Dagblad voor Schiedam en Omstreken. z issss». s* ee° «—y Kiene ScMejaiscie Courant ml gratis MbM MapM prjji 10 c.niest, 0.15p. MEl.fl.35ji.3ad. 32ste Jaargranff. Vrijdag 9 Juli 1909. No. 9456. "SSteTS" ".TT. i0 l'ch»» Buitenlandse!* Nieuws. ET ON Verspreide berichten. Binnenland. haab NEEF. ABONNEMENTSPRIJS: I™?*1 bla4 ,v?r?chÖnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en rV'r S0hl0dam per 3 maanden f 135, per maand 45 cent en per week to cent Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. ,?i 1 w°rden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- waat 50 en by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders Van SUf PRIJS DER ADVERTENTIëN* I-*) H Elke regel daarboven 15 cent. fêjgq Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Bureau: BOTERSTRAAT 50. De Kamer heeft daarop met algemeene (428) stemmen het opschortende voorstel aangenomen. FRANKRIJK. J I (jent'Sterin'dda2 bad 'e Partis een belangrijk inci- °p het binnenplein van het senaatsgebouw sloe S'h voorrna''ëe afgevaardigde Charles Bos gelaat m'n'ster van Financiën Caillaux in het Caillaux, dat hij beweerd heeft, dat 0 be'aDgen van een maatschappij vertegen- haa ^eden kwam Hos Caillaux tegen, ging Caiü t0e Cn Sprak enkele w°orden tot hem. sloe aUR antwoordde door afwijzende gebaren. Toen Cailf den minister 'weemaal in het gelaat. tyee_aUX, m stok op, maar liet hem terstond is ri ken en zeide «Door u geslagen te worden, e Moeite niet waard". SERVIë. 1 De val van den koning van Servië van zijn paard moet het gevolg zijn geweest van een aan val van ^zwakte, die weer veroorzaakt moet zijn door een strengen leefregel, welken de dokters hem wegens verregaande slagaderverkalking heb ben voorgeschreven. Verder zou de Koning aan nicotine vergiftiging lijden. Een aantal rijke Servische kooplui en officieren hebben een comité gevormd, om de schulden van den vroegeren Kroonprins te betalen, uit dankbaar heid voor zijn hardnekkige bestrijding van de of ficieren samenzweerders. I ITALK. betui a?a0n' beeft 'n de Kamer zijn leedwezen klaard tet *ncident van gisteren. Hij ver- Politiek' 31 2^a woorden betrekking hadden op .e en n'e' °P moreele verantwoordelijkheid De v Cldent is biermede gesloten, ontwern a?aer behandelde gister weer het wets- Uarine etreffende de subsidie aan de handels- te::i^ mede> dat senator Piaggio, ver- «ÜITiïT VaD de Italiaansche Lloyd, er eenkomsten toS*™4 dUUr der °Ver' van ware a Jaar te verminderen- Een bewijs termoreen *aderlandsliefde gevende heeft hij gis- °penbare o egedeeld> da' bet contract aan een en mocht a estedinS za' worden onderworpen Piagaio h a aanbfteding slagen dan is einde v u "Jn ge aanbiedingen tot het stediVt. Jaar handhaven. Die aanbe- Na dp zal 200 spoedig mogelijk plaats hebben. goedkLr StediDg ZUllen de con'rac'en aan de w°rpen Vaö het Parlement worden onder- PERZIe, De correspondent van de «New York Herald" te Petersburg verneemt uit goede bron, dat de Russische regeering aan Sidi Khan, pretendent voor den Perzischen troon, verlof heeft gegeven om door Rusland naar Perzië te reizen. Sidi Khan woont te Parijs. Men leidt hieruit af, dat de positie van den Sjah zoo kritiek is, dat Rusland de mogelijkheid van een succes voor Sidi Khan voorziet. ring t Da deZe beraadslaging heeft de regee- het vit eD den plicht te weten of ZÜ oog voevrip _rouwen der Kamer geniet. De minister zij nog *°ecde """uvvcu ner Aamer geniet. De minister met d« r aan t06' dat op zÜn Plaats blijft vullen °Vertul8ing zÜn Politieken plicht te ver- hem ,?aar deD dag' dat zÜn puü'ieke vrienden v°lksvert«en Z6ggeD' dat bü naar de bank van hun v ,°0rdlger moet terugkeeren, zal hjj £e erkentelijk voor zijn. en groot aantal afgevaardigden wenschte G'cditti geluk. voorstel i gestemd over het opséhortend de beteekc! m6er' waaraan Gioli"> verklaarde hechten U. een motie van vertrouwen te tegeerins voorsteI» da' gedaan werd door de de aanbestedend d°°r de °Ppositie' herhaalt dat ®a goedkeuring ri kracht zuUen worden °Ppositie uit al« - Parlement' »digtde heeft in de'm' a Z?. °'Ct de besliste overtuiging voor te stellen. COLUMBIA. De opstandelingen in de republiek Columbia moeten behalve Barranquilla en Sa vanilla ook Santa Maria ingenomen hebben. In Colon is een censuur op telegrammen ingesteld. Men verwacht een Amerikaansche kanonneerboot. De correspondent van de «New-York Herald" meldt uit Colón, d.d. Woensdag: Gebruik makende van de afwezigheid van presi dent Reyes, die in Engeland is, is in Columbia een omwenteling uitgebroken. De opstand begon te Barranquilla, waar de over heid zwak verzet bood. Tweehondend met geweren gewapende rebellen rukten van daar naar Sava- nilla, dat zonder slag of stoot genomen werd. Welingelichte personen zjjn van meening, dat de beweging voort is gekomen uit een aaneen sluiting van politeke groepen tegen generaal Reyes. Op 1/ Juli 4908 was er een samenspanning tegen generaal Reyes verijdeld. Reuter seint uit Petersburg d. d. 8 Juni In Samarkand, Kattakurgan, Kokand, Kerki Oost Buschara, Pumir en Hindoekoesch hebben in den afgeloopen nacht aardbevingen plaats gehad. Te Stockholm is gister het internationaal tuberculose-congres geopend. De minister van Bin- nenlandsche Zaken heette de leden van het congres welkom. Leon Bourgeois dankte voor de uitnoodi- ging van het congres te Stockholm. Daarna volg den toespraken van de vertegenwoordigers der verschillende regeeringen, waarna de eigenlijke verhandelingen begonnen. Generaal Galliffet is gisteravond te Parijs overleden. Bij de op 17 dezer te Havre te houden vloot- schouw voor president Fallières zal de Engelsche vloot door het pantserschip sJupiter" vertegenwoor digd zjjn. Volgens berichten uit Kiel zal de tsaar van Rusland 12 of 43 Juli a s. tot het maken van een tegenbezoek bij keizer Wilhelm te Kiel aankomen. Daarna gaat keizer Wilhelm naar Noorwegen. Voor de zooveelste maal wordt de oude Ne gus Menelik van Abyssinië doodziek gemeld. De leeuw van Juda is echter al zoo vaak heel of half dood gemeld, dat men vertrouwen mag dat hjj het nog wel een poosje zal uithouden. Kamerverkiezing Harlingen. Officieel kan thans gemeld worden, dat in de vergadering der districts-vereeniging van den Chri Hist. Unie in het kiesdistrict Harlingen van den 7en dezer tot candidaat voor de a.s. Kamerver kiezing gesteld is ds. mr. J. Ankerman te Wom- mels. Prins Hendrik te Berlijn. Reuter seinde d.d. 8 Juli uit BerlijnPrins Hendrik der Nederlanden is heden hier aangeko men. Huldeblijk aan H. M. de Koningin. Naar »Het Huisgezin" thans met zekerheid kan mededeelen, zal Noord-Brabant's huldeblijk (een gebeeldhouwde kast), dat H. M. de Koningin ter gelegenheid der blijde gebeurtenis zou aangeboden worden, 15 Augustus gereed zjjn. Het ligt in de bedoeling der commissie, dit ge schenk Hare Majesteit op 31 Augustus aan te bieden. Mr. Th. de Meester. Hoewel hü uiterst zwak is, kan de algemeene toestand van mr. Th. II. de Meester bevredigend genoemd worden. Uit het Fransch.) 43) 1 Wel I ben? HeTffzfi0^ d£t.malle mensch van je heb aridere onderneming ?P D°?d,g V°°r de een 0 gedoemd, vanaf hpt I» utl ten onderg»ng is bemn.;. »anaf bet oogenblik dat zjj er zich mee 10eit...." ïf'heerd, h^znlt I Maar nu raadt je toch Pete brief n nchting moeten veranderen. P*ze brief van mp»r "C oDg moeten lette». Van ^vrouw Harvet handeld overAr- herhaaWe hjj, terwijl hij ter- fcboorsteen leunde l°iefvg' Waarin hÜ teSen den bersenlooze 2 ïen wa' beeft dat u heeft Eot te maken V' bart uitmuntend ook®4 ^ar V00r' want faaar Pen d' °°h als is zq wat bekrom- *?elFnu. wat dan '"aken P'an ■^■I'ie"e '°t haar erfgename te bracht. meer van de wijs »Guy je moest romanschrijver worden, want dat soort artisten houden zich graag met het onwaar schijnlijke bezig, je hebt eene weelderige verbeel ding.... Maar ongelukkig is er voor Arlette wei nig kans, in eene erfgename te worden herscha pen.... Mevrouw Harvet wil op eene andere wijze hare toekomst verzekeren zij wil haar uithuwe lijken...." «Uithuwelijken, Arlette Wat is dat voor eeDe uitvinding «Eene uitvinding door haar goede hart mevrouw Harvet ingegeven zij heeft mjj meermalen den wensch hooren uiten, Arlette getrouwd te zien, en daar zy een goede party weet, die voor het meisje tirfge Z°U Z^D' Zend^ de no°dige inlich- «En zoo iets neem je ernstig op ofschoon je het mensch kent? Laat het arme kind met rust 1 Het lykt wel een rasierny van haar aan iedereen te willen uithuwelijken !...-" zuster hem ^n6f\ z°oveel ,drif' gesproken, dat zyn zuster nem ontsteld aaankeek. waarom' ?Uy wil j0 eens ze?gen wanneer er sprake van' ""0£ je Z6,f ^ld' J. ^.«1. i. »w„.,ige iS).';,1'* voorbereid^ dlèT'arme ki)!n."a'k| was er niet °P moeten beschouwen als eén nAr!etle v°ortaan te dengezet00 d°Dathaar "l.6011 b^boudenTe^wo^ laarster, geen ^Klk^^X Ministerraad. Gisteren was er vergadering van den minister raad in plaats van heden. Ridderorden en verkiezingsgeid. In «De Standaard" komt een ingezonden stuk van Dr. Kuyper voor, van den volgenden inhoud Liefst was ik niet op reis gegaan, zonder in de bekende zaak nader van my te hebben doen hoo- reD. De wyze echter waarop men, als ware 't by druppels, zjjn ondersteld bewys-materiaal publiceert, maakte my dit niet wel doenlijk. Ik kan niet nogmaals het woord nemen, zoolang ik niet weet, of nu al de stukken voor mjj liggen. Het Volk bevestigt de juistheid van de mede- deeling van mr. Tideman, dat deze met dit blad geen enkele aanraking gehad heeft dan de beide interviews, waarom het hem verzocht, en dat de daarna door het blad gepubliceerde brieven niet door de bemiddeling van mr. Tideman zjjn ver kregen. Lï-I -iü j j Dr. A. Kuyper. Dr, Kuyper is gisterenavond voor eenigen tjjd naar buitenaf vertrokken, (Standaard.) Nationale vereeniging tegen de werkloosheid. Gisteren vergaderde te Utrecht, onder presidium van mr. C. J. baron van Tuyl van Serooskerken de nationale voreeniging tegen de werkloosheid. Onder meer was aan de orde gesteld de vaststel ling van de statuten en het huishoudeljjk regle ment. Bjj art. 1 der concëpstatuten merkte de heer Gertz de opmerking, dat er op moest gelet worden, dat de vereeniging niet doet wat andere lichamen reeds hebben gedaan. De voorzitter ant woordde, dat reeds voorloopige besprekingen waren gevoerd met jhet centraal bureau voor sociale adviezen zoodat de gegevens dezer beide lichamen elkander zouden kunnen aanvullen. Te dezen opzichte hebben de plannen echter nog geen vasten vorm aangenomen. In art. 8 werd op voor stel van den beer Gertz een zoodanige wjjziging gebracht, dat de voorzitter door de algemeene vergadering wordt aangewezen. Behoudens een kleine redactiewjjziging werden vervolgens alle artikelen van het concept goed gekeurd. Op voorstel van den heer J. C. Kruys uit 's-Gra- venhage werd besloten, dat het voorloopig bestuur zal bljjven fungeeren tot de eerstvolgende leden: vergadering, alwaar het zjjn mandaat ter beschik king der leden zal stellen. Nog werd besloten, dat in het najaar een bjjeenkomst zal gehouden worden, alwaar de ervaringen in de laatste twee jaren met den werkloozensteun en de werkloozen- verzekering opgedaan, een onderwerp van bespre^ king zullen vormen. Commissie voor de Handelspolitiek. Door de ministers van Landbouw, Nyverheid en Handel, van Financiën, van Koloniën en van Buitenlandsche Zaken is aan den heer jhr. S. van Citters, te s-Gravehage, op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend als lid van de commissie voor da handelspolitiek, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. (Stct.) De verkiezing van den heer Gulden. Men schrjjft uit Amsterdam aan de «N. R. Crt." over deze verkiezing De toeleg der sociaal-democraten om den ver leden jaar als gemeenteambtenaar ontslagen heer Gulden in den gemeenteraad te brengen, is gelukt. Gelukt, dank zjj de slappe opkomst der, wjj dur ven nauweljjks zeggen weldenkende kiezers. Ruim 4000 van de 13,000 kiesgerechtigden zjjn heden thuis gebleven! Dit is het bedenkeljjke van de geschiedenis het gebrek aan p u b 1 i c s p i r i t en verantwoordelijkheidsbesef bjj de niet socialisten in district III. zyne vrjjheid aan te leggen!.... Hoor eens,Louise, ik begrjjp niet, dat jjj zelf moeder, een oogenblik aan zoo'n voorstel hebt kunnen denken.Arlette is nog een kind.... Als de tjjd voor haar gekomen is> zal zij zeker wel een man vinden, hier of daar die bjj haar past en haar bevalt...." «Alles goed en welmaar bedenk, dat zjj geen geld heeft, en je weet, dat heeft veel tegen" viel mevrouw Chaussey hem in de rede, terwjjl zjj een beetje boos keek.... Welke gril beheerschte Guy nu weer, om zoo in verzet te komen tegen een plan, waarvan alle bijzonderheden hem vreemd waren, en dat hjj slechts oppervlakkig kende «Belangelooze mannen zjjn zeldzaam dat weten wjj helaasen Arlette heeft toegenaamd geen fortuindit huweljjk zou voor haar eene opgehoopte uitkomst zjjn; ik heb er ook haar vader over geschre ven, daar ik niets wou beginnen zonder zjjn goed vinden, en...." «Eu vindt hjj het goed «Zeker, ik zal je zjjn brief laten lezen...." stond op en zocht onder de papieren in haar schrijfbureautje, terwijl Gay verstrooid in het vuur bleef staren, met saamgeknepen lippen en een qngewonen rimpel in zjjn voorhoofd. «Hoe komt het Louise, dat je mjj tot hiertoe van je huwelijksplannen voor Arlette onkundig hebt gelaten «Eenvoudig, omdat ik nog geen gelegenheid vond, ze je mee te deelen. 01 daar is de brief 1..." Het waren slechts weinig regefs van een onre gelmatig schrift. De jonge man las Geachte Mevrouw «Gjj zjjt veel te goed, door zooveel belangstel- ling te toonen in de toekomst mjjner Arlette. Hoe fóeh tUlStknU *!aar gem,S zou gevoelen, ben ik toch zieker bereid, dat verdriet te vergeten en slechts aan haar geluk te denken. Bjj de staat van myne gezondheid zou een huweljjk voor haar my een onverwacht geluk scbjjnen, want ik zou dan bevrjjd worden van de voortdurende angst, die mjj' om harentwil kwelt.... en ik kan u niet genoeg danken voor uwe moeite de noodige in lichtingen te verzamelen voor de zaak in kwes tie...." «Gjj ziet het nu zelf, Guy". «Die arme man monpeide Guy. Hjj herinnerde zich opnieuw het eerste droevige gesprek, dat bjj met Yves Morgane had gevoerd in zjjne spreekkamer, door het stormweer verduis terd.,.. Opeens was dat somber vertrek verlicht geworden door een matbleek kindergezicht!» m f lachende schitterende oogen en frissche linnen Guy wierp met eene lichte beweging zim hnnM ,ch.r„.r, d« te verd?ljveD en eens zjjn zal?') 16 ArleWe °ngetwjjfeld {Wordt vervolgd.) !"*l lil i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1