Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Woensdag 18 Augustus 1909. No. 9490. A li o b n e e r t op ie Feuilleton. Onder valschen naam. Nne ScMaisclie Courant met cratis Gelllnstreerfl ZoMaplM prijs lü c. D-weei. u.4ói). ana. m.Jd g. .fc Officieele berichten. Kennisgeving. NASCHOUW Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- Btraat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. - Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. °ver Wegen, Voetpaden en Kunstwerken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, ^°ldoende aan het bepaalde bjj art. 8. van het vincfment de we§en en voetpadea in deze Pro- Brengen het volgende procesverbaal door aanplak- ter kennis van belanghebbenden B P beden den derden Augustus negentienhonderd LAP ti 'S door den ondergeteekende GERARD GER- da Directeur van Gemeentewerken van Schie- als daartoe gemachtigd door Heeren Burge- b(HSter en Wethouders van Schiedam bij hun a 'Uit van den drieentwingsten April daaraanvoor- ^gaande, ter voldoening aan het voorschrift vervat vartikel 7 van het Reglement op de wegen en eenlf3 de Prov'ncie Zuid-Holland en over- tien °^lstig de publicatie van den derden Juli negen- (je .bonderd negen de Naschouw gedreven over Sc> niet onder beheer van eenig Polder- of Water- Werk 6StUUr staande we8eni voetpaden enkunst- Gern gelef\en binnen het grondgebied van de din Schiedam en dienende tot hoofdverbin- tekomrnSC^e° verscB'Bende gebouwde Gemeen- Daarbjj is gebleken, dat aan de na te melden be^Q11 6n werken de aangegeven verbeteringen aan jre?..te worden aangebracht om te voldoen voorschriften1"1'^ 5 gezegd reglement gegeven va^e^e^°?ge Schielandsche Zeedjjk, volgnummer 5 der bestrathT' on<^erl:ioutisplichtige de aannemer tusscïit'8' jDgen van den straatweg werden vereischt paal GO Q a^rit °aar deD 3inge* en telephoon- de^6 Belllandsche Maasdijk, volgnummer 15 van Vlaard onderhoudsPlichtigede Gemeente o ^stellingen van den straatweg worden vereischt P de navolgende plaatsen 50r schen de djjkpalen 463 en 467 479 en 485; en 39g (de palen hiertusscben onbreken) 508 Al?512 en 513 en 519 en 52°- 'dus opgemaakt ten jare en dage voormeld De Directeur van Gemeentewerken G. GERLAGH. behffnn!8 j"ervan afkondiging geschied, waar het ort, den 18den Augustus 1909. Durgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L.S. lÖn U»ÖEMEESTER en Wethouders van Schiedam, v.m .°ornemens op Donderdag 2 September a.s., j t •UUr' ten Baadhuize aan te besteden 'ef. fioleeren enz. van de Hoilaanstraat en zï|straten van den Singel. Gemf!ek teekening verkrijgbaar k f 1.— ter jje nte-Secretarie (afd. A.) de a„ !Rïcb''iivingsbiljetten moeten een uur voor oesteding ten Raadhuize zjjn ingeleverd. Van g 2'' 23 en 39 Augustus a.s. des v.m. gemaal 12 uur in de Directiekeet bjj het nieuwe arn de Gedempte Broersvest. 5) Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) °P de a deze woorden fluisterend, met het oog slechts j^^'gbeid van den rechter, die de vrouw Zij lacRi 8Gn boogmoedigen blik had aaDgezien. dat mr F a wDn ch en zeideGverigens meen ik, kende manieren? 6611 ^°nge man is metuitste- Wie uitvin<w' lfii°Dg,e Amerikaan, die zjjne nieuwe 2Üue kaart .k?m®n aanbieden, hebt gij dan Deen, ik lm». Zflae PaPiere« gevonden O, naam k a *6 te geven- D* meende, dat gjj «lerbaar f i Overigens vind ik het een won- draagt als Tjjl dat JUist den zelfden naam zei?Tab"kant st,aarde wezenloos voor zich uit en •Ja, zeer merkwaardig. ^ne'vro4»™3 was zwaar en zijne stem klonk heescb, MHn p aguem dan ook verschrikt aan. Deze avervallen ziet gjj er uit, Alfred, dolksteek! n 6U d®n fabrikant gelijk een 200? verlTDe a"™? had het kantoor met haar verlaten, de zijden, met kant bezette kleederen 1 ZWEDEN. Het verkeer op alle tramlijnen te Stockholm, is gister met een beperkt aantal wagens weder be gonnen. Gistervoormiddag hebben nog 85 personen het werk neergelegd. Het verbond van Zweedsche spoorwegbeambten maakt bekend, dat bjj onder de leden van het verbond gehouden geheime stemming, geeft meer derheid voor een staking is verkregen. SPANJE. De gouverneur en de kapitein-generaal (de mi litaire commandant) van Barcelona hebben bij proclamatie bekend gemaakt, dal de staat van beleg opgeheven is. TÜRKIJë. De »National Zeitung" beweert, dat onderhan delingen worden gevoerd over een Turksch-Bul- gaarsch verdrag. De Bulgaarsche regeering is voorzichtig en schijnt er niet zeker van te zijn of het Jong-Turksche bewind wel duurzaam is. Ook zou zij niet geneigd zjjn toenadering te toonen, alvorens zjj zeker weet, dat den Bulgaren in Ma cedonië alle mogelijke voorrechten toegestaan zul len worden. Van andere zijde wordt verzekerd, dat de Porte ook met de Servische regeering onderhandelt over een bondgenootschap. Men zal wel doen deze berichten niet te lichr vaardig als onjuist te betitelen. De tegenwoordige grootvizier, Hilmi Pasja, verklaarde indertijd aan een medewerker van de Matin, een voorstander te z(jn van een federatie van Balkanstaten. Het is zeer wel mogelijk, dat hij nu tracht van woor den daden te maken. KRETA. Ondanks de nota's, gewisseld tusschen Turkije en Griekeland, en in strijd met den duidelijk uitgesproken wensch van de mogendheden, dat de Kretensers zich zullen onthouden van elke uitda- ging, gaan dezen toch hunnen gang, alsof er geen wolkje aan de lucht is. Het nieuw opgetreden voorloopig bestunrscomité heeft nl. in tegenwoor digheid van den bisschop den eed van trouw af gelegd aan Griekenland en aan den koning. De Parijsche sLiberté" meldt Gisteravond zou een laatste poging worden be proefd bij het voorloopig bestuurscomité van Kreta. De consuls der mogendheden zouden het laten weten, dat bijaldien heden de Grieksche Alag niet weggenomen is, de Fransche kruiser Victor Hugo" ze zal neerschieten. Men hcopt, dat dit zal kun nen geschieden zonder bloedvergieten. Een telegram uit Kanea bericht nog De consuls der beschermende mogendheden heb ben aan de Kretensische regeering medegedeeld ruischten nog in het nevenvertrek. Toen een hall uur nadien rechter Bernhardt het huis verliet, was zjjn uitdrukking donker. Zoolang ik niet in staat ben de som terug te betalen, die hij mij leende, moet ik tot mijn spijt alles zwijgend laten voorbijgaan, zeide hij stil in zich zeiven en sloeg den weg naar zijne woning in. HOOFDSTUK III. De vlucht. Het verschijnen van den vreemdelang, die zoo onverwacht in den molen van den ouden Steffen kwam, had nieuw leven in dat eenvoudige en stille huishouden gebracht. De jongeman wist door zijne verhalen, wannaar de oude molenaar met graagte luisterde, hem ge heel voor zich in te nemen. Gaarne hoorde bij hem steeds vertellen hoe bet vergaan der»Simbria" was geschiedt. Ook Gerda luisterde steeds met'de groote aandacht en hield bare oogen strak op den schoonen jongeling gevestigd. Hij gaf de tafereelen zoo schilderachtig weer alsof ze eerst gisteren, niet reeds voor vele jaren, gebeurd wareD. Gerda had de elegante kleeding meteen eenvou- oig landelijke, die zij in vroeger jaren in den molen gedragen had, verwisseld. Deze kleederen waren dint i Z0.rgvuld,S bewaard, tjjdens zjj hare opvoe ding in het pensionnaat genoot, en wel op wensch van hare overleden moeder. P vven.cn Doch juist in deze eenvoudige kleedin? was ?ii voor bred Weller een dubbel mooie verschoning. dat de Grieksche vlag heden, Woensdag, zal wor den weggenomen. Der regeering heeft een proclamatie gericht tot de bevolking, waarin deze wordt aangemaand zich te onderwerpen. MAROKKO, Volgens een particulier bericht aan de »Matin" hebben Maandag de op de heuvels bij Melilla ver schanste Kabylen een Spaansche colonne aange vallen, maar werden zjj door de artillerie van Atalayon en een batterij berggeschut, waarover de Spaansche colonne beschikte, met groot verlies teruggeslagen. Voorts zouden de Spanjaarden weer geweldig veel succes met een krijgslist gehad hebben. Een Spaansche colonne trok, na eerst tirailleursgewijze voorwaarts gerukt te zijn, terug, zoodoende den vijand in den waan brengende, dat de Spanjaarden van het gevecht afzagen. Hierop vielen deMooren de Spanjaarden met te meer woede aan en stelden zich daardoor bloot aan het vuur van de batterijen van het tort Camollos en van den kruiser sEstre- madura", hetwelk hun groote verliezen toebracht. Van de Spanjaarden zou slechts één man gewond zjjn. Het wordt van bevoegde zjjde bevestigd, dat sultan Moeley Hafid gezanten naar de Rif-Kabylen heeft ge zonden om hun te verbieden, de aanvallen tegen de Spanjaarden voort te zetten, maar wijl de sultan van Marokko in dit gedeelte van zjjn Rjjk weinig autoriteit bezit, wordt van zjjn vredelievend optre den weinig resultaat verwacht. Daarentegen wordt het bericht, dat de sultan ook een nota aan de Spaansche regeering heeft gezonden, verzoekende de vijandelijkheden te staken eveneens van bevoegde zijde tegengesproken. De Spaansche troepenmacht (40.000 man) aan het Rif schjjnt nog niet voldoende te zijn- Althans de »Imparcial" schrijft naar aanleiding van den gisteren gehouden Ministerraad, dat voor het geval nog meer troepen noodig mochten zijn, 8 bataljons infanterie, artillerie, twee eskadrons ca valerie, benevens genietroepen, trein- en hospitaal soldaten gereed gehouden worden. JAPAN. 'j js Volgens een telegram uit Kobe aan de groote Engelsche dagbladen zijn bjj de aardbeving in Centraal-Japan, waarvan mij in ons blad van Maandagavond melding maakten, veertig personen omgekomen en een groot getal gewond. Vele dorpen en gedeelten van een aantal steden moeten volgens de mededeelingen der Japansche dagbladen in puin liggen. De aarbeving ging gepaard met een uitbarsting van den vulkaan Isuki, welks wanden ten slotte onder donderend gekraak instortten, waardoor de gedaante van den berg geheel veranderd werd. De aardbeving schijnt vooral in de omgeving van het meer Bivar, in het centrum van Nipon gele- Zijn zin voor het eenvoudige en natuurlijke vond zijn ideaal in Gerda. Hij zag in haar dan ook alleen de kleindochter van den molenaar, want van hare verhouding was hij in 't geheel nog niet op de hoogte. Des te dieper was hq dan ook getroffen, toen er een schrijven van het rjjksgrafeljjke slot kwam, en hü daardoor vernam, dat Gerda eene voorname dame was. Nu was zjj voor den armen ingenieur, die zich door eigen kracht een bestaan moest verwerven, zeker voor altijd verloren. Het rijksgrafelijk schrijven bevatte in korte woorden, dat, nu het gerecht uitspraak gedaan had, het voogdijschap op graaf Hans van Rheinsburg was overgegaan, zijne kleindochter zich derhalve naar het slot te begeven had. Des avonds van dien dag ging Gerda nog eens in den tuin van den molen. De rozen stonden, alhoewel in zeer verwilderden toestand, toch heer lijk te bloeien. Hoe tevreden was zij hier. Boven haar ontspande zich de lucht met duizenden sterren bezaaid. De maan spreidde een flauw licht over het ro mantische landschap. Op den achtergrond de slot- koepel van Rheinsburg met een donker groen dennenbosch omgeven. Gerda staarde er naar tóe als in een onbekende wereld, in welke zij weldra moest binnentreden. Wat zou haar daar wachten dit overdacht zij hier met een gevoel van angst. Het gruwde haar tegen. Zij was bang voor die hoogmoedige menscben, die zonder het minste medelijden hun eigen zoon gen, gewoed te hebben en richtte ook te Nagoya een door haar porcelein-industrie bekende stad met 300.000 inwoners, groote verwoestingen aan. Koning Edward houdt te Marienbad recep tie van politici. Bratiano, de Roemeensche Minister van Buiten- landsche Zaken, is uit Zurich gekomen voor een onderhoud met Z. M. Deze gesprekken zjjn par ticulier en men kan natuurljjk niet veel meer dan raden wat er verhandeld is. Toen het bezoek aan den koning van Engeland afgeloopen was, onderhield de heer Bratiano zich gedurende eenigen tjjd met Milovanowitsj,, zijn Servischen collega. Wat zal men te Weenen en te Berljjn hiervan zeggen of beter denken De Duitsche Keizer heeft Winston Churchill, den Engelschen Minister van Handel, uitgenoodigd de groote manoevres bij te wonen. Het militaire luchtschip »Gross II" heeft te Spandau, in de buurt van Berljjn, proeven geno men met draadlooze telegraphie, die uitnemend slaagden. Er werden telegrammen gewisseld met Nauen, Frankfurt am Main en Stuttgart. De »Germania" becijfert, dat de Duitsche begrooting 1910 150 millioen mark hooger zal zjjn dan die van 1909. Sedert 1907 stegen de uitgaven van het Duitsch Rjjk met een bedrag van 1250 millioen mark. In de kolen, die bestemd waren voor oor logsschepen, die ankerden aan den mond van de Theems, is een vrij aanzienlijke Hoeveelheid dyna miet gevonden. De »Times" beweert, dat dit dyna miet afkomstig is uit de mjjnen en door slordig heid onder de geleverde kolen geraakte de »News of the World" doet het voorkomen, alsof hier op zet in het spel was en wijst er op, dat de gevon den hoeveelheid dynamiet voldoende was om een oorlogsschip in de lucht te laten springen. De »Vossische Zeitung" schrjjft: Ondanks, de ambtelijke logenstraffing is het, naar wjj uit Fransche bron vernemen, zeker, dat te Cowes de kwestie van de Dardanellen ter sprake gekomen is. Het was er echter niet om te doen, definitieve besluiten te nemen of de kwestie nog voor den doortocht van den Tsaar uit te maken, maar om Engeland door Rusland te laten inlichten. Enge- heeft zjjne principieele toestemming tot het te berde brengen van de kwestie der Zeestraten niet meer geweigerd, terwijl verleden jaar de re geling, geljjk men weet, alleen op Engeland's verzet afstuitte. Het is nog niet duideljjk of En geland's frontverandering een gevolg is van zjjne verminderde sympathie voor Turkjje dan wel uit de noodzakelijkheid om Rusland tegemoet te ko men, voorkomt. Iswolki heeft echter deze maal alle reden, om over de tegemoetkoming van Engeland te Cowes tevreden te zjjn. Want naar wjj verder uit Russische bron vernemen, moet op het oogenblik op het Russische minis- en broeder versiooten en nooit nare moeaer als zjjne echtgenoote erkend hadden. De vrijheid van eigen wil ieder oog-nbi te bewaren was haar steeds van haar grooivader ingeprent. Eu nu zou zy m slavery nare verdere dagen moeten doorbrengen, dit zou zjj nooit dul den. Ook uit den toon, die bet rijksgrafelijk schrij ven inhield, wist zjj wat haar te wachten stond in die familie. Met alle eigenschappen, die haar vroeger lief waren, zou zjj moeten breken, hier deze dierbare plek, haar grootvader zou zjj nooit meer wederzien I Haar geheel verleden zou voor haar een droom zijn, die als een nevel verdween I Dat was de uit drukkelijke bestemming, die hetgrafeljjk schrijven inhield. Een gevoel van onbeschrijfelijke weemoed ver vulde de ziel van Gerda, toen zjj dacht, dat het de laatste nacht was, die zjj op deze dierbare plek mocht doorbrengen. Plotseling werd zjj uit haren droom opgeschrikt. Zjj hoorde stappen naderen en spoedig stond Fred Weller voor haar, geheel tot vertrek gereed Verschooning, gravin, zeide hjj, doch ik kan moeiljjk van hier gaan zonder u vaarwel te zegeen Gerda stond als aan den grond genageld wani (Wordt vervolgd.) TT»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1