Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Dinsdag 20 Juli 1909. No. 9465. Aboinsert op ie feuilleton. Kiene ScMeflamsclie Cent net iratis Usiltateri ZoniaplM prijs 10 c. p.m, 0.45 p. na,fl.35p. 3 ui. %Z Officieele berichten. Openbare Verkooping. Bultenlandsch Nieuws. HAAR, NEEF. gaan ti. ,ree"el«k Verspreide berichten. Binnenland. ijisii ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. 1 l i Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. f*|^ iagsjJ cnj Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, zjjn voornemens ten overstaan van den Deurwaar der G. S. M0NTF00RT aldaar, op Vrijdag den 23 Juli 1909, namiddag 2 uur, nabjj het voor malig Kantongerechtsgebouw aan de Nassaustraat, Publiek A contant te verkoopen eene partij iepen boomstammen, aldaar liggende. NOORWEGEN. Het keizerlijk jacht «Hohenzollern", met denDuit- ?chen keizer aan boord, is gistermiddag half zes d® haven van Bergen binnengeloopen- De ves- ting en het op de reede liggende Noorweegsche Pantserschip »Norge" losten saluutschoten TURKIJS. Gistermorgen is te Konstantinopel aan 13 per s°nen, onder wie de voormalige chef der geheime Politie, en de gewezen militaire bevelhebber van Erzeroem, het doodvonnis voltrokken. De correspondent te Konstantinopel van de ^Temps" meldt aan zijn blad, dat generaal Von der Goltz, die met de reorganisatie van hetTurk- sche leger belast is, de speciale opdracht.; ontvan gen heeft, Konstantinopel onverwijld te verlaten, wanneer Turkjje een oorlog met Griekenland mocht giunen. De generaal zou de Turksche regeering den raad hebben gegeven, in elk geval den oorlog te vermijden, zelfs al stonden de kansen gunstig en zich uitsluitend met de verbetering van het leger bezig te houden. i MAROKKO, De strijd van gister bij Melilla blijkt ernstiger te zijn, dan men aanvankelijk veriroedde. Het gevecht duurde den geheelen morgen voort. Aan Spaansche zjjde sneuvelden 15 man, waar- °nder een overste, een majoor en een kapitein, terwijl 22 man gewond werden. PERZIë, Hjj het Perzische gezantschap te 's-Gravenhage 18 Zondagavond omtrent de jongste gebeurte nissen in Teheran het volgend telegram ontvan gen «De sedert eenigen tijd in het binnenland heer sende wanordelijkheden hebben het herstel der °rde en eene geheele reorganisatie van de open are machten noodzakelijk gemaakt. En met het °°g op de impopulariteit van Z. M. Mohammed u Mirza, wiens handelingen geheel in strijd met *enschen van het volk, hem onwaardig hebben gemaakt, langer den troon te bezetten, waardoor »e troonsverwisseling noodzakelijk is geworden, hebben de vertegenwoordigers van het Per- zische volk waar het parlement thans niet bjj een is in buitengewone vergadering vereenigd te Teheran, in het paleis Baharistan, op Vrijdag 27 Djamat Itlakber 1327 (16 Juli) en samengesteld uit de ulema's, de chefs der Modjahedin, de prin sen, de hooge waardigheidsbekleders en de oud afgevaardigden, met algemeene stemmen besloten tot de vervallen-verklaring van Z. M. Mohammed Ali Mirza van den Perzischen troon en hebben zij, overeenkomstig de artikelen 36 en 37 van de grondwet, tot sjah uitgeroepen Z. K. M. sultan Ahmed Mirza, kroonprins van het rijk. Het re gentschap is voorloopig opgedragen aan Z. H. Azed-ol-Molk, tot definitieve beslissing hieromtrent door de Kamer te nemen, overeenkomstig artikel 38 der grondwet." De Perzische gezant bij ons Hof, Mirza Ahmed Khan Sadigh al Mulk, heeft aan onze regeering van die troonsverwisseling kennis gegeven. Aan de «Kölnische Zeitung", die een eigen correspondent in Teheran heeft, wordt vandaar ge seind De stad is volkomen rustig. De paarden tram rijdt weer. De Armeniërs blijven echter nog in de ambassades en wagen het niet zich op straat te begeven zjj vertrouwen de zaak nog niet. Saad- ed-Dauleh is gekozen tot president der Kamer. Spoedig zal de nieuwe kieswet uitgevaardigd wor den. De Armeniër Jefraienz is benoemd tot chef der politie en heeft den veiligheidsdienst van de kozakken overgenomen. De nieuwe sjah is gister middag uit de Russische ambassade naar Salto- nabod gebracht. De troepen van den vorigen sjah hebben 24 uren tjjd gekregen om de wapens neer te leggen doen zjj dit niet, dan worden zjj onver- wjjld aangevallen. Vanwege het ministerie van buitenlandsche zaken in Perzië, is aan den gezant te Parijs geseind, dat de verandering van soeverein op gelukkige wjjze ten uitvoer is gelegd. De vrees dat daarbjj bloed zou vloeien, is niet bewaarheid orde en veiligheid zjjn sedert 3 dagen geheel hersteld. De waarschjjnljjkheid dat troebelen zouden ontstaaD, is verdwenen. De veiligheid der vreemdelingen is verzekerd. ook de 15 pet. verhooging der rechten op wjjn, likeuren en spiritualiën behouden. Reuter seinde Zondag, dat de congresleden voor het meerendeel van meening waren, dat president Taft zjjn wil zou weten door te zetten en vrjjdom of althans verlaging van tarief zou weten te ver krijgen voor grondstoffen. Er zjjn aanwjjzingen, seint Reuter, dat ijzererts en petroleum onbelast zullen worden toegelaten, dat huiden met 7£ pet. in plaats van 15 pet. zullen worden belast, en steenkool met 45 dollarcent per ton in plaats van 67 cent. AMERIKA. Reuter seint uit Washington dd. 19 Juli, dat de gemengde commissie van congresleden en sena toren, welke over het tariefwetsontwerp onder handelt, het eens geworden is over een verlaging der voorgestelde belasting op de netto-inkomsten van maatschappijen van 2 pet. op 1 pet. Over de beraadslagingen der gemeDgde com missie verneemt de «Köinische Ztg." nog, dat Zaterdag besloten werd, de invoerrechten voor vrouwen- en kinderkleeren en voor katoenen stof fen te verlagen tot 5 pet. lager dan het Dingley- tarief aangeeft. Het blad verneemt, dat de com missie de verhoogingen der rechten op steendruk- werkeD, welke de Senaat had aangenomen, heeft behouden. Volgens een bericht van Reuter dd. 16 Juli is (Uit het Framch.) 51) te^e,rw°nderd en verontrust door de vage berich- uitd** oude juffrouw en vooral door de ernstige plot„U,n8 van haar gelaat gevoelde Arlette zich «Ji ff aan kev>f?en angst ten prooi... Ilj "rouw Catharina vertel mjj toch van vader, tijd °°7" kjj"a niets meer van hem sinds eenigen boende f,D waren maar kort en onvol- Malouzec aarzelde. he?ft het ook zoo druk gehad, kleintje, en »7i ü"o l? hÜ er8 z>ek... «M? daarom zegt u dat vreemd nier ju1".Arlette, ik spreek op mjjn gewone ma- vertpiu j toc'1 n*et met een vrooljjk gezicht pellen, dat je vader ziek is °ogen rec'lt overe'"d staan met wjjd geopende «sLa*1 ZGÓ ziek Sinds wanneer dan SF- .0DSeveer veertien dagen". Was vroolKt18^^116,6^- gewaarschuwd... en ik vroolnk, had plezier en lachte O I..." Mevrouw rh.nD wierP..eeo,verwjjtenden blik op --UW Chaussey en Madeleine, die vol medelij den toeluisterden. «O1 Guy, waarom heb je mjj niet gezegd, dat vader ziek was, je wist het toch «Omdat ik vreesde, dat je je angst zoudt over drijven, zooals op dit oogenblik", zeide hij op goed hartig, berispenden toon. »Men kan ziek zjjn Arlette, zelfs ernstig ziek en toch gelukkig herstellen..." Zij keek hem scherp in de oogen om te zien of hfl het meende. «Ben je overtuigd van wat je zegt Geloof je zeker, dat vader zal herstellen Kan je het mjj belooven «Mjjn lief, klein vriendinnetje, niemand ter we reld zou zoo iets kunnen beloven, maar ik hoop het evenzeer, als ik het je toe wensch..." «Je hoopt slechts 1..." Zjj fluisterden deze woorden en er gleden twee groote tranen langs haar bedroefd gezichtje... .ierH nlI toe, schrei nu niet... Ik kan het niet Twat h, h", I0®0' mijn am,> arm' lief kindl" dIk^zou re*d« leven treurig", zeide zjj zachtjes. reeds te Douarvenez willen zijn en te- «Maar je komt teru<? mm-nnn geen vaarwel maar tot"weerziens" &gen aar «Ja, misschien zal .ik vroeg 0f ]aat eens weer komen... maar ongetwijfeld ben ik dan reeds oud want ik verlaat vader niet meerik zou al te bane' zjjn, dat hjj weer ziek werd gedurende mjjne af- Het aantal kardinalen en bisschoppen, dat aan het Eucharistisch Congres zal deelnemen, is tot 60 gestegen. Ook kardinaal Kopp zal het Congres bijwonen. Wegens den ontzaglijken toe vloed van Congres-leden uit alle oorden der wereld zullen de groote vergaderingen niet gehouden worden in de Maria Hemelvaartskerk, geljjk eerst het plan was, maar in den Dom. De Londensche kranten melden, dat, naar schatting, meer dan een millioen menschen gis teren langs en op de Theems naar de groote vloot zjjn wezen kjjken. Duizenden hebben gis terenavond ook naar het wisselen van lichtseinen tusschen de schepen gekeken. Een draadbericht uit Athene meldt, dat de schokken van aardbeving voortduren te Elide en alom geweldige schrik verspreiden. Men meldt nog steeds van vulcanische uitbarstingen in het dorp Npouhioti. De lava loopt door een kloof van 25 centimeter. Al de huizen van het dorp van Npouhioti zjjn ontzet. Er zjjn 50 gewonden in het dorp, waarvan tien doodeljjk. Twee hunner zjjn reeds overleden. Het dorp van Mpozaiti ligt in ruïne. Men telt er 4 dooden en 24 gewonden. Het dorp Damiza 'igt geheel in ruïne. De dorpen Mouzika, Lioposi en Muringki vooral hebben veel geleden. De doo den zjjn er ontelbaar. Drie kwart gedeelte van Amuliada is onbewoond. De bewoners der beproefde dorpen slapen in de open lucht. Er is hulp heen gezonden. Nader wordt gemeld, dat don Carlos, pre tendent naar den Spaanschen troon, Zondagna middag te 5 u. 30 te Varese, waar hjj sedert 25 Mei met de hertogin van Madrid en den infant van Spanje en zjjn particulieren secretaris woonde, overleden is. Don Carlos werd den 15n dezer door een hersenberoerte getroffen. De doctoren Moretti, van Venetië, en Bezzolo, van Turjjn, werden in consult geroepen en constateerden den wanhopigen toestand van den patient. De ljjkplechtigheden zouden heden (Dinsdag) plaats hebben. Het stof- feljjk overschot zal naar Triest worden overge bracht. wezigheid... O I dat het nog bjjna twee dagen moet duren vóór ik hem weer zieWat een tjjd". «Guy gevoelde opeens een onredeljjken najjver, omdat zjj zoo uitsluitend aan haar vader dacht.. «Arlette, zal je ons dan ook niet een weinig betreuren, wij die je zoozeer zullen missen «Zeker zal ik je betreuren 1 O I telkens als ik aan je denk I... Maar Guy, vergeet mjj niet zoo gauw, om..." Hjj wierp op haar een zonderlingen blik. «Je vergeten, dat zou niet mogeljjk zjjn I Er is niemand die op je ljjkt en dien mjjn lief vriendin netje kan vervangen..." «Achl kind, ik zal meer aan je denken, danjjj of ik ons ooit hebben kunnen verbeelden 1" Er schitterde voor een oogenblik een bljjde glans in Arlette's vochtige oogen, maar spoedig ging zjj voort met vragen op hare lieve kinderljjke manier «Het is toch niet alleen om mjj te troosten, dat je mjj zulke lieve dingen zegt «O I neen, zjj zjjn oprecht gemeend, dat kan ik je verzekeren..." En dat was de waaheid nooit zou hij het be- koorljjk schepseltje vergeten, dat gedurende twee maanden een deel van zjjn bestaan had uitgemaakt en hem zoo dierbaar was geworden, dat het hem zelt byna verontrustte... Nog veel meer dan op den avond van haar komst, toen hjj haar schrei end had betrapt, gevoelde hjj voor haar eene innige genegenheidhjj smachtte er naar dat H. M. de Koningin-Moeder op de tentoonstel ling van huisindustrie. Men meldt uit Amsterdam Het bezoek van de Koningin-Moeder aan de tentoonstelling van huisindustrie heeft met name op wie H. M. mochten begeleiden zjjn indruk niet gemist. Te beginnen met de tentoon stellingszaal, is alles in bijzonderheden bezichtigd en kennis genomen van wat bjj de étalages tot een zooveel mogeljjk juiste beoordeeling van het karakter van het geëxposeerde, de omstandigheden waaronder en de loonen waarvoor het vervaardigd wordt, in geschrift is neergelegd. Voortdurend wisselde H. M. met de leden der commissie, voor namelijk met den regeeringscommissaris der ten toonstelling, den heer van IJsselsteyn en den voor zitter van het comité, den heer Brouwer, Utrecht, van gedachten. Hierbjj hleek, volgeens hetgeen de heer Brouwer ons welwillend mededeelde, telkens hoe de don kere zjjden van het onderwerp der huisindustrie Haar geenszins vreemd waren en door hoe juist inzicht. Zjj bjj Haar oordeel over de wenscheljjk- heid van een ingrjjpen in het vraagstuk, geleid werd. Ook in den tuin bleef niet één kamertje, of stulpje onbezocht en werden zjj door de Koningin inwendig bezichtigd. Aan de werkers en werksters daar, deed H. M. verschillende vragen, die met vrjjmoedigen eenvoud werden beantwoord. Troffen Haar de zeer lage loenen, die zelts bjj schier ein- deloozen arbeid gemaakt worden niet minder bleek Zjj droef te moede over het misbruik der gedwongen winkelnering, dat in weerwil van het wetteljjk verbod, nog steeds in verschillende dee- len des lands voortkankert. Wat de huisindustrie zelve betreft, erkende H. M. zeer zeker Haar ern stige bezwaren, ook in hygiënisch opzicht, niet alleen voor de arbeiders en arbeidsters, maar ook voor het publiek, dat van de producten uit de huisindustrie gebruik maakt doch tevens deed Zij, Haar blijkbaar zelve ontmoedigende opmer kingen hooren over de moeilijkheid om de huis industrie af te schaffen of te regelen bjj de wet, al zal er moeten worden ingegrepen. Kortom, het bezoek heett door zjjn ernstig karakter op allen die er getuigen van zjjn geweest een zeer sym pathieken indruk gemaakt en het zal zeker mee werken om het publiek meer en meer te door dringen van de ernstige strekking dezer tentoon stelling. Bjj het verlaten van het terrein heeft H. M. in gevoelvolle bewoordingen de commissie de verzekering gegeven van de groote belangstelling, waarmede zjj kennis had genomen van wat de tentoonstelling te zien geeft. Zjj wenschte de ex positie een druk bezoek toe, opdat het publiek diep doordrongen mocht worden van de waarheid, dat over het algemeen in de huisindrustrie een der slechtste vormen van arbeid gelegen is. Ter aanvulling van het meegedeelde in ons blad van gister diene nog, dat de Koningin ook verge zeld was van Hr. Ms. particulieren secretaris, jbr. wanhopend gezichtje weer door vreugde te zien vernelderd. Den volgenden dag haar 'laatste te Parjjs ging als in eeu droom voorbjj. De tjjd verliep snel door de haast van de laatste toebereidselen de laatste bood-chappen... Een voor een zag zij als een droomgezicht verdwjjnen alle voorwerpen, die haar gedurende twee maanden zoo eigen waren geworden. En nu had had het uur geslagen, dat zjj voor goed vaarwel moest zeggen aan dat blij verleden... Op den drempel van hare kamer overzag Arlette alles Dog eens met het oog van eene geliefde, en trachtte het beeld, tot zelfs van de kleinste din gen, in zich op te nemen,.. Zjj werd geroepen, spoedig I het was tjjd. «Vaarwel mjjn liet kamertje!" «Kom Arlette stap id, gauw, het is tjjd", riep mevrouw Cnaussey. Het kind sidderde en heete tranen rolden lanes hare wangen, terwijl hare tante en nichtjes haar tot afscheid kasten... Zjj bleef voor Guv staan hem, haar besten vriend, wilde zjj haar laatste vaarwel zeggen... Van ai de anderen kon zü scheiden... maar van hem' hm ding"? iD haar VerSCheurd Werd"d°or deze8 schei- Wordt vervolgd.) ffiiAnij Uwifl vnnrt 'a J® m°et Z'en H.ïden ZOnder iets i i j «nHx t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1