Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Kiezers, 32ste Jaargang. Maandag 5 Juli 1909. No. 9452. to in eert n pp üb «««4 ttor-'-m".,,il Nraie ScMelamcïe Con iet gratis Geïllustreerd Zondagsblad jrjjs 10 c. }.wt, 0.45 p. wi.Mg.Iiï candor Woensda» a-S- allen op de onH l..aten door de christelijke partijen in Hderlmg overleg gesteld L Kennisgeving. Ofiieicolo berichten. Kennisgeving. öo°o VritT? geTakt een sector toi °P d°or eene m. f?rtLen be8reDsd aan de N.zjjde UIL L ETON. HAAR NEEF. K e nnisgevi n g. Biiitenlandsch Nieuws. A B O N N E MEnÏsPRIJs7 kosfvnï!3^ dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en Wei in L pl 3 maJanden n.35, per maand 45 cent en per Af^Jr-, 00 per P°st door geheel Nederland 2 per kwartaal. r nummers 2 cent. G.j i t btrait Wnrdf? aangenomen aan ons Bureau: Boter- - 9 Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1 6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Wke regel daarboven 15 cent. [ftj& w. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lgke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DISTRICT I. Mr. W. H. JANSEN, A. C. A. NOLET, F. J. SMIT. J DISTRICT II/ J. YAN MEER, N. VAN DER VELDEN. De DISTRICT III. H. VAN DER DRIFT, J. VAN DER MEER. stembus is geopend van 9- Op de dagen waarop gevuurd wordt zal van het fort eene roode vlag waaien, die 3 uur voor het begin der oefening halfstok en een uur voor de oefening geheel voorgeheschen wordt. (Zie «Ned. krt." Nos. 218, 202, 226, 227). Schiedam, 5 Juli 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. DRANKWET. werden nog eenige andere Russen, eveneens anar chisten, gearresteerd. De politie moet in de door de Russen bewoonde vertrekken papieren gevonden hebben, die van groot belang zjjn voor verdere onthullingen. -5 ure. Schietoefeningen. vesti(rt URqemeesteR van Schiedam pom missahJ6de°r'kKTaD den beer Staatsraad i.b.d. Holland, de aandan^1"8"? in de provincie Zuid scheepvaart OD de „a Vifn belanghebbenden bjj de SchieW» oavolgende berichten niBg.?V var, ,'et fort IJmuiden. Vo, dde District. Oorlog zal Va? den Minister van e«ne seW» v noodig ook op 10 Julias Dmuiden Êf!'|g worden gehouden van het fort van zwaar en uurd ™rd<* met kanonnen vvaarhr n middelbaar kaliber (24 en 15 r M v NNW. en aan^d8 7 V0^ m de Ware richting en eene lün 5® Z,Zflde door faet Noorderhoofd Uiteinde dJarv" n T riC£ting WZW. van het Sector zal ón h'«?ef elflke grens van dezen een Stel Dalen mf. J aan8egeven worden door °P de daïen 1 r°°den driedoek als topteeken. [°rt eene ronde f°P gevuurd wordt zal van degin der oefer>;nVlag waaien, die 3 uur voor het °etening geheel v8 en een uur v°or de 291 °P den av„nd°°rgeheSChen Wordt- Bovendien ulrd wordt ëe„ T°°r en/P de dagen> dat Se' gePlaatst op het waarschuwingsbord worden (2le »Ned. krt." No"e222Va22mn R«ksvischafslag- »oodi|enoSokm®ded®elmg als voren zal op 6 en zoo gorden gehouden u a;s' eene scdietoefening Rr zal gevuurd ^vord het forï Hoek van flolland middelbaar kafihe? rol®®1 kanonnen van zwaar 'Chting WtZ., waarh« c^0 m de ware 1eQ sector, gevormd d 0nVf g wordt gemaakt de richting van eTnft J °1 bet tort> een* Ifln in oestel nabjj den Z-dam^n® Vlag op det vuurpjjl- gcdting W.N.W. van het wneiijn in de ware M. van het fort. afstand wordt Holland. 4de District. van 40) Uit het Fransch.) daarnrsenrgakehn00ge?bliken?,cheen na te denke«' »En 7%ï,J '..met een gullen lach Je »og jn ®u geeo vrede sluiten Weiger Als8 ^-de dand te geven?" deide hariden antwoord stak ik dem, vol berouw, *°°r wat hiï eD mompelde, wel wat bang ^Guv zouLzeggen *eer nieivvsmWiS®?1 maar ik beloof Je niet »Dathr/g g te zulIen zijn...." Wi), kleJ2« afgesproken.... en het is voor je best- de «orm bedaard, gélukkigaanneem' Zo° is t da^nVt\hhVÏÏ zTng!eek VaderI op Nieuwjaars gen, alles wat u U niet te kannen zeg- die uw tTel U toewenschzonder uwe kussen even Hef hit. m-?eten verzekeren, dat u haar - *«U naar nart.'.... O! waarom is uniet bij - Burgemeestek en Wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 42, le lid der Drankwet, ter openbare kennis, dat bjj hen een verzoek is ingekomen van ANTONIE VAN DER PLUIJMom verlofvoor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, in de beneden-voorlokaliteit van het pand Broersvest no. 419; en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verleenen van het ver lof schriftelijk bjj hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 5 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICK.ENGA. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter algemeene kennis, dat op aanvrage voor meerderjarige personen ter Secretarie koste loos verkrijgbaar zqn toegangskaarten tot de we gen over en langs de opgespoten terreinen der Gemeente nabjj het Zuidergors. Schiedam, 5 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. ZWEDEN. Te Stockholm heeft de politie dezer dagen ver scheidene Russische anarchisten in hechtenis ge nomen, die klaarbljjkeljjk een aanslag op den Tsaar tijdens diens verblijf te Stockholm op touw hadden gezet. Twee van heD, een arbeider, Paul Prosz genaamd, en een 18 jarig meisje, blijken tevens den anarchist, die eenige dagen geleden den moord op den Zweedschen generaal Beek- mann pleegde, van nabij te kennen. Eenige dagen voor de aankomst van den Tsaar te Stockholm be zichtigden Prosz en het jonge meisje de vertrek ken in het koninklijk slot, die voor het keizer paar bestemd waren en voor het publiek ter be zichtiging waren opengesteld. Sommige bezoekers merkten op, dat Prosz en zijn gezellin met bij zondere aandacht de ligging en de inrichting der kamers opnamen. Daar zg hierdoor achterdocht opvatten, waarschuwden zg de politie, die beiden eenige dagen later in hechtenis nam. Met hen DUITSCHLAND. De Rijksdag heeft in tweede lezing over de spiritusbelastingi beraadslaagd en aangenomen de commissiebesluiten betreffende den aecjjns op in- landsche spiritus met vastgesteld contingent ten bedrage van 105 mark en op die met, niet vast gesteld contingent ten bedrage van 125 mark, dus de zoogenaamde ^liefdegift" van 20 mark per H.L- De door de commissie voorgestelde belasting op parfumerieën alsmede het invoerrecht, werd met algemeene stemmen verworpen. TURKIJë. De Konstantinopelsche correspondent van de »Kolnische Ztg." meldt, dat de Vrgdag vertrokken Turkcshe parlementaire commissie met een belang rijke opdracht naar Engeland en Frankrgk belast is. De commissie moet eerst de Engelsche regeering bewegen, aan bet Jong-Turksche bewind weer haren steun te verleenen, met name in het Kretenzer vraagstuk en de twisten met de Ottomaansche Grieken en Armeniërs. In de tweede plaats moeten de groote bankiers in Engeland en Frankrgk over reed worden, het Turksche fmancieele beheer te steunen, Het bezoek bepaalt zich tot Londen en Pargs, omdat de vroegere genegenheid, die men daar voor de Jong-Turken koesterde, zeer is afge nomen. mg! Met u, en Yves en Corentin, metCatherina en den kapiteinzou ik niets meer wenschen Ik heb dezen morgen het eerst aan onze schei ding gedacht, en voelde mg afschuwelgk bedroefd Ik zag u in verbeelding alleen in ons huis, mijme rend over uwe Arlette, die u toch zeker wel een beetje mist..,, en die ge toch onverbiddelijk vèr van u verwijderd houdt!.... Ik heb u toen zacht- 11! toegefluisterd wat in mjjn hart omgaat, InrL U kon verstaan...- en ik had zoo'n daph°tonVei!-aDgelD' dat u.weten zou, hoe ik in ge- dit verb™ U dat 'k ginS 'erbeelden, hoe ken..'. U Z°U bereiken en u gelukkig ma- hem dien ?kWtirieVen geIezen en herlezen, vooral nHs gescheurd :n'm°rgen °nt'in« zoodat b' b'" Charlotte^en verwend> niet slecht tante, bovendien nn. ki Madeleine, maar uovenenen nog bloemen en bonbons il kok STziinrtalf bedaDkt'..maar ik kon niet zoo vroo- Douarvenez geW°°nl,jk' want hart was te Daarbij benijdde ik een weinig tante en Char lntt? die eergisteren thuis kwam, en nu zoo ge lukkig bg elkander waren. 8 Jk :as ^et ,mÜ°e gedachten zoo vèr van Parii« waar J6 beDt nu in Bretagne, niet MAROKKO. De berichten uit Marokko doen meer dan ooit vermoeden, dat Moelai Hafid's staatskundige dagen geteld zijn. De toestand is nu zoo dat de Sultan op niets anders bedacht is en kan zga dan op de verdediging van Fez in het algemeen en van zgn paleis in het bijzonder. De troepen, waarover bg nog beschikt, zjjn of door zgn vijanden ingesloten en zouden niet dan na hevigen strijd en na groote verliezen geleden te hebbeD, de hoofdstad kunnen bereiken, of worden door de stammen, in wier gebied zij zich bevinden, in casu de gevreesde Beni Mtir, in bedwang gehouden. Mocht deze me- halla het wagen zich te verplaatsen, dan zouden Beni Mtir als een man opstaan, de convooien onderscheppen en een eventueel achter te late garnizoen zeer zekerlijk in de pan hakken. Overweegt men verder,' dat de hoofden der vijandelijke stammen dagelijks beraadslagen te Dar el-Biber, een buitenverblijf op een half uur gaans van Fez gelegen, dan vraagt men zich af, waarop het wachten eigenlgk is En het ant- woor leid dan, hoogst waarschgnlgk onderlinge verdeeldheid, een gewoon verschijnsel in Marokko, waar ieder stamhoofd als absoluut koning in zgn rgk heerscht. »01 ja, o I Guy, waarom ben ik er niet in wer kelijkheid Vader zal zich zoo eenzaam gevoelen, want mevrouw Morgans en Blanche zga nog te Chateaulin... en ter wille van die nare epidemie zal hg ook niet hebben gewild dat de jongens bjj hem te Douarvenez zouden zgnwat zal den Nieuwjaarsdag nu treurig voor hem zijn!..." »Welnu, weetje wat je doen moet? Zené hem een groet". »Een groet, hoe »Wel door een telegram, dat zal hem zeker veel pleizier doen". Ik sprong op bg dit voorstel, en Guy voegde er bij »Schrgf je telegram nu, dan zal ik dat verzen den". 9 Januari. Er is nog iets, dat mg verwondert sinds ik Pa rgs ben, en wel, dat er zooveel menschen zgn, die niets uitvoeren.... althans, zg schijnen niets anders te doen te hebben, dan visites maken, naar de wedrennen gaan of door het Bois de Boulogne te rijden, maar werken doen zij nooitonder die menschen behoort ook Guy, en daar begrijp 'k niets van. Ik heb vader herhaalde malen tegeD Yves en Corentin hooren zeggon, dat op iederen man de zware verplichting rust te arbeideD, en dat zg, die zich aan dien plicht onttrekken, door De officieren en onderofficieren van de Fransche missie, die als instructeurs bg Moeilai Hafid in dienst zijn getreden, bevinden zich in een zeer moeilijke positie. Zg zgn op het oogenblik te Fez en de Sultan wil, dat zg in de wilde bende, die thans het garnizoen uitmaakt, orde brengen en daarna voor hem zullen strgden. Zij hebben daarin begrgpelgkerwgs weinig zin en vroegen nadere instructies aan de regeering te Pargs. PERZIë, Zooals gemeld, heeft de Russisehe regeering met het oog op den opmarsch van de Baktiaris en de nationalisten tegen Teheran bevel gegeven om te Bakoe een expeditiekorps te concentreeren. De «limes" uit de hoop, dat het bericht daar van kalmeerend op de Baktiaris zal werken en dat ook alleen in deze verwachting het Russische de partement van Buiteniandsche Zaken zjjn toestem ming tot dezen militaren maatregel heeft gegeven. Ook sommige Russische bladen toonen zich al- kserig van een krachtige inmenging van Rusland in de binnenlandsche aangelegenheden van Perzië, Zoo a. a. de «Retsch", die wenscht, dat Rusiand zich tot de rol van eenvoudig toeschouwer zal be palen. De chauvinistische »Nowoje Wremja" daar entegen is van meening, dat Rusland krachtig tusschenbeide moet treden. Wg verwachten, dat ook de Russische regeering de laatste meening toegedaan is. Volgens de «Petersb. Börsen Ztg", wordt de toe stand bjjzonder gecompliceerd door de intriges van de Turksche autoriteiten te Urima. Rusland scbjjnt zich iniuscüen tot krachtige inter ventie voor te bereiden.De «Frankfurter Ztg." meldt thans, dat de Russische bezetting van Tebriz met artillerie op de Perzische hoofdstad aanrukt, onder voorwendsel de Europeëers tegen de nationalisten te beschermen. Volgens de «Times" hangt het behoud der stad geheel van de houding der Rus sische officieren en de Perzische kozakkenbrigade af. Zonder Ljachow en de Russische officieren presteert de brigade hoegenaamd niets. Daar intusschen het gevolg van het optrekken der nationalisten wel de onttroning van Mohammed Alis zal zgn, is het niet onmogelijk dat de Russi sche officieren het zich tot een eerezaak zullen achten voor de rechten van den Sjah te kampen. De Russische regeering stelt zich niet verantwoor-' delijk voor de houding der Rusische officieren in het Perzische leger. Het Perzische comité te Pargs moet twee afge vaardigden naar Londen gezonden hebben om de meening van Engeland aangaande Russische inter ventie te vernemen. De regeering van Rusland heeft tot de buiteniand sche regeeringen een circulair-dépêche van den volgenden inhoud gericht: De Russische regeering kwam bjj de overweging van den stand van zaken te Teheran tot het be sluit, dat ingeval de revolutionnairen Teheran binnenrukken, het Russische gezantschap en de andere Europeesche gezantschappen, instellingen ieder rechtschapen mensch als verachtelijk wezens worden beschouwd 1.... Ook heeft vader een goed voorbeeld gegeven aan Yves en Corentin I... Hjj is altgd bezig? zoo dat hg soms nauwelgks tgd heeft met mg ie pra ten; hg vergeet zich zelf geheel, als het anderen geldt, en is vol teewjjding voor iedere ongelukki ge die zgne hulp inroeptzonder zich te storen aan het gebroui van mevrouw Morgane, die altijd beweert, dat hjj zjjne patiënten moest kiezen, en niet steeds klaar staan voor den eerste den beste, die toch niet betaalt.... Zou het mogelgk zjjn, dat Gtiy slechts voor zgn vermaak leeft, dat hg behoort tot die wezens door papa zoo onbarmhar tig veroordeeld Om mg zelf gerust stellen tracht ik te gelooven, dat hjj zich bezig houdt met zaken, waarvan ik, dom kind I geen verstand heb. Ik zou er Made leine eens naar willen vragen, maar ik durf niet misschien zou zjj die vraag belacbeljjk vinden en haar beantwoorden met haar eigenaardig lachje dat mjj lust doet gevoelen onder den grond té kruipen. Wanneer mjjne gedachten met zoo iets bezig zjjn, kan ik dat moeieljjk verbergen vooral voor Guy; ik zou dan soms wenschen dat hé niet zoo goed m mgn hart kon lezen, 'maar hti deed het, als naar gewoonte, en nu ben ik er ronduit gezegd, wel big om 1 Wordt vervolgd.) r* i I Se.hiu4-n.jf_ O aios. -M2, 226). c letoefening van het fort Hoek Y0] a/Aou«5l. 1 Januari 189.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1