Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Wie er in moeten n ar^r'-- ereep m«° 32ste Jaargang. Dinsdag 6 Juli 1909. No. 9453. AtiBBaeert D o; ie -Feuilleton. Kiem Sclitascie Courant net tra til Geïlinstreeri MaisbM Kis 10 c. {.weet, 0.45 j. Hn4.fl.35 p. 3ml. Officieele berichten. Kennisgeving. HAAR NEEF. Mr. W. H. JANSEN, A. C. A. NOLET, F. J. SMIT. J. YAN DER MEER, N. VAN DER VELDEN. H. VAN DER DRIFT, J. VAN DER MEER. Bmtenlandscli Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. ij i -j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. imp PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. ffife Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Be Burgemeester en Wethouders van Schiedam doen te weten, dat door den Raad dier gemeente ltt zijne vergadering van den lsten Juni 1909 is Vastgesteld de volgende verordening: VERORDENING tot wijziging der verordening ter regeling van het ver keer op de wegen in de Gemeente Schiedam in verband met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen. Gemeenteblad no. 40 van 1908. Zjjnde deze verordening aan de Gedeputeerde —aten van Zuid-Holland volgens hun bericht van Jen 29 Juni/3 Juli jl. B no. 1771 (le afdG. S. °- 25/1 in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het "ehoort, den 6den Juli 1909. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. eii De Secretaris, V. SICKENGA. Die vraag staat morgen Woensdag 00r het Schiedamsche kiezerskorps te beant woorden. Bat korps zal te beslissen hebben, wie van het dertiental candidaten, dat den 29sten Juni 11. en Raadhuize is gesteld, de tinne van het Schie- amsche Kapitool zal bereiken, welk zevental, in e P'aats der aftredenden, in Stads Raadzaal zal roede-zetelen en mede-besturen. Aan den vooravond *aD den dag die, althans aanvankelijk, het ant woord op deze gewichtige vraag zal geven, richten Wjj tot onze christelijke kiezers nog deze laatste opwekking Kiezers, komt allen trouw ter stembus in alle 'stricten I De ervaring heeft ons geleerd, dat wij 8een enkele stem kunnen missen, dat er zelfs in 'strict I geen enkele kiezer kan achterblijven, Wl'len wq niet het pleit tegenover onze tegen- ganders verliezen. Christelijke kiezers, die begrijpt dat 't bij deze aadsverkiezing gaat om het behoud der anti- 1 erale meerderheid in den Raad, zorgt bij dit 2Waarwichtig pleidooi het juiste gewicht in de kaalte leggen! Zoowel de hoogste gemeentebelangen als uwe ZWaarwichtige eigenbelangen zijn bij het verkie- 2l°gswerk betrokken. Zoowel de welvaart en de bloei der gemeente s de billijkheid en rechtvaardigheid bü het opleg- ?en van belastingen, de gelijkgerechtigheid als rgers der gemeente vooral op school- en ambte- aarsgebied, zjjn er mede gemoeid. bristeljjke kiezers, vraagt men u, wat de '"'stelijkc meerderheid in den Raad «christelijks" aan heelt, herinnert u dan zoo menige e"nming in den Raad, waarbij het rechts J?en links stond, wijst dan vooral op een drietal Uit het Fransch.) punten, waarin die meerderheid het christelijk beginsel hoog heeft gehouden Allereerst het christelijk beginsel van den eerbied voor het gezag, door het verbod van de schandaal-colportage. De link- sche Raadsleden zagen daar alleen een kwestie van ordeWerd de orde verstoord, ontstonden er opstootjes of relletjes, dan moest de politie optreden. De rechter leden onzer vroedschap achten hier meer dan een kwestie van orde in 'tspel: De aanranding van het gezag, de belee- diging der dragers van het burgerlijk en kerkeljjk gezag moest zeker gestraft, maar allereerst voor komen worden. Die afdoende hooghouding van het gezag tegenover den smaad der anarchistische colporteurs, die veelal smaden op een wijze waarop men »geen vat" heeft, kon alleen bereikt worden door een algeheel verbod der schandaal-colportage. Dat heeft de rechterzijde bewerkt, omdat haar eerbied voor het gezag leidt tot kloeke daden, omdat het christelijk beginsel waarin die eerbied wortelt, doorwerkt in het openbare leven. Dat heeft de linkerzijde niet gewild, omdat bjj haar de vrijheid van die colportage hooger staat dan de eerbied voor het gezag. De rechterzijde van den Raad heeft het chris- teljjk beginsel der rechtvaardig heid hoog gehouden door een meer billijke regeling en inning der schoolgelden. Vele chris- telijken vonden 't niet rechtvaardig, dat op de openbare scholen kosteloos onderwijs werd genoten door de kinderen van zoovelen, die 'twel kunnen betalen, terwijl door aDderen, die zeer goed iets meer konden betalen, een veel te gering school geld werd betaald. Daarom werden de school gelden verhoogd en werd er op gelet, dat alleen aan die kinderen kosteloos onderwijs werd gegeven, wier ouders volstrekt niet in staat zijn dat onder wijs te bekostigen. - Ook aan de Hoogere Bur gerschool werd een meer billijke regeling der schoolgelden vooral voor hen die van buiten de gemeente komen, ingevoerd. - De linkerzijde heeft zich tegen die billijke regeling der schoolgelden over het algemeen steeds verzet. By de rechterzijde van den Raad weegt ook vooral het Christel ij k beginsel van de eerbaarheid. En nu vonden hier vele chris- telijken dat dit beginsel niet tot zijn recht komt, als men de gehuwde onderwijzeres in hare functie handhaaft: zjj meenden terecht dat zekere af schuwelijke praktijken van den nieuweren tjjd daardoor maar al te zeer bevorderd worden en oordeelden alleszins juist, dat de plaats van de gehuwde vrouw evenmin is in de school als op de fabriek, dat hare eerbaarheid en waardigheid haar een andere plaats en taak wijzen. De linker zijde wilde van dat toepassing van dat beginsel over het geheel niet hooren. Christelijke kiezers, dat vooral heeft de chris telijke meerderheid van onzen raad «christelijks" gedaan. Wilt ge, dat in den zelfden koers door gestuurd wordt, dat het christelijk beginsel hoog wordt gehouden op zoovele punten, waarbij 't ook in het gemeentebestuur in 't gedrang komt, stemt dan op de candidaten door de christelijke partijen in onderling overleg gesteld. Doet het christelijk beginsel ook in het bestuur onzer goede, nijvere gemeente zegevieren I Stemt daarom allen als éen man onverdeeld, onveranderd, op de candidaten door de gezamen lijke christelijke partijen gesteld. Zorgt vroegtijdig ter stembus te gaan en wekt anderen, lauwen en tragen, op dit met u te doen 1 Niemand, niemand tenzij volstrekt, beslist belet, bljjve ditmaal achter, 't kan toch van éen enkele stem, zelfs in District I, afhangen I Houden zich allen stipt aan de candidaat- stelling, zooals die door de christelijke kiesver- eenigingen in onderling overleg is geregeld. Stem men allen en stemmen allen de candidaten, zoo als zjj zijn aanbevolen, dan alleen mogen we ver wachten, dat het moeizaam verkiezingswerk tot het beoogde doel zal leiden, tot de verkiezing van de aanbevolen candidaten voor DISTRICT I de heeren voor DISTRICT II de heeren I I ill* voor DISTRICT III de heeren De stembureaux zijn geopend van 's mor gens 8 tot 's avonds 5 ure. naar 41) de«« ''wam thuis dineereD, om met tante t^isbC&bu.r?JtAKaan Madeleine en ik moesten stuk al zooals van zelf spreekt het jes, m eer n'et «behoorlijk" was voor jonge meis- deleij. anf? Was n°g bezig zich te kleeden en Ma- haar 6 ^1Dg Baar boven om zijde te halen voor koekie.e^^''^uren<* "handwerk"ik zat in een Vuur k ®iaar<'> en peinsde, terwjjl ik in het Uu jj-, Guy had een sigaar gerookt en kwam W j keek mij even aan en vroeg lette ack' je aan toen ik binnen kwam, Ar- Het uet er 200 ernstig oit 2<>odat o -Was a?bter ons, nogal op een afstand, den it Z'a gezicht nauwelijks kon onderschei- %uur Za®i a"een {'en omtrek van zijn slank küoonó^? r. gekleed, met een anjelier in zjjn te wete- u e,r. "pk' tegen afstak En zonder feeds i 'k de vraag ontvallen, die zoolang m mfln hoofd had gespookt *v»uy, wanneer werk je toch Verwonderd keek hjj mij aan 'Wanneer ik werkwaaraan?" "Ik meen, wanneer ben je met je zaken bezig niet uitsluitend voor je pleizier Ik had dit nauwelijks gezegd of verwenschte reeds mijne voorbarigheid... Gelukkig zag Guy er niet verstoord uit, alleen keek hij mjj aan alsof bij mjj geheel wou doorzien.... «Waarom vraag je dat, Arlette «Och I Guy, ben je er boos om Dat zou mjj zoo spijtenMaar ik kan nooit iets voor je verbergen, en...." «Omdat je eene trouwe, oprechte, goede vrien din bent...." Hjj heeft dat heel zachtjes gezegd, met een lieve uitdruk king in zjjne oogen, die mjjn hart verwarmde en^ mjj gelukkig maakte... Toen ging hjj voort «Maar je hebt nog niet geantwoord, Arlette, het schijnt dat het je wensch is, mn te zien wer ken, en waarom «Omdat het mjj toeschijnt dat alle menschen moe en werkenik heb het vader zoo dikwijls J'T ,2eggeD te«en mtin broers en hen ook het voorbeeld zien geven Maar.... misschien is het te Parjjs anders dan te Douarvenez z_ Guy keek zoo ernstig als ik nog "nooit had ge- Te Parjjs evengoed als te Douarvenez zijn er menschen, die hun tqd nuttig besteden, voor het welzjjn en geluk van anderen, en niet uitsluitend leven voor hun vermaak Maar ook velen, die het tegendeel doen, waarschijnlijk meen je dat ik tot de laatsten behoor?" DUITSCHLAND. De Rijksdag verwierp gister met 191 tegen 136 stemmen de fundamenteele bepalingen van het ontwerp betreffende hot erfrecht van den staat, bij onthouding van stemming over de ge zamenlijke overige deelen van het ontwerp, zoo dat een derde lezing onmogelijk is. Voorts verwierp de Rijksdag de belasting op den wijn zooals deze door de regeering was voor gesteld en nam aan de door de commissie voor gestelde belasting op mousseerende wijnen met 200 tegen 125 stemmen en drie blanco's. Het ontwerp bepaalt, dat voor flesschen van 2 mark verkoopsprijs, geheven wordt 75 pfennig, van flesschen van 25 mark 1 mark, van flesschen van 57 mark 2 mark, van flesschen van meer dan 7 mark 3 mark; verder een invoerrecht van 150 markt per 100 K.G. mirig zal thans niet lang meer op zich laten wachten. Na een langdurig onderhoud met den koping zijn de kabinetschef Schollaert en gene raal Hellebaut, de minister van Oorlog, het eens geworden over een plan tot reorganisatie Van het leger. Dit voorstel zal aanstaanden Woensdag in de bijeenkomst der rechtsgezinde afgevaardigden besproken worden en daarna bij de Kamer worden ingediend. Wat het voorstel eigenlijk behelst, is nog een open vraag, zoodat men in parlemen taire kringen met licht te verklaren nieuwsgierig heid naar de gebeurtenissen van de komendei week uitziet. Eenige maanden geleden sprak dp minister van Oorlog zich in de Kamer ten gunste van persoonlijken dienstplicht uit. De kabinetchef kondigde daarop een voorstel tot reorganisatie aan. Wat de inhoud hiervan zal zijn Men kan het nog niet met zekerheid zeggen. Men gelooft in het algemeen, dat in vredestijd de loting zal vervallen, doch de remplapeering gehandhaafd zal worden. De geremp laveerden zouden een reserve vormen, die verplicht is elk jaar gedurende twee weken onder de wapens te komen, op welke wijze men tot een totaal van 30.000 man per jaar zou komen. Het is moeilijk na te gaan, hoe men dit voorstel echten zal op nemen. BELGIS. De oplossing van de kwestie der iegerhervor- O! Guy, dat hoop ik niei!" «Dat hoop je niet Het klinkt hard kind lief I Waarmee zou ik mjj dan moeten bezig houden "Ja dat weet ik niet.... Ik ben te onervaren om uit te makeD, waarmee jonge mannen, als jij, zich nuttig moesten maken...." "Mijne lieve, kleine meid, zjj zelf kunnen dat evenmin, geloqf mjj...." Wat zou ik bijvoorbeeld kunnen doen Ik ver zeker je, hoe ouder ik word, hoe meer ik mjj dat dage lijks afvraag.... Intusschen doe ik mijn best, den tijd zoo min mogelijk te verspillen... en zooveel ik kan een beschaafd en ontwikkeld bestaan te lijden.... met lezen, schilderen muziek maken.... Ik geef toe, het is een weeldrig leventje, maar wees wat toegevend, Arlette, ook voor hen die gedwongen zijn het da geljjksch brood te verdienen, zjj zjjn daardoor toch al minder waard dan anderen, maar het is niet geheel hun schuld....,' «Guy, heb ik je verdriet gedaan met zoo te spreken mjjne meening heeft immers volstrekt niets te beteekenen.., ik kan niet oordeelen, zoo als groote menschen 1" «Juist daarom heb je waar gesproken, kind 1" Je vergeven? Wat? Omdat je met recht de lui aards veracht Enfin ik hoop, dat ook voor mjj eens de dag zal komen, wanneer ik er niet meer toe zal behooren.... en als dat ge beurt, kleintje, zal je je er op mogen beroe men, veel tot die verandering te hebben bijgedra gen o I veel zelfsIk zal nooit vergeten, wat KRETA. In de gister gehouden Fransche Kamerzitting stelde Cochin den minister van Buiten- landsche Zaken enkele vragen betreffende de te rugroeping van het Fransche troepencontingent op Kreta. Minister Pichon beantwoordde de tot hem ge richte vragen betreffende Kreta en zeide na de verschillende stadia van de Kretenser kwestie nagegaan te hebben: De Turksche revolutie bracht het geheele Oos ten in opschuddingde mogendheden deelden het Kretenser parlement mede, dat elke wijziging of verandering in het bestuur van het eiland de toestemming van de mogendheden-protectoren noodig had. De mogendheden blijven, niettegen staande zij hun troepen terugtrekken, de leiding van Kreta in hun handen houden. Het voorloopig programma der mogendheden bestaat uit het zen den van station-schepen, om eventueel de orde op het eiland te handhaven. Een proclamatie, gericht tot de Kretenser bevolking, is opgesteld en maakt bekend, dat de mogendheden voortgaan met het onderzoeken van verschillende eischen en verantwoordelijk blijven voor de handhaving der orde en voor de veiligheid der Mohammedanen op Kreta, terwijl zij als het noodig mocht zijn tusschenbeide zullen komen. De genomen maat regelen echter strekken niet tot een definitieve oplossing der kwestie. Het oogenblik, om nu, tq onderhandelen over het toekomstig bewind over; het eiland, is slecht gekozen. De mogendheden behouden zich het recht 'voor, om het gunstige ik nu uit jou naond heb gehoord". YVat het niet mooi van hem zoo tegen mij te spreken Ik was er zoo gelukkig mee, dat ik fluisterde «Dank je Guy 1 En ik zeide het met heel miin hart. Er ging toen zooveel in mjjn hoofd om, dat ik zwqgend in het vuur bleet staren of naar 't ernstig gelaat van Guy keek, dat bjjna streng leek. Maar beste vriend sprak evenmin, en ik vond die stilte verrukkelijk! Ongelukkig werd zjj gestoord door het binnen komen van tante, die geheel in bont gewikkeld, tot bet vertrek gereed wasons zoo zwjjgend ziende, riep zjj uit «Wat een stilte 1 Waarom babbelt Arlette niet Guy antwoordde op zjjn gewonen toon, waarin een beetje spot klonk «Wjj zjjn aan het pbilosofeeren geweest enden ken er nu over na «Pmiosofeeren 1 Niets minder dan dat, vertel mii dat eens onderweg, maar laat ons nu "aan Toen stond hjj op, zeide Madeleine goeden dan «01 Guy, wat plechtig", zeide tante verbaasd «Het is een hulde aan de wjjshe.d, Louise" {Wordt Vervolgd.) i o o

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1