Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Vrijdag 13 Augustus 1909. No. 9486. A to 11 e t f t D m ie FE UIL LET ON. Onder valschen naam. Nine ScHamcle Courant net iratls Gefllistreenl MaisMai prijs 10 c. p. weel, 0.45 p. ml, fl.35 p. 3ii. Officieel© berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. EERzre, "p. rn ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. i Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bq alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. j j j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. ~L~' 1™ 1 '_J. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester van Schiedam, herinnert personen, bjj wie en bestuurders van Rondere ondernemingen en instellingen, waarbjj b Kk en' <*en van en twintig jaren ebben bereikt, in dienstbetrekking zijn dat zjj, volgens art. 57 der Kieswet, verplicht 5n te zorgen, voor zoover niet bjj algemeenen j^aatregel van bestuur vrijstelling is verleend, dat i er yan dezen, die bevoegd is tot eene te houden temming of herstemming mede te werken, ge urende ten minste twee achtereenvolgende uren, Usschen acht uren des voormiddags en vjjf uren es, namiddags, daartoe gelegenheid vinde dat zq, volgens art. 58 van genoemde wet, voor nover arbeid wordt verricht in fabrieken of erkplaatsen, verplicht zqn te zorgen, dat in het toeidslokaal, en zoo er meerdere arbeidslokalen fln, in het grootste of wel in meer dan één eidslokaal, geurende twee werkdagen vóór en zfbk tot stemining bepaalden tjjd op eene Chtbare wqze is opgehangen eene door hen of an hunnentwege onderteekende ijjst, de twee tereenvolgende uren> bovenbedoeld, vermeldende, °or elk afzonderljjk of groepsgewijze of voor allen gezamenlijk va^k T0'Bens art. 154 der Kieswet, overtreding u bovenstaande voorschriften wordt gestraft met J^enis van ten hoogste veertien dagen of den van ten hoogste vqf en zeventig gul- b„fa.' hlanco lqsten als hierboven bedoeld, tegen f.*.nK van 2£ cent, ter Gemeente-Secretarie, Be i verkrqgbaar zqn gesteld. ven„B^genoeene maatregel van bestuur, boven- 24 itfB. !tnAS. gegeven bq Koninklijk Besluit van voigt.(Staatsblad No. 109), en luidt als Artikel 1. Vrqstelling wordt verleend aan de in art. 57 her Kieswet bedoelde personen en bestuurders van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aan zien van bq hen in dienstbetrekking zijnde personen, yielke uithoofde van die dienstbetrekking op den dag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee achter eenvolgende uren vertoeven in de gemeente, op eiker kiezerslijst zq voorkomen. Artikel 2. a als omschreven in het voorgaand rtikel wordt voorts verleend aan geneeskundigen apothekers ten aanzien van bq hen in dienst en kDg zÜn<^e personen alsmede aan personen bestuurders van bijzondere instellingen en b .^hpamgen ten aanzien van bq hen in dienst- e rekking zjjnde ziekenverplegers. Schiedam, den 13den Augustus 1909. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, gezien het verzoek van: de firma de Vries en Wessel om vergun- 8 tot oprichting van eene fabriek voor het Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 1) HOOFDSTUK I. Teruggekeerd. der*r°°'Va<kr' hevei lieve grootvader, nu heb ik we- u ®ea tehuis O, hoe zoet, hoe aangenaam is Lipft ^e'uhkig woord te kunnen zegen tehuis I een werden die woorden uitgesproken door dmtf meisje, hetgeen zijne rozige lippen ate op een ruw mannengezicht. s'er'^be armen omstrengelden de forsche hp«iü Van een 0U(^ man' wiens kleeren met meel vrpnBaen ,7Varen en er8 afgedragen uitzagen. Met mS l (!?gen zag het ele8ant gekleede jonge lanH f"i een 8ro°t contrast met den echt aeiqken ouden molenaar vormde, in de omge ving rond. 6 v.er're^ bevatte alleen de hoogst noodzake- iqae huisraad eener boerenwoning. De geheel ver vallen woning, waaraan eene molen verbonden was, lag in het gebergte, waarlangs eene rots, waartegen zq als het ware bescherming zocht. Het Water, dat uit het gebergte stroomde, bracht de smelten en zuiveren van voedingsvet in het pand gelegen aan de Schie no. 24, kadastraal bekend Sectie A no. 1123 2o. L. Vervoort om vergunning tot oprichting van een vischrookerij in het pand gelegen aan de Hoogstraat no. 45, kadastraal bekend Sectie C no. 56; Gelet op de bepalingen der Hinderwet Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd dat op Donderdag den 26sten Augustus a.s., des middags ten 12 ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten dat gedurende drie dagen, vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secretarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomenen dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zqn zq, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zjjner leden zqn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 12den Augustus 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, v. LUIK, L, S. DENEMARKEN. De koning heeft nu graaf Holstein-Ledreborg verzocht zich met de samenstelling van een nieuw ministerie te belasten. De graaf verklaarde hier toe in beginsel bereid te zqn, maar verzocht voor een definitieve beslissing bedenktijd tot morgen. DÜITSCHLAND. Keizer Wilhelm richtte een eigenhandig schrjj- ven tot den afgetreden minister van Oorlog, Von Einem, waarin de keizer o. m. zeideNadat ik u overeenkomstig uwen wensch uit het ambt van minister van Oorlog ontslagen heb, kan ik niet nalaten u heden bij uw scheiden uit deze zeer verantwoordelijke betrekking, waarin gij u hoogst verdienstelqk hebt gemaakt nogmaals van ganscher harte mqn koninklijke dank te brengen, voor alle wat gjj als minister van Oorlog gedaan hebt. Het is m|jn wensch, uw veelbeproefde kracht voor de armee te behouden. SPANJE. Naar de »Daily Telegraph" uit Barcelona ver neemt, worden er voortdurend menschen gevangen gezet, o. a. vele teruggebrachte vluchtelingen. De patroons trachten nog steeds naar een schikking met hun werklieden, maar de eisch dat de poli tieke gevangenen uit Montjuich losgelaten zullen worden, bljjft het voornaamste struikelblok. MAROKKO. Gedurende de laatste dagen klonken de offici- molen in beweging. Den Rotbachmolen noemde de volksmond het oude gebouw, en z|jn schatrijken bezitter werd kortweg de Rotbachmolenaar genoemd. Deze mo lenaar was ook eigenaar van alle landerjjen ver in den omtrek en bjjgevolg schatrqk. Ach hoe heb ik verlangd, mjj verheugd over het wederzieD. Hoe gevoelde ik m|j steeds aangetrokken, naar het eenzame gebergte, naar de bloemen en vogels, die ik in mjjne jeugd zoo gelukkig was des mor gens steeds van af mqne slaapkamer te aanschou wen. Ook naar u grootvader smachte ik, naar uw bqzqn, dat ik zoo laDg heb moeten missen 1 Voor niets ter wereld wil ik u meer verlaten I De oude molenaar kwamen de tranen in de oogen I H|j streek met zqn ruwe hand over het gerimpeld aangezicht en trad aaa het venster. Weemoedig blikte hij naar het bosch. Zqn hart kromp te samen. Hjj dacht aan het verleden, aan zijne dochter, die hem voor twintig jaren verlaten bad Zij was, na een tjjdlang op kostschool ge weest te zijn, tot hem gekomen met dezelfde woorden tehuis I O, geluk tehuis Waar was die stem, wiens klank hem nog steeds in het geheugen lag 1 Waar was die dochter, die van hem weg ging zonder weder te keeren 1 Waar waren die armen, die hem toenmaals ook omstrengelden, geljjk nu zjjne klein-dochter. Weg I Misschien weg voor eeuwig f, T Drootvader, gij zjjt zoo droevig gestemd I Under het uitspreken van deze woorden legde zq naai hoofd, waarvan het blonde haar over de eele berichten uit Melilla, Alhucemans en Penon uiterst optimistisch. De Mooren, zoo werd ons verzekerd, hebben op de Spaansche troepen een vreeselqk vuur geopend, zonder verliezen te ver oorzaken. De Spaansche kanonnen antwoordden en de vjjand droop af na zware verliezen te hebben geleden. Hubert Jacques, de meergenoemde »Matin"-cor- respondents, komt echter met verhalen voor den dag, die niet bepaald in overeenstemming zqn met bedoelde ofïicieele gegevens. Zoo seint hq dat het gerucht ging als zouden plannen bestaan in den nacht van 9 op 10 Augustus een belang rijke verkenning te doen plaats hebben in de richtiDg van Zeloean. Dit gerucht had ten gevolge dat na zonsondergang de geheele stelling van den vqand als bq een tooverslag door een reeks hel der brandende vuren werd waargenomen. De Ma rokkanen speelden zoodoende de vermoedelijke bedoelingen van de Spaansch bevelvoering in de hand, die door het verspreiden van dit gerucht eens wilde zien hoe het met den vqand stond. En bq krieken van den morgen werden dan ook groote troepen van den vqand waargenomen. De be schikbare artillerie, benevens het geschut van den kruiser Estramadura, begon onmiddellijk op de meest nabijgelegen concentratiepunten van den vqand te vuren. Deze trok zich in alle kalmte een weinig terug en de ballon captif, die inmid dels was opgestegen, begrootte het aantal te sa mengestroomde Rifbewoners op niet minder dan 50.000. Generaal Marinas heeft, zoo meldt de correspon dent, besloten tegen den vqand op te trekken als de veelbesproken spoorweg van de Compagnie Norte-Africano, is doorgetrokken tot aan Atalayon, een der vooruitgeschoven stellingen. Aangezien echter rails, dwarsliggers en al het benoodigée materiaal voorradig is, is voor het uitvoeren van dit plan, niet zoo heel veel tqd meer noodig om dat nog slechts 4 a 5 kilometer gelegd moeten worden en de noodige dekkingsmanschappen, te Melilla zqn 35.000 a 37000 man geconcentreerd, op het oogenblik ter plaatse zqn. De Spaansche legermacht te Melilla is gevormd uiteen divisie infanterie, onder generaal Tovar, bestaande uit 3 brigades vau 6 bataljons jagers te voet, te samen 15.300 man. De divisie infanterie van Madrid, onder generaal Orozco, bestaande uit de garde-regimenten, te sa men 7600 man. De divisie van Melilla, onder generaal Del Real, bestaande uit twee versterkte infanterieregimenten en een brigade disciplinaire troepen, te samen 5000 man. De vierde divisie, onder generaal Pereira, wordt gevormd door de brigade van Gibraltar en bestaan de eveneens uit 5000 man. De artillerie, te weten 8 batterjjen bergartillerie en snelvuurkanonnen van 75 mM., een batterq veld-artillerie van 90 mM. stukken en een batterq mitrailleuses. De cavalerie, 3 eskadrons van 150 man, een schouders hing tegen den ouden molenaar, die nu met welgevallen op z|jn kleinkind nederzag. Hare oogen blikten smeekend in de zqne, het was alsof zq wilden zeggen Ben ik dan niets voor u Kan ik de ledige plaats, die de betreurde dooie in uw hart achterliet, niet innemen De ruwe hand van den molenaar ging liefkoo- zend over de blonde, lokkige haren van zqn klein kind. Dan zeide hij: Mqn lieveling 1 Zoo lief hebt g|j dan uw ouden grootvader en dit oud vervallen huis Ja, grootvader, lief, oneindig liet 1 Verlangend heb ik steeds uitgezien naar het oogenblik, dat ik hier mocht wederkeeren. De jonge gestalte leunde nog altqd tegen den ouden man en blikte droonaerig door het venster in het bosch, als zocht zq daar iets. Met zachte stem, naar welke de molenaar met welgevallen luisterde, als vernam h|j daaruit een ander geluid, dat voor altqd voor hem had opge houden, ging z|j voort Grootvader, Amerika is mqn geboorteland, en mqne moeder wenschte, dat ik daar mqne op voeding zou genieten. Voor dat land gevoel ik echter niets. Hier is mqn tebuis I Hier gevoel ik mq op mqne plaats. Hier, waar ik in mqne jeugd mocht verblijven, waar de schoonste berinneringen voor mq zijn, de schoonste verwachtingen mijner kinderjaren verwezelqkt werden. Waar ik mocht leven naast mqn lieven grootvader 1 Die tjjd her inner ik m|j als de gelukkigste mjjns levens In de ziel van den ouden molenaar kampte versterkt regiment van 1200 man, en een eska drons huzaren van 150 man, te zamen 1800 man. En het personeel van de administratie, inten dance, geneeskundigen dienst, genietroepen enz., die alle te samen een geheel van 35.000 a 37.000 man, nominaal van 40.000 man vormen. Verder zqn er niet minder dan 15 generaals, d. w. z. een per ongeveer 2500 man. Dus meer dan ten onzent kolonels. Naar gemeld wordt, zou aan twee afgevaardig den der Riftbewoners opgedragen zqn, bjj de Spaan sche legatie te informeeren naar de voorwaarden voor een mogeljjken vrede. KRETA. 1 De Porte besloot een nota tot de Grieksche re geering te richten, waarin verklaard wordt, dat de laatste Grieksche nota onbevredigend is, daar z|j de waarborgen, die Turkqe eischt, niet schenkt. Zq verzoekt de Grieksche regeering, in het belang der wederkeerige vriendschappelijke betrek kingen, zich naar de wenschen der Turksche re geering te schikken. De nota is in krachtiger termen gesteld dan de laatste Turksche nota, maar zq staat een redelijk uitstel toe, zonder een tjjdstip te bepalen voor het antwoord. Bjj een bezoek, dat de Grieksche gezant heden den grootvizier bracht, verzocht de grootvizier den gezant met klem, dat hq z|jn regeering zou over tuigen zich naar de wenschen van Turkqe te schik ken, door de gevraagde verklaring te schenken. Het antwoord van Turkqe op de Grieksche nota werd gisteravond geseind aan den Turkschen gezant te Athene, die het heden aan de Grieksche regee- ring ter hand zal stellen. De »Ruszkoje Slowo" meldt de Russische troe pen van Kaswin uit in de richting van Teheran voorwaarts zqn gerukt. De endsjoemen te Teheran protesteert krachtig hiertegen bq de Russische en Engeische legatie, op grond, dat het deze wqze onmogelijk is, de rust in het land te doen weder keeren. Van Russische z|jde verontschuldigt men het feit, op grond, dat de troepen noodzakelijk uit Kaswio, waar een hevige typhus epididemieheerscht, verwijderd moesten worden. 1 AMERTKA, j Het feminisme steekt ook in Amerika duchtig het hoofd op. Miss Jane Addams is door de Arneri- kaansche sufïragetten uitverkoren om binnen drie jaar haar candidate te zqn voor het president schap der Ver. Staten. Miss Addams is in de Ver. Staten de stichter van de beweging der ^settlements", instellingen die bedoelen patroons en werklieden door een weder- keerig contract te verbinden. 't Schijnt dat miss Addams proeven van genie heeft geleverd in de organisatie dezer beweging. Dat is een ideale persoon om bet uitvoerend gezag woede en haat tegen vergeving Eu toch noemde men ruq heden een kouden egoist, een harteloozen woekeraar 1 zeide hjj in zich zeiven daarbjj balden zich zqne vuisten en grimmige haat straalde uit zjjne oogen. Voor eenige uren, aan het gerechtshof in de stad, had hem iemand, die hjj een eeuwigen haat toedroeg, deze woorden in het aangezicht ge slingerd. Die iemand was graaf Van Rheinsberg. Dan zeide de molenaar, terwjjl hjj zqn klein kind door het blonde haar streekEn toch zullen wq moeten scheiden, mjjn lieveling I Slechts nog voor korten tqd zult gq hier onder mjjn dak kun nen verblijven, om afscheid te nemen van alles wat u hier liet en dierbaar was I Door gemoedsaandoening kon de oude man niet verder spreken. Zqne kleindochter zag hem met droomerige, vragende blikken aan. Het was of hare gedachten tbans verre van haar waren. Het is onmogelijk, ging de oude als ant woord op baar vragerigen blik voort, dat eene gravin van Rheinsburg onder dit eenvoudige dak leeft. Boerenbloed en gravenbloed zijn toch voor altqd van elkander gescheidenDeze woor den werden hard door den ouden molenaar uitgesproken. En uit zijne oogen vlamde toorn (Wordt vervolgd.) JL-jl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1