Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Niene Sciüamsclie Courant prijs 10 c. j. weel, 0.45 p. nnii,fL35p. M. 32ste Jaargang. Vrijdag 23 Juli 1909. No. 9468. haar neef. patin Ofücieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Kennisgeving. Kennisgeving. FE Uil LE TON Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en *ost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i* [«y i j g j] s Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend.!- Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Inrichtingen welke gevaar, schade oi hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gelet op de bepalingen der Hinderwet, aan rjD®eD ter a'8emeene kennis, dat op heden v H. Eggelmeyer en zjjne rechtverkrijgenden v/gunmng is verleend tot het oprichten van een «int van koper-, lood-, blik- en va k erk, Riet veldsmidse in het benedengedeelte Kj Bet pand, staande aan de Hoogstraat no. 14, gaster Sectie B. no. 60. Schiedam, 22 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris V. S1CKENGA. Inrichtingen welke gevaar, schade oi hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, elet op de bepalingen der Hinderwet, ter a)semeene kennis, dat op heden aan is "verl ,en zÜne rechtverkrijgenden vergunning Plaatotot Bet oprichten van een slacht- in h»t n j sklcBten van runderen en varkens ter Sectienc,Stnoan560aan D<m D°' 13' kadaS' Schiedam, 22 Jmi 1909. Mryeweeafer en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. Inrichtingen welke gevaar, schade oi hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, elet op de bepalingen der Hinderwet aanrjD6en ter algemeene kennis, dat op heden Ver!?,, v; d. Water en zjjne rechtverkrijgenden slacht 'S ver'eend tot Bet oprichten van een varken atS tot bet slacBten van runderen en aan rl s' !?et Tleeschrookerij in het pand staande en Dam no. 52, kadaster Sectie A, no. 299. c B i e d a m, 22 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ro M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. ^richtingen Welke gevaar, schade oi Ge]etTn1S!jTE.R EN Wethouders van Schiedam Brentren bePaliagen der Hinderwet, brengen ter aleem«Q^„ i.j.a Brengen terT^11 der Hinderwet' Bet deskundig ^eCQeene kennisi dat> aangezien ^^^^rzoek^nog^niet^geëindigdjs Uit het Fransch.) 54) öJ;,?'ertrekt I.... Waarheen Vet-oc1ul'Bjk naar Douarvenez". dachte k,®ekziJ haar broeder aande ge- Plan had m J"let blJ haar °PSekomen dat hij .Maa r a reis te ondernemen.... J »ZeW^aar denk je aan niet rustio-6"!^'p e- aa?."' Ik vind' wiJ mogen dat biina u f ariJS blijven, terwijl het kind, te hebben dn °n^ 1S' dat wij ze^gen Bef te en aans-e7ifr?0n Z een leed wordt beproefd.. j°n te vim ieis naar Douarvenez nu voor lotte en p0ei. zou zijn, evenals voor Char- Üjk leeo-on +od 6' Z°° zal ik gaan' ik' die waar" Guv i genoeg heb...." vrouw Ctlanac OIlgewoon heftig, waardoor me- naussey getroffen werd. ne"d' Estflla'k160^!? Je heb iets.... Jean- 2ii zeide het 00k 0Pgemerkt straks.... •i zeme het mij voor ik vertrok.... rusten ouise, laat juffrouw d' Estèves nu over haar teImo et TaM hinderli-jk zoo altoos hP,' ?ai. te, moeten hooren spreken.... Ik zon dankbaar zijn, als zij hare verbeelding met betrekking tot de aanvraag van B. Rosen- boom om vergunning tot oprichting van een steenbrekerjj met gasmotor van 17 paardenkracht, in het pand staande aan de Lange Nieuwstraat no. 23a, kadaster Sectie L no. 576, de beslissing op deze aanvraag is verdaagd. Schiedam, 22 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. ENGELAND, Bjj de behandeling der begrooting van buiten- landsche zaken in het Lagerhuis, werden verschil lende kwesties van buitenlandsehe politiek opge worpen. De leden der arbeiderspartij kwamen heftig op tegen een officieele ontvangst van den Tsaar. Sir Edward Grey verdedigde uitvoerig de En- gelsche politiek in het nabjje Oosten. Hjj voegde er aan toeWjj wenschten dat de wrijving zou overgaan en dat de in de diplomatie tot stand gebrachte verbetering zou voortduren. Na het over de Congokwestie gehad te hebben, behandelde Grey het bezoek van den Tsaar, waar bij hjj nadruk legde op het feit, dat Engeland niets te maken heeft met de binnenlandsche aan gelegenheden van een vreemde mogendheid. Voortgaande zeide GreyMen vraagt ons de burgerlijke beleefdheid van een welkom te wei geren, die door al onze buren in Europa zal wor den bewezen en dit in een tjjd, dat het herstel der grondwettelijke regeering kort geleden in Rus land werd gevierd en dat de Doema druk doende is met de regeering te kritiseeren en van deze uitleggingen ontvangt. Grey maakte gewag van het onlangs gebrachte bezoek aan Engeland door een afvaardiging uit de Doema en de door die afvaardiging uitgesproken meening nopens de weüscheljjkheid van een bezoek door den Tsaar. Nadat hij de buiten het Huis over den Tsaar door sommigen gevoerde taal had beschreven als uitin gen van nuttelooze dwaasheid, deed hij een beroep op het gezond verstand van het Huis en vroeg den leden te gedenken, dat de Tsaar ongetwijfeld in de herinnering zal blijven voortleven als de soeverein gedurende wiens regeering de grond wet werd geschonken. Namens de regeering alsdus eindigde Grey zeg ik dat wjj den Tsaar zullen verwelkomen als het hoofd van een grooten staat, met welks regeering en volk wjj in vriend schappelijke verhouding wenschen te leven. De als protest tegen het bezoek van den Tsaar voorgestelde vermindering der begrooting van bui tenlandsehe zaken, is met 187 tegen 79 stemmen verworpen. De Daily Telegraph meldt, dat de Tsaar en Tsaritsa aan boord van hun jacht Stjandart op den middag van den 2den Augustus te Spithead zullen aankomen. De Stjandart zal door het jacht Pol- niet zooveel voor mij liet werken.... Wat zou mij schelen Niets!.... Of het moest zijn erger nis en spijt, omdat ik behoor onder de „leeg- loopers" in de wereld.... onder degenenen, die niets te doen hebben dan zich te vermaken Dat is trouwens soms ook nog lastig genoeg Maar het oogenblik is nu nietgeschikt om ons aan philosophische beschouwingen te wijden.... De tijd dringt.... Tot weerziens, Louise.... Nog altijd even ernstig vroeg mevrouw Chaus- sey „En blijf je lang te Douarvenez „Dat denk ik niet, tenzij, en dat is niet waar schijnlijk, uit jou naam of uit de mijne, Arlette op de een of den andere manier van nut kan zijn...." Zij vroeg niet verder en zeide hem vaarwel. Zij moest haar broeder gelijk geven, dat hij ging, het was iets dat van zelf sprak, maar te vens gevoelde zij heimelijk spijt over dit vertrek. 1 och, hoe vreemd ook, kwam zelfs geen oogen blik de gedachte in haar op, dat Guy voor Ar- i-ll i'l! anders dan broederlijke genegenheid l™n°®sn;eren' zoozeer was hun nichtje in haar alvo.lns tn 7eil J een kind en 's avonds, del ml on WP slapen> denkend hoe haar broe- zii niet dit hTlSrioaar Douarvenez' vermoedde zij met, dat hij door ongeduld werd verteerd eed® daai' te zijn. Dat de tranen door het knd, f° wanhopend in eenzaamheid vergoten om het veilles van haar aangebeden vader, hem op de ziel brandden.... jarnaja Zwezda (Poolster) en het oorlogsschip Rjoerik vergezeld zijn. Haverwege Cherbourg zal een Eogelsch smal deel zich hjj de Russische schepen aansluiten. Koning Eduard en zjjne gemalin zullen het keizerlijke paar met hun jacht te Spithead op wachten, het aan boord van de Stjandart gaan verwelkomen en het naar hun eigen jacht bren gen. Het Engelscbe jacht gaat vervolgens naar Cowes. De Tsaar brengt minister Iswolski mee, terwjjl aan Engelschen kant Asquitb, sir Edward Grey, de minister van buitenlandsehe zaken, en McKenna, de Eerste Lord van de admiraliteit, te Cowes zullen zijn. DÜITSCHLAND. Naar de ïKölnische Volkszeitung" meldt, hebben zich voor deelneming aan de plechtige sluiticgs- processie van het Eucharistisch congres reeds 30.000 personen aangemeld. FRANKRIJK. 1 De meeste Parjjsche morgenbladen noemen Aris- tide Briand als de premier van het nieuwe minis terie. De jMatin" meent, dat Léon Bourgeois, wiens gezondheidstoestand niet veel vermoeinissen toelaat, voor den vorm eerst gevraagd zal worden, maar weigeren zal. Briand zal daarna gevraagd worden en ongetwijfeld aannemen. De »Matin" die met de meeste andere Parjjsche morgenbla den verwacht, dat het ministerie-Briand in samen- S'elling zeer weinig van het ministerie-Clémenceau zal verschillen, geeft het vermoeden te kennen, dat de portefeuilles van Oorlog, Marine en Kolo niën, benevens die natuurlijk van Justitie, in an dere handen zullen komen. En het spreekt van zelf, dat de heer Simyan, de beruchte onderstaats secretaris van Posterijen, heengaat. Clémenceau heeft den president der Republiek medegedeeld, dat naar zijn meening zjjn nederlaag een persoonlijke was en niet een van het ministe rie. Hjj achtte het dus gewenscht een nieuwen premier te benoemen en het ministerie te laten zooals het is, omdat de Kamer een week te voren met een belangrijke meerderheid het algemeene Regeeringsgebied had goedgekeurd. Hij noemde Briand als zjjn meest gewenschten opvolger, maar gaf den raad Bourgeois eerst te vragen. Dubost en Brisson, voorzitters van Senaat en Kamer, advi seerden in geheel dezelfden zin. Bourgeois, die, zooals men weet, te Kopenhagen is geweest, bevond zich gisteren nog niet in Parjjs, maar werd daar spoedig verwacht. De »Matin'' beweert, dat hjj na aankomst onmiddellijk op het Elysée ontboden zal worden. De »Univers zegt in een artikel, getiteld »La Chute"»Deze overwachte, plotselinge en vernederende val doet op sommige plaatsen herin neren aan het woord van Gambetta over het »gericht gelegen in de feiten zelve." Dat beteekent, zegt de aUnivers" in christelijke taal, »de hands Gods." Gedurende den ganschen nacht werd de reis in die gemoedstemming door Guy de Pazanne vervolgd en pas op den middag van den volgen den dag bereikte hij Douarvenez. Het station was bijna verlaten, want in dit seisoen kwamen er geen reizigers, en de chet keek hem verwonderd aan. Hij bemerkte het ternauwernood, in haast zijn weg vervolgend door dezelfde laan, die hij voor het eerst had betreden, toen Arlette vlug voor hem uittrippel- de, in haar rose kleedje.... Wat was hij lang voorbij die zomerdag, vol warme zonneschijn Nu werden de grauwe golven, die hij in een nevelig verschiet kon ontwaren, bewogen door een snijdenden winden er liep geen vroolijk troepje voor hem uithij ontmoette slechts enkele vrouwen met groote witte kappen, die hem in het voorbijgaan nieuwsgierig opnamen. Eenige kinderen volgden hem op een afstand, brabbelend in Bretonschen tongval, en toen zij hem het huis van dokter Morgane zagen naderen, schenen zij te begrijpen en staakten voor een oogenblik hun rumoer. Guy was nu genaderd, hij herkende het huis, de kleine stoep en den tuin, waar het mos reeds de stammen der boomen kleurde. De deur stond wijd open. Eenige vronwen, die fluiste rend voor de stoep stonden te praten, wekeu terzijde om hem door te laten. Op den drempel stond eene groote vrouw in het zwart, het was mevrouw Morgane. Toen pas bedacht Guy hoe het hem geheel Stnadelijker clan bjj thans verdwjjnt, kou Clemen- ceau niet zjjn heengegaan, zóó zwaar heeft de haud Gods hem thans getrofïeD. Hjj laat de nationale verdediging achter in groote wanorde, de sociale hervormingen liggen braak, het leger der ambte naren verkeert in een toestand van anarchie, de nationale rjjkdom is in gevaar. Hjj had tot taak de organisatie der revolutie te beteugelenzjj is daarentegen in kracht toegenomen hjj moest het kiesstelsel hervormen, hjj heelt het geheel in de war gestuurdhjj moest de politieke atmosfeer zuiveren en heeft haar verpesthjj moest het parlementarisme opheffen en heeft het ten diepste vornederd. De vraagstukken, welke hij meende te kunnen oplossen, zjjn door zjjn gebrek aan doorzicht en door zjjn onhandigheid hopeloos verward gewor den hjj laat aan zjjn opvolgers een leege kas en te betalen rekeningen. ïDaarentegen en hjj zal erover voldaan zjjn, indien de wierook der »Lanterne"-mannen voor zjjn eigenliefde voldoende is heeft hij de Kerk bestreden uit alle kracht. Hjj heeft zich jegens de vrjjmetselarjj zeer verdienstelijk gemaakt. Doch wat is de vrucht geweest van zooveel inspanning en aanrandingen De »Uuivers" voorspelt Cle- menceau, dat hem het lot wacnt van zooveel andere doodgravers der Kerk, n.l. geworpen te worden m het knekelbuis. »Eu da«r zal Cleme ceau zóó wei- mg plaats innemen, uat men i weiara zelf zjjn naam zal vergeten." TURKIJë. Ter gelegenheid vau m-i nationale ieesi heeft de Sultan amnestie veileend aau ai.e pei-onen, oie deelgenomen beOöeo »an de ge eurienissen van 13 April en die nog met voor ae „rygsrauen ge daagd waren. De Sultan heeft 5 veroordeelden, van wie 1 Armeniër begenadigd. De krjjgsraden bljjven gehandhaafd. MAROKKO. Bij Melilla zyn voor, zooverre totnutoe bekend, in den nacht van 20 op 21 dezer aan Spaansche zjjde de volgende verliezen geleden1 kapitein en 32 man gesneuveld, 56 man gewondverscheidene soldaten beliepen daarenboven kneuzingen. SERVIë, De in het leger dienende moordenaars van wijlen KoniDg Elexander, tegen wie onlangs Prins George een campagne opende om hen uit de gelederen verwjjderd te krjjgen, moeten plotseling weder meester over den toestand zjjn geworden. Overste Misitsj, een hunner heeft aan Minister Pasjitsj medegedeeld, dat men majoor Okanowitsj dezelfde, die destjjds heftige scènes had met prins George zal machtige tot publicatie van een aantal zoowel Koning Peter als den ex-kroon prins, Pasjitsj en de geheele radicale partjj ernstig compromitteerende documenten, wanneer prins George doorgaat met zjjn actie en koningsmoorde naars niet door den Koning en de Regeering in bescherming worden genomen. was ontgaan dat Yves Morgane eene weduwe en nog andere kinderen dan Arlette naliet Hare trekken vertoonden geen spoor van droefheid, integendeel zij zag er nog mrer Ge biedend uit dan gewoonlijk. Zij bekeek den jon gen man van hoofd tot voeten en vroeg op scherpen toon, zonder bewijs van herkennen „Wat wenscht u mijnheer?" G.uy boog een weinig uit den hoogte, maar met groot gemak „Vergun mij mevrouw mij zelf opnieuw aan u voor te stellen: Guy de Pazanne'. „O 1 ja, nu herinner ik mij, den neef van Arlette..." Op koelen toon ging hij vooft „Wij ontvingen het treurig bericht, en ik ben gekomen om onze innige deelneming te betui gen met uw verliesen dat van Arlette". Zij bekeek den jongen man met een door dringenden blikHad de dood van haar man in hare koude ziel al eenige ontroering teweeg gebracht, zeker gevoelde zi op dit oogenblik niets dan inwendige verbittering over den komst van Guy de Pazanne, want helderziend door afgunst, raadde zij terstond, dat hii na-n- Douarvenez was gekomen, niet voor haar of voor haar kinderen, maar alleen voor Arlette WÖO.OP denzelfdeu harden toon gaf 4 tenlnV f W ordt vervolgd UClCr kURRATt vouoatto Iron

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1