Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste~Jaargang. Vrijdag 2 Juli 1909. No. 9450. A bmiiun 0} ie feuilleton. Nieuwe ScMeiaiscIe Courant net iratis Geiltatiwil MiaisMaJ ps 10 c. j. weet, 0.45;. mud, f 1.35 j. 3id. :8a injT' A^'6"e, w-" *- Officieel© berichten. SCHROBBEN VAN STRATEN. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. j j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1 6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. téjf? {4.111 i.1" Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Bezien art. 18 bis der verordening ter handha ving van de openbare orde en veiligheid en op de straatpolitie te Schiedam, (Gemeenteblad no. 27 Va,n 1908), waarbij het schrobben of op andere v*ljze met water reinigen van straten en het laten vloeien van water op de straten is verboden, Verleenen bjj deze tot den 1 Augustus a.s., dispen satie van voormeld verbod op de vier eerste kerkdagen van de week van des voormiddags 11 uren. Schiedam, 1 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, r M. A. BRANTS, k-i 1 De Secretaris, V. SICKENGA. i ZWEDEN. De «Aftonbladet" verzekert uit de beste bron te kunnen mededeelen, dat de Zweedsche regeering aan graaf Zeppelin verzocht heeft, twee luchtsche pen voor Zweden te willen leveren. Graat Zeppelin verklaarde zich bereid aan het verzoek van de peering te voldoen. 1 ENGELAND, Het Engelsche legerbestuur heeft het nuttig ge vonden een uiteenzetting te geven van Engelands ver edigingsmiddelen te land, als een antwoord vat men 't op op Lord Robert's bekende °ogerhuisrede, waarin hjj zjjn geringschatting Voor Engelands weermiddelen samenvatte in het Woord «wjj hebben geen leger". In het stuk van het legerbestuur komt o.a. deze vergelijking voor *u December 19C5 (toen de liberalen aan 't bewind kwamen) telde het leger, dat overzee kan worden gezonden, 7463 officieren en 185,823 man, in Janu- #ri 1909 10,157 officieren en 265,515 man. Van he 502,375 man die er in December 1905 voor de verdediging van 't eigen land moesten wezen, wa ven er 341 091in April 1909 waren er van de *3,314 man, die het territoriale leger moest ®Men, 263,507. En het territoriale leger is, naar Ier gevoelen, een beter geschoolde macht, dan e samenvoeging van militie, yeomanry en vrij willigers onder de oude bedeeling. Generaal French, l® een afzonderlijk opstel bjj het stuk heeft ge- f even, zegt, dat het tekort aan officieren bjj territoriale leger voor een deel het gevolg is he strenge eischen die men ze stelt. Op de laatste conferentie van de eerste ministers y*u Engeland en de zelfbesturende koloniën, twee Jaar geleden te Londen gehouden, werd het voor- e' aangenomen om een snelle verbinding tusschen ugeland, Canada en Australië tot stand te bren- a> geheel met Engelsche schepen en Engelsche P°ren, en daarom de geheel roode weg genoemd. subsidie van de onderscheiden regeeringen e° snelvarende schepen reizigers en brieven HAAR. NEEF. Uit het Fransch.) 38) 9 December. Nu teruBkWCet vvaarom er geen sprake is van mjjn Van »eer naar Douarvenez.... De reden heeft mjj langs n8®t en onrust doen beven.... Toen ik on- °ver 'rr, Weet n'et caar welke aanleiding, weer vertrek sprak, heeft tante gevraagd het je bjj ons?" Woord heel oprecht«O neen I" geant- Van^8 Dog wel wat bljjven, tot het eind »M. W,nter bijvoorbeeld alleen ,Pa^a (*an ^an ik hem nog langer hierl Och, waarom is hjj ook niet het^va! ^eeft Diet terstond mjjne vraag beantwoord, EiDdeIj,rherna°m "zjj :Ver ietS DadaCht"" r4 hJV d'^rin Tug F»*" VM hem gehad' om0bern'rPfntdeel' h'ï zegt, dat ik mjj niet moet hekommeren, dat onze scheiding van Engeland naar Canada voeren, een spoorweg door Canada ze verder brengen naar de kust van den Grooten Oceaan en weder snelle schepen naar Nieuw-Zeeland en verder. De subsidies zouden hoog moeten zjjn. Een commissie werd aanstonds gevormd om de zaak voor te bereiden. Die com missie heeft nu al eenige maanden niet vergaderd, en, naar er verluidt, is het plan opgegeven. Men zal althans wachten tot de Grand Trunk Pacific Railway voltooid is. Inmiddels heeft de White Star Line een nieuwen dienst met snelvarende stoomschepen tusschen Liverpool en Halifax inge steld en de Union Steamship Company van Nieuw- Zeeland, die met de Canadian Pacific Railway samenwerkt, doet haar best om de reis over den Grooten Oceaan te verkorten. Men vindt dus, dat er geen haast bjj de zaak is. DUITSCHLAND. In den Rjjksdag legde Bethmann de verklaring af, dat de mededeelingen der pers, .volgens welke tusschen den bondsraad en den rijkskanselier per soonlijke geschillen zouden bestaan, van allen grond ontbloot zijn. De bondraad keurt de houding van den kanselier in zake de financieele hervorming volkomen goed, en is hem dankbaar, dat hij zjjn ambt tot het einde der financieele hervorming wil bljjven waarnemen. Een dergeljjke verklaring legde de gevolmach tigde van Beieren voor de leden van den bonds raad af. De Rjjksdag nam gister in tweede lezing met 196 tegen 138 stemmen en 15 blanco's, waaronder de stemmen der Polen, aan paragraaf 6 van de wet op de brouwbelasting, welke paragraaf het hoofdbestanddeel der wet uitmaakt. De paragraaf bevat de regeling der belasting en wel: van de eerste 250 kg. aan belasting onderhevige bouw stof 14 mark, van de volgende 1250 kg. 15 mark, van de volgende 1500 kg. 16 mark, van de vol gende 2000 kg. 18 mark, van de rest 20 mark. De wet treedt 1 Augustus a.s. in werking. Het voorstel, om de behandeling van de ver klaringen van heden op de agenda van morgen voort te zetten, werd met groote meerderheid verworpen. FRANKRIJK. J Na kardinaal Andrieu wordt, naar «De Tjjd" meldt, thans ook mgr. Gieure, bisschop van Bayonne, door den Franschen rechter vervolgd. Maandag stond de prelaat voor de correctioneele rechtbank van Bayonne terecht, beschuldigd zjjn diocesanen in een herderljjk schrijven verboden te hebben, onder bedreiging met kerkeljjke straffen, kerkeljjke goederen in eigendom te verwerven, welk schrjjven door twee priesters, den pastoor van St. Eugenie te Biarritz en den dom vicaris Mirande, van den preekstoel was voorgelezen. In dat schrjjven werden o.a. leden van gemeen teraden en weldadigheidsvereenigingen met de excommunicatie bedreigd, wanneer zjj mochten voorstellen, kerkeljjke goederen te koopen, terwjjl hem gemakkelijk valt. omdat hjj zooveel zieken moet bezoeken." «Dat schrjjft hjj mjj ook, er heerscht op het oogen- blik eene leeljjke koorts onder de visschersbevolking, het is bjjna epidemisch, en daarom zou vader niet graag willen, dat je nu naar Douarvenez zoudt komen." Ik voelde dat ik bleek werd. «Otante als hjj die koorts eens kreeg I hoe kan hjj verlangen, dat ik hier rustig buiten ge vaar zal bljjven, als ik weet dat hjj er aan is blootgesteld, terwjjl mevrouw Morgane en Blanche bjj hem mogen zjjn 1" »Zg zjjn te Chateauiin, hjj heeft ze waarschjjn- ljjk uit voorzorg, daarheen gezonden. Ik stamelde«O I mjjn God Waaruit al mjjne onrust sprak en snikken versmoorde mjjne stem. rjjaDte zaë het, zjj trok mjj op haar schoot en deed haar best mjj op teederen toon te troosten, en voerde zoooveel redenen aan om ge rust te stellen, dat ik eindeljjk weer bedaarde. h.n^'wdie 'sav.onds kwam, beeft op zjjne beurt to ii Wat sem °P de wond te leggen door vanlrnitfJ611' de eP'demie te Douarvenez niet i i ^en aaFd was, en daar hjj mjj nooit bedriegt, ïrll Hoehm fl0°fd- ,Ho? zahg dat ik zoo'n besten vriend heb, die mjj altjjd begrjjpt en altijd bereid 18 hü— SomVds bekruipt mij de vrees, dat ,k hem met mjjn gebabbel zal "den 1 Maar dan eischt h„ terstond dat .k er mee za voortgaan, en herinnert mjj boe ik op den avond van mjjn komst heb beloofd, hem voor vertrouwde tè nemen, en dat hjj niets heeft gedaan om dat ver- de Heilige Sacramenten en de katholieke begrafe nis hun ontzegd worden. De bisschop verbood verder aan zjjn geestelijken, zich in kerkeljjke aangelegenheden als getuigen voor de rechtbank te laten verhoeren. De prelaat deed hiermede niets anders dan zjjn plicht en zette dit Maandag ter openbare terechtzitting duideljjk en breedvoerig uiteen. «Toen Christus", zeide hij, «zjjn Kerk bekleedde met het geesteljjk gezag, vroeg Hjj niet eerst naar de meening of om de goedkeuring van de burgerlijke macht. De apostelen op hun beurt veroveren de wereld en leeren en besturen in naam van dit gezag. De Cesars, ongeduldig, jaloersch op deze macht, die haar heerschappjj uitstrekt over de zielen, willen ofwel haar misbruiken in hun eigen voordeel ofwel haar verwoesten. Zjj bevelen aan de apostelen te zwjjgen en de apostelen gehoorzamen niet. Deze worden in de boeien geklonken en ter dood gebracht. Sinds twintig eeuwen zjjn het dezelfde eischen, dezelfde bedreigingen, dezelfde vervol gingen. En altjjd is het hetzelfde antwoord. Paus, bisschoppen, priesters, leeraren en besturen in naam van een gezag dat hooger staat dan en onafhankelijk is van het burgerljjk gezag, en zjj verklaren slechts verantwoordelijk te zjjn tegen over God.»Gjj hebt", ging de bisschop voort, «tegenover u niet een revolutionnairde bisschop pen zjjn de burgers die den grootsten eerbied koesteren voor rechtvaardige rechten, doch zjj zjjn ook de verdedigers der wetten van het geweten Het is noodig voor het welzjjn en de eer van den godsdienst, dat zich stemmen verheffen en den onderdrukkers toeroepeu gjj zjjt de kracht, maar gjj zjjt niet het recht. Uw wetten zjjn onrecht vaardig, wij weigeren daaraan gehoorzaamheid." De bisschop deed, evenals kardinaal Andrieu, nog eens uitdrukkelijk uitkomen dat «wanneer een wet strjjdig is met de goddelijke wet of rech ten van het geweten schendt, zij geen wet is. Men kans ons bedreigen met boete, men kan ons bedrei gen met gevangenisstraf, dat is mogeljjk. Maar men zal onzen wil niet doen buigen. Tachtig Fransche bisschoppen en vijftig-duizend priesters zullen hetzelfde antwoord geven «Non possumus", wij kunnen niet." Het vonnis zal gewezen worden overeen paardagen.Volgens de «wetfkan de bisschop bestraft worden met drie maanden tot twee jaren gevangenisstraf. Reeds hebben een veertigtal bis schoppen openlijk hun instemming betuigd met kardinaal Andrieu's optreden wat betreft het niet- erkennen der anti-kerkelijke wetten dezer republiek. ITALIë. I 11 De correspondent van de »N. Y. Herald" te Rome meldt, dat een telegram, Maandag-avond door hem aangeboden, hem teruggegeven is. De censor verbood de overseining. In dat telegram geeft de eorrespondent bericht van de groote bewe ging, van de socialisten uitgaande, om het bezoek van den Tsaar aan een Italiaansche haven te beletten. De Avanti, het socialistische blad, schrijft dat Italië goed doet toenadering te zoeken tot trouwen te beschamen.... Dan begin ik eerst recht, ik haspel dooreen, mjjne gedachten over Parjjs, en de menschen die ik ontmoet, zonder mjj er aan te storen, als ik in zjjn oogen dat lichtje zie verschij nen, waarvan ik te Douarvenez geloofde dat het spotlust was. 23 December. Het is werkelijk noodig, dat ik het in groote letters neerschrijf, om het te kunnen gelooven GUY EN IK ZIJN IN ALLEN ERNST BOOS OP ELKAAR GEWEEST I.en dat nog wel omdat ik een wijzen raad wou opvolgen I Van nu af aan zal ik dan ook alle raadgevingen en ver standige voornemens wantrouwen.... Madeleine die, hoe wjjs ze al is, toch nog graag allerlei cursussen wil volgen, ging vandaag eene lezing bjjwonen over de «Werkkring van de vrouw in onzen tjjd", en zjj nam mjj mee op mjjn drin gend verzoek, ofschoon ik mjj zou vervelen, zooals zjj beweerde.... dat ik wel een beetje voorbarig vond. Ik voelde mjj integendeel geheel gedrongen van den ernst onzer roeping, terwjjl ik luisterde naar de rede van den professor, een langen, blon den man, met onrustige oogen en een lorgnet op, die een ongeloofeljjke massa denkbeelden in zjjn hoofd scheen te hebben.... Hjj deed mij denken aan een goochelaar, die behendig uit een gewonen zakdoek bloemen, geld- Rusland, waarmee het gemeenschappelijke belan gen heeft, maar acht die toenadering niet gediend met een politiek van vertooningen als dat bezoek hetwelk ongetwijfeld verzet van het volk zou uitlokken. De correspondent van de «N. Y. Herald' voegt erbjj, dat de komst van den Tsaar te Rome onmogeljjk is, en in een Italiaansche haven nu zeer onwaarschijnlijk. SERVIë. ij! De gespannen verhouding tusschen koning Peter van Servië en de samenzweerderspartjj neemt met den dag een ernstiger karakter aan, en is nog weer verschrept, doordat de samenzweerders de door den koning, op aandringen van prins George, bevolen overplaatsing van ritmeester Ziskovic, niet dulden. Ziskovic is de officier, die in den moord- nacht als eerste luitenant der ljjfgarde de deur vau den konak opende, en zoo den samenzweerders gelegenheid gat, in de slaapkamer van het onge lukkige koningspaar door te dringen. De samenzweerders hebben een deputatie naar den koning gezonden en eischten, dat Ziskovic weder op zjjn post als commandant der ljjfgarde zou worden hersteld. De deputatie wees bjj deze gelegenheid op de afzetting van sultan Abdoel Hamid, bjj wjjze van afschrikwekkend voorbeeld. TÜRKIJë. De Porte heeft eenige gezanten op de hoogte gesteld van de ernstige voorbereidselen, welke de benden in Griekenland treffen en hun medegedeeld, dat als die benden de grens overschrijden, zjj achtervolgd zullen worden door de Turksche troe pen tot aan gene zjjde van de grens. Volgens consulaire berichten is het rustig in Kreta. Men logenstraft te Athene het bericht over de zoogenaamde oorlogstoerustingen, waarmede Grie kenland zich bezig zou houden, naar een blad te Konstantinopel heeft bericht. KRETA. l"~' U De ontruiming van Kreta door de internationale bezettingstroepen is vastgesteld op 24 Juli, AMERIKA. Zevenduizend werklieden, die lid zjjn van den blikbewerkers vakbond (Tm Plate Union), hebben, om 12 uur in den nacht van 30 Juni op 1 Juli) gestaakt, hetgeen tengevolge heeft gehad, dat 190 pletterjjen in Pennsylvanië, Ohio, Indiana en West-Virginië, aangesloten bjj de United States Steel Corporation, stop zjjn gezet. De meeste blikwerkerjjen in de Vereenigde Staten die niet bjj de trust zjjn aangesloten, zjjn niet getroffen door de staking, wijl de betreffende maatschappijen het gisteren met den vakbond zjjn eens geworden over het loóntarief. Bjj een nachtelijke schietoefening van een Fransche kustbatterjj bjj Kaap Brun in de buurt stukken etc. weet te voorschjjn te brengen. Om kort te gaan, deze wonderbare man heeft zjjne redevoering geëindigd, met eene fraaie conclusie en ons aangemaand onzen geest te ontwikkelen' door veelvuldige en ernstige lectuur.... Hoe had ik kunnen denken, dat deze zinsnede de oorzaak zou worden van onzen twist.... Ik kom thuis, geheel vervuld met goede voor nemens, en terwjjl ik vóór het diner toevallig alleen was in het kleine salon, zie ik op de tafel een geheel nieuw boek liggen.... een boek voor groote menschen 1..., Aanstonds komt mjj de aanmaning van den pro- fesor in de gedachte, en ik zeg tot mjj zelf «Nu of nooit is het oogenblilc gekomen om mjjn geest te beschaven I" Ik ga gauw bjj de lamp zitten en open het boekmaar ik had nog geen halve bladzjjde gelezen, niet heel duideljjk trouwens..,. Er was sprake van eene mooie, zenuwachtige dame die een vriend zou ontmoeten, ik weet niet waarZooals ik zei, ik had nog geen halve bladzjj gelezen, toen eene bekende stem mij deed opkjjken en Guy voor mjj stond «Wat lees je Ik reikte hem het boek over, hjj werpt er een bhk in.... en opeens verandert zjjn gezicht.... Wordt vervolgd.) „i LÜ1 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1