Dagblad, voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Dinsdag 10 Augustus 1909. No. 9483. ^£d.voorkomende' Offlcieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. J*]ütenlandsch Nieuws. iHe' Verspreide berichten. Het Duitsche Keizerpaar te MMdachten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. i i j Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTEAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus 110. 39. Burgemeester van Schiedam rengt bjj deze ter kennis van de ingezetenen: *ödat kohier van de belasting op bedrjjfs- en (j. ere inkomsten no. 3 dezer gemeente, over het ^.fdstjaar 4909/10, door den heer directeur der 1909tC ^l^tingen te Rotterdam op den 9 Augustus ger,i6Xecuto'r verklaard, op heden aan den ontvan- der directe belastingen alhier, ter invordering \0v<*gemaakt. Vewordt bjj deze herinnerd, dat een ieder bepau 's' zjjnen aanslag op den bij de wet tern^i:_en voet te voldoen, alsmede dat heden de binnen welke be- aanslag, op genoemd behooren te worden in- van zes weken ingaat k„i. sdriften tegen eenen aar p behnn Is hiervan afkondiging geschied, waar het rt» den lOden Augustus 1909. De Burgemeester voornoemd, L- HONNERLAGE GRETE, W.B. ^richtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burq gemeester en Wethouders van Schiedam, e et op de bepalingen der Hinderwet aan de ingezetenen, dat bjj hun Staatsraad opkomen eene missive van den heer Provinrio 'jj 1* Commissaris der Koningin in deze ten geleide Justus jl. A. no. 2779(leafd.) Besluit d d cy? een afschrift van het Koninklijk ^ietieini» J1- no. 49, waarbg, met ver- Novemh besluit van hun College.d.d. 30 Verkrnpeij aan ArÜ Jordaans en zjjnerecht- hitbreid^11 alsnog vergunning verleend is tot staande Van zqne vvagenmakerij en smederij Sectie 0*° de ^estvest no- 4, kadastraal bekend tegenwn 'jD0' door kot vervangen van zjjn Pftardenkrach gaskracbtwerktu>8 door een van 10 B c h i e d a m, 10 Augustus 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, I M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, v. LUIK, L. S. jjen 1 ZWEDEN. Het ste'egram dd- gister uit Stockholm meldt: Wijze °°r*[egverkeer in Zweden is op geenerlei de stakin°°r ^aar de dienst beperkt is, is niet ëebrek aag' maar «order de, tengevolge van het °aar goed" Vracbt®oedereDi verminderde vraag staking onder^d^608' de oorzaak daarvaD. Een ^aarschnnlhiT. 6 spoorwef5beambten is niet meer kondigd worden "dan^ die t0Ch D°g afge' 001 het verk er maatregelen getroffen houden. °P hevredigende wjjze in stand te biddag nn^ü'm 'S bet tramverkeer heden voor tenten beoplA HCeiDtUUrliaaa met B door politie- i e wagens weder geopend. De »Figaro" FRANK^K- "bel van Porti We.6t te vertellen, dat Koning Ma- Vermoedeliik g& n°g 'n den 1°°P van dit jaar de Franse1",!' ^uISarÜe. die jaarlijks ditmaal in 2gn hoofdstad P^egt te komen, zal mt«sschen e!n ï180.*6 quallteit> want de vorst is gen worden g geworden. officieel ontvan- Aan d p spANJE. 1 een e» ander ^SC^e- *Matin" W°rdt uit Spanie efleiden dat k- gesemd' vvaaruit men zou mogen re*olUtionnaiJnKenk°rt te Barcelona opnieuw de Amerikaanscbft eweS'ng uitbreekt. In de Zuid- Sommen voor ,i republieken zouden groote geld- ^ordeD, en 7nJ aanstaande revolutie ingezameld is. zullen de renuhl if- °°genblik daarveor gunstig tot den striid tl keine® der provincie Catalonië den. In het cehipfn 1 re8eering opgeroepen wor lds in het o i Van amos en Palafruges wordt °ok Tarragona v0fen de regeerinS geagiteerd, brengen p 60 alenc'a kunnen verrassingen 0ndubbelzinnTglfen0eTde SUd Z0U ïich reeds en ook Valenfi TU. DgVerklaardhebben' Wezen, r! Daam rePub'ikeinsch te groot aa°tal republikeinen zjjn uit Barcelona hierheen gevlucht, en men kan er dus zeker van wezen, dat hier het vuur der revolutie onder de asch smeult. De Spaansche Ministerraad heeft beraadslaagd over de instructies van den nieuwen gouverneur van Barcelona, die, naar men zegt, zeer streng zjjn en waarschijnlijk ten gevolge zullen hebben, dat een aantal vreemdelingen over de grenzen ge zet zal worden. Voorts waren de plannen van generaal Marinas aan de orde en ten slotte werd gesproken over het antwoord, dat aan Moelai Hafid gezonden moet worden. Deze nl. verlangt, naar verluidt, dat de Spaansche troepen teruggetrokken zullen wor den, h(j is zelf van plan orde op zaken te stellen. De Spaansche regeering is na het gebeurde echter niet gezind op dit voorstel in te gaan. Verscheidene prinsen van den bloede en jonge Spaansche aristocraten hebben zich in den laatsten tijd als vrijwilligers naar het Spaansche leger in Marokko begeven. Zoo zijn o.a. de infan ten Renier en Philips, prins Januarius van Bour bon en de heitog van Montpensier reeds naar het oorlogsterrein vertrokken. SERVIë. Een officieel bericht, te Belgrado verschenen, spreekt de ongunstige geruchten over de gezond heid van koning Peter van Servië tegen. Hg maakt het goed, heet het. KRETA. Het antwoord der Grieksche regeering op de Turksche nota is gisternamiddag aan den Turk- schen gezant overhandigd. De Grieksche regeering protesteert in dat ant woord tegen de in de Turksche nota vervatte grieven. Zg zegt, dat Griekenland altgd geleid werd door den wensch ronde en vriendschappelijke betrekkingen met Turkge te onderhouden. De nota herinnert aan de geestdrift waarmede het Grieksche element in Turkge heeft gewerkt aan de triomf van de Ottomaansche grondwet en aan de vreugde waarmede geheel Griekenland de ver schijning van het nieuwe regeerstelsel begroette. Indien aldus verder de nota Griekenland oogmerken koesterde als men het toedicht, zou het dan geen partij getrokken hebben van de beproevingen en moeilijkheden, waartegen het nieuwe stelsel te strgden had Getrouw aan zgn politiek van eendracht, deed Griekenland blgken van zijn verlangen naar bglegging en vrede in de Kretenzer kwesties. De keizerlgke regeering had vele malen de gelegenheid te verklaren, dat het gedrag van Griekenland rond en eerlgk was en dat Turkge niets aan Griekenland te verwijten had. Daar het lot van Kreta in handen van de beschermende mogendheden berust, kan Grieken land het slechts aan hen overgeven en zich naar hunne beslissingen gedragen. De nota eindigt met de verzekering te herhalen, dat, daar Griekenland geenszins betrokken is in de beweging, het in de toekomst dezelfde correcte houding in acht zal nemen als in het verleden. De nota besluit aldus: Wg willen hopen, dat de open uitleggingen het misverstand uit den weg zullen ruimen en er toe zullen bgdragen, dat er een nieuw tijdperk van hartelijke en eerlgke be trekkingen tusschen het koninkrijk en het keizer rijk zal worden ingeluid. Op het bericht dat de mogendheden het wegne men van de op het fort te Kanea geheschen Griek sche vlag hebben geëischt, is er een groote opwin ding ontstaan. Men vreest voor ernstige verwik kelingen. MAROKKO, Uit Melila wordt geseind, dat de Mooren ver schansingen aanleggen op de hoogten van Nador, als vreesden zg, dat de Spaansche troepen van die zijde zullen oprukken. Verscheidene ruiters van den stam der Beni Sicars zgn naar Melilla gekomen om generaal Marinas mede te deelen dat de Moorsche harka, woedend over de houding der stammen in de streek van Guelaya, die Spaansch- gezind zijn, voornemens is hen aan te vallen, te beginnen met de Trajaces en vervolgens de Beni Sicars. De Spaansche troepen zouden tusschen- heeft k°men' wantleer de botsing inderdaad plaats CHINA. Over het Japansch-Chineesch conflict betreffende den Antoeng-Moekdenspoorweg, dat, naar aan de Kölnische Zeitung" uit Londen geseind werd, reeds opgelost zou zijn door toegeven van de Chineescbe regeering, verneemt de Matin", dat de Chineesche regeering zich zoo weinig gezind toonde op de plannen van Japan in te gaan, omdat de bevol king van de streek, waardoor de spoorweg loopt, over een en ander allesbehalve tevreden is. Toen de Japanners den nu bestaanden spoorweg bouw den, en dat was gedurende den Russisch-Japan» schen oorlog, lieten zg macht voor recht gelden en regelden de kwestie der onteigeningsgelden voornamelijk naar eigen genoegen of vergalen zelfs deze kwestie te regelen. De Chineezen eischen nu betaling voor hetgeen Japan reeds genomen heeft en voor hetgeen Japan nog nemen zal. Gaat Japan op deze voorwaarden in dan zgn de moeilijkheden onmiddellgk opgeheven. Het is wel merkwaardig, dat alle berichten van Japansche zijde tot nu toe zeer vaag waren, in zoover het de Chineesche bezwaren gold. De Japansche ambassade te Berlijn ontving uitvoerig bericht over het standpunt der bewinds mannen te Tokio. De Japansche regeering wijst o.a. op het gewicht van den spoorweg Foesan- Antoeng-Moekden, die de reis van Oost-Azië naar Europa belangrijk bekort en daarom een voor internationaal vervoer geschikte verkeersweg be hoort te worden. Japan wilde onmiddellijk over gaan tot aankoop van de benoodigde terreinen, maar de Chineesche regeering, waarmede reeds onderhandeld was, stelde voorwaarden, die den ombouw van den spoorweg geheel illusoir maakten. Ten einde nu echter directe moeilijkheden te vermijden, had de Japansche regeering besloten vooralsnog niet verder te gaan dan tot het boren van tunnels, een werk dat twee jaar zal duren. Ter herdenking van het feit, dat 't vroegere hertogdom Kleef nu sedert drie eeuwen deel uit maakt van Pruisen (in 1609 werd het land na den dood van den hertog aan den keurvorst van Brandenburg, later koning van Pruisen, toegewe zen) hield de keizer een toespraak, waarin hij een overzicht gaf van de geschiedenis van het hertog dom Kleef. Bijzondere aandacht wijdde de keizer aan den grooten keurvorst, die hier in de nabijheid van de met hem bevriende republiek der Vereenigde Nederlanden (hg was gehuwd met een dochter van den toenmaligen stadhouder Frederik Hen drik, menigmaal vertoefde en er de plannen ontwierp, welker uitvoering hem stempelde tot den eigenlijken grondlegger van den Pruisischen staat. Ook zgn opvolgers, ging de keizer voort, hebben getoond te beseffen, dat het hertogdom Kleef met recht een juweel genoemd mocht worden in de Pruisische kroon. De bevolking der stad Kleef heeft zelf in het ruiterstandbeeld, door haar voor den grooten keur vorst opgericht, een herinnering aan den lands, heer, dien ze van harte was toegedaan. Ballonlandingen in Rusland gaan nog altgd met groote onaangenaamheden gepaard. De ballon »Posen" steeg dezer dagen te Posen op met ver scheidene heeren aan boord. Hg landde ten slotte op het landgoed Boguslawice, ongeveer 30 K.M. achter Kalisch. Nadat de deelnemers aan den tocht hartelijk door den grondeigenaar waren ont vangen, vertrokken zij in een rijtuig, dat hen na een rit van zes uren, en langs een ongebaanden weg, die nog pas door een rooversbende onveilig was gemaakt, in Kalisch bracht. En daar de leider van het troepje alleen een Russische pas kon toonen, maar de andere heeren slechts Duitsche legitimatie-papieren bjj zich hadden, werden zij twee dagen lang in arrest gehouden, tot zg ein delijk op vrge voeten werden gesteld, nadat tele grafisch bg den generalen staf in Warschau geïn formeerd was. Te Parg's heerschte eergisteren en gisteren een zoo ontzettende hitte, dat verscheidene per sonen door een zonnesteek zijn getroffen, waar onder een viertal aan de gevolgen zjjn bezweken. Het aantal door de hitte gedoode paarden is niet minder groot. De toestand van keizer Menelik van Abessy- nië is hoogst ernstig. De zieke herkent niemand meer en is niet in staat te spreken. De doktoren verwachten elk oogenblik hei einde. Wat de troon opvolging betreft, de negus heeft iudertjjd reeds zjjn kleinzoon Ljj Yasu, nu twaalf jaren oud, als zgn opvolger aangewezen. Daar keizerin Taïtu, zooals we reeds meldden, intusschen alle moeite doet, het bewind in handen te krjjgen, en boven dien verscheidene aanhangers heeft, is het te ver wachten, dat na den dood van haar echtgenoot ernstige onlusten zullen uitbreken. Indien hierdoor het leren en de eigendommen der Europeanen in gevaar mochten komen, zullen Frankrjjk, Engeland en Italië, volgens de door hen gesloten overeenkomst, gemeenschappelijk een militaire expeditie naar Abessynië zenden, om de Europeanen te beschermen. Volgens de Italiaansche bladen, is de Italiaan- sche regeering vast besloten, zich verder zooveel mogelgk buiten de Abessynische aangelegenheden te houden en alleen te zorgen, dat de orde en de rust in de koloniën gehandhaafd worden. Een telegram uit Berljjn meldde ons gister dat graaf Zeppelin was overleden. Dit bericht was ook in officieele kringen ontvangen, zoodat aan de juistheid niet getwjjfeld werd. Thans melden telegrammen uit Frankfurt a/MDe «Frankfurter Zeitung", zoomede de andere bladen, deelen mede, dat graaf Zeppelin zich wel bevindt en dat het doodsbericht een verzinsel is. De graat is opgewekt en heeft het ziekenhuis reeds verlaten. Hg verkeert in uitstekenden toe stand. (Van onzen specialen verslaggever.) DE STEEG, 9 Augustus. II. Op het kasteel. Kwart over tweeën reed de stoet den voorhof van Middachten op. Verschillende kasteelgasten, de oudste dochter van den graaf, gravin Mechtild, vooraan, wachtten de hooge gasten af. Klikkend hoefgedreun kondigde de nadering der staatsie koetsen aan, die weldra het perk voor de slot brug opzwenkten. Eerst het rjjtuig met keizerin Augusta Victoria, gravin Bentinck en de jongste dochter gravin Isabella. De keizerin, in gris-perle kostuum met gracieusen hoed van wit stroo en groote, zwarte veeren, steeg het eerst uit, begroet door gravin Mechtild, daarna, geholpen door de jeugdige dochter in het wit, de gravin. Dan rjjdt het tweede staatsierijtuig voor, waarin de keizer en de graat gezeten zgn. Naast de portieren rjj- den te paard de erfgraaf in de witte uniform van de garde du corps, en 's graven schoonzoon, de van Castell Rüdershausen, ook in Duitsche uni form. Vlug, militairement steeg de keizer uit, zich toen het eerst wendend tot gravin Mechtild, haar de hand tot kas biedend, en allengs was nu ook het gevolg uitgestegen, de heeren meestal in Duitsche uniform, blauw met roode biezen en gou den passementen. Langzaam ging het gezelschap de slotbrug over. De keizer, dadelijk oog hebbend voor het natuurschoon vóór hem, wees er met ge strekte hand naar en praatte druk. De andere gasten van den huize Middachten hadden zich nu bjj de hooge gasten gevoegd. Ze werden voorge steld, of de kennismaking van vroeger werd her nieuwd en in intiem gesprek bleef men nog even toeven. Op het bordes van het kasteel woei reeds de keizerlijke standaard, 't Duitsche wapen in zwart kruis op gelen grond en dan de spreuk »Gott mit uns", en onderaan het jaartal 1870. Weldra ging toen het gezelschap het kasteel bin nen. Het avondfeest. Een geweldig onweer barstte kwart na vjjf boven De Steeg losde bliksemstralen en de donder slagen volgden elkaar snel op. Aanvankelijk was het bladstil, regende het niet 'i werd donkerder en donkerder, totdat een gewel dige regenstroom op de feestgangers neerstortte. Het werd een algemeen «sauve qui peut" menig keurig, licht zomertoilet werd in een ommezien tg'ds kletsnat. Een bestorming der treinen en trams volgde. Het kleine Steeger stationnetje werd bestormd, bleek natuurijjk veel te klein. Een geweldige dissonant dus, na een zoo wel geslaagden dag en de regen bleef, door hagel ver gezeld, met stroomen neervallen. Verschillende r i uA-.J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1