Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang Woensdag 21 Juli 1909 No. 9466. - A li o b n t e r 1 D op ie feuilleton. haab neef. Miewe ScMamsclie Courant gratis prijs 10 c. j.weet, 0.45 p. u4,fl.35p. 3M. Ofiicieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. - j j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i&iw is.,, .-i fern si Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend.1-1 Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Schietoefeningen. Be Burgemeester van Schiedam vestigt, op verzoek van den heer Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Bolland, de aandacht van belanghebbenden bjj de scheepvaart op de navolgende berichten Schietoefeningen van het fort Pampus, Zuiderzee, 3de district. Volgens mededeeliDg van den Minister van Oorlog zal op 27 en zoo noodig ook op28Julia.s. e®&e schietoefening gehouden worden van het fort Pampus. Er zal gevuurd worden met kanonnen van zwaar kaliber (24 cM.) waarbij onveilig wordt Ksnoaakt een sector, begrensd door de ware rich tingen NW. door Noord tot ZOtZ. (191<>) tot op 9000 M. van het fort. Op de dagen waarop gevuurd wordt zal van het tort Pampus eene roode vlag waaien, die 3 uur vóór het begin der oefening halfstok en één uur vóór de oefening geheel voorgeheschen wordt. Bovendien zullen tegelijkertijd en op dezelfde Jvjjze roode vlaggen waaien van de batterijen themerdam en Durgerdam, de Westbatterij nabij Muiden en den kerktoren te Muiderberg (Zie Ned. Krt. No. 212). Schietoefeningen van het fort IJmuiden, 3de district. Volgens mededeeling als voren zal op 30 en 31 a-s- eene schietoefening worden gehouden van et fort IJmuiden, Er zal gevuurd worden met onv°^Den Van zwaar kaliber (24 cM.) waarbij M v' hWor(lt gemaakt een sector tot op 9000 an. bet fort en begrensd aan de N. zjjde door e l(jn van af het fort in de ware richtiDg NN W. aan de Z.zjjde door het Noorderhoofd en eene Jflb in de ware richting WZW. van het uiteinde daarvan. De N.ljjke grens van dezen sector zal op fort aangegeven worden door een stel palen "tet rooden driehoek als topteeken. Op de dagen waarop gevuurd wordt zal van het ort eene roo^e vjag Waaien, die 3 uur vóór het egin der oefening halfstok en één uur vóór de oefening geheel voorgeheschen wordt. Bovendien al op den avond vóór en op de dagen, dat ge- Uurd wordt, een waarschuwingsbord worden B®Plaatst op het terrein van den Rjjksvischafslag. We »Ned. Krt." Nos. 222, 226). S c h i e d a m, 21 Juli 1909. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. FRANKRIJK, val van het Kabinet—Clèmenceau. Kabinet— Clèmenceau, dat de crisis der °hlus°UWerS doorstaan, gekenmerkt door de b0QQ- te Béziers en de geweerschoten te Nar de aaa de ernstige incidenten van Draveil, aan arb^rnPaSne van den algemeenen bond van den staki Cn aan P08'ngeo tot algemeene werk- had Weerstand had geboden, dat getriomfeerd lingenmj Casablanca-zaak gn over de woe- 52) Uit het Fransch.) dank ]arWe^ Cuy", stamelde zjj, «dank, veel kleine Arlett vaarwel 1 Tot weerziens, lieve verstondatSHKUlLte zoo zacht, dat zjj het niet drukte er vast zicb over haar handjes en van die kno ,PPen °P> zoodat zij de warm- len. "00r hare handschoenen kon voe- eeQs ontmoette' j*"1 g'Dg in bewe«ingn°S yitdrukkinff ia 3 00gen van Guy. met die klopte... vvaardoor haar hart steeds sneller dochters te? t^"ifden mevrouw Chaussey en hare der- Het l^!t en van..vaarweb altjjd, altijd ver- a"ef Uit maar nnl** Zfl. 9uy's 'ang figuur boven bÜ het witachti? siv. a T°en verdwe«o langzaam en eindelijk DS.. Van bet electrisch licht, ïoort in duisternis. S meer-" De trein rolde wachts bezweken in den loop van het debat betreffende de enquête in marine-zaken. In de Kamer was er voortzetting van de beraadslaging over het rapport der commissie van onderzoek in zake de marine. Picard, minister var. marine, deelde mede, dat indien er in het verleden misslagen zijn begaan, zulks te goeder trouw geschiedde. Wat de toekomst aangaat, zal de minister zich houden aan zekere grondstellingen. Het parlement zal voortaan nauw keurig weten hoe groot in totaal de offers zijn, welke de marine het zal vragen. Er zal een beroep worden gedaan op de mededinging voor ketels en het bouwen van schepen. Delcassè kritiseerde de vlootpolitiek der drie vorige ministers. Men heelt het geld vermorst voor den bouw van kleine schepen en toen men minder snelle pantserschepen dan Engeland ot Duitschland bezitten, wilde bouwen. Men heeft verscheidene malen de plannen gewijzigd. Delcassé verweet verder der regeering dat zjj niet door de bevelheb bers der oorlogsbodems geëischte maatregelen had genomen, waardoor rampen als die der Iéna hadden kunnen zjjn vermeden. Daar de regeering in haar taak is tekort geschoten, moet de Kamer waarborgen eischen, alvorens de credieten, die men haar zal vragen, toe te staan. Delahaye (conservatie) kwam na Delcassé aan het woord en hield een heftige redevoering, die incidenten tengevolge had. Hjj maakte een toe speling op Dupont. wiens door zjjn minister goed gekeurde handelingen, zeide hjj, onder het wetboek van strafrecht vallen. Thomson kwam krachtig hiertegen op. De voorzitter kwam hier tusschenbeide Gjj hebt het recht zeide hjj te verzoeken de minis ters in staat van beschuldiging te stellen. De Kamer zal oordeelen. Clèmenceau deelde hier mede, dat het geheele kabinet solidair is. De minister van marine verweet Delcassé, dat hij had gesproken van zorgeloosheden, hjj die Frank rijk naar Algeciras bracht. Delcassé antwoorddeHet is mjj niet gegeven geweest het land al het goede te doen, dat ik het zou hebben willen schenken. De minister president maakte mij uit plichtsbesef voorzitter van den com missie van enquete in zake de marine toen ik mi nister was. Clèmenceau noemde Algeciras de grootste verne- doring die Frankrjjk heeft ondergaan. Ik zeg dit ging hjj voort omdat de ministers van oorlog en van marine toentertijd ter zake ondervraagd, geantwoord hebben, dat zjj niet gereed waren. In stemming werd toen gebracht den voorrang te verleenen aan een door Clèmenceau aanvaarde motie van vertrouwen. De voorrang werd met 212 tegen 176 stemmen geweigerd. De minister verlieten hierop achter Clèmenceau aan de zaal, onder gejuich van de oppositie. De voorzitter bracht daarop een motie instem ming om over te gaan tot de orde van den dag De nacht en ook eene eindelooze morgen waren voorbij... Hjj ieder station werd het meer merk baar dat men Douarvenez naderde, en door de ruiten zag Arlette reeds het Bretonsche landschap zich voor haar blik ontrollen dat landschap vroe ger haar zoo na verwant, evenals de eigenaardige kleeding der bewoners, die haar nu bjjna vreemd leken, zoozeer was zjj er aan ontwend. Maar zjj gevoelde geen blijdschap bij het weerzien van haar Bretagne. Slechts ééne gedachte bezielde en ver vulde haar met angst, de ziekte van haar vader, waarvan de ernst haar meer en meer duideljjk werd door het praten van Catharina. Toch, ge dreven door een onweerstaanbaar verlangen, om te worden bevredigd, vroeg zjj aarzelend «Zoudt ge denkeD, dat papa aan het station zal zjjn om ons af te halen Catharina weerhield met moeite een uitroep die haar alles zou hebben verraden. »Ik denk het niet kindje... hjj is veel te zwak om uit te gaan". drong niet verder aan zjj gevoelde zich bU Catharina niet meer zoo goed op haar gemak, juist zooals zjj den eersten avond te Parijs was geweest, voordat Guy was gekomen... Bovendien was zq kinderachtig bevreesd bij het denkbeeld mevrouw Morgane en Blanche weer te zien... Het leven waarvan de treurige herinnering haar was bqgebleven, zou dus opnieuw beginnen Onge steld zou zq weer moeten strjjden om zich te verdedigen en booze, harde, uitdagende woorden moeten aanhooren zonder meerdeze motie werd met groote meerder heid aangeuomen. De Kamer werd tot Donderdag verdaagd. De afgevaardigden verlieten de zaal, terwijl zjj levendig de voorvallen bespraken. Onmiddellijk na de stemming hebben de ministers het Palais Bourbon verlaten en hun ontslag bjj den president der republiek ingediend. President Fallières heeft aan Clèmenceau gevraagd hedenochtend op het Elysé terug te komen, om met hem over den politieken toestand te beraad slagen. Daarna zal het Staatshoofd de voorzitters der twee Kamers raadplegen. MAROKKO. Omtrent het bloedige gevecht bjj Melilla, op 18 dezer, waarin de Spanjaarden 15 dooden en 22 gewonden bekwamen,komen thans nadere berichten. Een Moorsche harka (legerbende), versterkt met veldarbeiders uit Algerië, opende het vuur van de hoogten van Garugu tegen het Spaansche kamp. Hun vuur werd onmiddellijk door de artillerie beantwoord en uit Melilia rukte een troep infanterie op, om de buitenste verdediginslinie te dekken. De Moorsche harka moet enorme verliezen geleden hebben, want de granaten der Spanjaarden ont ploften te midden van dichte groepen vjjanden. Na dit eerste treffen wendden de Mooren zich naar het westen, waar zjj aan het artillerievuur van andere Spaansche troepen blootstonden. Het gevecht duurde in 't geheel van 4 uur tot 8 uur 's namiddags. Een telegram uit Madrid van de »Matin" luidt De aanval was hevig en de Mooren drongen tot ons door tot voor den mond van de kanonnen. Reeds hadden ze zich bjjna van eenige stukken geschut meester gemaakt, toen een compagnie van een Afrikaansch regiment uit de verschansingen voorwaarts rukte en een aanval met de bajonet deed. Het gevecht strekte zich thans over de gansche linie uitde Mooren, die in grooten getale van alle kanten voor den dag kwamen, waren gewapend met geweren, die van bajonetten voorzien waren. Hun getal werd op 2000 man te voet en 1000 ruiters geschat. De Afrikaansche generaal Marinas was in het heetst van 't gevecht. Op 't oogenblik, dat een van zijn aides de camp hem een glas rum toereikte, werd het glas stukgeschoten. Van de Spanjaarden sneuvelden o. a. de luite- nant-kolonelCeballos en nog twee artillerie-officieren. Volgens een bericht uit Tanger zouden de laatste voorvallen in de buurt van Melilla groote ontroe ring te Fez veroorzaakt hebben. Moeley Hafid zou voornemens zijn twee mehalla's naar het Riff te zenden, om de oproerige stammen te pacificeeren. Decorrespondent van de »Lokal-Anzeiger" seint uit San Sebastian, dat koning Alfonso plotseling naar Madrid is vertrokken, om een ministerraad te presideeren. De berichten uit Melilla maken een geweldigen indruk. Blijkbaar is het heele Rif in opstand. Spaüje moet geduchte versterkingen, men spreekt «Douarvenez, Douarvenez I" Ondanks de woorden van juffrouw Malouzec ondanks hare eigen overtuiging, wierp Arlette een haastigen blik op de kade... Daar had zjj een paar maanden geleden haar vader goeden dag gezegd. Owaarom was hjj er nu niet om haar te ont vangen Maar hjj wachtte haar niet... Noch mevrouw Morgane, noch zelfs Blanche waren haar komen halen. Slechts één vriendschap pelijk gelaat lachte haar toe, stralend van blijd schap bij hare verschijning, dat van den kapitein, en zjjne kleine oogjes schitterden mesr dan ooit in zjjn tanig gezicht. «Arlette, ben je het wezenlijk zeide hjj, het portier openend; «ik begon al te vreezen, dat die lui te Parjjs je niet weer zouden loslaten 1 Wacht, laat ik je helpen 1" Hjj breidde de armen uit en tilde haar uit den waggon als een klein kind, terwijl hq tevens va derlijk een klinkenden kus drukte op iedere wang. «Ach 1 mijn lief kind, laat ik je toch eens goed bekqken, om mjj te verzekeren, dat je weer hier bentEn wat ben je mooi geworden OI wat heeft de tjjd mjj lang geduurd zonder ons prin sesje Gelukkig kreeg ik dikwijls bericht, want je vader was zoo goed mjj je brieven gedeeltelijk voor te lezen. «Kapitein, hoe is het met vader Het lachende gezicht van mijnheer Malonzec werd aanstonds verduisterd, maar hjj ving een teeken op van zjjne zuster, en gaf eenvoudig ten wel van 50,000 man, zenden, om iets te kunnen uitrichten. 1 PERZIê, i 'i r De gewezen shah heeft zjjn voornemen te kennen gegeven het zuiden van de Krim te gaan bewo nen, waar hjj een eigendom zou willen koopen in de nabjjheid van de residentie van den Tsaar. Mohammed Ali bezit een fortuin van 800.000 francs rentehjj zal dus de Russische regeering niet ten laste zjjn. De te St. Petersburg verschijnende «Retch" bevat oen telegram uit Teheran, meldend dat het Russisch detachement, 'twelk in de Perzische hoofdstad kampeert, bevel heeft ontvangen den ouden sjah tot aan de grenzen te begeleiden, waardoor de ontruir ing der stad door dat deta chement zeer aanstaande wordt geacht. BOLIVIA. De Peruaansche legatie te Parjjs ontving bericht, dat Bolivia aan Argentinië voldoening zal geven voor het gebeurde te La Paz. De nieuwe Duitsche rijkskanselier zal zich waar schijnlijk in het najaar aan den keizer van Oosten rijk en den koning van Italië voorstellen. Een uitbarsting van grauwvuur heeft Dins dag morgen plaats gehad in de mqn Mansteld te Langendreer in Pruisen. Ten 11 ure 's morgens waren reeds 3 dooden en 11 gekwetsten uit de schacht gehaald. Nadere oqzonuerheden ontbreken. De Koning en üe Koningin vau Denemarken hebben aan boord van net jacUt «Danebrog" de terugreis naar Denemarken aanvaard. Le Tsaar en Tsaritsa hebben hen tot Kroonstad uitgeleide gedaan. De parlementaire correspondent van de «Ti» mes" meldt dat deEngelsche regeering besloten heeft, de vier voorwaardelijk bewildigde Dreadnoughts te bouwen, die alleen op stapel gezet zouden wor den, indien het Kabinet ze onvoorwaardelqk noo dig achtte. Het klooster der paters Redemptoristen te St. Truiden in België is gisteren met de belende normaalschool, bakkerij, brouwerjj en mouierjj een prooi der vlammen gewordenalleen de kerk bleef door de volharde pogingen van de leerlingen der normaalschool gespaard. De schade wordt op 100.000 francs geraamd. De presentiebladen, welke door een besluit van de Fransche Kamer 11. Zaterdag in 't leven geroepen zjjn, hebben gisteren voor 'teerst dienst gedaan. Zjj werden op taleltjes bjj den ingang der zittingszaal ter teekening gelegd. Het meeren- deel der afgevaardigden teekende ze al geksche rend. Toch was er zekere groep, die zich beslist tegen de nieuwe instelling gekant toonde en zeide, dat zjj nooit teekenen zoude. De proeftocht voor den wedstrijd in het zwemmen over een gedeelte van de Seine, van antwoord «Bjjna altjjd het zeilde, kleintje... Je zult hem zeer, zeer veranderd vinden... Je moet voorzich tig zjjn en hem niet opwinden... Hjj is zoo zwak, de dokter beveelt rust en kalmte om hem heen..." «Past mevrouw Morgane hem op «Hum 1 ja. zjj zorgt voor hem... Maar hqishet liefst alleen..." «Dat kan ik begrijpen" dacht Arlette, wier hart hevig klopte; maar zjj zeide niets, en antwoordde slechts op al de dringende vragen van den goeden man over hare reis en over Parjjs, de familie Chaussey, en zjj vermoedde niet, dat hjj haar zoo ondervroeg, omdat hjj vreesde over den toestand van den dokter te praten... Toch kwam zjj daar juist telkens op terug, hakend naar die bijzonder heden waardoor haar hart werd verscheurd... «Ach 1 prinsesje, hjj heeft zich als een held gedra gen gedurende de epidemie 1 Als men hem het Le gioen van Eer niet geeft, is er geen recht meer in de wereld... Douarvenez was vol zieken, bjj de haven werden de meeste aangetast, en hjj was er aldoor, nacht en dag totdat hjj er bij neerviel De zware stem van den kapitein stokte in zÜn keel; hq keerde het hoofd om, ten einde voor Arlette zqne aandoening te verbergen, en hn zae niet hoe de smeekende kinderoogen op hem waren gericht... {Wordt vervolgd.) - er anti-militnir;atnn| js gisteren onver- 'k je kom ^'s fe n'e b' ons terug komt, fiefste..." halen... dus tot weerziens,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1