Dagblad voor Schiedam en Omstreken. eerste blad. 32ste Jaargang. Zaterdag 26 Juni 1909. No. 9446. A t m n e e r t n m a» fflero Meflaiffllie Courant j met gratii Geïllustreerd MaisMafl ,te !itt» SïïtaTdiï priii 10 c. {.weet, II. tóp. Mi, f 1.35 p. 3 li. nummer bestaat uit twee en een Geïllustreerd Zon- U(*gsblad. Buitenlandsch Nieuws. j* E UIL L ETON. Verspreide berichten. Binnenland. HAAR NEEF. "JSS ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en ^st, vo°r Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Af cent: Franco Per Post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- raat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER AD VERTENTIëN: Van 1-6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent jper regel! Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. j DUITSCHLAND. 'erkl ®'Ster 8ebouden zitting van den Rjjksdag rai aarden Bassermann, voor de nationaal libe- öa?D' en Weimer, namens de vrijzinnigen, dat, rnk«f eerg'steren het voornaamste deel van de vvaar1QanCiën^-hervormingen was verworpen, welis- Zouden trachten, door verbeteringsamende- herv 60 V6rder mede te werken aan de financieele te maar in de definitieve stemmingen öien S desbetreffende ontwerpen zouden stem- ting6 R^ksdaB nam hierop een rjjksstempelbelas- °iet 17a ^omzet'blasting op onroerende goederen), onthiou te®en stemmen. Een afgevaardigde De ld «ch van stemmen. ondep9/O?I^j0'D^e'1' wdke gister plaats hadden over gende verloof bela8tingV°0rSteUen haddenhet vo1' gebranHJ6^0^'11^ der ^homende rechten op on- koffie tot op 80t0t °P60mark' 60 *87 tegen 154 en ?tü PM 100 ki,° WCrd' m6t Eveneens werd «temmen aangenomen, rechten od thp» verhooging van de douane- goedgekeurd. °P 100 mark per 100 kll° tingstoestelUn8 Dam °°k de belasting °P verlich" teoen -t«n V°°r g3S en ^ctriciteit met 185 gDen lb0 stemmen aan ▼erw' C°mmissie voor financiën uit den Rijksdag zek 16rP de voor£estelde belasting op brandver- *ane^1n8Dkwilantië^, maar nam een stemPelrecht Pfennig op chèques aan. cons^ ^0lffs aBentschap verneemt, is aan de kanse]Vat'eVe "ractie' in 0Pdracht van den Rjjks- Verk'aard> dat de »Kotierungssteuer", de va„ enomsatzsteuer" (belasting op den omzet hHvoeraanm0leDS) 60 de rechten op steenkolen- bet °DaannemelÜk 2Üo, wijl zjj den handel en ondraaoinler SChade berokkenen, de nijverheid op hteen-ecnn WuZ8 drukken> en de Duitsche alge- De ee °miscbe positie verzwakken zouden. °P WoenSsda!mende ,Z1Uing Van den R«ksda« beeft n aB a,s plaats. Èiel om rJjkskanseher beBat zich gisteravond naar J0mt™r Met den Keizer te confereeren. den rnkskan v °pTatting' die men in het paleis van ^tkaD!hf' Da de eergisteren gehouden oiemminif «<=.gioieren genouaen bierdoor geschal erteDlsbelasling, betreffende den - Mededeelingen gedaan H Lok> Anz>" eenige beden uitnemend bekend°- 660 de orasUndiS ouniet strookes het, wanneer men zou willen loochenen, dat de uitslag der stemming over de erfenisbelasting die pen indruk heeft gemaakt op den rijkskanselier, en het ware even verkeerd, te willen ontkennen, dat de dag van eergisteren zonder beteekenis zou blijven voor de persoonlijke besluiten van vorst Bülow. Aan den anderen kant moet men er zich echter voor houden, te gelooven, dat de kanselier uit dien dag alléén reeds konsekwenties zou trekken. Want de financieele hervorming bestaat toch niet alleen en uitsluitend uit de erfenisbelasting. Deze vormt slechts een deel van het groote geheel, al is het ook een deel voor welks totstandkoming de vorst zeer warm heeft gepleit. Er blijft nog een gansche reeks belastingontwerpen over, bjj welker verdere behandeling hij levendig is geïnte resseerd. De kanselier zou het, van zijn standpunt be schouwd, in 't belang van het rijk volstrekt niet kunnen verantwoorden, wanneer hjj vóór den afloop der financieele hervorming eenige konsekwenties zou willen trekken. Hij zal dit zeker doen maar eerst nk het sluiten der debatten, en dan zal voor zijn besluit overwegend zijn ten eerste of de hervorming heelemaal tot stand is gekomen. Wat de vorst dan denkt te doen, kan men licht afleiden uit de veklaringen, afgelegd in den loop zijner jongste redevoering. ENGELAND. De koning ontving gister de leden der Russische Doema, op bezoek in Engeland, te zijnen paleize in Buckingham. De bezoekers werden binnengeleid door den Russischen gezant. Zjjne Majesteit heette hen welkom en zeide, dat hjj den arbeid van de Douma van het begin of met levendige belangstelling had gevolgd, en zoo veel als mogelijk was haar han delingen in de.dagbladen las. Zijne Majesteit gaf zijn genoegen te kennen, de afgevaardigden te ontmoeten, en hoopte persoon lijk, dat zij tijd zouden vinden, verschillende dee- len des lands te bezoeken, ten einde verschillende instellingen in Groot-Brittannië te bestudeeren. Ten slotte zei de koning, dat hij de aangenaam ste herinneringen had van zjjn twee bezoeken aan het schoone Rusland, en hoopte, nog meerdere bezoeken aan dat land te brengen. De afgevaardigde Homiakoff dankte den koning voor de vriendelijke verwelkoming, en gaf zijn dankbaarheid te kennen voor de wederkeerigheid der vreedzame gevoelen en voor de sympathie, welke het bezoek der Doema-Ieden aan Londen zoo aangenaam maakte, en welks gedenkwaardige heugenis zij met een gevoel van blijdschap naar Rusland zouden medenemen. PERZIë, De 400 Bachtiarenruiters, die uit Ispahan naar Koem zijn vertrokken, hebben daar een geweldi gen schrik veroorzaakt. De gouverneur van Koem is naar Teheran gevlucht, waar men al even on gerust is, omdat behalve Bachtiaren uit Ispahen ook revolutionnairen uit Kaswin op weg zijn. Te Teheran is het eerste nummer van een nieuw blad, de «Nekwad", verschenen. Het bevat heftige aanvallen tegen Rustand. Sedert eergisteren zijn te St.-Petersburg weder 99 personen aan cholera ziek geworden en 34 gestorven. Het totaal aantal zieken bedraagt thans 429. Niettegenstaande ons nog verscheidene weken scheiden van de opening van het Eucharistische Congres, meldt de «Kölnische Volkszeitung" in haar middag-editie van Donderdag, is het nu reeds te voorzien, dat de deelneming zoo groot zal zijn als maar zelden te voren. In binnen- en buitenland maakt men zich gereed om naar Keulen op te trekken. Uit de omliggende landen komen zooveel deelnemers, dat er redevoe ringen in de verschillende talen zullen moeten gehouden worden. Uit België zal de deelneming bijzonder groot zjjn, want reeds nu zjjn 4 extra-treinen besproken om de Belgen naar de grootsche plechtigheid te brengen. Meer dan 500 Italianen en even zooveel Engelschen hebben reeds kaarten aangevraagd en vele Franschen zullen in de dagen van 4—8 Augus tus den Rijn oversteken om het Eucharistische Congres bij te wonen. De processie schijnt een schitterende geloofs uiting te zullen worden. Daaraan zullen, naar de «Köln. Volkszeitung" meldt, ook twee broeder- scnappen van het H. Sacrament deelnemen, één uit 's-Hertogenbosch, die in hun oude costumes een indrukwekkende groep zullen vormen in de plechtige processie. Vijf Fransche bisschoppen, de aartsbisschoppen van Parijs en Aix, en de bisschoppen van Verdun Autun en Montauban hebben reeds hunne deel-' neming toegezegd. In 't geheel heeft men nu van 3 kardinalen, 42 aartsbisschoppen en bisschoppen de tijding ontvangen, dat zij het congres met hunne hooge tegenwoordigheid zullen vereeren. Voor de Hollandsche deelnemers zal in de kerk van de H. Columba een Hellandsche bisschop de predikatie houden. De fanatieke Orangisten, die den vorigen Zondag te Liverpool aan hun anti papisme bot vierden door een processie te verstoren op bloedige wijze, zjjn nog steeds niet tot rust gekomen. No tabele Katholieken werden in de de laatste dagen herhaaldelijk op de openbare straat beleedigd en lastig gevallen. Vooral de vrouwen hebben, vol gens de bladen, deel genomen aan deze onwaar dige en schandelijke betoogingen, die ten gevolge hadden, dat vijftig scholen gesloten moesten wor den. De Matin" ontvangt verontrustende berichten over de kwade gevolgen, die de staking der zee lieden in Marseille voor Algerië heeft. Landbouw, handel en nijverheid worden met ondergang bedreigd indien de geregelde gemeenschap niet spoedig her steld wordt. De uitvoer van vroege vruchten, die anders in dezen tjjd duizenden tonnen beloopt, staat volkomen -stil. Binnenkort moet de verzending van wijndruiven beginnen. En er wachten 50,000 scha pen op uitvoer. Duurt het nog eenige dagen, dan zal men groote faillissementen beleven. Een bericht voor schepen die vracht zoeken. Uit Saloniki wordt gemeld Een bende opstandelingen nam te Tcherkourtza een Bulgaar gevangen, doodde diens dochter en verwondde zjjn vrouw. De gendarmen kwamen tusschen beide en er volgde een gevecht, waarbjj 1 gendarme en 3 opstandelingen werden gedood en 5 opstandelingen gewond. 35) (Uit het Fransch als ze eens S u ,MorBana zicb verkneuteren !0a beb gedSS?»I TJQ orihandig ik he- ,ke.Di nu ik overtuiL k jan e-r llchter over den- Over DOaar vaderifef^eD' dat z<> er nid« van weet i^k^wordLA1161 hurel«k van Charlotte vol- k<* d»n ooit en tante het nu dr«k" P uit naar <i. o madeleine, miss Asthon en ?®baP te doen Tavenue. de l'Opéra, om eene bood- rtle®k het riituur Ua den winkel kwameD. de koetsier niet InTn*® eD' waar.schjjnljjk had Jen maar ik waf verstaan dat hjj moest wach- te 7 1K was verrukt bn het h.. 27 November. Biet te laten mfrifen ofscboon ik wel oppaste dat °»tstemd en toen ,kt W/Dt Made'eine was erg zullen hier een rjjtuig nemen...." Toen heb ik het op een andere manier beproefd. ïAcb! Madeleine, als je dan niet loopen wilt laat ons liever in een omnibus gaan, dat vindt ik aardiger dan in een fiacre?" !,Ik «,Wje,t .Eiet of mama dat g°ed zal vinden" zeide Madeleine mismoedig. te gaan?"4 D'et ®beboorItik" in een omnibus »OI jawel-.... Maar...." maren^ a^eblleh' Madeleine begin nu niet met je maren Miss Asthon u wil wel, niet waar niet ofWhetS tgaf tmiSS Anth0n een teeken - ik weet onderwien zich mmead maar Madeleine •KoimL, dl, m'S."" ■•.«•ggeo: .u toch zoi ,p gi*S «1» J. er W..Ï sterveling hïr.'.ZISV gC' stappeo. Zjj nSb.'«e vóórop verplicht te blijven staan a uSar arm' en was omnibus heen en 1r bet «chokken der moest erg hinderlijk voor ff ud' Ik dacht, dat op den arm en ik Jh hfr Zfln' met een kind die zich als'altjj^hrS KulT' «Waarom gaat zjj niet zitten V' »Je ziet toch wel, dat er geen plaats meer is". En dat was waarin den wagen zaten slechts oude dames, en enkele heeren, de een zjjne courant lezend, een ander in gedachten verdiept en dan twee jongelui, die tot Madeleine's ergernis ons steeds fixeerden. Ik zag duideljjk hoe zjj hooger kleurde en de rimpel op haar voorhoofd verscheen. De heeren waren ongetwijfeld erg moe, daar zjj hunne plaats niet afstonden aan de arme vrouw met haar kinddie juist op dat oogenblik door een barden schok er bjjna was afgevallen. Het was te erg I en zonder te bedenken of het al dan niet paste, stond ik op en riep haar toe «Vrouwtje wil je hier zitten Ik had nog niet uitgesproken ol verscheiden uitroepen weerklonken. Madeleino sprak haastig «Arlette je mag niet alleen daar vóórop staan, blijf zitten". Miss Asthon riep «01 miss Arlette, u niet opstaan, ik gaan.,.. En de mooie, jonge heeren vroegen tegeljjk «Mademoiselle mag ik u mjjne plaats aanbie den..,." Maar daar bedankte ik voor, en zonder aarzelen zeide ik «Dank u wel, aangezin u zoo vermoeid schijnt, wil ik u niet noodzaken voor mjj op te staan 1" De een werd vuurrood, de andere keek voor zich, iedereen keek ze aan, en eene der oude dames mompeldje «Heel goed 1 die les is verdiend...." Madeleine scheen zoo verstomd, dat ik er verle- Den Helder. Men seint ons uit Den Helder: De heer mr. Th. de Meester, oud-minister, te Den Helder en Schoterland tot lid der Tweede Kamer gekozen, heeft voor Den Helder geopteerd, zoodat in Schoterland een nieuwe verkiezing zal moeten plaats hebben. B. E; Tooneelbond. Zondag heeft te Alkmaar de jaarljjkscbe alg. vergadering plaats gehad van den R. K. Tooneel bond in het bisdom Haarlem. Bjj de bestuursver kiezing wegens periodiek aftreden van den heer G. Kromthout Az. en N. Kloet, werd eerstgenoemde herkozen, terwjjl gekozen worden Dh. L. J. Stok en C. J. G. Winkes. De functie werden verdeeld als volgt: E. Wilcke (Purmerend) voorzitter; C. J. G. Winkes (Vlaardingen) secretaris; H.Alberts (Schiedam) penningmeester; L. J. Stok (Scheve- ningen) bibliothecarisen C. Niermans (Krom menie) algemeen adjunct. Mededeeling werd gedaan dat weer 4 vereeni- gingen tot den bond zjjn toegetreden nl. Venhui zen, Rjjpwetering, Scheveningen en Roelof- arendsveen. Omtrent het voorstel om tot de uitgave van een eigen orgaan over te gaan, werd besloten eerst een proefnummer te verspreiden, in de hoop dat zich dan velen voor een abonnement zullen opgeven. Een zeer belangrjjk besluit werd genomen ten opzichte van het toetreden tot den Tooneelbond. Konden zich vroeger slechts aansluiten tooneel- vereenigingen welke ODderafdeelingen zjjn van den Ned. Volksbond, thans kunnen zich echter aan sluiten alle R. K. Tooneelvereenigingen, die onder toezicht staan van een geestelijken adviseur. Voor- loopig zullen echter z.g. gemengde vereenigingen (heeren en dames) niet toegelaten worden. Als plaats waar de volgende algemeene verga dering zal gehouden worden, werd aangewezen Scheveningen. Beeren-retraite. Van Zaterdag 17 Juli tot Dinsdag 20 Juli zal in «Huize Manresa" te Venlo een retraite worden gegeven voor heeren uit den middenstand. gen mee werd, toen de vrouw eenmaal naast hnqr zat en ik op de plaats van miss Ashton, om aan het dringend bevel van mjjn nichtje te gehoorza men. De dikke heer had zitten brommen, terwijl wij opstonden en weer plaats namen «Die vrouwen kunnen nooit stil zitten I Waar om gaan ze in een omnibus, als ze zich niet rus tig kunnen houden I" En daarop heeft mijne beschermeling zich woe dend tot hem gericht «Het is wat moois, dat menschen, die zelf niet beleefd zjjn, zich nog beklagen over anderen, die willen helpen!" Er ontstond een gemompel van goedkeuring, waardoor het boos humeur van den dikken heer nog erger werd, en hjj is toen met de vrouw gaan twisten, zonder te luisteren naar den conducteur, die hen verzocht te zwjjgen.... Wat vond ik het vervelend de oorzaak te zijn van al dat tumult; gelukkig waren wjj bjj Saint Philippe du Roule, en Madeleine sprong uit ,je verwenschte omnibus, in plaats van deftig uit te stappen, en ik volgde haar. Aan de uitdrukking van haar gelaat kon ik wel raden, dat mfl een preek wachtte, en ik maakte m<j gereed die dapper in ontvangst te nemen Wordt vervolgd.) 7 .3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1