Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Ter Hmteiniiiig 32ste Jaargang. Donderdag 15 Juli 1909. Oflicieelc berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. J. VAN DER MEER, N. VAN DER VELDEN. H. VAN DER DRIFT, J. VAN DER MEER. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. JBimenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per -Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. li' k! 1 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. ~i »i-n Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- 1 jj k e overeenkomsten aangegaan. BureauBOTERSTRAAT 50. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Schietoefeningen. K Burgemeester vak Schiedam Co®'81' °P verzoek van den heer Staatsraad i.b.d. jj0|. m'ssaris der Koningin in de provincie Zuid- soh de aan<iacht van belanghebbenden bjj de g eePvaart op de navolgend bericht c letoefeningen in de stelling van den Helder- v 3de District. 0oH° s me(iedeeling van den Minister van "eten"8 Zuben van ^2 Juli—14 Augustus a.s. schiet- verd !jD^n Behouden worden van verschillende edigingswerken in de stelling van den Helder veili Van 1:161 iort Kjjkduin, waarbjj de zee on- NW^ .1S tusschen de ware richtingen ZW. en k tot hoogstens 7500 M. van het fort ^ordtVan ^et werk Kaaphoofd, waar bjj onveilig rich»;- gemaakt een sector tusschen de ware het wi? en N0' {90°' tot °P 4500 M" van en tusschen de ware richtingen West c ord (OO0), tot op 6000 M.; ^trein311!^et ^ort Erfprins, waarbjj het onveilige en NNn tusschen de ware richtingen West De n l(r °p hoogstens 8500 M. van het fort. aanppo^n*6 sector za' voor elk fort worden °P de Ven d°0r steben bakens, op het fort of VoorzienZeeWeriDS B,ePlaatst, en waarvan het eene töerken- Van ddn' en ^ec aQdere van twee dwarsnié^i;16 van KÜkduin bestaan uit schuine van Frln -vaD Eaapboofd uit driehoeken, en On h 5S Ult horizontale dwarsplanken. vuurtoren S® *em*rd word' za| van den forten em,* ^flkduin en van de betrokken het be,"*, 5 vlag waaien- die 3 uur vóór de oefeninr. t* oefening halfstok en één uur vóór efening geheel vo .rgeheschen wordt. dat °Vendïen za' op deB avond vóór en op de dagen eeni„g.6Scboten wordt> een waarschuwingsbord telHt worden op het terrein van den gemeen ten vischafslag te Nieuwediep. ZÜn e[™°cdelÜk zal een stoomvaartuig aanwezig aanwii7io' jVan bet oave'hge terrein de thoveiRu van den Bezagvoerder moeten zooveel het tnai ?Pgevol,gd worden. Indien de oefeningen ZeiWa» aen ,a door d'1 vaartuig aan kleinere nrv, - "'gen desgewenscht hulp worden verleend zeewerin Ult.e,nden van het gedeelte der Heldersche z"llen 8 a's onveilig wordt beschouwd, 8teken ^os*en worden geplaatst, die door het op- uit a üuip worde BjjaJk. °.nv,eillSe" sector te komen. Zeewer ïüllen Beven1 roo.de vlaggetjes den tjjd zullen aan- Vefboden ,ari°P- verkee^ langs die zeewering da" 5 m-a hetgeen in den regel niet langer eenicim za' duren> terwjjl daarna het vuren 'gen tfld gestaakt wordt. y c h i e d a m, 15 Juli 1909. -De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. P eping van een Milicien-verlofganger ter Na-Inspectie. r°epenMböSóflH EN ^ETH0UDERS VAN Schiedam J OH ANN F s?6! A°Lmn, milicien-verlofganger l°teling der CPLA?°^U,S VAN LEEUWEN, hehoorendeTof w nvan de "chting 1907, °m op Dinsdaa 27 t ?egl.ment I"fa"terie, 10 ure jn ff e-k., des voormiddags hleeding! én uitrust^ ge"eed en v"°rz,en van de Jrek met groot verlof S bem bti zjjn ver- hoekje en van Sn BeBeve", van zjjn zak- Wagenstraat H9 te 's Gro.PaSj' 'D het gebouw ten einde aldaar door den S?{te verschenen, het 1ste district vanZuTd hu e-90mmissari« Worden geïnspecteerd; en nd, alsnog te der Militiewet 1^1 df! t - E- g van Art- f31 °i niet in hl. k -1 hU bU »'et verschijnine h'trustingstukkïr in^nwVat ^doelde klead'ng en Beroepen en dl werkelijken dienst wordt ^nden gehoSden.n gedurende ten hooBst« dne BWMTeHnNKvnTelhouder° voornoemd, L- HONNERLAGE GRETE, W.B. i De Secretaris 9,i. S1CKENGA. h i e d a m, den 15den Juli 1909. V„ J 1 1 1 J - J1^'i «temminï, V r d a B te houden her- mmmg ter verkiezing nog van vier leden van den haa7dee?üïradad b^ïeD op de Bro"d«" reeds her- aand J °nS ontwikkeld. met den meesten 55?drang aanbevelen voor DISTRICT II de heeren voor DISTRICT III de heeren Weldenkende kiezers in de beide betrokken districten, begrjjpt, waar 't bjj deze herstemming om gaat't Gaat om het welbegrepen belaDg on zer njjvere, vooruitstrevende gemeente; 't gaat om het zwaarwichtig belang barer njjvere burgers 't gaat vooral om het behoud der christelijke meer derheid ia den Raad. Zoowel de hoogste gemeente-belangen als de zwaarste eigen-belangen zjjn bjj dit herhaald ver- kieziogswerk nauw betrokken. Zoowel de welvaart en de bloei der gemeente als de geljjkrechtigdheid barer burgers, vooral op school- en ambtenaars- gebied, zjjn er mede gemoeid. Niemand, niemand, tenzjj volstrekt door doode- Ijjke ziekte belet, bljjve bjj deze herstemming thuis I Hing 't de vorige maal, vooral in District III, aan het betrekkelijk kleine getal van een dertigtal stemmen, thans kan 't op éene stem, éene enkele stem, beslist, zeer goed aankomen. Op dan volijverige propagandisten, haalt onze ge trouwen bjjeen van straten en pleinen, uit sloppen en stegenVoert onze kiezers uit de meest afge legen wjjken naar de stembus; draagt er de her stellende zieken heenniemand, niemand mag ditmaal achterblijvenwjj kunnen er niet een, geen enkele missenTot den allerlaatsten man moet nu opkomen voor klokslag vjjf ure moeten a 1 onze kiezers binnen zjjn. Stemmen allen en stemmen allen zonder verdee ling, zonder schifting, zooals hun is aanbevolen, dan eerst mogen we vertrouwen, dat het moei zaam verkiezingswerk met den gewenschen uit slag zal bekroond worden. De stembus is geopend van 85 ure. Komt, zoo mogelijkvoor i ure stemmen l DÜITSCHLAND. Een nieuwe Rijkskanselier. Een extra-nummer der uReichsanzeiger" meldt de aftreding van den rijkskanselier, von Bülow, onder verleening van de orde van den Zwarten Adelaar met briljanten en de benoeming van den staatssecretaris van Binnenlandsche Zaken, von Betbmann-Holweg, tot rijkskanselier. Theobald von Bethmann-Hollweg werd den 29sten November 1856 te Hobenfinow, in de provincie Brandenburg, geboren. Hjj studeerde van 1875 tot 1879 te Straatsburg, Leipzig en Berljjn in de rech ten. In 1885 werd gjj assessor bjj de regeering te Potsdam, in 1886 landraad in Ober-Barn im, in 1896 Oberprasidialrath te Potsdam, in Juli 1899 regee- ringspresident in Bromberg en in October van het zelfde jaar opperpresident der provincie Branden burg. In 1095 werd bjj benoemd tot staatsminis ter, in 1907 volgde zjjn henoeming tot staatssecre taris van Binnenlandsche Zaken, welk ambt. hjj bekleedde toen hjj door den keizer tot Von Bülow's opvolger werd aangewezen. Zjjn naam is geen onbekende in Duitschland's parlementaire geschiedenis zjj grootvader, Mor. Aug. von Bethman-Hollweg, een zeer bekwaam rechtsgeleerde en verscheiden jaren professor te Berljjn, bekleedde als gematigd liberaal van 1858 tot 1862 in het liberale ministerie Schwering-Auers- wald den post van minister van Onderwjjs en Open baren Eeredienst. Er geschiedden gister nog meerdere benoe mingen. Zoo werd de president van het staatsmini- sterie tot minister van Buitenlandsche Zaken be noemd, terwjjl de staatsminister Delbrück als op volger van von Bethmann-Holweg werd aangewe zen. Staatssecretaris Sydow werd benoemd tot üandelsmimster, de onderstaatssecretaris van Bin nenlandsche Zaken, Wermuth, tot staatssecretaris der schatkist, terwjjl de opperpresident van Bran denburg, von Trott zu Toiz, in de plaats van minister Holle tot minister van Eeredienst werd aangewezen. In zjjn plaats werd de onderstaats secretaris der rjjkskanselarjj von Löbel tot opper president van Brandenburg benoemd. De keizer richtte aan vorst Bülow een harte- ljjken brief, waarin hjj diens verzoek om ontslag inwilligt. De keizer scbrjjft verder, dat het hem moeiljjk valt, een beproefde kracht bjj de leiding van 's rjjks en Pruisens aangelegenheden te moeten missen en den band van een vertrouwelijk samen werken, waardoor de keizer en Von Bülow zooveel jaren verbonden waren, te ontbinden. De keizer dankt Von Bülow voor de toewjjding en opoflering waarmede de rjjkskanselier in de meest verschil lende betrekkingen en ambten van zjjn eervolle en zegenrjjke loopbaan zjjn keizerljjke voorvaderen, hem, den keizer, en het vaderland gediend heeft. De keizer wenscht den vorst, na een leven, zoo rjjk aan arbeid en daden, nog vele jaren van on gestoord geluk en verleent hem, als bewjjs van dankbaarheid, van de erkenning zjjner verdienste en van genegenheid, de orde van den Zwarten Adelaar, met brillanten. Een andere keizerljjk brief dankt den afgetreden minister van Eeredienst, Holle, voor zjjn trouwe en opofferende diensten, met hartelijke wenschen voor het volledig herstel van zjjn door den grooten last der verantwoordelijkheid, aan zjjn ambt ver bonden, geschokte gezondheid, en verleent hem de orde van den Rooden Adelaar le klasse met eiken loof. MAROKKO.. De uit Barcelona naar Melilla afgezonden troe pen zjjn begonnen zich te onschepen. De inscheping van troepen voor Melilla te Barcelona wordt voort gezet. Een brigade jagers te voet te Madrid heeft bevel tot mobilisatie ontvangen. PERZIS. i J i Het telegraafagentschap meldt, dat de sjah zich in Daltanabad ophoudt. De Sipahdar en Sardar Assad hebben verklaard, dat het geringe resultaat van de tusschenkomst der Russische en Engelsche gezantschappen hen bewogen heeft te Teheran te verschijnen, om de inwilliging hunner eischen te verkrjjgen, doch dat zjj in elk geval bereid zjjn verdere raadgevingen van beide gezantschappen af te wachten. Dinsdagnacht seinde de Teheransche correspon dent van de »Lokal-AnzeigerVan de om 1 uur 's middags ingetreden korte pauze in het vuren heb ik gebruik gemaakt, om mjj van den toestand op de hoogte te stellen. De voornaamste straten in de wjjk der Europeanen zjjn als uitgestorven, aan de ingangen tot de kozakkeckazerne zjjn barri- kaden opgericht. Kolonel Liachof is met alle Rus sische en Perzische officieren in de kazerne bjjeen en wacht den aanval door de opstandelingen af bjj krjjgt zooeven versterking van de van buitenaf terugkeerende troepen van den Sjah. Naast een Criusot-kanon, waarvan het sluitstuk geopend is, staat veel scherpe schietvoorraad, evenzoo is een machine-geweer voor snelvuur met scherp geladen en beide naar de Ala-ed-Douleh-straat gericht- In- tusschen worden de straatgevechten in den omtrek van den Topmedain voortgezet. Het is gevaarlijk om daarheen te gaan. Alle daken zjjn met Perzi sche soldaten bezet en uit snjjdingen tusschen de muren en schietgaten steken tallooze geweerloopen te voorschjjn. Een kort geroep en men hoort van alle kanten de schoten knallen. Ik beproef langs omwegen het telegraafkantoor te bereiken, maar vergeefs. Eindelijk gelukte het mjj door den tuin van de Engelsche bank half vluchtend over den Topmedain het kantoor te bereiken. Zooeven nieuw, onophoudeljjk geweervuur! Daartusschen af en toe kanonschoten. De opstandelingen rukken tegen het artillerieplein op, maar moeten terug, omdat de stelling van de verdedigers goed geko. zen is. In dezen nacht zal het zeker tot wanho pige gevechten komen. BOLIVIA. De toestand te La Paz is onveranderd. Het vertrouwen der regeering neemt toezjj hoopt de troebelen te onderdrukken. Op het oogenblik is een oorlog tusschen Peru en Bolivia minder waar- schjjnljjk. Een telegram uit Buenos-Aires, 14 Juli doet eveneens zien dat er een bedenking komt in de open bare meening in Argentinië. De minister van buitenlandsche zaken heeft een telegram ontvangen van den Argenrjjnscben ge zant in Bolivia, meldende, dat hjj La Paz niet heeft verlaten, omdat de regeering van Bolivia hem heeft medegedeeld, dat zjj voldoening zou schen ken "aan Argentinië. Het bericht heeft een alge- meene voldoening in alle Argentjjnsche kringen gewekt. De Noordsche Minister van Buitenlandsche Zaken en de Brazüiaansche gezant te Christiania hebben een algemeen arbitrageverdrag tusschen Noorwegen en Brazilië onderteekend. Uit Metz, 14 Juli gemeldHet Rjjksluchtschip «Zeppelin I" is onder commando van kapitein George om 8.45 opgestegen en na uur weer hier gedaald. De «Morgenpost" verzekert, dat graaf Zeppe lin op het oogenblik te Berljjn onderhandelt over een overeenkomst tusschen de ontworpen vaste luchtvaartdiensten voor reizigers en het spoorweg- bestuur. Totnutoe was het plan geweest, om lucht- schiploodsen bjj de voornaamste Duitsche steden te bouwen, maar graaf Zeppeiin ?ou nu voorgesteld hebben, om als bjjgebouwen van de bestaande spoorwegstations dergelijke loodsen op te richten, wat veel minder geld zou kosten. Er komen weer eens berichten aangaande Roosevelts jachtavonturen. De ex-president is thans in Britsch Oost-Afrika aan het njjlpaarden en neus hoorns schieten. De laatste dagen voor zjjn aankomst te Nawas- ha zag het er voor de tochtgenooten leehjk uit hun voorraad proviand en water was byna geheel uitgeput. Intusschen schjjnen dergeljjke minder aangename ervaringen den president-jager nog niet te doen besluiten, zjjn jachtavonturen vaarwel te zeggen en rustig huiswaarts te keeren. Bezoek van Prins Hendrik aan Frederiksoord. Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden is vaornemens den 10a Augustus bjj gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Van Swietenbosschool, aldeeling der maatschappjj van weldadigheid te Frederiksoord, de inrichting dier vereeniging te bezoeken. Minister Heemskerk. Minister Heemskerk is uit Frankfort te 's-Gra- venhage teruggekeerd. De Gouverneur van Curacao. Een .West-Indisch dagbladbericht melde de ontslagaanvrage van den Gouverneur van Curafao. Naar gemeld wordt, verkreeg men in Den Haag geen officieeie bevestiging. Commissaris der Koaingin in Friesland. Bjj Koninkljjk besluit is mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten, lid van den Centralen raad van beroep, met ingang van een September 1909, benoemd tot commissaris der Koningin in de provincie Friesland. (Stct.) 1 IJ lii **S> J I j JJ laLl j*j :i Naar aanleiding van de benoeming van mr. P. A. V. baron van Harrinxma thoe Slooten, schrjjtt de «Leeuw. Ct.": De heer Van Harinxma, geboren in 1870, is de derde zoon van den afgetreden commissaris der Koningin. Hjj is gehuwd met een dochter van wjjlen mr: J. S- baron van Harinxma thoe Slooten, in leven burgemeester van Leeuwarden, en later van 's-Gravenhage. Na werkzaam geweest te zjjn ten parkette van de rechtbank te Leeuwarden en daarna aan het ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, werd hjj bjj de instelling van den centralen raad van be roep in 1902 benoemd tot lid van dat college. De heer Van Harinxma behoort op politiek ter rein tot de partjj der nationaal-historischen, van welke partjj hjj, vergissen wjj ons niet, een der stichters was. Het nieuwe Kamerlid voor Sneek. Naar de «Java-Bode" meent te weten, zal het nieuwe Kamerlid voor Sneek, de heer H. Coljjn, zjjn tegenwoordig ambt van adviseur voor de bui tenbezittingen nog niet zoo spoedig nederleggen, maar het vermoedeljjk tot November of December bljjven vervullen. £>ii H öciytui ie üomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1