Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Vrijdag 6 Augustus 1909. No. 9480. n V /F*** ••««'FIS m Officieele berichten. Kennisgeving. veKiSTVanger' alsmede b* de KAS" Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Pit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. ij Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst b i 1- lrjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester van Schiedam rengt bjj deze ter kennis van de ingezetenen at het kohier no. 2 van de belasting op bedrjjfs- J: aö.dere inkomsten dezer gemeente, over het jjlrastJaar 1909/10, door den heer directeur der 1900tG ^Jastingen te Rotterdam op den 5 Augustus executoir verklaard, op heden aan den ontvan- f., "er directe belastingen alhier, ter invordering 18 overgemaakt. ver (|0rts wovdl bjj deze herinnerd, dat een ieder benf^t 's; zgnen aanslag op den bjj de wet ter 1- voet te voldoen, alsmede dat heden de zw Van zes vvekcn ingaat, binnen welke be- k ««chriften tegen eenen aanslag, op genoemde Sediend^ voor^omendei behooren te worden in- Kok0 ls ^'ervan afkondiging geschied, waar het 0ort, den 6den Augustus 1909. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, nltP.Vea kennis, dat bjj de op den 5den dezer alp, S Sehad hebbende UITLOTING van Aan- Gelm' leder groot f 1000.in de 3'/2 pCt. ter afl601-1® ten ^aste der Gemeente groot f 600,000, ossing zgn aangewezen de Aandeelen 12, 225, 408 en 496 t a a b a^en October a.s. aflosbaar, be- GFMPPKim^- zün gesteld ten Kantore van den OPPFNHiriij te Amsterdam en bij de firma JNHEIM VAN TILL te 's-Gravenhage. c 1 e d a m, 6 Augustus 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. 1 j ZWEDEN. Ir Rrbeiderskringen wordt voor het getal stakers 1° Zweden het cijfer 300,000 genoemd, waarvan ö0.000 in Stockholm. i ENGELAND, De Tsaar in Engeland. De Tsaar heelt gistermorgen aan boord van de jandart" afvaardigingen der gemeenteraden van den en Portsmouth en van de Kamers van °°Phandel te Londen en Liverpool ontvangen, 18 Welkomsttoespraken hielden. M. las het antwoord in het Engelsch voor. s drukte het vertrouwen uit, dat de vriend- aPPelijke gevoelens die tusschen de twee lan- 0 heerschen hun gelukkige uitwerking met 8°eden uitslag behouden en de zaak van de we reldvrede dienen zullen. n 2Ün antwoord aan de Kamers van koophan- te Londen, drukte de Tsaar de overtuiging 1 dat de handelsbetrekkingen tusschen Rusland ®R Engeland zich verder zullen ontwikkelen door de nD'aD^s Plaats gehad hebbende vorming van Russisch-Engelsche Kamer van koophandel te e ersburg en van de Russische afdeeling bg den °Rdensche Kamer van koophandel. n"er het vuren van het geschut is de Tsaar 8 ernaiddag 3.40 aan boord van de Sijandart 'ertrokken. We^ ^zondere correspondent van Reuter te Co- af u van den Russischen gezant het volgende „SC e'dsbericht van den Tsaar ontvangenDe Keizer is diep getroffen door het bezoek aan de K Cn bet bartelgke welkom hem en doo door Koninklgke familie bereid en °r de ORtvangst van de schitterende scheeps- ^.ac t, welke hem te "Cowes begroette. De bou- ^lng van de staatslieden, het volk en de pers van Rgeland vormt een gunstige voorspelling voor de °e omst. Het is 's Keizers vaste wensch en ge- 00 i dat dit al te kort bezoek slechts de beste Vruchten zal kunnen dragen door de bevordering ,an de Meest vriendschappelijke gevoelens tusschen e regeeringen en de volken der twee landen. DUITSCHLAND. De «Zeppelin II". De «Zeppelin II" heeft de reis van Frankfort aiM. naar Keulen uitmuntend volbracht. Omtrent deze luchtreis wordt het volgende ge meld Toen Zeppelin gister te Keulen aan kwam, bulderden mortieren en werd de Keizer- klok van den Dom geluid. Maar het gejuich van de menigte overstemde beide. Bjjgeloovige men- schen hadden hun hart vastgehouden, omdat de dag van aankomst ook de verjaardag van het on geluk bij Echterdingen was. In Frankfort was gisterenochtend iedereen vroeg uit de veeren geweest. Reeds van drie uur af, terwgl de maan nog aan den hemel stond, stroom den groote scharen naar de tentoonstelling. Ook voor het Carlton-hotel stond een groote menigte, om graaf Zeppelin te zien vertrekken. Hg was echter reeds in alle stilte naar de ankerplaats ge reden om de toebereidselen voor het vertrek te treffen. In het voorste schuitje namen, behalve de graaf en zgn neet, kapitein George, weer gene raal v. Eichhorn en in het achterste schuitje ko lonel Ilse, de chef van den generalen staf van het 18de legercorps, plaats. Om half vijf nam de graaf, nadat hg van majoor Tschudi en eenige andere heeren harteljjk afscheid bad genomen, de spreek trompet ter hand en commandeerdeLos I Onder het gejuich van de menigte verhief het luchtschip zich bg lichten noordoostenwind in de lucht, beschreef een boog om het tentoonstellings terrein en verdween in noordwesteljjke richting. Te Hönningin, Remagen en Bonn heeft men ten gevolge van den dikken mist tot algemeene teleur stelling van de duizenden nieuwsgierigen niets van het luchtschip kunnen zien. Te Bonn vernam men enkele sekonden het gesnor van de schroeven, daarna hield ook dit op. Men kreeg den indruk, dat Zeppelm zeer hoog boven de stad voer. Te Keulen was om negen uur 's ochtends de r ist zoo dik, dat er soms niets van de domtorens te zien was. Niettemin waren alle dafcen met kjjk- lustigen bezet. Toen Zeppelin om 11.40 uit het schuitje stapte, werd hg stormachtig verwelkomd. Hjj reed in een rijtuig met den eerste-burgemeester en den wet houder Laué naar het huis van den laatste, waar hg zgn intrek nam. Men heeft te Keulen gisteren veel gelachen om een krjjgslist van vindingrijke heeren en dames. De politie kwam bij de afzetting van het landings terrein ook de menschen uit de restauratietenten verdrijven. Een aantal heeren hadden echter bg de nadering van de politie snel een servet gegre pen, waarmee zjj ijverig stoelen en tafeltjes gingen afstoffen, terwijl hun dames de rol van kellnerin- nen speelden en glazen afwachten. Niet zoodra was de politie echter uit het geztcht verdwenen of de geïmproviseerde koffiehuisbedienden en hun helsters wierpen servetten en afwaschkwasten opzij en mengden zich onder het bevoorrechte publiek. KRETA. De laatste berichten over de Kretenser kwestie zgn van bedenkeljjken aard. De Turksche re geering schgnt van de beschermende mogendhe den te eischen een verandering in den huidigen toestand ten gunste van Turkjje, waarin deze moeilijk zullen kunnen toestemmen. Deze eisch is nog niet voldoende voor het Jong-Turksche co mité, dat nog machtigen invloed moet bezitten en in dezen een groot deel van de Ottemaansche bevolking aan zgn zijde heeft. Dit comité heeft een meeting beraamd met het volgende program ma: Verwijdering van de Grieksche officieren en ambtenaren wederinvoering van Turksche post zegels en het hjjschen van de Turksche vlag op Kreta; het eiland moet met 60 bataljons bezet wordenkan het ministerie hieraan niet voldoen, dan moet het aftreden en zal het comité met den steun van het leger zelf handelen. In Konstantinopel heerscht groote opwinding, men acht den toestand ciitiek en vreest dat de regeering ieder oogenblik door de nationalisten, voor een lait accompli geplaatst kan worden. Onrust baart ook de toestand om Monastir. De vrijheidsheld Riasi bei zou de Albaneezen ver zamelen voor een opstand tegen de regeering in Konstantinopel ten bate van de radicale Jong Tur ken. De Turksche ministerraad heelt besloten 4 dagen den uitslag der onderhandelingen van de mogendhe den over Kreta af te wachten. Indien het resultaat daarvan ongunstig is, zal de Porte een nota aan Griekenland zenden, waarbjj geëischt wordt de Grieksche offieieren^bjj de Krentenser militie terug te roepen. De «Matin" geeft een tameljjk uitvoerige be schrijving van den strjjd om het blokhuis, waar over Reuter reeds seinde en die opnieuw een ne- derlaag der Spanjaarden bljjkt te zgn geweest. Met het oog op de herhaalde keeren, dat de spoorweg, die de vooruitgeschoven stellingen appro- viandeeren moet, beschadigd werd, besloot de be velhebber van de Spaansche troepen op 3£ K.M. van het eerste station een blokhuis te laten bou wen. Maandag-morgen vertrok een afdeeling troe pen voorzien van het noodige materieel, om de voorloopige versterkingen aan te leggen. Bg het vallen van den avond bleven een luitenant en 60 minderen de wacht houden. Ongeveer middernacht werden zg aangevallen en wel zoo hevig, dat zjj zich moesten terugtrekken op Melilla. De luitenant en zeven minderen waren gedood, 30 minderen gewond, d.w.z meer dan de helft van de wacht was bg dezen nachtelgken strgd buiten gevecht gesteld. Het merkwaardige echter was, dat de verwondingen meerendeels toegebracht waren met stokken en steenen, terwgl gemeld werd, dat vrouwen en zelfs kinderen aan den strgd hadden deelgenomen. En dat tusschen Melilla en de voor- geschoven posities in. De manschappen van de wacht hadden ondertusschen niet minder dan ieder 400 patronen verschoten. Zoo spoedig mogeljjk rukten zes compagniën onder commando van een kolonel uit, om de wei nige overlevenden bij te staan. De Marokkanen verdwenen en het blokhuis in wording, of liever hetgeen er nog van over was, werd meer bezet. De voorgeschoven stellingen, noch het garnizoen van Melilla hadden gedurende den strgd iets van zich laten merken, hetgeen wel bewjjst hoezeer de schrik voor onverwachle ontmoetingen er bg de Spanjaarden inzit. De spoorweg was natuurljjk weer aanmerkelijk beschadigd. Woensdag-morgen steeg een militaire bailon, bestuurd door een kapitein van de genie op. Hg ontdekte aan de Zuideljjke helling van de Goe- roegoe een groot Moorsch kamp en kon tevens waarnemen hoe groepen Mooren, vermoedeljjk de zelfde die 's nachts het blokhuis hadden aange- gevallen, in de grootste kalmte naar dat kamp toe togen. Onmiddellijk daarop werd een batterij veld-artillerie, bestaande uit twee oude stukken van 90 mM. opgesteld en begon te schieten, elke minuut een granaat. Een der stukken staakten na verloop van eenigen tjjd. De Marokkanen, zegt Hubert Jacques, de correspondent van de Matin", liepen er geen stap harder om en voegt er de op merking aan toe, dat een enkele Fransche batterij v n vier stukken, zooals in de Sjaoeja werden ge bruikt, in 20 minuten tjjds de geheele bende uit elkaar geschoten had. En hg spreekt hier uit ondervinding. De Spanjaarden wachten twee batte- rjjen snelvuurkanonnen. Het bedieningspersoneel komt echter nog later. De slmparcial" geeft een staaltje van de listen, die de Marokkanen toepassen. Een schildwacht zag 's nachts een man naar het kamp toekomen hield hem aan en vroeg het woord. Deze begon te kreunen, riep Spanjaard, Spanje, ik ben ge wond en kom van het tweede station. Een of ficier, die in de buurt was, zeidewacht even, ik zal komen kgken", en kwam inderdaad met verscheiden manschappen buiten het kamp. Op hetzelfde oogenblik gat de vjjand, die in betrek kelijk grooten getale, door de duisternis begun stigd, tot dicht bg het kamp was geslopen, vuur, en de officier werd gedood en tal van minderen werden gewond. Yan een nader onderzoek wordt niets gemeld en de Marokkaan, die de schildwacht aanriep, werd niet meer terug gezien. Het is onbegrijpelijk, dat de Mooren zoo lang wachten, alvorens tot een beslissenden aanval over te gaan. Voortdurend krjjgen de Spanjaarden versterking en het is ondenkbaar, dat de Marok kanen, die doorloopend de overhand behielden, ge demoraliseerd zouden zgn. Begrijpen zg misschien dat een definitieve nederlaag van de Spanjaarden voor ben aanleiding zou zgn tot een kennisma king met de Franschen, van wie hun landgenoo. ten in de Sjaoeja en aan de Algergnsche grens, geen al te aangename herinnering hebben Hoe dit ook zg, de rampen die Spanje in de laatste weken doormaakte, hebben ten minste een goed gevolg gehad. De miliciens, heeft de minis terraad beschikt, die op 1 Augustus onder de wapenen zgn geroepen, zullen hun militairen dienst niet meer kunen afkoopen. PERZIë, Men is het, meldt de «Times", met den ex-Sjah eens geworden over de kroonjuweelen, hetgeen vermoedelgk beteekent, dat hg alles afgegeven heeft, wat hg onrechtmatig in zgn bezit had genomen* Hg krggt een jaarljjksche toelage van 187.500 gulden en zal over 14 dagen naar Rusland ver trekken. Verder is kolonel Liachhoff naar Petersburg vertrokken, en wordt volgens genoemd Cityblad door de geheele Europeesche kolonie ten zeerste betreurd. En ten slotte is de toestand in Sjiras nog steeds onbevredigend. De wacht van het Engelscbe con sulaat is versterkt. De regeeringstroepen staan op 20 KM. van de stad, maar hun aanvoerder, Saoe- led ed-Daoeleh, wacht nog eenige dagen ol men te Teheran aan zijn verzoek, benoeming van een ge- schikten gouverneur, zal voldoen. De bewoners van Sjiras stellen denzelfden eisch. DUITSCH ZUID-WEST AFRIKA. Reuter seint Berljjn dd. 5 Augustus Met betrekking tot de in de pers gedane vallen op de diamantenregie voor Duiisch Zuid-West-Afri ka, verneemt Wolff's Bureau, dat reeds de omstan digheid, dat tal van kooplustigen uit Amsterdam, Antwerpen, Londen, Parijs en New-York, wegens de hooge prjjzen onverrichter zake weder huis waarts moesten keeren, pleit tegen de bewering dat de diamanten tegen een appel en een ei van de hand worden gedaan. De kwaliteit der steenen, die algemeen als prima herkend wordt, kan daar- bg geen overweging hebben uitgemaakt. Alleen de fabrikanten, die zelf de steenen verwerken, kon den bg de hooge prjjzen nog goed uitkomen. Ei; werd M. 22.25 tot M. 28.50 per karaat, gemaakt, terwijl voor de jongste zending wellicht M. 29 be dongen zal kunnen worden. De Premier Compa* ny maakt daartegenover, naar men verneemt, nog slechts M. 11 per karaat. Een vergelijking met de steenen van de Kaap, Transaal of de Rivierko lonie kan wegens de verschillen in soort, grootte en vorm, eigenlijk niet worden gemaakt. De re gie kon overigens voor haar steenen van de slech- ste kwaliteit 5 tot 6 Mark bedingen, terwgl alle andere producenten der wereld reeds voor li tot 2 shilling verkoopen. De benaat der Vereenigde Staten heeft, gister het wetsontwerp tot wgziging van het tarief van invoerrechten aangenomen en het verslag der ge mengde commissie goedgekeurd. President Taft heeft reeds gisternamiddag het wetsontwerp geteekend. Botha heeft intrek genomen in het sanatorium van geheimraad professor Dappers te Kissingen. Het militaire luchtschip Gross II, dat Woensdag is opgestegen, bleef 16 uur in de lucht. Het kwam tot aan de loods, keerde toen om en jandde gister-middag 4 uur te Berljjn zonder dat er iets bjjzonders voorviel. De Japansche regeering heeft aan vertegen-; woordigers van de verschillende politieke partjjen te lokio de verzekering gegeven, dat zjj voorne" mens is, in September a.s. te beginnen met de reconstructie van den Antung en Mukdenspoorweg, hetzjj met. of zonder China's goedkeuring. Volgens de »Kölnische Zeitung" zal de sa menkomst van den Tsaar en den Duitschen Keizer Zondag a. s. te Kiel plaats hebben. De uitnoodiging van koning Edward aan koning Manuel wekt natuurljjk hier en daar commentaar. Even natuurljjk zal de jonge koning van Portugal nu, volgens veler beweren, huwen met een Engel- sche prinses. En het .«Berliner Tageblatt" weet reeds te vertellen, dat koniDg Edward door dezen familieband de diplomatieke betrekkingen nog nau wer hoopt aan te halen en in dat geval hete lot van Portugal aan dat van Engeland zal binden. De datum van het bezoek, dat volgens het Ber- ljjnsche blad zoo verstrekkende gevolgen zal hebben, is nog met vastgesteld. Koning Manuel zal op Windsor Castle logeeren. Blériot heeft contracten gesloten voor de leve ring van 36 vliegtoestellen vóór November. De p gCllUHCU UUU1 IIC v UCZ.UCK UaU E_ MAROKKO.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1