Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Maandag 2 Augustus 1909. No. 9476. Buitenlandsch Nieuws. Be revolutie in Spanje. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Pit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en «'st voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. !M#,< ;As(J W(ai «r» Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. KLa. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- 1 jj k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. vi "-correspondent te Marseille inter- hoe f)6 Cen re'z'8er Barcelona die vertelde e opstand begonnen was. Op 48 Juli zouden Sc^rveölanschappen naar Marokko worden inge- ePt. Een enorme menigte was op de kade aan- 'gi die ontruimd moest worden. Een hoornblazer S06eg orde driemaal het signaal te blazen, dat als het11*131'6 t0t been8aan bedoeld wordt. Hjj bracht ïee a*1 tweernaa' toe en wierp toen zjjn hoorn in 0or aandoening overmand. Dit was het tee- huQ t0' Gen 'Jots^n8 en talrijke soldaten wierpen ,geweren in zee. Het gevecht werd spoedig «■«er hevig, s°ldaten wisten aan boord van een Fransch reed^ 18 ontkomen' dat zich juist tot vertrek ge- aan iölaa'i,;e" kapitein weigerde hen te Palma rjjk rand te zetten, zoodat zjj behouden in Frank- rpeaan 'and konden stappen, ten !gU.eras' werd u*t Perpignan geseind moes- 2evenZ'C reservisten melden. Er kwamen er j, ie ook maar naar huis werden gezonden deserteerde naar Frankrjjk. nW l,6 Bilbao en andere Noord-Spaansche T V? rscben onlusten, algem adlad wordt heden, Maandag, vermoedelijk ten dieDG Stak'n8 geproclameerd. Twee regimen- töet hel naar ^e*d'a zouden vertrekken, kregen tra-order ernst van den toestand con- nost t 0urna^sten, die het zouden wagen, per die ni t 6graa^ telefoon berichten te verzenden, iet m den smaak der overheid vallen, worden bedreTd rack*dad'Se toepassing van de krijgswet De gouverneur van Gerona heeft de volgende ambtelijke berichten geseind herst J\apiteinSeneraai beeft de orde te Barcelona ge 6 De opstandelingen zijn verslagen en (je ^en gemaakt. Hjj gelooft dat binnen 48 uur spoordienst tusschen Porthou en Barcelona weer besteld zal zijn. ovei^'011''616 '3ericbten melden dat de toestand J11 nog zeer ernstig is. reSp Madrid wordt nog gemeldDe »Cor- Weikg eac'apubliceert de eerste dépêche kalnu U'1 ®arce^ona onlvaDgt, zeggende dat de den m angzaiöerband terugkeert en de dagbla- beVoiki°rgeQ W6er zu"en verscbijnen. De geheele bonger"12 ^8e^ 'n de verl°°Pen ongunstige dagen u°g< j.. gleden. De levensmiddelen ontbreken ^0rden16 We"te over zee aangevoerd worden, De rejö- *0t buitensporig hooge prijzen verkocht. der rev'f"3^ 6n °Prutming van de tallooze sporen ^aPitein° U^8 de Stad gisteren begonnen. De ring m generaal van Catalonië heeft aan de regee- h°°dig ^..e8edeeld, dat versterkingen niet meer p De offien draadbericht uit San Sebastian meldt ^ersteld0188^8 d®P®cbes verzekeren, dat de orde is ■^rragon N ^8 ^ewogen streken van Catalonië regeerin?varre en Biscaye. Intusschen neemt de We oorzf W '8 voorzor8smaatregelen om elke nieu- g a van troebelen te vermijden. Dverwege j&der te^e8ram uit San-Sebastian meldt oorlog 0D^ da' bunne mededeelingen over den Olijke °DjUlst of overdreven zijn, heeft de bur- bladen 0g0,averneur den verkoop der Fransche dreigd ZP openbaren weg verboden en ge- toen. 6 aan de grenzen te laten in beslag ne ^en meldt .te|fgram Gerona te Cerbere ontvan- partij »Lucha", orgaan van de Carlistische revolution Verscbenen* Keurt het tegenwoordige als aan de zeezijde is afgesloten. De omstre ken van Barcelona zouden nog in handen der revolutionairen zijn, die alle gemeenschap zoowel over den openbaren weg als langs den spoorweg afsnijden. Eene machine, van Gerona vertrokken in de richting van Barcelona, om den weg te verkennen, moest, te Ripol gekomen, terugkeeren, daar gewapende revolutionairen dreigden vuur te geven. Een draadbericht uit Cerbere meldtMen verzekert dat de toestand alarmeerend is te Ta!a- mos en in de omliggende industrieele centra. Men vreest dat den vreemdelingen letsel zal worden ge daan. Het gerucht loopt, dat de toestand te Barcelona niet verbetert. De treinen loopen niet meer voor- bjj Gérone. IN MAROKKO. Generaal Marina, de opperbevelhebber der Spaansche troepen in Marokko, is door een spe- cialen correspondent van de »Matin" geïnterviewd, die permissie heeft gekregen om de Spaansche krijgsoperaties te volgen. De generaal erkende, dat de Spanjaarden sinder- daad een weinig beproefd zjjn". Maar thans acht hij den toestand rustiger. De Marokkanen scbjjnen zich, na de hevige verliezen, door hen op den 27en geleden, terug te hebben getrokken. Marina s plan was, voor het oogenblik de door zjjn troepen ingenomen stellingen bezet te houden, en later, zoo noodig, het offensief weder op te nemen, en de operaties voort te zetten, zoodra de versterkingen zijn aangekomen. Toen de »Matin"- man vroeg, of de inlichtingen, aan generaal Marina verstrekt, hem toestonden te verzekeren, dat de Rif-bewoners zich inderdaad hadden teruggetrok ken, moest deze erkennen, dat zjjn inlichtingsdienst zeer beperkt was, wegens de moeilijkheden om in vjjandeljjk land inlichtingen te verkrijgen. De Spaansche strijdmacht rondom Melilla be draagt thans 17,500 man en in totaal 48 stukken geschut. Als versterking wordt de tweede ge mengde brigade van generaal Perera verwacht, die het effectief op 23,550 man zal brengen. Bovendien worden nog drie batterijen van het tweede bereden regiment van Madrid en een brigade dragonders verwacht. DENEMARKEN. In een gisterochtend gehouden ministerraad be sloot het kabinet aanvrage om ontslag in te dienen, dat de minister-president daarna den Koning over handigde. De Koning heeft het ontslag bewilligd, maar den ministers verzocht voorloopig nog aan te blij ven. wachten. »Ik drink, aldus de president, »op de grootheid en den voorspoed van het verbonden en bevriende Russische rijk." De Tsaar antwoordde door zijn dank te kennen te geven voor Fallières' welwillende gezindheid, en bevestigde zjjn warme, persoonlijke sympa thieën ten opzichte van Frankrjjk. De alliantie is een kostbare waarborg voor den algemeenen vrede. »Ik ben gelukkig, hulde te mogen bewijzen aan uw prachtige vloot. En met gevoelens van harte lijkheid (cordialité) en onveranderlijke standvastk- beid (constance) drink ik op de grootheid van het verbonden en bevriende Frankrijk." De Tsaar en president Fallières bleven hierop langer dan een uur in de eerezaal samen. Gister (Zondag) heeft de Tsaar een delegatie in audiëntie ontvangen van veteranen uit den Krim- oorlog en een delegatie uit de vereeniging van gedecoreerde militairen. In den loop van den och tend had de tsaar een onderhoud met den Fraa- schen minister van buitenlandsche zaken, Pichon. Om 1 uur bood president Fallières den Tsaar en Tsaritsa een dejeuner aan, waaraan mede aan zaten de admiraals en de commandanten der oor logsschepen, welke thans te Cherbourg op de reede liggen. Heden-(Maandag)ochtend om 6 uur vertrok de sStjandart" en de andere Russische schepen naar Cowes. Het sJournal des Debats" publiceert een telegram uit Cherbourg, zeggende dat de revolutionnairen gister-ochtend aldaar in de kazerne van het 25e regiment infanterie hebben doen verspreiden 2500 aanplakbiljetten, protest aanteekenende tegen de ontvangst van den Tsaar in Frankrjjk. Het blad voegt er aan toe, dat de officieren en hun kolonel geen kennis hebben gedragen van deze verspreiding, waarvan men de bewerkers niet heeft kunnen opsporen. Een onderzoek is ingesteld. In hetzelfde blad wordt nog vermeld, dat de veiligheidspolitie te Cherbourg twee verdachte individuen van Russischen oorsprong, genaamd Mamloo en Spiegeschein. heeft gearresteerd. i i.L PERZIë, De sNowoje Wremja" verneemt, dat de reactie in Perzië het hoofd opsteekt. Het zou zelfs te Meheran tot schermutselingen zijn gekomen. De Armeniërs, die wanordelijkheden vreezen, verlaten de stad. Ook de officieele rapporten zjjn minder optimistisch. Zjj wjjzen op de mogeljjkheid van nieuwe troebelen in Perzië. ENGELAND, De Koning heeft Zaterdag de vloot voor verde diging der Engelsche wateren en de Atlantische vloot in de zeeengte tusschen Wight en Hamshire geschouwd. Het weer was prachtig. De schepen besloegen een afstand van ongeveer 29 KM. Gedurende den schouw werden 4 man gewond door een ongeval met een kanon op het slagschip nTemeraire". bevestJT"*!1^ g°uvernement af. Het dagblad geslagen h revolutionairen van Barcelona zjjn raai en H °°r- troePen van ^en kapitein- gene- laatste d ^6D r°6S van *,roe^)e^en dezer gewnra ageD' 'tonm°geljjk is het getal dooden en Me te sckat,en- gerliik ^eves^g'> ^a^ senor Gallardo Ossorio, bur- gouverneur van Barcelona, zjjn ontslag v«n ak P 8UrS ^'ster~ochtend aangekomen, beschrjj- ®treek ernst'g ^en toestand in de betrokken Ondan'w Waar ernstige onlusten voortduren, gelool 7 tegenstrfldige inlichtingen bljjft men zeer T' f' 6 toestand in Barcelona nog altjjd uit dp' 7 daar er geen enkel berlcht stad komt, die zoowel aan de land- FR ANKRIJK. De Tsaar in Frankrijk. Het jacht »S'jandart", met Tsaar Nicolaas aan boord, is Zaterdagmiddag om 2 uur 20 min. te Cherbourg aangekomen. President Fallières begaf zich met de ministers aan boord van de »Sijandart" om den Tsaar te verwelkomen en Z. M. te verzoeken aan boord van de »Galilée" te komen om het Fransche smal deel te schouwen. Nadat verschillende personen waren voorgesteld, schouwden de staatshoofden de ter reede verzamelde oorlogsschepen. Na alloop van den vlootschouw geleidde president Fallières den Tsaar naar de »Sijandart" terug, M. beantwoordde vervolgens het bezoek van en present aan boord van de »Vérité". 1 fldens het diner, aan boord van de sVérité", bracht president Fallières een toast uit op den Tsaar, waarin hjj zjjn dankbaarheid te kennen gaf wegens diens trouwe sympathie en onverander lijke vriendschap. Dit bezoek verleent de alliantie een wjjding, welke veroorlooft er in de toekomst dezelfde geluk kige gevolgen, als in het verleden, van te ver- JAPAN. 'I ij Te 4 uur Zaterdagmorgen brak te Osake een hevige brand uit, die de gansche stad in asch dreigde te leggen. Duizenden gebouwen zjjn tot den grond toe afgebrand, ook de wereldberoemde Boeddhistische tempel werd een prooi der vlammen. Verscheidene personen kwamen bjj den brand om. CHINA. j I Te Weenen is vernomen, dat Japan China ge dreigd heeft met afbreking der diplomatieke be trekkingen, als de regeering te Peking niet on- middelljjk de eischen der Japanners betreffende den spoorweg van Moekden inwilligde. MEXICO. Een hevige aardbeving heeft de steden Chilpan- cingo en Chilapa vernield, waar bonderden perso nen zjjn omgekomen. Groote verwoestingen zjjn aangericht te Iguala en te Guerna maar verlieztn aan menscbenlevens hebben daar niet plaats ge vonden. De schade, teweeggebracht in Mexico (stad) is gering; echter zjjn er scheuren ontstaan in de muren van de Kathedraal. Alle gebouwen aan den zeekant te Acapulco zijn ïernield. De woonhuizen en hotels zjjn er onbe woonbaar geworden. Niet één gebouw is er ge spaard gebleven. Berichten uit andere plaatsen, o.a. uit Vera Cruz, maken wel melding van materieele schade, echter niet van persoonljjke ongelukken. De Duitsche katholieke bladen bevatten het uitvoerig program van den 26en Katholiekendag, te Breslau te houdeD, 29 Augustus tot 2 Septem ber. Zondagavond om 8 uur heeft de begroetingsver gadering plaats in de feestzaalMaandag 30 Aug., des ochtends ten half tien, de eerste besloten ver gadering en des namiddags om halt zes in de feestzaal de eerste openbare. In het Museum Friedrich te Berljjn zjjn gister verscheidene kostbaarheden onl vreemd, ter waarde van 40.000 mark. De daders zjjn ontsnapt. De ^Zeppelin II" is Zaterdagochtend 3.40 uur te Friedrichshafen opgestegen. De reis ging naar Frankfort a/M. Het luchtschip landde daar om I'/ï uur. Alles is zonder ongelukken atgeloopen. Ter gelegenheid van den verjaardag van 's Pausen kroningsfeest zal in de Sixtjjnsche kapel de Pontificale H. Mis worden gecelebreerd door Zjjne Eminentie kardinaal Merry del Val, den eerste der door Pius X gecreëerde kardinalen. Z. H. zal de H. Offerande bjj wonen, gezeten op den troon. Te Antwerpen is Vrjjdag de Ligue anti- flamingante gesticht. Op straat kwam het tot botsingen met de flaminganten. De Parjjsche gemeenteraad heeft Zaterdag middag aan Biériot met zjjn vrouw en kinderen een luisterrjjke ontvangst bereid op het stadhuis. De voorzitter van den gemeenteraad, de prefect van de Seine en de prefect van politie, hielden warme toespraken. Biériot ontving een gouden medaille. Eeu groote menigte verdrong zich voor het stadhuis en juichte bjj het heengaan de familie Biériot harteljjk toe. j De opstand in Yemen grjjpt steeds verder om zich heen. Uit een door de Turksche regee ring geheim gehouden bericht verneemt de »Berl. Tagebl."-correspondent te Konstantinopel uit de beste bron het volgende: De Arabische sjeik Mahdi Idris rukt, aan het hoofd van 100.000 Arabieren, tegen het district Menaheh op. Zjjn macht groeit dageljjks aan, daar talrjjke stammen die komen versterken. In de Arabische moskeeën worden Abdoel Hamid's naam in alle gebeden genoemd. De Turksche regeering verzamelt troepen ter onderdrukking van de opstandelingen. Een Japanner heeft te New-York Lukwing, den Chineeschen vice-consul, in diens kantoor al hier door een revolverschot ernstig gewond. De Japanner is gevat toen hjj het kantoor van den consul verliet. Ie Tokio zjjn berichten ontvangen omtrent verschrikkelijke overstroomingen in de Mantsjoer- sche provincie Tsjertsjoen. Er zjjn duizend per sonen verdronken. Te Kirin op 225 Eng. mjjl van Moekdeh gelegen - staan 7000 huizen ónder water. Het water wast nog snel. Officieele berichten. Bjj Kon. Besl. is benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, jhr. W. Alberda van Ekenstein, directeur van het laboratorium van het departement van financiën te Amsterdam zjjn toegekend de gouden eeremedaille der orde van Oranje-Nassau aan J. H. de Beuk, verificateur der invoerrechten en accjjnzen te Amsterdamda zilveren eeremedaille der orde van Oranje-Nassau aan F. J. E. Schut, te Amsterdam, W. Vermeulen kommies 1ste klasse der directe belastingen in voerrechten en accjjnzen te Amsterdam en J F van de Kasteele, kommies 1ste klasse der directe belastingen, invoerrechten en accjjnzen te Amster dam, allen werkzaam bjj voormeld laboratorium: Onze minister van Marine naar Marokko. De minister van Marine zal tjjdens zijn Zater dag ingegaan verlof een zeereis maken. Daartoe is,vice-admiraal Wenthol Zaterdag aan boord gegaan van het stoomschip »Sindoro" dat hem tot Mar seille zal brengen, vanwaar de minister voornemens is naar Noord-Afrika over te steken en o.a. Ma- rokko's hoofdstad Tanger te bezoeken. Tuinbouwtentoonstelling te Zeist. Minister l'alma heeft zich bereid verklaard, op 25 Augustus a.s. de groote tuinbouwtentoonstel ling te Zeist te openen. Keizerbezoek aan De Steeg. De commissie tot versiering van De Steeg ter gelegenheid van het bezoek van den keizer van Duitscbland aan graaf Bentinck van Middachten heeft besloten geen andere versiering aan te bren gen dan een monumentale eerepoort bjj den over weg vau de tram voorbjj het hotel »De Engel" - -• Vi,,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1