU" weet te vertellen, dat Duitsch- »Uebep n g iS met 1 bouwen van dergeljjke Pend m UghtS" die 20uden worden bewa" BO c.M 6 Dlet m'nder dan twaalf kanonnen van *erKad^!LEDgelsche arbeiderspartij geeft op talrijke bezoek v g<T 'Ucbt aan baar wrevel over het schen ko&n en ^saar aller Russen aan den Engel der partü"18* Van de meest bekende leiders krasse woord* 660 redevoering de volgende 32) Uit het Fransch A't/Z »k bg de ge. Ifvend onder die ont"lbat hT8'6, mens<*fn, beschenen, menscfaen daken' door de zon onbekend zouden hjriu° en tuderen ellendig ja h^n n's?mmiBen gelukkig tenl g' Ja' belaas, misschien de mees- denk je'a^ r vroeg'ouy. 6rnStig' Arlette> waar kige dan°ramnT r*' 0t in die huizen weer geluk- d#t zoo zijn a ge menschen zouden wonen, zou 'Laten wy het hopen I" der ovwtiigfng°°ft "iet öuy Je zegt het zon" Prinsesje dat repH«°fk ef1 gewichti8 "aagstuk aan, gen, zonder dï h?? k pbilos°len is overwo- en hoe zou ik dan jUn duidelyk is geworden, leerdo k j dan, die m het geheel eeen se- Uien iT' d8t rgen daarin uitspraak te doem?., tevrednn maar bopen, dat het aantal stervelingen Als de Tsaar het waagt naar Londen te komen, zal men hem door de straten als een hond voort jagen maar dat zal hy wel niet mogen en daarginds in Cowes by den koning blyven. Dertig jaar geleden zou het nog onnaogelyk geweest zyn, dat een man, die rondwaadt in het bloed zijner onder danen, de Engelsche kust durfde naderen. Daarom is het onvergeeflijk van de liberale regeering om een man, dien byna alle Engelschen haten, de vriendenhand te reiken." In een te Colne Valley gehouden redevoering noemde het parlementslid Greyson den Tsaar een »ellendeling". Officieel wordt bekend gemaakt, dat de koning na het eindigen der vlootmanoeuvres een groote revue van de geheele vloot zal houden. Deze zal dan 31 Juli te Cowes plaats vinden. Men onder stelt, dat deze revue moet dienen om den Tsaar een overweldigenden indruk te geven van de Engelsche zeemacht. DÜITSCHLAND. De Ryksdag heeft gister in de voltallige ver gadering de effectenbelasting naar het voorstel der commissie, met 203 tegen 155 stemmen en een onthouding, aangenomen. De fiaancieele commissie uit den Ryksdag heeft het beslissende artikel van bet nieuwe wetsontwerp op de erfdeelbelasting verworpen met veertien stemmen der conservatieven, van het centrum en der Polen, tegen veertien stemmen. Alle amendementen werden daarop eveneens ver worpen. SPANJE. Het gaat dit seizoen by de stierengevechten in Spanje bijzonder Spaansch toegeen Zondag gaat voorby, of de arena's bieden een of ander bloedig schouwspel aan, waarbij een of meer tor- readors, picadores en hoe de verdere personen, die by de stierengevechten een rol spelen, heeten, hun stoutmoedig, maar wreed spel met den dood moeten bekoopen. Zondag is alweer een bloedige dag geweest. Te Carabanchel by Madrid werd een man gedoodte Bilbao werd een man ernstig gewond; te Santander twee, en teSevilla ook een. Thans zoekt de regeering naar middelen, om aan die barbaarschheden een eind te maken. Het beste zou wezen, de stierengevechten te verbieden en, naar gemeld wordt, zou de minister van Binnen- landsche Zaken daartoe besloten zyn. TURKIJë. 1 In de Kamer een interpellatie van de Albanee- sche afgevaardigden over de expeditie van gene raal Djavid pasja tegen de Albaneezen te Melissa beantwoordende, las de minister van binnenlandsche zaken een telegram van den wali van Uskub voor, meldende dat de rust is hersteld. De minister voegde er aan toe, dat de met bepaalde bedoe lingen verspreide berichten van zekere buiten- 20 November. Nog één, twee, drie dagen, en de vierde dan is het bal, dat tante geeft ter eere van Charlotte's huwelyk, en dat voor my het eerste van myn leven zal zyn Ik kan niet nalaten er gedurig aan te denken en my dat onbekend genot voor te stellen, waarom ik nu en dan door Madeleine tot kalmte word vermaand, zy is boven de wereld- sche ydelheid verheven ik denk, omdat zy zoo geleerd is.... Tante heeft het nu nog drukker met boodschappen, en toch te midden van al hare bezigheden, heeft zy, als eene echte poetemoei yan Asschepoester, er aan gedacht, zonder my er iets van te zeggen, voor my een baljapon te be stellen.... Ja, vaderlief, bet is waar, eene echte baljapon voor my! voor ArletteEen keurige tenerose wolkI°rSChiinend W6efSel' Z°° Hcht a'S drüve^> h« h'6 W°lk het k'eine salon zag binnen- weer eén ton»faaiSterAdacht ik natuurlflk, dat het dagen niets hpf>ft°°ra was' 3e laatste ik riep vol bewondering" japonnen passen' en »Wat een liet toiletje''. bet isndTOor jom?efie? ü?T!r te.beter-- want »Ik, wezenlijk,' ik?"' japon dragen". waar uTt'1 onrn°gelyk, maar het was toch waar, uit die rose wolk i, een japon ontstaan. landsche bladen over een in die streek geleverd gevecht, niet geloofwaardig zyn. De Kamer heeft zich voldaan verklaard over de mededeelingen van den minister en is daarna overgegaan tot de behandeling van de begrooting. KRETA. Turkye heeft aan de mogendheden-protectoren van Kreta medegedeeld, dat de regeering gaarne, wanneer de internationale troepen van het eiland vertrokken zyn, wil onderhandelen met hen over de definitieve organisatie van de autonomie van Kreta. MAROKKO. Uit Tandzjer wordt aan de »Matin" gemeld Ten gevolge van de berichten uit Madrid, mel dende dat Spanje een expeditie naar het Rif voorbereidt, hebben de notabelen, de ambtenaren van het Magzen en de vertegenwoordigers van den Sultan den 20sten dezer een vergadering gehou den, om te overleggen wat zy zouden doen, indien de Spanjaarden te velde trokken. De vergadering besloot een protest op te stellen, dat aan de ver tegenwoordigers van alle Europeesche mogendheden gezonden zal worden. In dat protest zullen de Marokkanen verklaren, dat zij van het optreden der Spanjaards ernstige onlusten vreezen. De »Times" verneemt uit Fes, dat de atmosfeer boven die stad zwaar is van den rook van de dorpen en de akkers, die de troepen van den op standeling Boe Hamara in brand steken. Het schynt, dat de geheele omtrek van Fes welhaast verwoest zal zyn. De Marokkaansche ambtenaren en de kooplui te Fes hebben in de omstreken groote eigendom men. De schade moet ontzaglyk zyn. PERZIë. i Aan de »New-York Herald" wordt uit welinge lichte bron gemeld, dat de toestand in Perzië verergert en, niettegenstaande de Sjah de grondwet hersteld heeft, de wanorde voortduurt. Dit bericht komt uit St. Petersburg en er wordt bijgevoegd, dat men in gezaghebbende kringen aldaar gelooft, dat de verslechtering toe te schrijven is aan den toestand van anarchie, waartoe het land vervallen is. Ook 't leger van den Sjah, hetwelk uit 't schuim der bevolking bestaat en een slecht betaalde en ongedisciplineerde bende is, zou gevaar voor een militaire revolutie opleveren, zooals men pas te Konstantinopel beleefd heeft. Wy zeggen nog eens, dat de »N.-Y. Herald" dit bericht uit Sint Petersburg ontvangt, waar men natuurlyk gaarne een reden zou hebben om zich nog op krachtiger wyze in de binnenlandsche aangelegenheden van Perzië te mengen. COLUMBIë. i Het gerucht gaat, dat in de Zuid-Amerikaansche republiek Columbia een »coup d'état" dreigt. Het is echter moeilyk te beoordeelen in hoeverre de zoo verrukkelijk, en waarin ik eene echte jonge dame leek. Opgetogen bekeek ik haar, en toen myn oog op het lyfje viel, dat de modiste my aanpaste, ontviel my den uitroep »OI wat jammer, daar is een stuk aft Tante, Charlotte, Madeleine, de naaister keken allen tegelijk naar de japon. »Een stuk af Waar dan »Wel hier, vanboven.... Men kan heelemaal myne schouders en armen zien I" Ik was wanhopig 1 Maar in plaats van my te troosten, begonnen ze allemaal te lachen, en Char lotte zeide, onder die buitengewone pret ïMen zal niets aan dat lyfje veranderen, er is geen stuk af, het is een gedécolletteerd costuum en heel goed zoo I Ik stond geërgerd en verstomd. »WatI moet ik zoo half aangekleed naar het bal «Madeleine hoor je dat?.... Dat zou nu alles behalve behoorlijk zyn 1" En Madeleine, de wyze Madeleine, lachte nu ook en was het niet met mij eens I want zy heeft my immers geantwoord »Dat is het gebruik Arlette en je moet er je aan onderwerpen.... Iedereen gaat gedécolletteerd naar een bal!" «Dus daarom is het behoorlijk, omdat iedereen het doet Wat een malligheid I" «Dan zult je het niet zoo warm hebben", fluis terde Charlotte, om mij te kalmeeren- «Boven dien vraag het maar aan je vriend Guy. hij zal berichten waarheid bevatteD. Het weinige wat bekend is, bestaat hierin, dat president Rafaël Reyes ongeveer een week geleden zich op een vrachtboot in stilte heeft ingescheept en te za- men met zyn beide zoons naar Europa is ver trokken. Terwjjl van den eenen kant verzekerd wordt dat «generaal" kReyes gedwongen het land verla ten heeft, wordt van andere zyde gemeld, dat de president bevreesd was voor revolutionnaire woe lingen, die schynbaar bevestiging vinden in een onlangs tusschen Columbia, Panama en de Ver- eenigde Staten gesloten verdrag, dat op den Co- lumbiaanschen handel minder gunstig werkt. De officieele lezing is, dat president Reyes naar Europa is vertrokken, wegens slechten toestand van zyn gezondheid. Tegelykertyd zou hy de op dracht hebben, met Europeesche bankiers te on derhandelen over de plaatsing eener leening, die zou moeten dienen tot het aanleggen van een nieuwen spoorweg. Het blyft echter voorloopig onmogelyk, de waarheid te achterhalen, daar op alle telegrammen uit Bogota, een strenge censuur uitgeoefend wordt «Generaal" Holquin is intusschen waarnemend president. Gister-middag om 2 uur heeft koning Leopold in zyn paleis te Brussel prins en prinses Kuni bloedverwanten van den mikado ontvangen. Vrij dagmorgen vertrekt de prins met zyn gemalin naar Den Haag. Met hofrytuigen werd het prin selijk echtpaar naar het paleis gebracht, waar zy door den minister van Buitenlandsche Zaken aan den koning werden voorgesteld. Gisteravond had ter hunner eere een diner plaats in het pa leis. Heden dineeren zy by den minister van Buitenlandsche Zaken. Ter gelegenheid van de Hudson- en Fulton- feesten in den komenden herfst zal te New-York een aeronautische tentoonstelling op groote schaal plaats vinden, waarby verschillende luchtvaart systemen beproefd zullen worden. Er worden plannen gemaakt voor een luchtwedstryd boven de Hudson, waaraan de gebroeders Wright, De LagraDge en Farman en waarscbynlyk ook een Parse val-ballon zullen deelnemen. Sedert gisteren hebben zich te Petersburg 61 nieuwe choleragevallen voorgedaan en zyn 15 personen aan die ziekte gestorven. Over dezen, Zondag op reis naar LyflUnd overleden, uitnemenden kenner van het internatio nale recht, meldt de Petersburgsche correspondent van den «Figaro" eenige bijzonderheden. De Martens, die in 1845 in Lyfland geboren werd, en aan de Universiteit te St. Petersburg en hoog leeraar in het internationaal recht aldaar. Ook was hy aangewezen rechter in het Hof van Arbi trage te 's-Gravenhage, lid van de commissie voor internationaal privaatrecht, welke onder presidium van Staatsraad mr. Asser vry geregeld te 's Gra- je ook zeggen, dat alle dames zich zoo kleeden voor een bal...." «01 Charlotte, je moest liever zeggen ontklee- den I...." Ondanks de herhaalde betoogen van tante en mijne knappe nichtjes heb ik Guy nog denzelfden dag ondervraagd en hy gaf hengelyk; nu blyft mij niets over dan moedig de zaak onder da oogen te zien.... Myn beste vriend is gisteravond juist vanpas gekomen. Madeleine was, op myn verzoek, bezig my te leeren walsen, maar zy deed het zoo geleerd en ik moest zooveel passen tellen, dat ik geheel in de war raakte. Myn geduld was ten eir.de en ik dacht al, dat de wals voor my een veel te moeilyk iets zou zyn, toen Guy bin nentrad... Die beste Guy 1 Hy zag, dat ik boos was en vroeg de reden; ik heb toen driftig uitgeroepen, dat die wals een ding was om je hals te breken1 hy begon te lachen en heeft my gezegd «Kom maar hier, ik zal het je gemakkelijk maken. Carlotte speel eens een flinke wals" «En jij prinsesje vooruit nu maar, op de maat der muziek...." En ik ging vooruit, het was verrukkelijk! Hn«. gek van my om walsen zoo moeilyk te vinden L. Wordt vervolgd.) BURGEMEESTER VAM SCHIEDAM, p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1