Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Donderdag 8 Juli 1909. No. 9455. Abonneert n o; fe Nieme Sclieiamsclie Conrani mt [ratii HelDastad MapM prijs 10 c. p. weef, U5|. Md.fl.35p. 3M. Officieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. FEUILLETON. HAAK NEEF. Kennisgeving. JACJIT. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en 1.VOOr Schiedam P®r 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. jssjrj v.: f j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- 8traat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOXERSTRAAT 50. i m PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. fëjgü lé*iM Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester van Schiedam rengt bjj deze ter kennis van de ingezetenen 9 nnin j ^°^'eren van de Personeele Belasting Nos. doo h er gemeente, over het dienstjaar 1909, te n beer directeur der directe belastingen verk I ott®r^am °P den 7den Juli 1909 executoir hela °P heden aan den ontvanger der directe stingen alhier, ter invordering is overgemaakt. vem?"1?8 wordt h\j deze herinnerd, dat een ieder bena u1 1S' zÜnen aanslag op den bjj de wet term voet te voldoen, alsmede dat heden de ina u™ zes weken ingaat, binnen welke be- koff ften tegen eenen aanslag, op genoemde gediend11 'oorkomende> behooren te worden in- beh» !S hiervan afkondiging geschiedt, waar het "«hoort, den 8sten Juli 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. Schietoefeningen. De Burgemeester van Schiedam cS'°P.Verzoek *an den heer Staatsraad i.b.d. HollandS^f1S der koningin in de provincie Zuid- sehoc aandacht van belanghebbenden bjj de p aart op de navolgende berichten c letoefeningen van het fort Harssens, reede van Texel, 3o district, o gens mededeeling van den Minister van a.s. eene .en zo° D0°dig ook op 16 Juli fort Har«»n !ng worden gehouden van het Den va» 8evuurd worden met kanon- Wordt .ar Jtahber ^30 cM-)' waarbjj onveilig Van hefe™rata reede van Texel tot op 8000 M. Op den dag waarop gevuurd wordt, zal van het beein T roode.vlaB maaien, die 3 uur vóór het oefenin» °®feilin« halfstok en één uur vóór de gekle ,rL g. 1 voorgeheschen wordt, alsmede Waarin n v"a8gen) aangevende de ware richtingen avond ■e.VUUr za' worden. Bovendien zal op den een n,a °°r l8d °P den da8> dat gevuurd wordt, gebou® JWings.bord gePlaatst worden bij het vermnia VjD n 'ischafsiag aan de buitenhaven, Sal w„ h 111 welke richting dien dag gevuurd aan den terwÜl bjj het torpedo-magazijn en Worden 1Dgan® d®r haven borden zullen geplaatst geklenr'a WaaroP ts aangegeven de beteekenis der beteekon. xTaggen' als volgt: rood witte vlag vlag o?, /v°ord' Wlt zwarte vlag N.O., zwarte gs (Zie »Ned. krt." No. 201.) chietoefeuingen van het fort Pampus, y Zuiderzee, 3de district. *»oedi|e „S ,®ededeeling als voren zal op 14 en zoo gehondn» °P. 15 ^uli a,s* eene schietoefening Sevuurd w°i en van het fort Pampus. Er zal cM) Worden met kanonnen van licht kaliber l°r bebWar^ onveiïig wordt gemaakt een sec- Dost tnt 7n,or de ware richtingen ONO. door Op de a (79°}' tot °P 4500 M- van het fort. fort Pam waarop gevuurd wordt zal van het 'óór h*fPüS eene ro°de vlag waaien, die 3 uur 'óór de der oefening halfstok en één uur Bovendi»»° .,ing geheel voorgeheschen wordt. 0 z"üen tegeljjkertjjd en op dezelfde (Uit het Fransch 42) 0IDazon°P Z.^vertrokken: Ik gevoelde mij, daarom g klg> maar ik weet eigenlijk niet 16 Januari. aoo^ L,d'8 Jeanne d'Estèves, waarom is zij toch zien i J??11 en waarom moeten wij haar overal tant en Va't z® 200 g°ed 'n den smaak van als Gi "Madeleine 7 en waarom is tante verrukt schaatsen -«a* haa\ is' m.et haar praat, danst of Ik vnn l. Z00^S no£ gisteren het geval was sün 'if t0 i mÜn humeur als ze bjj elkaar zij 'pl'. an zelfs de gedachte niet verdragen, dat Oaevrnn^j-r n? Aderen avond ontmoeten, want thuis nm Kstèves kent heel Parjjs en blijft slechts ook 's m 6 ontvan8en» of als zü ziek is.... en dan verteld "atuurljjk.... dat heeft Guy mij iedereen nn ze'f over die Jeanne, door mei 1 w.t w 1 ^flk pvonden Lieve He- overvah mT kvüflls herhaald 1 Somtijds ervait mfl eene razende begeerte het hem te wjjze roode vlaggen waaien van de batterijen Diemerdam en Durgerdam, de Westbatterij nabij Muiden en den kerktoren te Muiderberg. (Zie »Ned. krt." No. 212). Schiedam, 8 Juli 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gezien art. 98 der Kieswet, Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de processen-verbaal, bedoeld bjj art. 93 dier wet, van de op den 7den Juli dezer in deze gemeente plaats gehad hebbende stemmingen voor de ver kiezing van zeven Leden van den Gemeenteraad, op de secretarie der gemeente ter inzage zjjn nedergelegd, en dat afschriften daarvan aan het raadhuis zijn aangeplakt. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 8sten Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. De Staatsraad i. b. d., Commissaris der Ko ningin in de Provincie Zuid-Holland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten van 29 Juni, 1909, no. 58; Gelet op art. 11 der Wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bjj voormeld besluit door de Gedeputeerde Staten is bepaald, dat de afzonderlijke jachten op water wild voor dit jaar zullen worden geopend op Zaterdag 24 Juli aanstaande, en dat mitsdien van dat tijdstip af de uitoefening der jachtbedrij ven, vermeld in art. 15, lilt, d, f en h der wet op de jacht en visscherjj, is geoorloofdwordende tevens herinnerd aan de bepaling van art. 1 van het Reglement op de uitoefening der jacht en visschery in deze provincie, krachtens welke die jachten niet anders mogen plaats hebben dan op en langs het water, mitsgaders op moerassige landen. Deze kennisgeving zal, in plano gedrukt, wor den afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede in het Provinciaal blad en in de Nederlandsche Staatscourant worden geplaatst. 's-G r a v e n h a g e, 1 Juli 1909. De Staatsraad i. b. d., Commissaris der Koningin voornoemd, PATIJN. dat de derde lezing niet mogelijk is. Ook werden verworpen de drie door de financieele commissie ontworpen en door de regeering onaannemeiijk verklaarde voorstellen. De elïectenbelasting, de belasting op den omzet van molens en meelfabrie ken en het uitvoerrecht op steenkolen z\jn defini tief van de baan. Bjj het begin van het proces tegen prins Philipp Eulenburg, verklaarde gister de beklaagde dat hij niet in staat was, de behandeling van zijn zaak voor het hof te volgen. De procureur-generaal Preuss stelde den ePch, dat de rechtbank den beklaagde in hechtenis zou laten nemen, aangezien de verdenking bestond, dat hij veinsde of zichzelf met behulp van het een of andere middel ziek maakte. Het hof besloot Eulenburg dadelijk staande de zitting geneeskundig te laten onderzoeken. Bjj het geneeskundig onderzoek kreeg de beklaag de een ernstigen aanval van hartzwakte, waarop de deskundigen na de heropening van de recht zitting verklaarden, dat de beklaagde niet in staat was, het proces te ondergaan. Het hof verdaagde daarna het proces voor onbe- paalden tijd en de procureur-generaal trok zjjn eisch tot inhechtenisneming in. betreffende Jemen verworpen. Zjj zal een nieuw ontwerp uitwerken, waarbjj voorgesteld wordt Je men als kolonie te behandelen en er uitsluitend de Sjeriatwet toe te passen en er koloniale troepen te scheppen. DUITSCHLAND, De Rjjksdag heeft gister met 188 tegen 170 stemmen en 3 onthoudingen de belasting op den omzet van meelfabrieken en molens verworpen. Daar er niets overgebleven is, zal de derde lezing niet plaats hebben. De Rjjksdag heeft tevens gister het uitvoer recht op steenkolen geheel en al verworpen, zoo- vragen.... Ik heb de vraag in mjjn hoofd, op mij ne lippen, maar op het oogenblik dat ik haar wil uitspreken wordt mjj de keel als dichtgeknepen, en kan ik geen woord zeggen.... Hoe brandde mjj nog gisteren die vraag op de lippen toen Guy mjj kwam vragen met hem schaat sen te rjjden, nadat hjj het langen tjjd met Jeanne had gedaan, en neg bjj haar was gebleven, terwjjl zjj thee dronk, waarbjj zjj erg talmde, onder voor wendsel dat de thee zoo heet was 1 Maar einde lek riep Guy mjj vrooljjk toe »Nu is het onze beurt, kleintje! Ik heb nu alle plichten vervuld, nu mag ik aan pleizier denken loen was de mooie Jeanne vergeten, en het ging alsof wij vleugels hadden, zoo gauw 1 zoo gauw »rta*t t0unlk 'savonds nog wat met Madeleine al» umïn wÜze. n'cht bjj de herinnering pens scf>aatscupartjjtje plotseling uitgeroe- A?i.Waa is die Jeanne toch allerliefst wodt wan^Pr d«>velrje ontwaakt dat in mjj MadeleineSpra is van Jeanne, en ik vroeg "nS J'»»ed'Es. omdat zij haar oogen boven Vaa^ waaieï heen en BELGIë. 'J-'" Hl Door de regeering werd mededeeling gedaan van een voorstel tot reorganisatie van het leger, waarbjj de loting zou worden afgeschaft. Elk huisgezin zal ieder jaar een zoon leveren, zoo deze dienstplichtig is. Tevens stelt de regeering voor het remplafantenstelsel niet op te heffen. De rechterzijde verklaarde met de regeering mede te gaan. ITALIë. 11 Gister viel in de Italiaansche Kamer van Af gevaardigden een schandaal voor, zooals nog nooit 's voorgekomen. De afgevaardigde Calagnanni riep »Men heeft den oud-minister Nasi veroordeeld we gens het zich toeëigenen van waardelooze voor werpen thans moest men senatoren, Kamerleden en den minister vervolgen, die de maritieme con tracten ontworpen hebben." Nauweljjks had Calagnanni deze woorden ge sproken, of de minister der Posterijen wierp zich op hem en gat hem eenige vuistslagen, waarop een algemeene kloppartij ontstond. De minister, die door eenige vrienden uit het gedrang werd getrokken, zag er zeer gehavend uitzijn kleeding was hem van het ljjf gerukt. Het tumult was enormde tribunes werden ontruimd en onder een onbeschrijflijke opgewondenheid, die zich ook meedeelde aan het publiek in de omgeving van het parlementsgebouw, werd de zitting opge heven. TURKIJë. i 1 f De commissie voor binnenlandsche aangelegen heden uit de Kamer, heeft het regeeringsontwerp weer rolt? Omdat zij het zoo weet aan te leggen, dat de meeste heeren haar omriDgen Omdat zjj allerlei dingen doet die je zeer «onbehoorlijk" zoudt vinden van mjj Ik had dit achter elkaar afgerateld,... Ik was er zelfs mee verlegen, maar ik kon het niet la ten. Madeleine bleef verstomd staan «Arlette wat bezielt je Wat hebt die arme Jeanne je gedaan, om haar zoo aan te vallen »Ik val haar niet aan, ik vraag om inlichting..." gaf ik ten antwoord, terwijl ik mijn arm onschuldig hoofdkussen mishandelde. «Jullie allen bent in aanbidding voor haar, en ik begrjjp niet waaromop mjj maakt zjj in het geheel geen indruk.... Ziedaar!...." «Welnu, het is je geraden, dat niet meer te zeggen, vooal niet tegen Gvy, want hij zou je be lachelijk vinden", zeide Madeleine, nu ook kwaad, iets bij haar zeer ongewoons. «Dus bjj bewondert haar ook 7" «Dat geloof ik wel-en ik hoop van harte, dat bjj haar genoeg bewondert om...." «Om wat riep ik toen Madeleine opeens haar zin afbrak. «Om haar nooit straffeloos te laten aanvallen door kwaadsprekende menschen...." Zonder te begrjjpen waarom, wist ik zeker, dat Madeleine dit maar op goed geluk zeide.... Maar het zou mij zoo weinig hebben gebaat naar de juiste badoeling te vragen, dit ik het niet eens heb beproefd.... Alleen heb ik met volle overtui- MAROKKO. i In tegenstelling met de uit Parijs afkomstige berichten omtrent den toestand in Marokko, vol gens welke Mouley Hafid zware nederlagen zou hebben geleden, zoowel tegen Boe Hamara als tegen zijn broeder Mouley el Kebir, verluidt te Tanger, dat de zaak van den huidigen sultan er nog zoo slecht niet voor staat. Men meent daar zelfs te weten, dat Mouley el Kebir, die strijdt voor het weder op den troon herstellen van Abdoel Aziz, met Mouley Hafid vrede wenscht te sluiten. Een telegram uit de Marokkaansche havenstad aan de «Berl. Lok. Anz," meldt hieromtrent Mouley el Kebir, die zich op het oogenblik ten westen van Fez. in het gebied der Azemmours, bevindt, ziet in, dat zijn tegenstand vergeefs is» en wil zich daarom aan den sultan onderwerpen. Er moeten reeds onderhandelingen geopend zjjn. Ten oosten van Fez is alles rustig. De Hiainas zjjn, naar het schjjnt, volmaakt tot rust gekomen. Het heet, dat hun kampement is opgebroken. De verhouding van Mouley Hafid tot zjjn viziers, die in den laatsten tjjd, hoofdzakelijk naar aanleiding van de wreede behandeling van Kitani, veel te wenschen overliet, is thans weder beter geworden. In de Berljjnsche »Tag" had op den laatsten Zondag van de vorige maand een artikel gestaan van den Rjjks- en Landdagafgevaardigde Schwarze onder den titel: «Europa voor de Europeanen" waarin hjj pleitte voor de economische aaneen sluiting van geheel Europa tegen de concurrentie van Amerika. Dit artikel heeft in de Vereenigde Staten groot opzien verwekt, en de Londensche «Daily Telegraph" publiceerde gisteren een tele gram uit New-York, waarin de indruk geschilderd wordt, dien het ook in Engeland druk overgeno men en verder geseinde artikel in Amerika teweeg heeft gebracht. De meeste bladen, zegt de «Tele graph". hebben >r pret over, wjjl een «Europee- sche Monroe-leer" onder de gegeven omstandighe den, om het maar beleefd uit te drukken, totaal onmogeljjk is. Zoolang de Engelsche en de Duitsche industrie haar grondstoffen voor het grootste deel uit Amerika moeten betrekken, zou het zelfmoord moge heeten, wanneer deze beide landen een economischen oorlog met Amerika zouden willen beginnen. Overigens zou het Amerika genoegen doen, als Engeland en Duitschland het.eens werden want, dat zou beiden veel geld uitsparen... en Amerika houdt van koopkrachtige afnemers. De «Standard meldt, dat de regeering het voornemen op heeft gegeven, om de Londensche declaratie van 26 Februari 1909, welke op de internationale conferentie voor zeeoorlogsrecht be- ging uitgeroepen «Dat gaat Guy niet aan of men haar hekelt of prjjst. Oik wou dat zjj maar met een officier trouwde of met een ander, die haar heel vèrmee nam I en.... Waarschijnlijk was Madeleine's geduld ten einde, want zjj viel mjj in de rede en zeide een beetja boos «Je weet vanavond niet wat je zegt, Arlette ga maar gauw slapen, dat zal je goed doen.... Wel te rusten 1" Toea is zjj dettig naar hare kamer gestapt; ik ben in mjjn bed gekropen. Wat lees je daar met zooveel aandacht, Loui se vroeg Guy, toen hjj het kleine salon binnen trad, waar zjjne zuster, kouweljjk weggedoken in het hoekje bjj den haard, den tjjd afwachtte om uit te gaan. Zjj verwelkomde lachend den jongen man en stak hem hare hand toe. «Wat ik lees?.... Wel een brief". «Ja, dat zie ik". «Het is een brief van mevrouw Harvet" Guy's gezicht nam eene ontevreden uitdrukking aan, want mevrouw Harvet was hem een ergernis met hare ontijdige bemoeizucht en hare wfize van opvatting, waardoor zij alles wat m hare levendure verbeelding ontstond, voor werkelijkheid uitgaf. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1