Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Woensdag 4 Augustus 1009. No. 9478. Officieele berichten. Kennisgeving. Gymnasium te Schiedam. J^^enlandsch Nieuws. Spanjt je en Marokko. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DRANKWET. Duroemeestee en Wethouders van Schiedam treRgen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwet, r openbare kennis, dat bjj hen een verzoek is ^gekomen van P. SCHELLEVIS, om verlof r?0r ?en verkoop van alcoholhoudenden drank,ande- R dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse d verkoop, in het pand, en den daar achter- legen tuin aan de Hoofdstraat no. 65. en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van bet der Drankwet, binnen 2 weken na deze lof tegen het verleenen Van het ver- schriftelijk bjj hun College bezwaren Qnen worden ingebracht. Schiedam, den 4den Augustus 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemde M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. te^H8eneD' d'e kun kinderen of pupillen wenschen «<7 deelnemen aan het tweede admissie-exa- „p. 7 onder nadere goedkeuring van curatoren a °ude& zal worden in het begin van September schrift Tf11 verzocht, daarvan voor 20 Augustus liezenberq38^'6 te ^oen den In Spanje. Aan een uitvoerig telegram van de »Dail*Mail" u't Barcelona ontleenen wjj het volgende Vrijdag zag de stad er kalm uit en kwamen de Wenschen op straat, om te hooren wat voor nieuws ®r was. Uit de omliggende districten werden kran- en te koop aangeboden. Vele menschen dachten, dat de onlusten gedaan en, maar om twee uur begon het schieten op euw bjj een klooster van de paters Conceptionis- ®n> om vjjf uur was het algemeen op het Letamendi ln> Waar de oproerlingen weer een klein kloos- in brand trachtten te steken, Zonder veel tJe"e konden wagens met vleesch dat in de ee 'aatste dagen niet meer te kragen was geweest do°r de straten komen. - terdag begon de toestand weer gewoon te en. De openbare gelegenheden openden hunne jj6Uren weer en in de koffiehuizen was het druk. D de uitbetaling van het loon aan de werklui achtte men nieuwe moeilijkheden. Maar de aaJ00ns beloofden Maandag het loon uit te keeren h alle werklui, die tjjdens de troebelen aan het waren gebleven, den ^r'daS toe verloren de troepen drie doo- ^Üke 6,1 gewonden. De burgerij begroef 27 de ^et was bekend, dat er zes gewonden in (jen^astbuizen opgenomen waren, maar velen wer- 2ate m Particuliere huizen verborgen gehouden. forter^a^avond werden 204 gevangenen naar het Montjuich gebracht. in p a^ocbtend waren 182 verschillende dorpen tro K ata'ön'® onder de wapens. Er waren ook 6 e^ea te Horta, ten N. O. van Barcelona, voor- 2°lnen, de rust werd hersteld. Volk°n^a8 een kolonne, bestaande uit voet niu .ru"er^ en genie met manschappen van de geen1C'^a'e ^arde naar Sabadell op, met bevel om atuitt 8ena<^e te toonen ingeval men op verzet Je kanonneerboot «Temerario" komt op de kust Sc en Barcelona en Rosas kruisen, om op de „57 aan zee het oog te houden. Daar is het ecnter rustig gebleven. e correspondent van de «Daily Telegraph" te arcelona seinde eergisteren weder, dat gaandeweg e gewone toestand er intreedt. Aldus zegde ge- oraal Santiago het de consuls te Barcelona aan. 9 was den toestand volkomen meester, nmiddels gaat de politie voort velen te arrestee ren. De meeste zjjn Spanjaarden, maar er zjjn n° Portugeezen, Italianen, Franschen, Russen, rieken, Zwitsers en Zuid-Amerikanen bjj, meer- erdeels, naar 't heet, gevaarlijke anarchisten, het geen op een bedenkelijke cosmopolitische beweging Er zijn nu troepen gezonden naar andere Cata- htansche steden, waar zich opstandelingen schuil houdeD. Een sterke colonne is met den trein Noordwaarts vertrokken ten einde beschadigde spoorwegbruggen tusschen Barcelona en de Fran- sche grens te herstellen. Bjj mogeljjk verzet zul len de troepen streng optreden. De «Daily Telegraph" verneemt voorts uit Ma drid, dd. MaandagavondHier en in heel Spanje wordt de toestand algemeen beter, sedert de ge goede en ordelievende burgers inzien, dat leger en overheid bij hun strijd tegen socialistische woel waters en oproermakers gesteund moeten worden. De algemeene staking, die gisteren te Madrid zou beginnen, is dan ook volkomen mislukt. Bijna iedereen bleef doorwerken, zelfs letterzetters en drukkers, anders zeer rebelsch, zoodat de overheid bizon dere maatregelen van orde overbodig achtte. In Marokko. Hubert Jacques, de »Matin"-correspondent te Melilla, weet de maatregelen van den censuur te ontkomen door zjjn berichten naar Oran in Alge- rië te laten brengen, vermoedelijk per bode, en van daar naar Parjjs te laten seinen. Hjj geeft een tamelijk uitvoerig en zeer duidelijk relaas van den toestand, dat wjj hier bjjna onverkort weergeven. Sedert mijn aankomst te Melilla is de toestand kalm. Behalve enkele schermutselingen, waarbjj echter een officier en verscheidene soldaten den dood vonden, heeft geen ernstig gevecht plaats gehad. Deze kalmte is echter slechts schijnbaar en men moet zich niet vergissen over den toestand. Deze wordt verklaard door verschillende brieven, die de voornaamste Marokkaansche hoofden aan ge neraal Marinas hebben gericht en die op het vol gende neerkomen. De oorlog zal eindigen op het oogenblib, dat de Spanjaarden zich binnen hun bezittingen terugtrekken. De Roghi zou zelfs hebben aangeboden zich persoonlijk naar Zeloean te begeven en orde en rust te herstellen, mits de Spaansche troepen zich op eigen gebied terug trekken. De Spanjaarden houden op het oogenblik de stellingen van Atalayon en Sidi Moessa op onge veer 10 K.M, ten Zuiden van Melilla, bezet. De laatste, waar ongeveer 2000 man liggen, wordt geeor mandeerd door een generaal. Beide stel lingen hebben geen geregelde verbinding met het hoofdkwartier, dat te Melilla gevestigd is. In de eerste dagen rukten de Spanjaarden voor uit en lieten den vjjand in den rug. Zoo werd op 18 en 27 Juli slechts op enkele kilometers van de stad gestreden, op een aanmerkeljjken afstand van de vooruitgeschoven posities. De stelling van Atalayon kan slechts over zee geapproviandeerd worden, die van Sidi Moessa wordt eens per dag van het noodige voorzien, tenzjj, zoo als reeds geschiedde, de spoorweg 's nachts is op gebroken. Bovendien wordt deze trein telkenmale als hjj vertrekt, niettegenstaande het eskorte door Mooren aangevallen. Zoo werd op 13 Juli op 3 kilometer afstand van Melilla gestreden, vlak bjj het station een kapitein werd gedood, verscheiden soldaten werden gewond. Bjj vergeefsche pogingen om op 9, 18 en 27 Juli de passen van de Goeroegoe te nemen, leden de Spanjaarden zware verliezen. En hoewel reeds 2000 man buiten gevecht werden gesteld, de door ons ontvangen berichten, die van ruim 3500 man spraken, waren dus blijkbaar overdreven heeft nog geen groot gevecht plaats gehad. Het is altijd op hetzelfde punt op de Noordelijke helling van de beruchte pas, 5 KM. ten Noorden van de stad; dat de Spanjaarden vielen. En naar verschillende officieren mij verzekerden, zijn er nauwelijks twee soldaten geweest, die zeggen konden, dat zjj gedu rende bet gevecht een enkelen Marokkaan hadden gezien. Deze verstaan uitnemend de kunst zich aan het terrein aan te passen. Zjj graven een kuil en leggen er sttenen voor en men ziet dan de trompen der geweren. Op drie verschillende dagen hebben de Spanjaarden, compagnie op compagnie, bataljon op baltaljon gezonden, die zich moesten lieten decimee- ren op hetzelfde punt. De konvoldoende artillerie, die veel te langzaam is, liet de infanterie niet toe zich te handhaven in deze stelling, hoewel zjj achter de voorgeschoven posities is gelegen. Uit Madrid; wordt aan de «New-York Herald" bericht, dat de Moorsche harka, die in de buurt van Melilla ageert, opnieuw aanzienlqke verster kingen heeft ontvangen, met doel, den militairen post van Atalayon aan te vallen. Verder wordt gemeld, dat nog sterke benden Mooren zich nabjj den berg Goeroegoe ophouden waar zq door de Spaansche artillerie beschoten worden. Uit Madrid wordt aan de «Temps" geseind Generaal Marine voerde een schitterenden ver kenningstocht uit, om de stellingen van de Moo ren op den berg Goeroegoe te leeren kennen. Hjj liet verscheidene bataljons jagers tot aan den voet van den bergmanoeuvreeren. De Mooren kwamen in grooten getale toesnellen en zagen de bewegin gen der Spanjaarden, zonder den kustwachter «Nuraancia" te bespeuren, die hen van ter zjjde onder vuur nam. Ve'rscheiden batterijen openden het vuur op de Mooren, die ernstige verliezen le den. De Spanjaarden verloren geen enkel man. De Mooren vielen gister een Spaansch blokhuis bjj Melilla aan. Aan Spaansche zqde sneuvelde een officier en werden veertien soldaten gewond. Een Spaansche kanonneerboot heeft een boot met 50 Mooren bemand opgebracht. 20 hunner gaven zich over, 30, waarvan er 5 verdronken, sprongen in zee en trachtten zwemmende de kust te bereiken. DENEMARKEN. Reeds meldde Reuter ons, dat het ministerie- Neergaard den Deenschen koning zjjn ontslag heeft aangeboden, hetwelk door den koning aanvaard werd. De aanleiding hiertoe was, de defensie kwestie. De Deeusche volksvertegenwoordiging is samengesteld uit vjjf vrjjwel even sterke partijen, waarvan de rechterzijde, en de gematigde linker zijde de regeeringsvoorstelien in zake de landsver dediging volkomen zqn toegedaan, terwijl de radi cale linkerzijde en sociaal-democratische partq zich heftig tegen de defensie-voorstellen kanten. De op lossing der kwestie hing daardoor uitsluitend van de Christensen-parlq af. En ofschoon de regeering alle mogelijke middelen aanwendde deze partij op haar hand te krijgen, mocht haar dit niet geluk ken, zoodat zq zich ten slotte wel genoodzaakt zag haar ontslag in te dienen. Op grond, dat Christensen in deze strijd, eigen lijk degene was, die den doorslag heeft gegeven, heeft de aftredende premier hem aan den koning als den gewenschte kabinetsformeerder aangewe zen. Sommige bladen achten de mogelijkheid, dat Christensen met de vorming van een nieuw kabi net zal belast worden, niet zeer groot, aangezien de koning zelf verleden jaar na het bekende Al- berti-schandaal het kabinet Christensen ontbonden heeft, omdat hq den premier toentertijd voor die zaak verantwoordelijk stelde. Anderen daarentegen beweren, dat Christensen reeds binnenkort door den koning in audiëntie ont vangen zal worden en de oplossing der crisis dus niet lang meer op zich zal laten wachten. ENGELAND, j De Tsaar in Engeland. Het program van het bezoek van den Tsaar was gister hoofdzakelijk gewjjd aan het varen van den Tsaar met den Koning aan boord van het jacht «Bri tannia" De Russische matrozen kwamen aan land en verbroederden zich met de Engelsche matrozen. De Prins van Wales is benoemd tot admiraal van de Russische vloot. Uit de Engelsche pers De «Daily Chronicle" stelt met voldoening vast, dat op den tijd van argwaan, naqver en misver stand, die zoovele jaren die betrekkingen heeft vergald, nu een vriendschappelijke, ja hartelijke verstandhouding is gevolgd. Dit is een gewin voor de inwendige kracht van elk twee volken en voor den wereldvrede in het algemeen. In een men- schenleeftqd heeft het wantrouwen tusschen En geland en Rusland hen aan den rand van een oorlog gebracht. Indien het oude regeerstelsel in Rusland bestendigd ware, bad dit ten derden male kunnen gebeuren. De goede verstandhouding, uit welke de Engelsch-Russische overeenkomst voort is gekomen, heelt aangelegenheden als de Perzische crisis buiten de gevaarlijke zone gebracht. De «Daily News" bljjft op het standpunt, dat de ontmoeting geen andere beteekenis dan die van een ambtelijke toenadering heeft. De gren zen, die men eraan heeft stellen, bewjjzen hoe weinig instemming zij bij den grooten hoop vindt. De Tsaar heeft den welkomstgroet van het En- gelsch hof in ontvangst genomen op goedbewaak- te schepen, terwjjl op zee en aan den wal buiten gewone veiligheidsmaatregelen waren genomen. Zoomin als in Frankrijk zou in Engeland een na tionale verwelkoming mogelijk geweest zqn. Op den dag, dat de Tsaar aan zqn volk vrijheid van spreken en vergaderen zal toestaan, dat geene ballingen zonder vorm van proces meer naar Si berië zullen gaan, dat de laatste Russische pro vincie van den staat van beleg ontslagen zal wor den, zal de Tsaar, ondanks het ongelukkig verleden van zijne noodlottige regeering, zoo niet op de bewondering van een Engelsche menigte, tochten minste op een eerbiedige en hoffelqke verwelko ming kunnen rekenen. DUITSCHLAND, j i J Het Eucharistisch Congres. Het internationale Eucharistische Congres te Keulen is gisier door een plechtige begroeting van den Pauseljjken Legaat door den Aartsbisschop, kardinaal fischer, en den eersten burgemeester den heer Wallraf, ingeleid. PORTUGAL, Koning Eduard heeft, koning Emmanuel schrif telijk uitgenoodigd hem in Engeland een bezoek te brengen. Z. M. zal binnen eenige weken der waarts gaan. TURKIJë. Gister zqn in de Kamer de begrootingen van het groot-viziraad en van binnenlandsche zaken be handeld. Hilmi Pasja verzocht de door de regeering ge vraagde credieten toe te staan of die naar een com missie te verwijzen hq stelde de kwestie van ver trouwen. Met 91 tegen 52 stemmen heeft de Kamer daar op tot verwijzing naar een commissie besloten. De «Indépendance Beige" verneemt uit Ber^ iqn, dat de Duitsche Keizer en de Tsaar elkaar op 7 Augustus e. k. zullen ontmoeten. De plaats van samenkomst is echter nog onbekend, ook zullen geen ministers bjj de ontmoeting tegen woordig zjjn. De Zeppelin It is gister om 2 minuten over tienen te Frankfort a/d. Main opgestegen, maar 13 mi nuten over tienen weer geland. Er was een van de achterste schroeven met drie bladen gebroken en neergeploft. Don Jaime, de opvolger van Don Carlos als pretendent voor de Spaansche Kroon, schrjjft aan de «Neue Freie Presse", dat hjj er niet aan denkt met een leger Spanje binnen te trekken, tenzjj om de orde te herstellen. Hq zou daartoe slechts overgaan als Koning Alfons door de revolution- nairen verdreven werd of wanneer de natie het wenschte. De nieuwe Fransche minister van Financiën, Cochery, heelt in een onderhoud met een persman zqn voornemens en meeningen uiteengezet. De be grooting zal door uitbreiding van de artillerie en reorganisatie der vloot met 60 millioen francs ex tra belast worden, terwql nog meer nieuwe uit gaven te wachten zqn. De minister hoopt, nog voor September nieuwe bronnen van inkomsten te ontsluiten, waaruit deze vermeerdere uitgaven be streden kunnen worden. Overigens staat Frankrijk, aldus Cochery, financieel op solider grondslag dan Engeland en Duitschland. Ten slotte zeide de mi nister, dat hij de inkomstenbelasting beslist door den Senaat wil doen aannemen. Ministerraad. Men meldt uit den Haag Gedurende de afwezigheid v^n minister Heems kerk neemt zjjn ambtgenoot van Financiën, mr. Kolkman, het voorzitterschap van den ministerraad waar, die eergisteren buitengewoon en gister ge woon vergaderde. In het genot van binnen- of buitenlandsch ver- lot zjjn thans de ministers van buitenlandsche zaken, van binnenlandsche zaken, van marine en van waterstaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1