Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 'roTinciale Staten van Zaii-Hollaal 32ste Jaarffatiff. Woensdag 7 Juli 1909. No. 9454. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Pit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per W *i10 cent- Franc0 Per Post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. ivj.-j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. ÜÜH PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. «pi ;3y Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voorherhaaldelqk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. feil] Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. BELGIS. n de gister gehouden Kamerzitting interpelleerde fe sociali8tische afgevaardigde Fnrnemont de peering over de onlangs te Antwerpen door ko- 'rf Leopold uitgesproken redevoering, e interpellant vroeg, of deze redevoering het rk was van den koning zelf, of een ministerieele Verklaring. de^6 na'D's^er*Presi(ient antwoordde, dat er voor fegeering nooit kwestie is geweest, de algeheele erantwoordelijkheid voor de te Antwerpen ge- ouden redevoering te betwisten. Het koloniale arter verkondigt de absolute scheiding tusschen Belgische en de Congoleesche mogendheid, aar dit houdt niet in zich, dat het verboden zou flu, een gedeelte van het Congoleesche erfdeel aan maatschappijen af te staan. ,e' verre van de concessies te hebben willen va«t 16(*en' Beeft Bet koloniale charter voorwaarden vvo f8Ste^' waaronder die concessies kunnen beh toegestaaQBet charter stelt vast hetgeen ou en moet worden, gevoegelijk mag de rest Wwden geconcedieerd. Wo 6H^on'n? Beeft geen andere beteekenis aan zijn or en willen gevenhjj had het slechts over So Beschikbare terreinen en gaf een per- ze°d 6n WenscB te kennen. Hjj heeft niet ge- 8 wat men doen moet, maar wat men zou kunnen doen. ee^gededteï16!? betreft het hier' den C°nge do»n r België bewezen diensten te n terugbetalen. v Pe. Earner nam hierop met algemeene stemmen, enalve die van een twaalftal socialisten, een motie den liberaal Hjjmans aan, ook reeds door de ^geermg aanvaard, waarin wordt gezegd, dat de vanT' constateerende dat> volgens de verklaringen red ,prenQier' de door den koning uitgesproken, lökr°rg' waarvoor de regeering de aansprake- tie 61 op Z'CB ueemt, zich bepaalt tot het ves- ree»11 F aandacBt °P mogelijkheden, en dat de voorSrin^ n'e'S za^ dienen om deze mogelijkheden Bolo M bere'den> wijl zij van oordeel is dat de Beid^ic W6t de tusscBenBomst en den steun der tof arners te dezer zake waarborgt, overgaat >ot de orde van den dag. rf i 1 1 ZWEDEN. den Der» u 16 Sassnitz in tegenwoordigheid van de »Ul en Keizer en den Koning van Zweden geopeod°mbootVerbindinS Sassnitz - Telleborg j™" a"r verzamelden zich de deelnemers aan WaarbT Pi ^Beid °P de veerboot »Deutschland," sPraak staatsminister Breitenbach in een toe Persoo ,VP WeeS' dat door Bet nieuwe werk de 8°edere m zakelÜke betrekkingen alsook de Worden0111 Booge mate bevorderd zullen Uern"6j daaroP 8eBouden diner op de «Hohen- enkte de Keizer in een toespraak den ?erschenVan ^weden er voor, dat hjj persoonlijk M 611 WaS' Keizer sprak verder den wensch vert^6 de nieuwe weg over de Oostzee handel keer tusschen Duitschland en Zweden krach vrienschappeljjke wederzjjdsche betrekkingen tus schen Duitschland en Zweden een nieuwen band zal toevoegen. Ik drink eindigde de Keizer op het welzijn van den Koning, het Koninklijke Huis en op het toenemen der welvaart van het ridderlijke Zweedsche volk. De Duitsche Keizer en de Koning van Zweden zjjn per specialen koninklijken trein van Trelleborg naar Malmö gegaan, waar de Keizer na een zeer hartelijk afscheid aan boord van de »Hohenzollern" ging om naar Kiel te vertrekken. kollem" Koning ir uit en bru» n 'oblazen en bevorderen, en een nieuwe verwan!rmen tusschen de harten der twee stam- wante naties. Boord t°mnf Van Zweden Beeft bjj het diner aan den K »Hohenzollern" op de toespraak van tu, i 61zer geantwoord met een hartelijke dankbe- dru. voor «üens vriendelijke woorden, Z. M. toe* e booP u'1. dat de nieuwe verbinding er de tw Cn de hartelijke betrekkingen tusschen V.- ee Tan °udsher bevriende naties te verster en te ontwikkelen. het an den maaBfld te Trelleborg aan boord van ZwedantSerSChip ,0SCar IL" heeft de Koning van dank6n Cen *00s' gehouden, waarin hij er voor Bod Z®gde dat keizer Wilhelm den Zweedschen pe em ad Betreden. Z. M. zag daarin een nieuw den R V00r dö vriendschappelijke gezindheid van eind' h'26'" heette hem hartelijk welkom, en eW 6 *k *ed'^ mÜn gias °P Bet welznn van Keizer en de Keizerin. te h»(KeiZer antw°ordde met zjjn warmsten dank den JTn V00r de V'eudelÜke begroetingswoor- n de schitterende ontvangst. De plechtigheid Van 1 K,eiZe,r Wilhelm 6eldt de bekroning n werk, dat aan de sedert eeuwen bestaande SERTIë. Het is niet onmogelijk, dat Servië binnen korten tjjd het tooneel wordt van een soort opstand, die wel eens bloedig zou kunnen affoopen. Men kent de houding van den ex-kroonprins George tegen over de zoogenaamde koningsmoordenaars, de sa menzweerders, die het ongelukkige paar Alexander en Draga ombrachten en aan wien Peter Kara- georgewitje de Servische kroon te danken heeft. George wil tot eiken prjjs den heilloozen invloed der samenzweerders op den koning verbreken en heeft reeds meer dan eens er bü zijn vader op aangedrongen om hen uit het land te verbannen. Pogingen om George het land uit te krjjgen, door hem ruime apanages en betaling van zjjn niet- onaanzienljjke schulden te beloven, mislukten door de halssterrigheid van den prins. Prins George ageert vooral in het leger krachtig voor de verbanning der moordenaars en zjjn aan hang, vooral in de provinciale garnizoenen wordt steeds grooter. De regeering is wel bereid om de wenschen van den prins te vervullen, maar koning Peter durtt niet tegen de moordenaars, die in het bezit zijn van zjjn schriftelijke verzekeringen, dat hjj niets tegen hen zal ondernemen, op te treden. Er bestaat nu vrees, dat of de koningsmoorde naars prins George met geweld uit het land zullen drjjven of desnoods hem laten ombrengen, of dat de aanhangers van den prins met geweld tegen de moordenaars zullon optreden. PERZIë, Laatstleden Zondag is een afdeeling der kozak- kenbrigade op march naar Ehahabad in het kamp door Fidais aangevallen. Na een gevecht van 7 uren namen de tegenstanders de vlucht. Van de Fidais werden er 12 gedood en 29 gewondzjj hebben zich te Karydah samengetrokken. Een den Armeniërs vjjandige beweging treedt onder de bevolking van Teheran aan den dag. Het postverkeer is geschorst. De Armeniaansche aartsbisschop heeft bescherming aan de Russische legatie gevraagd. Er heerscht nog steeds een pa niek. In de hoofdstad zjjn de bazaars nog altjjd gesloten. De minister van financiën Karowan ed Dauleh en de gewezen minister-president Musjer es Sultaneh hebben verklaard Ottemaansche ou derdanen te zjjn. volgen en hun, zoo noodig, op hun tocht door het Kanaal hulp te verleenen. Telegrammen uit de Noord-Amerikaansche Unie melden, dat het getal slachtoffers ter gele genheid van de onafhankelijkheidsfeesten bedraagt 60 dooden en 500 gewonden. Een draadbericht uit Peking meldt, dat de vice-koning van Mandsjourjje Chi-Nian bet ver weer begonnen is dat hij beloofd heeft tegen den Russischen en Japanschen invloed in Mantsjourjje te stellen. De onderkoning vraagt, dat men hem een aantal goede diplomaten zal zenden om hem in dit werk te steunen. Te Palermo zjjn ernstige opstootjes geweest, tengevolge van den veldtocht die op Sicilië tegen het wetsontwerp betreffende subsidieering van den handelsvloot gevoerd wordt. De karabiniëers moe ten er big een botsing met het volk slecht zjjn afgekomen. Men vreesde gister voor nieuwe on lusten. De ïTemps" meldt een hevige aardbeving in Algerië, streek van Ain Melilla. In de dorpen Oelad Nassa zjjn twee inboorlingen gedood verscheidene hutten zjjn verwoest. De aardschokken zjjn ook gevoeld in de streek Ca- roubert, maar daar werd er geen onheil door ge sticht. Door een lichte bezwijming getroffen, is de koning van Servië van het paard gevallen zonder echter letsel te bekomen. j JAPAN, Wjj hebben af en toe mededeelingen gedaan over het Japansche suikerschandaal. Het gevoerde proces heeft thans geleid tot schuldigverklaring en veroordeeling van 23 parle mentsleden en oud-parlementsleden. Vjjf beschul digden zjjn veroordeeld tot 10 maanden gevange nisstraf, vier tot 7 maanden, vjjt tot 5 maanden en negen tot 3 maanden. Het feit dat een dergeljjkt corruptie mogeijjk was onder lieden die tot de Japansche volksverte genwoordiging behoorden, is voor Japan wel bitter beschamendechter kan het tot bemoediging strekken dat althans de regeering niet heeft ge schroomd om, toen zjj kennis kreeg van het be staan der corruptie, zonder aanzien des persoons in te grijpen. De vier beschermende mogenheden van Kreta zyn nu tot overeenstemming gekomen om de internationale garnizoenen te Kanea niet den 24n maar den 26n Juli terug te trekken. Daar den 24n dezer de verjaardag van de Turksche revolutie is, vreesde men op dien datum beweging in de Musel- mansche kringen en besloot daarom nog op dien datum de bezetting te Kanea te laten. De Engelsche club der automobielsloepen zal op een afstand van telkens drie mjjien tusschen Dover en Calais acht der snelste sloepen in bewe ging brengen om de luchtreizigers op hun weg te De Staten van Zuid-Holland zjjn gister in de Zittingzaal van de Eerste Kamer in zomerverga dering bijeengekomen. Bjj de opening sprak de Voorzitter, de Commis saris der Koningin, nadat alle aanwezigen zich van hun zitplaatsen hadden verheven, het vol gende Mjjne Heeren 1 Het zal voorzeker niemand Uwer bevreemden dat ik hjj den aanvang van onze vergadering in herinnering breng de heugelijke gebeurtenis, waar van in den vroegen morgen van den 30sten April 1.1. de tijding met zoo algemeene blijdschap werd vernomen, dat H. M. in de hoofdplaats van dit geweest aan eene Prinses het leven had geschon ken. Door die geboorte werd zeker een van de liefste wenschen van H. M., van Z. K. H. den Prins der Nederlanden en van H. M. de Koningin-Moe der een van de liefste wenschen ook van het Nederlandsche Volk vervuld en de dagen, die op dien 30sten gevolgd zjjn, hebben getoond hoe nauw de band is die ons Volk aan ons Vorsten huis verbindt. Die geboorte heeft ons met nieuwe hoop voor de toekomst vervuld en ik houd me overtuigd van Uw instemming, wanneer ik hier uit Uw naam den wensch uit, dat het de Almachtige moge be hagen het dierbaar leven van Prinses Juliana te bewaren en Haar voorspoedig te doen opgroeien tot vreugde van Hare Koninklijke Ouders en tot een zegen voor geheel ons Vaderland. (Ap plaus). Daarna bracht de Voorzitter hulde aan de nagedachtenis van P. D. Kley, het overleden Sta tenlid. Als nieuwe leden werden toegelaten en beëdigd de heeren J. T. Visser te Sliedrecht, ter vervan ging van den heer Goedhart en dr. Kraus te 's-Gravenhage ter vervanging van wjjlen den heer J. L. van der Toorn. In handen werden o.a. gesteld van Commissiën samengesteld uit de heeren van Heemstra, Gevers Deynoot, Kerstens en Mees de provinciale rekening over 1907. Voorts werden verschillende Commissiën be noemd tot het beoordeelen der ingekomen subsi die-aanvragen. Gistermiddag kwamen de atdeelingen bijeen. De volgende vergadering is bepaald op Dinsdag 20 Juli 'sm. 11 uur. teren meldde om gezondheidsredenen zal aftte- den, ook Minister Idenburg heengaan. Deze zou namelgk den heer Van Heutsz opvolgen alsgouver- neur-generaal van Ned.-Indië. Omtrent Minister Ne- lissen, wiens gezondheidstoestand eveneens te wen schen overlaat, schijnt tot dusverre nog niets met zekerheid bekend te zjjn. (Tjjd.) De Hollandsch-Belgische Commisie. Men meldt uit Brussel Het algemeen secretariaat der Hollandsch-Bel- gische Commissie zal de rapporten en besluiten, aangenomen door de vergadering van bovengenoem de Commissie, in Den Haag gehouden, als boek doen verschijnen. Dit boek zal in hetFransch en Hollandsch - worden uitgereikt aan de leden der Regeering en het Parlement, alsmede aan de voornaamste autoriteiten en vereenigingen, welke studie maken van economische vraagstukken. De commissie zal voorloopig niet meer bijeenkomen, behouders het verrichten van enkele offiicieuse onderhandelingen, terwjjl zjj niet voor October haar eigenlijke werkzaamheden zal hervatten, met het oog op de de derde conferentie, welke het volgend jaar te Brussel zal worden gehouden. Mr. Th. II. de Meester. Mr. Th. H. de Meester heeft de verklaring, dat hy voor Den Helder opteert kunnen teekenen. Zijn toestand blijft zorgelijk: de longen zjjn nog aangetast; gisteren was er weer eenige tempera- tuursverhooging maar men slaagt er in de ver zwakking met versterkende middelen te beteuge len. Katholiek Onderwijs. Als een doorslaand bewjjs van het uitstekend onderwijs dat in de bekende R. K. inrichtingen te Katwijk, Rolduc, St. Canisius-Gesticht. Nijme gen en Bissch. College te Roermond gegeven wordt diene, dat alle, zegge alle candidaten van die inrichtingen voor het eind examen slaagden. Vervoer van de Zeeland. De mailbooten van de Zeeland hebben in Juni ongeveer 1000 passagiers minder vervoerd dan in dezelfde maand van 1908. 11 Het Ministerie. Men schrijft ons uit's Gravenhage het volgende, dat geheel overeenkomt met hetgeen gisteren door ons werd geschreven en te verstaan gegeven. Naar met stelligheid wordt verzekerd, zal behal ve Minister Sabron, die zooals »De »Tyd" gis- Curiosium. Als curiosum moge dienen, dat o.a. de rectoren van de openbare gymnasia te Tiel, Assen, Krmpen in de »N. Rett. Ct." bekend maken, dat te hun nent op een bepaalden dag het toelatings-examen gymnasium plaats heelt. Rotterdam ligt toch wel wat ver van de plaatsen, waar deze gymnasia hunne leerlingen betrekken I Zoo steunt men de liberale pers met gemeentegeld I Dezelfde op merking geldt ook vele openbare H. B. scholen. (Tijd.) Politiebond. De beschrijvingsbrief voor de 28ste algemeene vergadering van den Algemeenen Nederlandschen Politiebond, welke 26 Augustus e. k. te Maastricht zal gehouden worden, bevat o. a. een voorstel der afdeeling Utrecht om een commissie van drie leden te benoemen, die een onderzoek zal instellen om trent salarissen- en rustdagenregelen der politie beambten ten plattelande en na dat onderzoek ich tot de regeeriog zal wenden met het verzoek- het minimum-salaris vast te stellen op f 600 per jaar met, en f 700 zonder vrjje woning, en tot Gedeputeerde Staten het verzoek te richten geen gemeentebegrootingen goed te keuren, waaropeen lager salaris voor deze beambten is uitgetrokken.' Kamervoorzitters. Ook de Haagsche briefschrijver van »De Tijd" heeft vernomen, dat het lang niet onwaarschjjnljjk is, dat dr. De Visser voorzitter der Tweede Ka mer zal worden, en dat in ieder geval de christe- ljjk-historische partjj den candidaat zou aanwijzen, De andere partijen van rechts hebben geen man die zou willen en tevens geschikt is. De antirevo lutionairen hebben niemand dan dr. Kuyper ea deze is te doof. Van de Katholieken zal mr Loeff niet willen om gezondheidsredenen en dr Nolens vermoedelijk geen lust hebben in Den Haag een geheele huishouding op te zetten. Voor een Katholiek tot president meent de briefschrijver - zal beter gelegenheid zjjn, als vermoedelijk binnen niet langen tijd, de voorzitter 1 V J V. >*u I I i i i <n 1 ~i 1 - -— I' f_l_i Jf ï.J_ÜR _J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1